•  Widzenia odbywają się w godzinach 8.00- 16.00 w każdą sobotę i czwartą niedzielę oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w kompleksie sal widzeniowych, z zastrzeżeniem następującego porządku;

  Tymczasowo aresztowani :

  - sobota 8.00- 11.00 ,

  - niedziela 13.15- 16.00 ,

  Skazani:

  - sobota 11.15- 16.00,

  - niedziela 8.00- 13.00,

  Drugi dzień świąt 8.00- 13.00 skazani, 13.15- 16.00 tymczasowo aresztowani.

 • Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są odpowiednio: w sobotę do 10.00 tymczasowo aresztowani i do 14.00 skazani, w niedzielę i drugi dzień świąt do 11.00 skazani i do 14.00 tymczasowo aresztowani.
 • w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, a w uzasadnionych przypadkach zastępca dyrektora może zdecydować o udziale w widzeniu większej liczby osób odwiedzających pełnoletnich,
 • liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu, korzystają one z widzenia tylko pod opieką osób pełnoletnich,
 • skazany sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15, może korzystać z jednego dodatkowego widzenia z dzieckiem trwającego 60minut, dziecko musi figurować w karcie osób bliskich, widzenie może odbyć się tylko pod opieką uprawnionej osoby pełnoletniej,
 • zakupione na terenie zk przez osobę odwiedzającą artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte podczas widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej,
 • w czasie widzenia umożliwia się osobom odwiedzającym złożenie zamówienia na zrealizowanie paczki żywnościowej w ramach ustawowego limitu, z uwzględnieniem zasad ich realizacji (informacja; strona internetowa zk, tablica ogłoszeń w sali widzeń),
 • widzenia osób odwiedzających z tymczasowo aresztowanymi odbywają się z uwzględnieniem zasad określonych w kkw,
 • zabrania się przekazywania podczas widzenia jakichkolwiek przedmiotów,
 • w przypadkach podejrzeń o to, że osoba ubiegająca się o wstęp do zk może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, wzywani będą funkcjonariusze Policji w celu przeprowadzenia odpowiedniego badania, Wynik badań skutkować może odmową wpuszczenia na teren jednostki organizacyjnej.
 • skazany może korzystać z komunikatora internetowego Skype do kontaktu z osobami bliskimi po uzyskaniu zgody zastępcy dyrektora, na zasadach określonych w regulaminie korzystania z komunikatora internetowego,
 • W pierwszej kolejności widzeń udziela się:

          -kobietom w zaawansowanej ciąży,

          -osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

          -niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (np. poruszającym się o kulach),

         -osobom powyżej 75 roku życia.


 

 

KOMUNIKAT W SPAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

( Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o wstęp do jednostki w celu realizacji widzenia z osadzonym)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE.L.2016.119.1 z 04 .05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Pan/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego z siedzibą w Czarnem przy ul. Pomorskiej 1;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail iod_czarne@sw.gov.pl, tel. 59 83 30 801 wew. 824;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 631 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.1 lit. c i e RODO , w związku z realizacją uprawnienia wynikającego z art. 105 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.652);

4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w celu pierwotnym, to jest realizacji widzenia, Pani/Pana dane będą przetwarzane w przypadku popełnienia przez Panią/Pana lub usiłowania popełnienia czynu zabronionego na terenie jednostki penitencjarnej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji - aktualnie obowiązującym Załącznikiem nr 2 zarządzenia nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 r.- Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostek Organizacyjnych Służby Więziennej.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000);

- sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 RODO nie wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez Administratora zadań wynikających z przepisów prawa;

7. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

ponieważ podstawą prawna przetwarzania pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ;

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl.

Zasady przyjmowania paczek.

Paczki odzieżowe dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

(Imię, Nazwisko, Imię ojca)

Oddział Zewnętrzny w Złotowie
Zakładu Karnego w Czarnem

Plac Kościuszki 3
77-400 Złotów

Osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową. Paczki żywnościowe i higieniczne dla osadzonych realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kantyny. Osadzony może realizować paczkę osobiście, a osoby najbliższe mogą ją zrealizować drogą elektroniczną lub osobiście.

W trakcie widzeń paczkę mogą zrealizować wyłącznie osoby odwiedzające osadzonych.
Dostarczanie osadzonym paczek przez osoby najbliższe drogą elektroniczną realizowane jest na podstawie formularza Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Zakładzie Karnym w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Złotowie przekazywanego wraz z dowodem wpłaty do punktu sprzedaży (kantyny). Wzór formularza zamówienia paczki, lista wraz z cennikiem dostępnych artykułów oraz numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat w wysokości wynikającej z zamówienia, jest dostępna w kantynie, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki.

Zamówienia wraz z dowodem opłaty za paczkę można składać w kantynie lub przesyłać do jednostki drogą pocztową. Realizacja paczki następuje po potwierdzeniu przez administrację jednostki uprawnienia osadzonego do jej otrzymania, w terminie nie późniejszym niż pięć dni po otrzymaniu kompletnego zamówienia, tj. wraz z dowodem opłaty. Środki finansowe wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji (np. brak uprawnień), będą przekazywane osobie wpłacającej w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu bankowego lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia na paczkę.

W czasie trwania widzenia osoby odwiedzające mogą zakupić artykuły żywnościowe i higieniczne dla osadzonego, stanowiące paczkę w ramach limitu uprawnień posiadanych przez osadzonego wynikających z prawa do otrzymania paczki żywnościowej i przyznanych nagród, określonych odpowiednio w artykułach 113a§3, 138§1 pkt 13, 221§2 pkt 3 kodeksu karnego wykonawczego.

Paczki odzieżowe do osadzonych przyjmowane są w dni powszednie w godz. 8.00-14.00, w soboty i czwartą niedzielę m-ca w godz. 8.00-13.30. Ze względów technicznych paczki winny być dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów : szerokość 40 cm, wysokość 30 cm, długość 50 cm. W przypadku dostarczenia paczki przez osobę najbliższą paczka kontrolowana jest w obecności tej osoby. Paczki poddaje się kontroli przy wykorzystaniu psa specjalnego oraz odpowiednich środków i urządzeń technicznych. Wewnątrz paczki odzieżowej powinien być umieszczony spis jej zawartości.

Do depozytu osadzonych nie przyjmuje się:
- żywności;
- broni i amunicji;
- alkoholu;
- leków – przechowywanych za zgodą dyrektora przez dział służby zdrowia;
- tytoniu i wyrobów tytoniowych;
- środków łatwopalnych;
- przedmiotów, których gabaryty przekraczają wymiary 50 cm x 50 cm x 50 cm.

Środki pieniężne dla osadzonych można wpłacać w kasie Zakładu Karnego w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy administracji tj. 7.00 – 15.00 bądź na podany nr rachunku bankowego.

W tytule przelewu proszę o podanie imienia, nazwiska i imienia ojca osadzonego.

Paczki żywnościowe, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe będą realizowane po złożeniu zamówienia oraz wpłacie środków pieniężnych na konto kontrahenta prowadzącego punkt sprzedaży na adres:

 

Numer konta na który należy przelać pieniądze na realizację paczki znajduje się w formularzu zamówienia.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA
ul.Kocjana 3, 01-473 Warszawa
NIP:5222967596

NR KONTA BGK 71 1130 1017 0020 1458 9320 0054

Aktualny wykaz arytkułów oraz formularz zamówienia znajduje się poniżej:

- wykaz arytkułów spożywczych

- wykaz artykułów chemicznych

- formularz zamówienia

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem przyjmuje interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków:

w poniedziałki, środy oraz piątki
w godzinach 11:00-15:00

Wpłaty dla osadzonych należy dokonywać na rachunek NBP o/Gdańsk 10 1010 1140 0033 8813 9120 2000. W przelewie proszę podać imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej