Zasady udzielania widzeń

 

Widzenia w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbywają się w sobotę i niedzielę w godzinach 08:00 – 15:00 w sali widzeń.

 

 

Zezwala się skazanym na pobieranie w trakcie widzeń od odwiedzających kart telefonicznych, materiałów piśmienniczych i bielizny osobistej.

Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:

- dowód osobisty;

- dokument paszportowy;

- legitymację służbową;

- dowód tożsamości cudzoziemca;

- prawo jazdy;

- legitymację szkolną (wyłącznie w stosunku do osób niepełnoletnich w wieku szkolnym, a dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia).

Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z dokumentem, w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) oraz, której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze skazanym (na podstawie wiarygodnych dokumentów – tj. m.in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia, lub dokumentu poświadczającego nazwisko panieńskie kobiety) spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.

Miejscem udzielania widzeń jest sala widzeń w jednostce.

Do opieki nad dziećmi biorącymi udział w widzeniu zobowiązani są ich opiekunowie.

Osobom odwiedzającym oraz osadzonym zabrania się podczas widzeń w szczególności:

- wzajemnego przekazywania sobie przedmiotów,

- nawiązywania nielegalnych kontaktów z innymi osobami,

- palenia tytoniu,

- głośnych rozmów,

- używania gwary przestępców, słów wulgarnych i obelżywych,

- zdejmowania odzieży (osadzeni),

- samowolnego poruszania się po sali widzeń,

- opuszczania wyznaczonego miejsca bez zgody funkcjonariusza.

W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

W pierwszej kolejności widzenia udzielane będą przybyłym na nie: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75. roku życia.

Zezwala się skazanym na pobieranie w trakcie widzeń od odwiedzających przedmiotów:

- grzałkę (o mocy do 300 W) lub czajnik bezprzewodowy elektryczny (o mocy do 900 W),

- naczynia (talerz głęboki, talerz płaski, szklankę lub kubek), sztućce (łyżeczkę, łyżkę, widelec metalowy, nóż z tworzywa sztucznego).

- obcinacz do paznokci nie posiadający pilnika.

Osoba ubiegająca się o wstęp na teren Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy jest zobowiązana do:

- zdeponowania dokumentu tożsamości,

- zdeponowania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, mogących stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy,

- poddania się kontroli eliminującej próbę nielegalnego wniesienia tych przedmiotów.

W szczególności zabronione jest wnoszenie na teren Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy następujących przedmiotów i ich imitacji:

- broni palnej i białej,

- amunicji i środków pirotechnicznych,

- narzędzi do cięcia metalu,

- środków służących do obezwładniania,

- środków odurzających i substancji psychotropowych,

- alkoholu,

- przedmioty, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego,

- sprzętu łączności,

- urządzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwarzania informacji,

- dokumentów i listów.

Wobec osób, które nie podporządkują się powyższym ustaleniom zastosowane będą odpowiednie środki w postaci odmowy wpuszczenia na teren Aresztu lub zatrzymanie na terenie jednostki i przekazania Policji.

Podstawa prawna:

Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r., Nr 79, poz. 523),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U z 2010 r., Nr 147, poz. 984),

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 roku w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. Nr 194 poz. 1902 z poz. zm.).

Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych.

Paczki higieniczne-odzieżowe dla skazanych można dostarczać:

bezpośrednio do Oddziału Zewnętrznego osobiście w dni widzeń, w godzinach ich udzielania, lub we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres:

Areszt Śledczy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagielońskie 4
85-131 Bydgoszcz
Tel. (52) 585-52-52

Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych z zewnątrz.

Osadzony ma prawo otrzymać, za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane.

Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Oddziału.

Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.

W paczce higienicznej lub higieniczno-odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu (talonie).

Nie przestrzeganie tych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

Zasady zakupu paczek higieniczno-odzieżowych w punkcie sprzedaży.

W Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy, istnieje dodatkowy sposób realizacji zakupu paczki higieniczno-odzieżowej za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Oddziału.

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne:

- w punkcie sprzedaży,

- w sali widzeń,

- w biurze przepustek,

- na stronie internetowej Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy.

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej, które stanowią dołączone do zamówienia:

- talon na w/w artykuły,

- dane korespondencyjne osoby składającej zamówienie,

- dowód wpłaty.

W przypadku braku talonu na zamówione artykuły pieniądze zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Realizacja zamówienia paczki dokonywana jest po złożeniu zamówienia wraz z przekazanym dowodem wpłaty. Następnie niezwłocznie przekazywana jest osadzonemu bez dodatkowych opłat nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Zasady zamawiania paczek żywnościowych przez osoby najbliższe.

Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową, zamówioną przez osobę najbliższą.

Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:

- bezpośrednio do punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Toruńska 276, 85-831 Bydgoszcz, po odbytym widzeniu,

- drogą pocztową na adres punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazoovia/IGB MAZOVIA  ul. Toruńska 276, 85-831 Bydgoszcz.

- drogą elektroniczną na adres: kantyna-as.bydgoszcz@igbmazovia.pl

Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży - w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Nr 14 1130 1017 0020 1458 9320 0110

Lista produktów - pobierz

Druk zamówienia  - pobierz

 

Korespondencję należy przesyłać na adres:

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

85-128 Bydgoszcz

 

Zasady przyjmowania sprzętu RTV.

Przyjmowanie sprzętu odbywa się w czasie widzeń, po wcześniejszym uzyskaniu przez osadzonego zezwolenia Kierownika Oddziału Zewnętrznego.

Osadzony może posiadać w celi:

- telewizor o przekątnej ekranu do 19 cali wraz z przewodem antenowym o długości do 4 m, zakończonym oryginalnymi wtykami tzw. proste wtyki antenowe.

- radio, radio budzik lub radiomagnetofon (CD) o szerokości nie przekraczającej 50 cm. bez mikrofonu

- słuchawki (bez mikrofonu)

- play Station 1 lub 2 lub X-Box.

-przedłużacz elektryczny z bolcem ochronnym o max. długości 2 m.

Dostarczony sprzęt nie może być wyposażony w stację dokującą, czytnik kart pamięci, odłączane części (głośniki i baterie). Sprzęt nie może umożliwiać prowadzenia łączności bezprzewodowej oraz rejestracji informacji, zwłaszcza obrazu i dźwięku.

W przypadku zasilania bateryjnego używać można wyłącznie baterii zakupionych w kantynie umiejscowionej na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Ponadto każde urządzenie musi posiadać zwartą i kompletną obudowę, bez szczelin i otworów umożliwiających dostęp do jej wnętrza.

Rozmiar: 4.1 MB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 10.00-17.00

Wtorek: 9.00-13.00

Środa: 9.00-13.00

Czwartek: 9.00-13.00

Piątek: 9.00-13.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

Bydgoszcz

79 1130 1075 0002 6134 5920 0004

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej