W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne funkcjonariuszy, pracowników oraz osób pozbawionych wolności a także mając na uwadze konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – CoV-2 w jednostkach penitencjarnych, Areszt Śledczy w Wejherowie w ramach profilaktyki wystąpienia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV – 2, widzenia z osobami pozbawionymi wolności są wstrzymane do dnia 31.05.2021r.

 

Uregulowania - sprzed ogłoszenia na terenie RP stanu epidemi

Widzenia dla osadzonych odbywają się w soboty oraz w niedziele od godziny 08:00 do 15:00 w sali widzeń.

  1. Rejestracja osób odwiedzających odbywa się od godziny 07:30 do godziny 13:00 w soboty i w niedziele.
  2. Osoby zgłaszające się na widzenia muszą okazać dokument, na podstawie którego można bez wątpliwości potwierdzić ich tożsamość.
  3. W przypadku gdy osoba będąca członkiem rodziny posiada inne nazwisko aniżeli osoba odwiedzana, winna ona być wpisana do karty widzeń z podaniem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.

Informuję, iż widzenia osobom odwiedzającym osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie udzielane są w pierwszej kolejności: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

Rozmiar: 16.4 kB

Zasady przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem jednostki penitencjarnej. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

Nie przyjmuje się paczek:

bez spisu zawartości; (Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości)

W paczce nie mogą znajdować się artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniu utrudniającym kontrolę ich zawartości ( np. puszki, słoiki, kartony).

Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce a uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego)

higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;

Na podstawie art. 113 a § 3 kkw skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego z zastrzeżeniem art. 110 a § 1 kkw, który ogranicza łączną wagę posiadanych artykułów żywnościowych przez osadzonego w celi mieszkalnej do 6 kg. Do wagi tej nie zalicza się napojów i wyrobów tytoniowych.

 

Przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej do aresztu śledczego, paczka realizowana jest przez BIGB Mazovia. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową można złożyć korespondencyjnie (w tym również drogą elektroniczną), oraz podczas widzenia z osadzonym.

Paczki higieniczno-odzieżowe dostarczane do Aresztu bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:00 oraz w trakcie trwania widzeń.

 

Jeśli chcesz zrobić paczkę dla osadzonego, musisz wykonać następujące kroki:

1. Wypełnij formularz zamówienia na paczkę w odpowiednie dane oraz produkty, które mają się znaleźć w paczce. Użyj do tego celu listy produktów, która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów.

2. Wykonaj zapłatę za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

BGK 08 1130 1017 0020 1458 9320 0121
prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

W tytule przelewu podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną w której przebywa osadzony.

Przykład: Jan KOWALSKI s. Andrzeja, Areszt Śledczy w Wejherowie

3. Prześlij formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do BIGB Mazovia. Możesz to zrobić:

a) podczas widzenia z osobą najbliższą w punkcie sprzedaży (kantyna jednostki),

b) za pośrednictwem e-mail, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres paczka.gdansk@igbmazovia.pl

c) wysyłając na adres:

Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia

Oddział w Gdańsku

ul. Kurkowa 12
80-803 Gdańsk
https://www.igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowa

4. Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży BIGB Mazovia, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

5. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od BIGB Mazovia, przekazywane są niezwłocznie przez BIGB Mazovia osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

Informacje na temat realizacji paczki znajdziesz rónież na stronie :

https://www.igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowa

Osadzony ma prawo otrzymać za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

Nie przyjmuje się paczek higieniczno-odzieżowych: bez spisu zawartości; (Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości) zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;

 

Do pobrania:

Zamówienie na paczkę

Lista produktów

https://igbmazovia.pl/index.php/e-paczka/send/70-areszt-sledczy-w-wejherowie/236-cennik-art-spo%C5%BCywczych

Rozmiar: 29.8 kB

NBP o/o Gdańsk

ul. Sobieskiego 302

84-200 Wejherowo

18101011400071971391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej