Kobiety w zaawansowanej ciąży, osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach) oraz osoby powyżej 75 roku życia składają zgłoszenia na widzenie bez konieczności oczekiwania w kolejce tj. w pierwszej kolejności.

1. Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce, w które będą odbywały się widzenia, wg grafiku niedzielnego:

- poniedziałek Poniedziałek Wielkanocny

- niedziela Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

- 15 sierpnia Wniebowzięcie Najswiętszej Maryi Panny  

- 25 grudnia Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

2. Widzenia odbywają się w środy, czwartki, soboty i niedziele w godzinach od 8.10 do 14.30, w turach, jak w tabeli nr 1.

3. Widzenia przeprowadzane są w sali widzeń lub w innych wyznaczonych pomieszczeniach.

4. Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym odbywają się w dniach pracy administracji w godzinach 8.00 do 12.15 oraz od 13.30 do 15.00.

5. Zapisy na widzenia przyjmowane są w dniu udzielania widzenia od godziny 7.20, do 35 min przed rozpoczęciem pierwszej tury widzenia oraz do 60 min przed rozpoczęciem tury drugiej, trzeciej i czwartej. Osoby zapisane na daną turę widzenia wchodzą na teren aresztu śledczego 15 minut przed rozpoczęciem widzenia.

6. Widzenia realizowane są wg kolejności składanych zgłoszeń.

7. W jednej turze może uczestniczyć nie więcej niż 15 osadzonych.

8. W trzeciej i czwartej turze udziela się wyłącznie widzeń jednogodzinnych.

9. Poszczególne tury z podziałem na tymczasowo aresztowanych lub skazanych umieszczone są w tabeli nr 1.

10. W czasie trwania widzeń funkcjonariusz dozorujący widzenia wskazuje miejsce, które ma zająć osoba odwiedzająca i osadzony.

11. W pierwszej kolejności widzenia udzielane są: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

12. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, w uzasadnionych wypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na udział w widzeniu większej ilości osób pełnoletnich. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby odwiedzające są zobowiązane do sprawowania opieki nad swoimi dziećmi w trakcie pobytu na terenie aresztu.

13. Tymczasowo aresztowanym udziela się widzeń po uprzednim wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje.

14. W trakcie trwania widzenia zezwala się w na realizację zakupów towarów dostępnych w kantynie znajdującym się na sali widzeń.

15. Zakupów w kantynie znajdującym się na terenie sali widzeń dokonują osoby odwiedzające.

16. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobom odwiedzającym.

17. Z toalety przy sali widzeń korzystają tylko osoby odwiedzające. Osadzeni korzystają z toalety znajdującej się w poczekalni.

18. Widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem zgodnie z art.105a § 7 i 8 KKW przez funkcjonariusza nadzorującego w przypadku:

  • odbywania widzenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub utrudniający widzenie innym osobom,

  • nieobyczajnego zachowania, posługiwania się wyrazami lub zwrotami wulgarnymi, obelżywymi albo gwarą przestępców,

  • próby wniesienia do sali widzeń lub przekazywania w sali widzeń przedmiotów i informacji, które mogą godzić w dobro postępowania karnego, naruszyć porządek lub bezpieczeństwo jednostki,

  • nie podporządkowania się osadzonego lub osoby odwiedzającej poleceniom funkcjonariusza dozorującego widzenie,

  • korzystania przez skazanego z toalety przy sali widzeń - w razie potrzeby osadzeni będą doprowadzani do innych toalet.

19. Tabela nr 1 określa dni i porządek przeprowadzania widzeń.

Tabela nr 1 Dni i porządek widzeń w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

 

Dzień tygodnia

Numer tury widzenia i godziny jej rozpoczęcia

Grupa osadzonych korzystających z widzenia

Uwagi

 

Poniedziałek

-

 

Widzenia nie odbywają się

Wtorek

-

 

Widzenia nie odbywają się

 

Środa

Tura pierwsza – 8.10

Skazani

Możliwość przedłużenia widzenia o 30 min.

Tura druga – 10.10

Tymczasowo aresztowani

Możliwość przedłużenia widzenia o 30 min.

Tura trzecia – 12.10

Tymczasowo aresztowani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

Tura czwarta – 13.30

Skazani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

Czwartek

Tura pierwsza – 8.10

Skazani

Możliwość przedłużenia widzenia o 30 min.

Tura druga – 10.10

Tymczasowo aresztowani

Możliwość przedłużenia widzenia o 30 min.

Tura trzecia – 12.10

Skazani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

Tura czwarta – 13.30

Skazani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

 

Piątek

-

 

Widzenia nie odbywają się

 

Sobota

Tura pierwsza – 8.10

Skazani

Możliwość przedłużenia widzenia o 30 min.

Tura druga – 10.10

Tymczasowo aresztowani

Możliwość przedłużenia widzenia o 30 min.

Tura trzecia – 12.10

Skazani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

Tura czwarta – 13.30

Skazani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

Niedziela

Tura pierwsza – 8.10

Skazani

Możliwość przedłużenia widzenia o 30 min.

Tura druga – 10.10

Tymczasowo aresztowani

Możliwość przedłużenia widzenia o 30 min.

Tura trzecia – 12.10

Skazani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

Tura czwarta – 13.30

Tymczasowo aresztowani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

 

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.

Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

Art. 217 Kkw :

"§ 1a. Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem § 1b, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.

§ 1b. Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w § 1a, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:

1) w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,

2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

§ 1c. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.

§ 1d. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia zgody na widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą, wydane w ciągu trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest niedopuszczalne.

§ 1e. Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.

§ 1f. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

§ 2. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

§ 3. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób inny niż określony w § 2.

§ 4. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

§ 5. W wypadku tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 212a, dyrektor aresztu śledczego powiadamia organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, o istnieniu poważnego niebezpieczeństwa dla osoby odwiedzającej oraz że konieczne jest udzielenie widzenia wyłącznie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

§ 6. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może ograniczyć lub określić sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego z prawa do kontaktowania się z duchownymi świadczącymi posługi religijne lub innymi osobami, jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego.

   Od dnia 15.10.2014r. skazani mają możliwość kontaktu z osobami bliskimi za pośrednictwem SKYPE'A. Rozmowa za pośrednictwem komunikatora internetowego wymaga zgody zarówno skazanego jak i osoby, z którą taki kontakt ma zostać nawiązany oraz podania adresu SKYPE'A. Po wyrażeniu zgody przez skazanego i osobę bliską Dyrektor aresztu wydaje zezwolenie na przeprowadzenie rozmowy.  Doprowadzania będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W takiej formie widzenia umożliwia się skazanym, którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15 oraz cudzoziemcom, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znaczącej odległości od miejsca ich przebywania, lub których sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.  

 

 

 

Wzór zgody poniżej. Dokładnie wypełniony wzór należy przesłać na adres aresztu.

 

......................................................

imię, nazwisko, osoby bliskiej

........................................................

adres zamieszkania

Pan Dyrektor

Aresztu Śledczego

ul. Świebodzka 1

50-046 WROCŁAW

Wyrażam zgodę na prowadzenie rozmów za pośrednictwem SKYPA z

................................................................

imię, nazwisko, imię ojca skazanego,

.................................................................

stosunek pokrewieństwa

Adres SKYPA..................................

..................................................

podpis osoby wyrażającej zgodę

Numer konta do wpłat celem sporządzenia paczki żywnościowej: BGK 87 1130 1017 0020 1458 9320 0154

Kontakt w sprawie realizacji paczek: MIGB "Mazovia" 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, telefon 22 328 60 01

 

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE
1. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia przez osobę najbliższą (o której mowa w art. 115§11 KK) w formie pisemnej oraz po pokryciu kosztów paczki. Zamówienie może również złożyć osobiście.
2. Zamówienia na paczki żywnościowe przyjmowane są w każdym dniu roboczym oraz w dni wolne w trakcie widzeń.
3. Zamówienie na paczkę realizowane przez osobę najbliższą osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przyjmującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Zamówienie podlega weryfikacji przez pracownika sklepu, czas realizacji zgodnie z punktem XV.7. W przypadku błędnie wypełnionego zamówienia, nie będzie ono realizowane, a zwrot opłaty nastąpi w sposób wskazany na oświadczeniu zamówienia.
4. Zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów dostępnej w jednostki penitencjarnej.
5. Formularz zamówienia oraz lista produktów (do wglądu) są dostępne w jednostce penitencjarnej:
u oddziałowego oddziału mieszkalnego, w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, w paczkowni zewnętrznej, w bramie głównej oraz na stronie internetowej jednostki http://sw.gov.pl oraz stronie sklepu .
6. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
7. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
8. Data wpływu zamówienia do realizacji decyduje o miesiącu, w którym paczka jest zrealizowana.
9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła lub osobie wskazanej w oświadczeniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy zamówienia.
10. Paczki żywnościowe wydawane są w oddziale mieszkalnym w dni robocze, w godzinach pracy administracji.
11. W celu wyegzekwowania zasad, o których mowa w art. 110a§3 KKW uprawnienie osadzonego zawarte w art. 113a§3 realizowane jest w ten sposób, że osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościową lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem aresztu śledczego przy czym ciężar artykułów w paczce nie może przekraczać 6 kg i 9 litrów napojów.


PACZKI ODZIEŻOWE I HIGIENICZNE
1. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia może nastąpić po zweryfikowaniu ilości posiadanych rzeczy w karcie magazynowej, w celi oraz na podstawie odrębnej zatwierdzonej przez dyrektora prośby.
2. Wydanie zgody na przyjęcie paczki odzieżowej będzie możliwe gdy łączna ilość i wymiary rzeczy osadzonego w celi mieszkalnej oraz magazynie rzeczy własnych osadzonych nie będzie przekraczać 30 kg i pojemności torby transportowej o wymiarach  0,17 m3.
3. Wewnątrz paczki powinien znajdować się druk - prośba o paczkę.                                                                                                                      
4. Osadzony ponadto może dokonywać zakupów środków higieny osobistej i przedmiotów osobistego użytku podczas widzenia lub na druku za pośrednictwem kantyny oraz za pośrednictwem strony internetowej sklepu .
5. Przesyłając paczkę odzieżową lub higieniczno-odzieżową na opakowaniu należy umieścić imię, nazwisko i imię ojca osadzonego.
6. Czasopisma i prasę, których nie można zaprenumerować za pośrednictwem aresztu  oraz książki służące samokształceniu, których nie ma w księgozbiorze tutejszej biblioteki, mogą być dostarczone w paczce higieniczno-odzieżowej po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora. Nie zezwala się na filmy, czasopisma, prasę i książki zawierające treści pornograficzne.
7. Rzeczy i przedmioty przekazane bez zezwolenia (w tym przesłane pocztą – paczki higieniczno-odzieżowe) lub które uznane zostaną za niedozwolone, zostaną przekazane do magazynu bez możliwości wydania osadzonemu. Rzeczy te i przedmioty będą przekazywane na zewnątrz  upoważnionej osobie lub będą przesyłane na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.
8. Paczki higieniczne oraz higieniczno-odzieżowe przyjmowane są w paczkowni zewnętrznej wg poniższego schematu:

  • wtorek od godz. 8.00 do godz. 10.00
  • środa od godz. 8.00 do godz. 10.00
  • czwartek od godz. 8.00 do godz. 10.00

8. Paczki higieniczne i higieniczno-odzieżowe przesyłane pocztą będą przyjmowane na bramie głównej od poniedziałku do piątku.  Paczki higieniczne i higieniczno-odzieżowe podlegają kontroli w obecności osadzonego w pomieszczeniu paczkowni wewnętrznej oddziału 2C.
9. Paczka higieniczna lub higieniczno-odzieżowa zawierająca inne artykuły niż określone na prośbie będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego lub w uzasadnionych przypadkach na koszt aresztu śledczego.

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Płyty CD, DVD oraz sprzęt RTV wraz z osprzętem (np. przedłużacz z przewodem ochronnym, przewody RTV do 3 mb.) przeznaczony dla osadzonych, którzy uprzednio otrzymali zgodę Dyrektora AŚ na jego posiadanie, przyjmowany jest w czwartki, w godzinach 9.00 – 12.00. Sprzęt powinien być sprawny i kompletny. Przyjęciu do jednostki podlegają tylko zaprogramowane telewizory i tunery DVB-T, które umożliwiają ich użytkowanie bez użycia pilota.

Nie dopuszcza się do użytkowania urządzeń, które służą do nagrywania i odtwarzania oraz środków łączności . Nie udziela się zgody na posiadanie przez osadzonego pilota do telewizora oraz do dekodera DVB-T (sprzęt powinien mieć możliwość sterowania bez użycia pilota). Ww. sprzęty nie mogą być wyposażone w głośniki wolno stojące, czytniki kart pamięci, porty komunikacyjne (USB, LAN) oraz wbudowane urządzenia do komunikacji bezprzewodowej, t.j.: Bluetooth, WiFi, GSM, a także w pamięć masową (karty pamięci, dyski twarde, itp). Poza tym nie zezwala się na posiadanie garnków elektrycznych.

 

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

np. Józ... Now... syn Edmu...

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50 –046 WROCŁAW

 

 

 

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wirusem wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Areszt Śledczy we Wrocławiu od dnia 17 marca 2020 r.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty bądź kontaktować się pod numerami telefonów podanymi dla intersantów.

 

 

1. Dyrektor oraz kierownicy działów: Penitencjarnego, Ochrony, Kwatermistrzowskiego, Ewidencji i Finansów przyjmują interesantów we wtorki, środy i piątki w godz. 1000 – 1200.

2. Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego, Kierownik Ambulatorium oraz osoby upoważnione udzielają informacji o stanie zdrowia osadzonych oraz przyjmują i wydają artykuły medyczne w piątki w godz. 1130 – 1300. (Udzielenie informacji musi być poprzedzone zgodą osadzonego ze wskazaniem osoby upoważnionej).

NBP O/O

 

Wrocław

79 1010 1674 0040 6613 9120 0000

 

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonego dokonywać można za pomocą przekazu pocztowego lub

przelewu bankowego wg wzoru:

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50- 046 WROCŁAW

np. Józef Nowak syn Edmunda

NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY WROCŁAW  79 1010 1674 0040 6613 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej