Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych

1. Osadzony ma prawo otrzymać, za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.

3. Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Aresztu.

4. Paczki odzieżowo-higieniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych można dostarczać we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania.

5. Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy - Oddziale Zewnętrznym w Bydgosczzy-Fordonie przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek.

6. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.

7. W paczce higienicznej lub higieniczno-odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu (talonie).

8. Nie przestrzeganie tych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

Zasady zakupu paczek higieniczno-odzieżowych w punkcie sprzedaży.

W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, istnieje dodatkowy sposób realizacji zakupu paczki higieniczno-odzieżowej w punkcie sprzedaży znajdującym się na terenie jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są:

• w punkcie sprzedaży,

• w sali widzeń,

• w poczekalni dla osób odwiedzających,

• na stronie internetowej jednostki penitencjarnej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy:

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej, które ustala się w oparciu o dołączone do zamówienia:

• talon na w/w artykuły,

• dane korespondencyjne osoby składającej zamówienie,

• dowód wpłaty.

W przypadku braku talonu na zamówione artykuły pieniądze zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Realizacja zamówienia paczki dokonywana jest po złożeniu zamówienia wraz z przekazanym dowodem wpłaty. Paczka niezwłocznie przekazywana jest osadzonemu bez dodatkowych opłat nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 

Zasady zamawiania paczek żywnościowych przez osoby najbliższe.

1. Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym", ma prawo otrzymywać paczkę żywnościową, zamówioną przez osobę najbliższą,

2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:


a) bezpośrednio do punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, po odbytym widzeniu (procedura składania zamówień na paczkę żywnościową w czasie widzeń została określona w punktach 10, 11 w części zasady udzielania widzeń),
b) drogą pocztową na adres punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,
c) drogą elektroniczną na adres kantyna-as.bydgoszcz@igbmazovia.pl

 

3. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

4. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub poprzez wpłatę na konto punktu sprzedaży/ W takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki
penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone przez punkt sprzedaży, w kwocie pomniejszonej o koszt
przelewu lub przekazu pocztowego, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

nr konta 41 1130 1017 0020 1458 9320 0109

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

Bydgoszcz

79 1130 1075 0002 6134 5920 0004

 

„Informuję, że zgodnie z art. 24 a ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 2470 z późn. zm.), Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane o osobach pozbawionych wolności, na pisemny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, podmiotom ustawowo uprawnionym, w zakresie określonym w ustawie.

 

Ponadto, dane osobowe osoby obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności są udostępniane na wniosek innych podmiotów, wyłącznie za jej pisemną zgodą (art. 24 a ust. 2 w/w ustawy).

 

Jak wskazują przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności (Dz. U. z 2023 r. poz. 920), podmiot uprawniony składa wniosek:

- w postaci papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), albo bezpośrednio w siedzibie dyrektora właściwego zakładu lub aresztu lub Dyrektora Generalnego;

- w postaci elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki podawczej, jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Wniosek uniemożliwiający identyfikację wnioskodawcy lub jego adresu do doręczeń pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wzór wniosku określa załącznik do w/w rozporządzenia.”

Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym Rozmiar: 262.0 kB

 

1. Widzenia odbywają się w następujące dni:

1) sobota: w godz. 8.00 – 15.00;

2) wtorek: w godz. 8.00 – 15.00;

Dodatkowo widzenia udzielane są w drugi dzień Świąt Wielkanocy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godz. 8.00 – 15.00.

W pozostałe dni świąt państwowych i kościelnych nie udziela się widzeń.

2. Widzenia odbywają się w trzech turach:

I tura - godz. 8.00 – 9.00,

II tura - godz. 11.00 – 12.00,

III tura - godz. 13.00 – 15.00.

3. Rejestracja zgłoszeń odwiedzających do udziału w widzeniu odbywa się telefonicznie w każdy czwartek miesiąca (poprzedzający widzenia w najbliższą sobotę i wtorek) pod numerem telefonu 52 362 97 09 , w godz. 9:00-14:00.

4. Dyrektor w indywidualnych uzasadnionych przypadkach może zezwolić na realizację widzenia:

1) w inny dzień niż określono w ust. 1,

2) w innych godzinach niż określono w ust. 1.

5. Kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem wyznaczonej tury. Oznacza to konieczność zgłoszenia się odwiedzających przed bramą główną jednostki na pół godziny przed rozpoczęciem tury. Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 27 zgłoszeń, niezależnie od sposobu udzielania widzeń.

6. Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:

1) dowód osobisty;

2) dokument paszportowy;

3) legitymację służbową;

4) dowód tożsamości cudzoziemca;

5) prawo jazdy;

6) książeczka żeglarska;

6) legitymację szkolną (wyłącznie w stosunku do osób niepełnoletnich w wieku szkolnym)

7) odpis skróconego aktu urodzenia (wyłącznie w stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym).

7. Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z dokumentem, który utracił ważność, albo w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia)
oraz której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

8. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa z osadzonym spoczywa na osobie odwiedzającej lub na osadzonym.

9. Miejscem udzielania widzeń są sale widzeń jednostki. 

10. W dni widzeń w punkcie sprzedaży w sali widzeń, istnieje możliwość:

1) złożenia zamówienia przez osoby najbliższe jednej paczki żywnościowej – zgodnie z art. 113a § 3 k.k.w. i paczki, o której mowa w art. 113a § 4 k.k.w.

2) realizacja ww. paczek odbywa się w ciągu 5 dni roboczych.

11. Punkt sprzedaży umożliwia zakup artykułów higienicznych i bielizny. Artykuły, których nie ma w asortymencie punktu sprzedaży, mogą być zamawiane na indywidualną prośbę osadzonego, po uzyskaniu zgody dyrektora. W przypadku reklamacji czy niezgodności
z zamówieniem wszelkie działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy będą podejmowane przez prowadzącego kantynę.

Obowiązuje ograniczenie ilościowe zakupów – zgodne z ilością określoną w zezwoleniu na otrzymanie paczki higieniczno-odzieżowej. Nie realizuje się w tym przypadku sprzedaży artykułów tytoniowych.

12. Do opieki nad dziećmi biorącymi udział w widzeniu zobowiązani są ich opiekunowie.

13. Stolik, przy którym odbywa się widzenie wyznacza funkcjonariusz nadzorujący widzenia. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

14. Osobom odwiedzającym oraz osadzonym zabrania się podczas widzeń w szczególności:

1) samowolnego przekazywania sobie przedmiotów,

2) nawiązywania nielegalnych kontaktów z innymi osobami,

3) palenia tytoniu,

4) głośnych rozmów,

5) używania gwary przestępców, słów wulgarnych i obelżywych,

6) zdejmowania odzieży (osadzeni),

7) samowolnego poruszania się po sali widzeń,

8) opuszczania wyznaczonego miejsca bez zgody funkcjonariusza.

W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia widzeń, może nie być ono udzielone, zostać przerwane lub może zostać zakończone przed czasem.

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 10.00-17.00

Wtorek: 9.00-13.00

Środa: 9.00-13.00

Czwartek: 9.00-13.00

Piątek: 9.00-13.00

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej