W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

1.w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

2.widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

3.czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

4.osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa

5.wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 504-987-038 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_aswroclaw@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 8:00-13:00 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są: jednorazowo w dniu 01.08.2020 roku oraz od wtorku do niedzieli w godzinach 8.00 do 14.00.

 

Numer konta do wpłat celem sporządzenia paczki żywnościowej: BGK 87 1130 1017 0020 1458 9320 0154

Kontakt w sprawie realizacji paczek: MIGB "Mazovia" 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, telefon 22 328 60 01

 

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE
1. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia przez osobę najbliższą (o której mowa w art. 115§11 KK) w formie pisemnej oraz po pokryciu kosztów paczki. Zamówienie może również złożyć osobiście.
2. Zamówienia na paczki żywnościowe przyjmowane są w każdym dniu roboczym oraz w dni wolne w trakcie widzeń.
3. Zamówienie na paczkę realizowane przez osobę najbliższą osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przyjmującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Zamówienie podlega weryfikacji przez pracownika sklepu, czas realizacji zgodnie z punktem XV.7. W przypadku błędnie wypełnionego zamówienia, nie będzie ono realizowane, a zwrot opłaty nastąpi w sposób wskazany na oświadczeniu zamówienia.
4. Zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów dostępnej w jednostki penitencjarnej.
5. Formularz zamówienia oraz lista produktów (do wglądu) są dostępne w jednostce penitencjarnej:
u oddziałowego oddziału mieszkalnego, w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, w paczkowni zewnętrznej, w bramie głównej oraz na stronie internetowej jednostki http://sw.gov.pl oraz stronie sklepu .
6. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
7. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
8. Data wpływu zamówienia do realizacji decyduje o miesiącu, w którym paczka jest zrealizowana.
9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła lub osobie wskazanej w oświadczeniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy zamówienia.
10. Paczki żywnościowe wydawane są w oddziale mieszkalnym w dni robocze, w godzinach pracy administracji.
11. W celu wyegzekwowania zasad, o których mowa w art. 110a§3 KKW uprawnienie osadzonego zawarte w art. 113a§3 realizowane jest w ten sposób, że osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościową lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem aresztu śledczego przy czym ciężar artykułów w paczce nie może przekraczać 6 kg i 9 litrów napojów.


PACZKI ODZIEŻOWE I HIGIENICZNE
1. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia może nastąpić po zweryfikowaniu ilości posiadanych rzeczy w karcie magazynowej, w celi oraz na podstawie odrębnej zatwierdzonej przez dyrektora prośby.
2. Wydanie zgody na przyjęcie paczki odzieżowej będzie możliwe gdy łączna ilość i wymiary rzeczy osadzonego w celi mieszkalnej oraz magazynie rzeczy własnych osadzonych nie będzie przekraczać 30 kg i pojemności torby transportowej o wymiarach  0,17 m3.
3. Wewnątrz paczki powinien znajdować się druk - prośba o paczkę.                                                                                                                      
4. Osadzony ponadto może dokonywać zakupów środków higieny osobistej i przedmiotów osobistego użytku podczas widzenia lub na druku za pośrednictwem kantyny oraz za pośrednictwem strony internetowej sklepu .
5. Przesyłając paczkę odzieżową lub higieniczno-odzieżową na opakowaniu należy umieścić imię, nazwisko i imię ojca osadzonego.
6. Czasopisma i prasę, których nie można zaprenumerować za pośrednictwem aresztu  oraz książki służące samokształceniu, których nie ma w księgozbiorze tutejszej biblioteki, mogą być dostarczone w paczce higieniczno-odzieżowej po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora. Nie zezwala się na filmy, czasopisma, prasę i książki zawierające treści pornograficzne.
7. Rzeczy i przedmioty przekazane bez zezwolenia (w tym przesłane pocztą – paczki higieniczno-odzieżowe) lub które uznane zostaną za niedozwolone, zostaną przekazane do magazynu bez możliwości wydania osadzonemu. Rzeczy te i przedmioty będą przekazywane na zewnątrz  upoważnionej osobie lub będą przesyłane na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.
8. Paczki higieniczne oraz higieniczno-odzieżowe przyjmowane są w paczkowni zewnętrznej wg poniższego schematu:

  • wtorek od godz. 8.00 do godz. 10.00
  • środa od godz. 8.00 do godz. 10.00
  • czwartek od godz. 8.00 do godz. 10.00

8. Paczki higieniczne i higieniczno-odzieżowe przesyłane pocztą będą przyjmowane na bramie głównej od poniedziałku do piątku.  Paczki higieniczne i higieniczno-odzieżowe podlegają kontroli w obecności osadzonego w pomieszczeniu paczkowni wewnętrznej oddziału 2C.
9. Paczka higieniczna lub higieniczno-odzieżowa zawierająca inne artykuły niż określone na prośbie będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego lub w uzasadnionych przypadkach na koszt aresztu śledczego.

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Płyty CD, DVD oraz sprzęt RTV wraz z osprzętem (np. przedłużacz z przewodem ochronnym, przewody RTV do 3 mb.) przeznaczony dla osadzonych, którzy uprzednio otrzymali zgodę Dyrektora AŚ na jego posiadanie, przyjmowany jest w czwartki, w godzinach 9.00 – 12.00. Sprzęt powinien być sprawny i kompletny. Przyjęciu do jednostki podlegają tylko zaprogramowane telewizory i tunery DVB-T, które umożliwiają ich użytkowanie bez użycia pilota.

Nie dopuszcza się do użytkowania urządzeń, które służą do nagrywania i odtwarzania oraz środków łączności . Nie udziela się zgody na posiadanie przez osadzonego pilota do telewizora oraz do dekodera DVB-T (sprzęt powinien mieć możliwość sterowania bez użycia pilota). Ww. sprzęty nie mogą być wyposażone w głośniki wolno stojące, czytniki kart pamięci, porty komunikacyjne (USB, LAN) oraz wbudowane urządzenia do komunikacji bezprzewodowej, t.j.: Bluetooth, WiFi, GSM, a także w pamięć masową (karty pamięci, dyski twarde, itp). Poza tym nie zezwala się na posiadanie garnków elektrycznych.

 

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

np. Józ... Now... syn Edmu...

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50 –046 WROCŁAW

 

 

 

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wirusem wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Areszt Śledczy we Wrocławiu od dnia 17 marca 2020 r.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty bądź kontaktować się pod numerami telefonów podanymi dla intersantów.

 

 

1. Dyrektor oraz kierownicy działów: Penitencjarnego, Ochrony, Kwatermistrzowskiego, Ewidencji i Finansów przyjmują interesantów we wtorki, środy i piątki w godz. 1000 – 1200.

2. Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego, Kierownik Ambulatorium oraz osoby upoważnione udzielają informacji o stanie zdrowia osadzonych oraz przyjmują i wydają artykuły medyczne w piątki w godz. 1130 – 1300. (Udzielenie informacji musi być poprzedzone zgodą osadzonego ze wskazaniem osoby upoważnionej).

NBP O/O

 

Wrocław

79 1010 1674 0040 6613 9120 0000

 

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonego dokonywać można za pomocą przekazu pocztowego lub

przelewu bankowego wg wzoru:

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50- 046 WROCŁAW

np. Józef Nowak syn Edmunda

NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY WROCŁAW  79 1010 1674 0040 6613 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej