Jednostka w stanie likwidacji

JEDNOSTKA W STANIE LIKWIDACJI

 

 

 

JEDNOSTKA W STANIE LIKWIDACJI

 

INFORMACJA

O ZBĘDNYCH  I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie sposobu gospodarowania niektórymi składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r. poz. 729) informuję, że Areszt Śledczy w Warszawie-Mokotowie posiada następujące zbędne  składniki majątku ruchomego: kliknij tu aby otworzyć załącznik.

1. Zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z  2017r., poz. 729), uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.

2. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 w/w rozporządzenia.

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie, kierowany do Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie‑Mokotowie powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 w/w rozporządzenia;

4. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 w/w rozporządzenia;

5. Wniosek o darowiznę kierowany do Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione § 39 ust. 4 w/w rozporządzenia.

6. Zainteresowani nieodpłatnym przekazaniem w/w składników proszeni są o przesłanie wniosków w terminie do dnia 16.04.2018 r. na adres: as_warszawa_mokotow@sw.gov.pl lub faksem na numer 22 849-04-04.

7. Szczegółowych informacji udziela mł. chor. Marcin Merda tel. 22 640-80-41.

 

 

 

 

 

 p.o. z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego

         w Warszawie-Mokotowie

                 mjr Jerzy Sowa

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej