OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie aresztu śledczego w zakresie dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych. Niniejsza oferta wpisuje się w realizację zainicjowanego w 2016 roku Programu „Praca dla więźniów”.

Areszt śledczy w Warszawie Grochowie dysponuje budynkiem o powierzchni 751m2. W budynku znajdują się pomieszczenia przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z niezbędnym węzłem sanitarnym i pomieszczeniem socjalnym.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudnienia osób pozbawionych wolności:

 • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin
 • brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
 • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
 • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
 • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
 • zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
 • osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
 • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.
 • przedsiębiorcom zatrudniającym osoby skazane przysługuje wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności w wysokości 35% wynagrodzenia brutto
 • możliwość przeprowadzenia badań wstępnych skazanych przewidzianych do zatrudnienia przez lekarza medycyny pracy współpracującego z jednostką penitencjarną

Szczegółowe informacje dotyczące powyższej oferty można uzyskać pod następującymi numerami telefonu:

- dzierżawa budynku/hali: 22- 512 65 70 ( Dział Kwatermistrzowski)

- zatrudnienie osadzonych: 22- 512 65 15 (Dział Penitencjarny)

 

Więcej informacji na temat Programu „Praca dla więźniów”:

https://sw.gov.pl/dzial/program-pracy-wiezniow

Rozmiar: 16.0 kB

 

 

Zasady ogólne udzielania widzeń w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie i Oddziale Zewnętrznym w Popowie 

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenie trwa 60 minut.

2. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art. 92 pkt 10 kodeksu karnego wykonawczego.

3. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

4. Widzenia udzielane są w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt,

5. W trakcie widzenia zezwala się ma spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego,

6. Zgłoszenia telefoniczne na widzenie przyjmowane są pod nr telefonu (22) 512 66 05 w godz. 8:30 – 13:30 od poniedziałku do piątku.

Sposób organizacji widzeń

1. Widzenia w areszcie odbywają się w sali widzeń w godzinach 8:45 – 14:45, z wyłączeniem świąt.

2. Widzenia w areszcie odbywają się według następujących zasad w turach:

1) poniedziałek: w pierwszej kolejności tymczasowo aresztowani, następnie skazani;

2) wtorek i środa: skazani

3) pierwsza niedziela miesiąca: w pierwszej kolejności tymczasowo aresztowani, następnie skazani zatrudnieni;

4) druga, trzecia, czwarta niedziela miesiąca: skazani (w pierwszej kolejności osadzeni zatrudnieni poza ternem jednostki oraz zatrudnieni poza oddziałem mieszkalnym);

5) tura pierwsza w godz. 8.45 – 09.45;

tura druga w godz. 10.15 – 11.15;

tura trzecia w godz. 11.45 – 12.45;

tura czwarta w godz. 13.45 – 14.45.

3. Widzenia w OZ Popowo odbywają się w godzinach 8:45 – 14:45, z wyłączeniem świąt.

4. Widzenia w OZ Popowo odbywają się według następujących zasad w turach:

1) wtorek i czwartek – skazani niezatrudnieni

2) Pierwsza, druga, trzecia sobota miesiąca – skazani zatrudnieni

3) Pierwsza, druga i trzecia niedziela miesiąca – skazani zatrudnieni

4) pierwsza tura w godz. 8.45 – 9.45;

druga tura w godz. 10.15 – 11.15;

trzecia tura w godz. 11.45 – 12.45;

czwarta tura w godz. 13.45 – 14.45.

5. Widzeń udziela się osobom wpisanym na listę osób odwiedzających.

6. Widzenia w areszcie odbywają się w sali widzeń, nie są realizowane w dni świąteczne.

7. W areszcie wprowadza się system mailowego lub telefonicznego umawiania rodzin lub osób bliskich, co najmniej 1 dzień przed widzeniem. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godz. 8:30 – 13:30 od poniedziałku do piątku. Rezerwacja widzeń odbywa się według kolejności zgłoszeń.

8. Aby dokonać prawidłowo zgłoszenia na widzenie, należy ze strony aresztu  z zakładki dla interesantów -  „widzenia” pobrać formularz zgłoszenia.

9. Wypełniony zgodnie ze wzorem formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres  e-mail: widzeniaASWG@sw.gov.pl

10. Formularz przesłany po godz. 13:30 w dniu poprzedzającym planowane widzenie nie będzie rozpatrywany, co będzie skutkowało nie udzieleniem widzenia.

11. Rozpatrzeniu nie podlegają formularze wypełnione niezgodnie z wzorem lub w których treści naniesiono zmiany.

12. Zgłoszenia telefoniczne na widzenie w Areszcie Śledczym w Warszawie - Grochowie przyjmowane są pod nr telefonu (22) 512 66 05 w godz. 8:30 – 13:30 od poniedziałku do piątku.

13. Osoby, którym zostało przydzielone widzenie otrzymują informację zwrotną na swój adres e-mail zawierającą godziny w jakich powinny się zgłosić na widzenie w danym dniu.

14. W nagłych przypadkach uniemożliwiających udzielenie widzenia, informacje o odwołaniu przydzielonego widzenia przekazywane będą drogą telefoniczną.

15. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

16. W OZ Popowo osadzeni zobowiązani są do telefonicznego umówienia się z osobą odwiedzającą co najmniej 1 dzień przed planowanym widzeniem i powiadamiają  o tym fakcie wychowawcę. Rezerwacja widzeń odbywa się według kolejności zgłoszeń  do wychowawcy.

17. Osoby odwiedzające powinny potwierdzić swoje stawiennictwo na widzenie w biurze przepustek aresztu lub funkcjonariuszowi bramowego w OZ Popowo w dniu widzenia co najmniej 20 minut przed planowanym widzeniem. 

18. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane.

19. Dyrektor ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych obowiązujących w areszcie.

20. W czasie trwania widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

21. Osobom odwiedzającym zaleca się dezynfekcje rąk przed rozpoczęciem widzenia.

22. Osoby odwiedzające pozostawiają w depozycie wszystkie rzeczy osobiste, w tym zegarek, w szafkach depozytowych wskazanych przez funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do aresztu oraz OZ Popowo.

23. Osadzonym bez zgody Dyrektora nie zezwala się na przynoszenie jakichkolwiek rzeczy na widzenie  (np. upominków).

24. Po zakończeniu widzenia osadzonym zaleca się dezynfekcje rąk.

25. Kącik zabaw dla dzieci jest dostępny do dyspozycji osób odwiedzających.

 

 

 

Rozmiar: 15.8 kB

Paczki higieniczne realizowane będą po uprzednim złożeniu przez osadzonego prośby, zaopiniowaniu przez osoby do tego uprawnione, wyrażonej zgodzie przez Kierującego Oddziałem Penitencjarnym oraz wystawieniu na tej podstawie talonu.

Podstawą do przyjęcia paczki higienicznej będzie pisemne potwierdzenie (talon), w którym będą wymienione artykuły i przedmioty.

 

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA

Zgodnie z art. 113a par. 3 KKW skazany może RAZ W MIESIĄCU otrzymać paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) TYLKO za pośrednictwem zakładu karnego.

 • Paczkę skazany (tymczasowo aresztowany, skazany, ukarany) otrzymuje po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie na paczkę dla osoby pozbawionej wolności może złożyć również osoba najbliższa. Zamówienia złożone przez osoby nieuprawnione nie będą realizowane.
 • Zgodnie z treścią z art. 110a § 1 KKW skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg w związku z powyższym waga paczki żywnościowej nie może przekraczać 6 kg.
 • Zamówienie na paczkę, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie może być również złożone podczas ubiegania się o widzenie z osobą pozbawioną wolności (formularz zamówienia na paczkę należy złożyć łącznie ze zgłoszeniem na widzenie).
 • Paczka realizowana w drodze zamówienia przekazywana jest osadzonemu nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych na konto bankowe punktu sprzedaży.
 • W razie konieczności przetransportowania osadzonego paczka przygotowywana jest niezwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe - odstępuje się od przygotowania paczki.
 • Zamówienie na paczkę żywnościową nie będzie zrealizowane w przypadku, kiedy przesłano środki pieniężne na konto punktu sprzedaży bez wypełnionego formularza zamówienia na paczkę, stwierdzono niezgodność zamówienia z produktami dostępnymi w sprzedaży umieszczonymi na stronie internetowej jednostki lub kwota wpłaconych środków pieniężnych jest niezgodna z wartością zamówienia oraz gdy ciężar zamówionych produktów spożywczych przekracza 6 kg. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki przekazywane są osobie, która opłaciła paczkę, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.
 • Paczki żywnościowe wydawane są w oddziałach mieszkalnych.

Osoba zamawiająca, chcąc dokonać zakupu paczki żywnościowej oraz paczki higienicznej, musi złożyć zamówienie na powyższe paczki ODDZIELNIE na każdą z nich.

Formularz zamówienia oraz lista (cennik) produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdują się w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, sali widzeń oraz stronie internetowej jednostki.

Osadzony będzie mógł za zgodą dyrektora, po zasięgnięciu opinii lekarza ze względu na stan zdrowia otrzymać zgodę na częstsze otrzymywanie paczek.

Realizacja paczki żywnościowej odbywa się na następujących zasadach:

- zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów

- zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w tutejszej jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

- zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki.

PACZKA HIGIENICZNA

 • Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.
 • Paczki z odzieżą, sprzętem RTV i AGD, lekarstwami dostarczane są do jednostki w opakowaniu tekturowym przez nadawcę albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca od poniedziałku do piątku  w godzinach 9.00 – 13.00, na podstawie wydanego talonu.
 • Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny dostarczane spoza terenu jednostki wydawane są przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika działu kwatermistrzowskiego zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw.
 • Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) nie będą przyjmowane.
 • Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca.
 • Maksymalny wymiar zewnętrzny paczki: 50 cm x 50 cm x 30 cm.
 • Paczka higieniczna nie może być umieszczona w torbie podróżnej.
 • Talon na posiadanie ww. przedmiotów jest ważny 3 miesiące od dnia jego wydania.

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki zawierającej lekarstwa wydawane są przez lekarza zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw.

Lekarstwa przesłane za zgodą dyrektora w paczkach deponowane są w ambulatoriach oddziałowych i wydawane według wskazań lekarza.

Potwierdzenia, o których mowa ww. pkt. powinny być naklejone na paczce w widocznym miejscu.

Paczki dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie – Grochowie zamawiane przez rodziny osadzonych realizowane są poprzez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe.

NUMER KONTA, na które należy dokonywać wpłat w celu realizacji e-paczki:

68 1130 1017 0020 1458 9320 0011

Warunkiem realizacji paczki jest dokonanie wpłaty środków pieniężnych oraz złożenie zamówienia.

 

Ważne:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe utworzyła sklep internetowy www.odpaczkidopaczki.pl celem realizacji zakupów dla osób pozbawionych wolności- dotyczy TYLKO oddziału Zewnętrznego w Popowie!!!!

 

INFORMACJA:

Z uwagi na liczne skargi dotyczące pobierania prowizji za pośredniczenie w realizacji e-paczek informujemy, że Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe pobiera jedynie opłatę za przygotowanie paczki, której koszt w zależności od opakowania wynosi od 1.00 zł do 2.00 zł. Praktyka pobierania minimum 10% od wartości wpłaconej kwoty jest stosowana przez firmy zewnętrzne, które nie są związane z naszą Instytucją. Korzystanie z firm pośredniczących wiąże się z dodatkowymi opłatami oraz dłuższym terminem realizacji paczki, lub może wiązać się z brakiem realizacji paczki z uwagi na niezaktualizowaną listę dostępnych produktów. Aby uniknąć powyższego, zamówienia należy składać na zasadach określonych na stronie internetowej www.igbmazovia.pl/e-paczka. Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować na adres paczki@igbmazovia.pl, lub numer telefonu 22/328-61-41.

Ponadto informujemy, że w przypadku dokonywania wpłat na e-paczki w Zastępczej Obsłudze Kasowej, tj. pośrednika różnych banków, pośrednik ten pobiera opłatę w wysokości 1% kwoty transakcji oraz nie mniej niż 20,00 zł lub wg taryfikatora danego banku, co wpływa na pomniejszenie wartości realizowanego zamówienia przez kantynę. Dla przykładu, wpłacając w ZOK kwotę na e-paczkę w wysokości 50,00 zł, 100,00 zł lub 200,00 zł paczka zostanie zrealizowana odpowiednio na kwotę: 30,00 zł, 80,00 zł, 180,00 zł.

 

 

Rozmiar: 18.3 kB
cennik 2024 żywność.pdf Rozmiar: 227.6 kB
Rozmiar: 188.8 kB
Formularz zamowienia na paczke, AS Waw-Grochow.docx Rozmiar: 31.4 kB

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie lub jego Zastępcy przyjmują interesantów, rodziny osadzonych i osoby godne zaufania na rozmowy w sprawach próśb, skarg i wniosków w następujące dni robocze:

poniedziałek -  9.00 – 17.00

wtorek -  9.00 - 15.00

środa - 9.00 - 15.00

czwartek - 9.00 - 15.00

piątek - 9.00 - 15.00

 

Na temat osób pozbawionych wolności nie udziela się informacji telefonicznie.

Art. 24a. 1. "Służba Więzienna, na wniosek, udziela informacji lub udostępnia dane osobowe o osobach obecnie lub uprzednio pozbawionych wolności następującym podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań:(...)"

zgodnie z art. 24.a 2. "Służba Więzienna, na wniosek innych podmiotów niż wymienione w ust. 1, udostępnia dane osobowe osób obecnie lub uprzednio pozbawionych wolności, za ich pisemną zgodą."

 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa

Chłopickiego 71 A

04-275 Warszawa

05 1010 1010 0401 7813 9120 0000

Odbiorca: Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla; [imie i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Rozmiar: 12.8 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej