Począwszy od 19 marca 2022  na terenie Oddziału Zewnętrznego w Złotowie widzenia odbywają się w oparciu o następujące zasady:

 • rejestracja widzeń odbywa sie pod numerem telefonu 514-827-134  w godzinach od 9.00 do 14.00.

W momencie rejestracji zostanie wyznaczona data i godzina widzenia z osadzonym. Na etapie rejestracji należy z pracownikiem ZK w Czarnem ustalić również długość widzenia. Standardowe widzenie trwa 60 minut. W przypadku chęci skorzystania z widzenia dłuższego lub też połączenia 2 widzeń (skutkującym wydłużeniem widzenia do np. 120 minut) należy to wyraźniie zaznaczyć w rozmowie w trakcie rejestracji. Ustalenia poczynione na etapie rejestracji będą miały charakter wiążący w dniu gdy, widzenie zostanie udzielone.

UWAGA:  w związku z dużym obciążeniem linii telefonicznej informujemy, że w przypadku gdy linia jest zajęta usłyszycie Państwo odpowiedni komunikat głosowy. Po drugim takim powiadomieniu połączenie zostanie automatycznie rozłączone. Prosimy wówczas nie dzwonić tylko poczekać na komunikat SMS. Gdy linia zostanie zwolniona otrzymacie Państwo wiadomość o treści: „Zadzwoń teraz: użytkownik tego numeru zakończył rozmowę telefoniczną. Możesz do niego zadzwonić”. Wówczas należy ponowić próbę połączenia z naszą linią telefoniczną.

 • w Oddziale Zewnętrznym w Złotowie widzenia udzielane są w drugą i trzecią sobotę oraz czwartą niedzielę miesiąca w godzinach: 8.15, 9:30, 10:45, 12:00,13:15,14:30;
 •  ilość widzeń jest ograniczona w ciągu dnia i odbywają się one wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach;
 • widzenia bez osoby dozorującej odbywają się w sali widzeń, a widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wydzielonym pomieszczeniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do :15:00.
 • artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej, zgodnie z art. 105a § 6 kkw,
 • w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, a w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zdecydować o udziale w widzeniu większej liczby osób pełnoletnich odwiedzających skazanego,
 • liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu,
 • osoby niepełnoletnie powyżej 15 roku życia mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich,
 • skazani sprawujący stałą pieczę nad dziećmi do lat 15 mogą korzystać z jednego dodatkowego widzenia w miesiącu z dzieckiem/ćmi trwającego 60 minut - w/w dzieci winny być wpisane na listę osób uprawnionych do widzeń z osadzonych na podstawie przedłożonych przez skazanego dokumentów stwierdzających sprawowanie stałej pieczy (skróconego aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego sprawowanie stałej pieczy nad dzieckiem),
 •  osoby niepełnoletnie poniżej 15 roku życia mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką pełnoletniej osoby najbliższej (rodzice, dziadkowie,rodzeństwo) lub przedstawiciela ustawowego,
 • skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora Zakładu Karnego w wyjątkowych sytuacjach mogą wykorzystać je jednorazowo.

ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK

1. Paczki żywnościowe realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem kantyny na terenie zakładu karnego, w skład paczki żywnościowej mogą wchodzić także wyroby tytoniowe. Wprowadza się dwa rodzaje wykazów tj. wykaz artykułów żywnościowych i wykaz artykułów higienicznych. W przypadku umieszczenia na zamówieniu paczki żywnościowej rzeczy z listy artykułów higienicznych paczka żywnościowa nie będzie realizowana. Listę artykułów higienicznych należy wypełniać na osobnym formularzu zamówienia.

2. W paczkach odzieżowo-higienicznych mogą być dostarczone tylko te artykuły, na które osadzony otrzymał zgodę. 

3. Zamówienie na paczkę żywnościową i higieniczną mogą złożyć osadzeni lub osoby najbliższe. Realizacja uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej dla osadzonych jest możliwa na dwa sposoby tj.:

- osadzony posiadający prawo do otrzymania paczki żywnościowej i posiadający środki do dyspozycji, składa zamówienie na paczkę żywnościową wraz z dyspozycją przelewu odpowiedniej kwoty z własnego konta depozytowego na konto podmiotu realizującego paczkę u wychowawcy lub oddziałowego.

- zamówienie na przygotowanie paczki osadzonemu może złożyć również osoba najbliższa; w tym przypadku osoba najbliższa składa zamówienie na paczkę żywnościową pocztą lub drogą elektroniczną do podmiotu przygotowującego paczkę (punkt sprzedaży przy ZK Czarne); przy składaniu zamówienia na paczkę osadzony ma obowiązek przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6 kg, a także ilość i wymiary ww. artykułów nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego; ponadto ilość i wymiary środków higieny które skazany może posiadać w celi mieszkalnej nie mogą przekraczać kubatury szafki na środki higieny lub odpowiadającej im objętości.

- wpłaty środków finansowych na konto kantyny należy dokonywać oddzielnie na realizację paczki żywnościowej i oddzielnie na realizację paczki higienicznej.

4. Zamówienia, osoby najbliższe mogą złożyć drogą pocztową lub elektroniczną:

- dla Zakładu Karnego w Czarnem Zakład Karny w Czarnem „KANTYNA” ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
paczki.zk.czarne@pgsw.pl

BGK 39 1130 1017 0020 1458 9320 0048

- dla Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku: Zakład Karny w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Szczecinku „KANTYNA” ul. Boh. Warszawy 42, 78-400 Szczecinek

paczki.oz.szczecinek@pgsw.pl

BGK 91 1130 1017 0020 1458 9320 0082

- dla Oddziału Zewnętrznego w Złotowie: Zakład Karny w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Złotowie „KANTYNA” ul. Kościuszki 3, 77-400 Złotów

paczki.oz.zlotow@pgsw.pl

BGK 71 1130 1017 0020 1458 9320 0054

5. Formularz zamówienia oraz wykazy produktów żywnościowych i higienicznych są dostępne w Zakładzie Karnym:
a) w punkcie sprzedaży,

b) na stronie internetowej jednostki.

6. Zamówienie na paczkę żywnościową może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu przez administrację uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

7. Całkowity ciężar zakupionych artykułów żywnościowych w ramach paczki nie może przekraczać 6 kg. Do wagi paczki nie wlicza się wagi napojów, których ilość nie może przekraczać 9 litrów oraz wagi pakowanych odrębnie środków higieny.

8. Stwierdzenie przez administrację ZK przekroczenia powyższych limitów skutkować będzie dla skazanego brakiem zgody na realizację paczki.

9. Realizacja i wydanie paczki żywnościowej oraz paczki higienicznej odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia wpłaty środków finansowych na konto kantyny pod warunkiem uprzedniego złożenia poprawnie wypełnionego formularza zamówienia.

10. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej i/lub higienicznej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia,

11. Zasady dotyczące przyjmowania i wydawania paczek są umieszczone:
a) w sali widzeń, na tablicy ogłoszeń dla osób odwiedzających,

b) na stronie internetowej poniżej z zamówieniem na paczkę wraz ze wzorem dokumentów: formularzem zamówienia i wykazami dopuszczonych do sprzedaży produktów,

c) podane do wiadomości osadzonych przebywających w jednostce (na tablicy ogłoszeń, w oddziałach, przez radiowęzeł itp.).

12. Zamówienie na paczki należy wypełnić czytelnie. Numer konta na który należy przelać pieniądze na realizację paczki znajduje się w formularzu zamówienia. W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego należy podać dokładne dane dotyczące osadzonego dla którego są przeznaczone środki na realizacje elektronicznej paczki: dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]. W przypadku braku dokładnego wskazania odbiorcy w tytule przelewu przekazane środki zostaną zwrócone do nadawcy. Formularze zamówienia przesłane do Zakładu Karnego w Czarnem bez dowodu wpłaty nie będą realizowane. Aktualne formularze i cenniki dotyczą e-paczki można pobrać bezpośrednio ze strony IMG Mazowia: https://igbmazovia.pl/e-paczka/category/137-zaklad-karny-w-czarne

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem przyjmuje interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków:

w poniedziałki, środy oraz piątki
w godzinach 11:00-15:00

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062.) Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem wyznaczył na koordynatorów do sprawa dostępności:

 

mł. chor. Dawid Trela
dawid.trela@sw.gov.pl
tel. 059 833 0872

 

szer. Jacek Drążkowski
jacek.drazkowski@sw.gov.pl
tel. 059 833 0731

 

Deklaracja dostępności

 

Zakład Karny w Czarnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://bip.swnet.sw.gov.pl/Strony/StronaGlowna.aspx?BiuletynID=53

 

Stan dostępności cyfrowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści:

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które ocenialiśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji: 2022-04-12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny .

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-12

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej to proszę to zgłosić do mł. chor. Dawida Treli, mailowo dawid.trela@sw.gov.pl lub telefonicznie – 59 833-07-72 albo do szer. Jacka Drążkowskiego, mailowo jacek.drazkowski@sw.gov.pl lub telefonicznie 59 833-07-31

 

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe ( np. numer telefonu, e-mail);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

 

Dostępność architektoniczna

Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
Budynek : Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne
do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Pomorskiej;

do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
dalsze przejście zabezpieczone przez bramkę detekcji metali ( szer. przejścia 76 cm);
istnieje możliwość wjazdu wózka przez bramę główną od strony ul. Pomorskiej 1;
dojście do pozostałych budynków Zakładu poprzez wyjście z pomieszczenia bramowego;
do budynku i pozostałych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym;
w budynku i innych pomieszczeniach Zakładu nie ma pętli indukcyjnej

 

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy żadnej aplikacji mobilnej:

Informacje dodatkowe:

 

Plan działania na rzecz poprawy dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności .

 

Wpłaty dla osadzonych należy dokonywać na rachunek NBP o/Gdańsk 10 1010 1140 0033 8813 9120 2000. W przelewie proszę podać imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej