KOMUNIKAT dotyczący WIDZEŃ!!

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dlatego dbając o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych, w oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego, w porozumieniu z właściwymi sędziami penitencjarnymi oraz organami dysponującymi wstrzymuje się udzielanie widzeń skazanym z rodzinami i osobami bliskimi od 28 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 roku.

 

 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się obecną sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie od dnia 01 grudnia 2021 roku dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko,

widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

widzenie trwa 60 minut. Widzenia udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego

osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,

widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt,

wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem +48 022 691 74 11 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzeniaozbemowo@sw.gov.pl, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do godz. 13.00 najpóźniej trzy dni przed planowanym widzeniem.

 

Komunikat dotyczący widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie

Począwszy od dnia 1 grudnia 2021r. w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin, widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

Osoby uczestniczące w widzeniu oraz osadzeni, ze względu na konieczność ścisłego przestrzegania zasad sanitarnych w miejscu gromadzenia ludzi, zobowiązane są w szczególności do dezynfekcji rąk i utrzymywania odpowiedniego dystansu. Ponadto zobowiązane są do posiadania i używania rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych w celu zakrywania ust i nosa. Przed wejściem na teren jednostki obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób uprawnionych do widzeń.

 

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego, podczas udzielanych widzeń dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

  1. Osoby odwiedzające wchodząc na teren jednostki, zobowiązane są do pozostawienia w depozycie, rzeczy osobiste. Dopuszcza się jedynie pobranie pieniędzy, celem dokonania zakupów w kantynie jednostki.
  2. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą.
  3. Osoby odwiedzające zajmują stolik wyznaczony przez funkcjonariusza.
  4. Podczas udzielanego widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie przez osoby odwiedzające. Podczas spożywania posiłków dopuszcza się na chwilowe zdjęcie maseczki ochronnej.
  5. Nie stosowanie się do ustaleń dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych podczas realizowanego widzenia, zarówno przez osoby odwiedzające jak i osadzonych, może skutkować zakończeniem widzenia przed regulaminowym czasem.
  6. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej dniach i godzinach.
  7. Osoby odwiedzające winny stawić się w jednostce 30 min. przed rozpoczęciem ustalonego terminu widzenia.
  8. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko;
  9. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.
  10. Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu wymogów formalnych dotyczących wypełnienia ankiety dot. Covid - wywiad sanitarny.

 

Sposób przyjmowania i wydawania paczek o których mowa w art. 113a par 4 kkw.

 

Zezwala się na jednorazowe otrzymanie w czasie do jednego miesiąca od przyjęcia z wolności paczki z bielizną osobistą(skarpety, majtki, podkoszulek) do 5 sztuk danego asortymentu bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Dyrektora.

Przesłanie osadzonemu odzieży, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie zezwolenia Dyrektora.

Talon na paczce odzieżowej lub higienicznej musi być naklejony w widocznym miejscu. Paczki bez naklejonego talonu będą zwracane nadawcy.

Paczki odzieżowe, higieniczne oraz sprzęt RTV dla osadzonych przyjmowane są w dni widzeń  w godz. 08.00-12.30

 Paczki odzieżowe i higieniczne wydawane są w oddziałach mieszkalnych w poniedziałek w godz. 08.00-18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 08.00-16.00. paczki te wydawane są osadzonym przez wyznaczonego  funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego.  

Do oddziału zewnętrznego nie będą przyjmowane paczki jeśli:

1. zostały dostarczone w dni nieprzewidziane do ich przyjmowania lub po godzinach, które zostały przewidziane do ich przyjęcia

2. nie są właściwie opakowane i zaadresowane oraz nie naklejono na nie w widocznym miejscu talonu, stanowiącego podstawę przyjęcia paczki do aresztu lub nie umieszczono w nich spisu zawartości

3. których sprawdzenie zgodnie z art. 113a§5 kkw jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

4. W wyniku kontroli stwierdzono, ze zawierają artykuły, których sprawdzenie zgodnie z art. 133a par 5 kkw jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w areszcie.

5.ich adresatem są osadzeni nie przebywający aktualnie w areszcie

6. posiadają uszkodzenia, świadczące o naruszeniu jej zawartości

7. nie wskazano nadawcy

8.ich waga przekracza 6 kg

9.ilość odzieży własnej osadzonego w magazynie depozytowym przekracza 30kg

10. o wymiarach przekraczających 30/30/50cm z wyjątkiem paczki zawierającej telewizor. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych lub foliowych.

 

 

Paczki higieniczne mogą być dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia przesłanego drogą pocztową wraz z talonem i dowodem wpłaty na konto punktu sprzedaży

Paczka higieniczna realizowana za pośrednictwem punktu sprzedaży może zawierać asortyment dopuszczony do sprzedaży na terenie oddziału zewnętrznego z wyłączeniem wyrobów tytoniowych

(mydło w kostce, szczoteczka do zębów, dezodorant bezalkoholowy w sztyfcie, tarka do stóp, gąbka do mycia ciała, gąbka do naczyń, chusteczki higieniczne, papier toaletowy, grzebień lub szczotka do włosów, pilniczek papierowy, patyczki higieniczne, obcinacz do paznokci bez metalowego pilniczka, worki na śmieci, mydelniczka plastikowa, jednorazowa maszynka do golenia, pędzelek do golenia)

 

Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) nie będą przyjmowane.

Paczki higieniczne i odzieżowe mogą być dostarczane osadzonym do oddziału zewnętrznego przez osoby z zewnątrz – osobiście lub drogą pocztową

Paczki higieniczne i odzieżowe, dostarczane osadzonym bezpośrednio, drogą pocztową lub kurierem przyjmowane są codziennie.

 

 

 

 

 

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 

 

 

Zamówienia na paczkę żywnościową realizowane są po złożeniu pisemnego zamówienia oraz pokrycia kosztów niezbędnych do przygotowania paczki. Zamówienia składane przez osadzonego przyjmowane są codziennie.

 

Osoby najbliższe dla osadzonego mogą złożyć zamówienie na paczkę żywnościową poprzez przesłanie zamówienia bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego za realizację zamówienia (IGB "Mazovia")

Zamówienie na paczkę żywnościową sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu

Zamówienia na paczkę żywnościową realizowane są wyłącznie po potwierdzeniu, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

Paczki żywnościowe realizowane są w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych wraz z zamówieniem na konto Instytutu Gospodarki Budżetowej "Mazovia"

 

Zamówienie na paczkę żywnościową nie będzie zrealizowane w przypadku, kiedy przesłano środki pieniężne na konto punktu sprzedaży bez wypełnionego formularza zamówienia na paczkę, stwierdzono niezgodność zamówienia z produktami dostępnymi w sprzedaży umieszczonymi na stronie internetowej jednostki lub kwota wpłaconych środków jest niezgodna z wartością zamówienia, a także gdy ciężar zamówionych produktów spożywczych przekracza 6 kg.

cennik paczka spożywcza

cennik paczka chemiczna

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie IGB Mazovia:

https://www.igbmazovia.pl/e-paczka/category/8-areszt-sledczy-warszawa-sluzewiec

Zastępca dyrektora przyjmuje rodziny skazanych w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00.

Dyrektor przyjmuje rodziny skazanych w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu przy ul. Kłobuckiej 5 w Warszawie, w poniedziałki w godz. 10:00–17:00.

Paczki oraz sprzęt RTV dla osadzonych przyjmowane są w dni widzeń w godz. 08:00–12:30.

 

Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego mogą, kontaktować się bezpośrednio ze skazanymi w poniedziałki w godz. 08:00–16:00 w świetlicy pawilonu A.

NBP O/O Warszawa

50 1010 1010 0401 1013 9120 0000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej