Począwszy od 19 marca 2022  na terenie Oddziału Zewnętrznego w Złotowie widzenia odbywają się w oparciu o następujące zasady:

  • rejestracja widzeń odbywa sie pod numerem telefonu 514-827-134  w godzinach od 9.00 do 14.00.

UWAGA:  w związku z dużym obciążeniem linii telefonicznej informujemy, że w przypadku gdy linia jest zajęta usłyszycie Państwo odpowiedni komunikat głosowy. Po drugim takim powiadomieniu połączenie zostanie automatycznie rozłączone. Prosimy wówczas nie dzwonić tylko poczekać na komunikat SMS. Gdy linia zostanie zwolniona otrzymacie Państwo wiadomość o treści: „Zadzwoń teraz: użytkownik tego numeru zakończył rozmowę telefoniczną. Możesz do niego zadzwonić”. Wówczas należy ponowić próbę połączenia z naszą linią telefoniczną.

  • w Oddziale Zewnętrznym w Złotowie widzenia udzielane są w drugą i trzecią sobotę oraz czwartą niedzielę miesiąca w godzinach: 8.15, 9:30, 10:45, 12:00,13:15,14:30;
  •  ilość widzeń jest ograniczona w ciągu dnia i odbywają się one wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach;
  • widzenia bez osoby dozorującej odbywają się w sali widzeń, a widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wydzielonym pomieszczeniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do :15:00.
  • artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej, zgodnie z art. 105a § 6 kkw,
  • w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, a w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zdecydować o udziale w widzeniu większej liczby osób pełnoletnich odwiedzających skazanego,
  • liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu,
  • osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich,
  • skazani sprawujący stałą pieczę nad dziećmi do lat 15 mogą korzystać z jednego dodatkowego widzenia w miesiącu z dzieckiem/ćmi trwającego 60 minut - w/w dzieci winny być wpisane na listę osób uprawnionych do widzeń z osadzonych na podstawie przedłożonych przez skazanego dokumentów stwierdzających sprawowanie stałej pieczy (skróconego aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego sprawowanie stałej pieczy nad dzieckiem), a widzenie może odbywać się tylko pod opieką osoby pełnoletniej,
  • skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora Zakładu Karnego w wyjątkowych sytuacjach mogą wykorzystać je jednorazowo.

ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK

1. Paczki żywnościowe realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem kantyny na terenie zakładu karnego, w skład paczki żywnościowej mogą wchodzić także wyroby tytoniowe. Wprowadza się dwa rodzaje wykazów tj. wykaz artykułów żywnościowych i wykaz artykułów higienicznych. W przypadku umieszczenia na zamówieniu paczki żywnościowej rzeczy z listy artykułów higienicznych paczka żywnościowa nie będzie realizowana. Listę artykułów higienicznych należy wypełniać na osobnym formularzu zamówienia.

2. W paczkach odzieżowo-higienicznych mogą być dostarczone tylko te artykuły, na które osadzony otrzymał zgodę. 

3. Zamówienie na paczkę żywnościową i higieniczną mogą złożyć osadzeni lub osoby najbliższe. Realizacja uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej dla osadzonych jest możliwa na dwa sposoby tj.:

- osadzony posiadający prawo do otrzymania paczki żywnościowej i posiadający środki do dyspozycji, składa zamówienie na paczkę żywnościową wraz z dyspozycją przelewu odpowiedniej kwoty z własnego konta depozytowego na konto podmiotu realizującego paczkę u wychowawcy lub oddziałowego.

- zamówienie na przygotowanie paczki osadzonemu może złożyć również osoba najbliższa; w tym przypadku osoba najbliższa składa zamówienie na paczkę żywnościową pocztą lub drogą elektroniczną do podmiotu przygotowującego paczkę (punkt sprzedaży przy ZK Czarne); przy składaniu zamówienia na paczkę osadzony ma obowiązek przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6 kg, a także ilość i wymiary ww. artykułów nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego; ponadto ilość i wymiary środków higieny które skazany może posiadać w celi mieszkalnej nie mogą przekraczać kubatury szafki na środki higieny lub odpowiadającej im objętości.

- wpłaty środków finansowych na konto kantyny należy dokonywać oddzielnie na realizację paczki żywnościowej i oddzielnie na realizację paczki higienicznej.

4. Zamówienia, osoby najbliższe mogą złożyć drogą pocztową lub elektroniczną:

- dla Zakładu Karnego w Czarnem Zakład Karny w Czarnem „KANTYNA” ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
paczki-zk.czarne@igbmazovia.pl

BGK 39 1130 1017 0020 1458 9320 0048

- dla Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku: Zakład Karny w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Szczecinku „KANTYNA” ul. Boh. Warszawy 42, 78-400 Szczecinek

paczki-oz.szczecinek@igbmazovia.pl

BGK 91 1130 1017 0020 1458 9320 0082

- dla Oddziału Zewnętrznego w Złotowie: Zakład Karny w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Złotowie „KANTYNA” ul. Kościuszki 3, 77-400 Złotów

paczki-oz.zlotow@igbmazovia.pl

BGK 71 1130 1017 0020 1458 9320 0054

5. Formularz zamówienia oraz wykazy produktów żywnościowych i higienicznych są dostępne w Zakładzie Karnym:
a) w punkcie sprzedaży,

b) na stronie internetowej jednostki.

6. Zamówienie na paczkę żywnościową może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu przez administrację uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

7. Całkowity ciężar zakupionych artykułów żywnościowych w ramach paczki nie może przekraczać 6 kg. Do wagi paczki nie wlicza się wagi napojów, których ilość nie może przekraczać 9 litrów oraz wagi pakowanych odrębnie środków higieny.

8. Stwierdzenie przez administrację ZK przekroczenia powyższych limitów skutkować będzie dla skazanego brakiem zgody na realizację paczki.

9. Realizacja i wydanie paczki żywnościowej oraz paczki higienicznej odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia wpłaty środków finansowych na konto kantyny pod warunkiem uprzedniego złożenia poprawnie wypełnionego formularza zamówienia.

10. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej i/lub higienicznej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia,

11. Zasady dotyczące przyjmowania i wydawania paczek są umieszczone:
a) w sali widzeń, na tablicy ogłoszeń dla osób odwiedzających,

b) na stronie internetowej poniżej z zamówieniem na paczkę wraz ze wzorem dokumentów: formularzem zamówienia i wykazami dopuszczonych do sprzedaży produktów,

c) podane do wiadomości osadzonych przebywających w jednostce (na tablicy ogłoszeń, w oddziałach, przez radiowęzeł itp.).

12. Zamówienie na paczki należy wypełnić czytelnie. Numer konta na który należy przelać pieniądze na realizację paczki znajduje się w formularzu zamówienia. W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego należy podać dokładne dane dotyczące osadzonego dla którego są przeznaczone środki na realizacje elektronicznej paczki: dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]. W przypadku braku dokładnego wskazania odbiorcy w tytule przelewu przekazane środki zostaną zwrócone do nadawcy. Formularze zamówienia przesłane do Zakładu Karnego w Czarnem bez dowodu wpłaty nie będą realizowane. Aktualne formularze i cenniki dotyczą e-paczki można pobrać bezpośrednio ze strony IMG Mazowia: https://igbmazovia.pl/e-paczka/category/137-zaklad-karny-w-czarne

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem przyjmuje interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków:

w poniedziałki, środy oraz piątki
w godzinach 11:00-15:00

Wpłaty dla osadzonych należy dokonywać na rachunek NBP o/Gdańsk 10 1010 1140 0033 8813 9120 2000. W przelewie proszę podać imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej