OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie aresztu śledczego w zakresie dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych. Niniejsza oferta wpisuje się w realizację zainicjowanego w 2016 roku Programu „Praca dla więźniów”.

Areszt śledczy w Warszawie Grochowie dysponuje budynkiem o powierzchni 751m2. W budynku znajdują się pomieszczenia przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z niezbędnym węzłem sanitarnym i pomieszczeniem socjalnym.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudnienia osób pozbawionych wolności:

osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin

brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),

pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),

pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,

osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,

możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

przedsiębiorcom zatrudniającym osoby skazane przysługuje wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności w wysokości 35% wynagrodzenia brutto

możliwość przeprowadzenia badań wstępnych skazanych przewidzianych do zatrudnienia przez lekarza medycyny pracy współpracującego z jednostką penitencjarną


 

Szczegółowe informacje dotyczące powyższej oferty można uzyskać pod następującymi numerami telefonu:

- dzierżawa budynku/hali: 22- 512 65 24 ( Dział Kwatermistrzowski)

- zatrudnienie osadzonych: 22- 512 65 42 (Dział Penitencjarny)

 

Więcej informacji na temat Programu „Praca dla więźniów”:

https://sw.gov.pl/dzial/program-pracy-wiezniow

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Od dnia 17 października 2020 r. do dnia 02 listopada 2020 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie wstrzymuje się:

udzielanie osadzonym widzeń,

odprawianie nabożeństw religijnych,

2. Od dnia 17 października 2020 r. do dnia 02 listopada 2020 r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Popowie ograniczone zostaje udzielanie osadzonym widzeń.

3. Od dnia 17 października 2020 r. do dnia 02 listopada 2020 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie i Oddziału Zewnętrznego w Popowie ograniczone zostaje zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki organizacyjnej w systemie bez konwojenta.

4. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny Wykonawczy.

5. Ograniczenia o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy
i pracowników Służby Więziennej.

6. Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie oraz Oddział Zewnętrzny w Popowie podejmują wszelkie możliwe działania mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie  

 

Paczki z odzieżą, artykułami higienicznymi, sprzętem RTV i AGD, prasą, książkami, artykułami papierniczymi, lekarstwami lub innymi artykułami dostarczane są do jednostki w opakowaniu tekturowym przez nadawcę albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę w godzinach 8.00 – 13.00, na podstawie wydanego talonu.

Talon należy umieścić w widocznym miejscu na opakowaniu. Nie przyjmuje się paczek bez talonu. W przypadku, gdy zawartość paczki nie będzie zgodna z wydanym talonem, paczka nie będzie przyjęta lub zostanie zwrócona nadawcy na jego koszt.

Talon uprawniający do otrzymania paczki traci ważność po upływie trzech miesięcy od daty jego wystawienia.

Wymiary opakowania nie mogą przekroczyć parametrów: 50x50x30 cm. (nie dotyczy paczki zawierającej telewizor).

Nie przyjmuje się paczek żywnościowych dostarczanych z zewnątrz aresztu.

Osadzony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza, może otrzymywać paczki z lekami. Wydawanie leków osadzonemu odbywa się według zaleceń lekarza.

W paczce higienicznej mogą znajdować się następujące artykuły: mydło w kostce, szczoteczka do zębów, antyperspirant w sztyfcie, tarka do stóp, gąbka, chusteczki higieniczne, papier toaletowy, grzebień lub szczotka do włosów, pilniczek papierowy, patyczki higieniczne, obcinacz do paznokci bez metalowego pilniczka, worki na śmieci, zmywak do naczyń, mydelniczka plastikowa, krem do golenia, jednorazowe maszynki do golenia lub maszynka z wymiennymi wkładami, pędzelek do golenia. Ponadto w paczce higienicznej dla osadzonych kobiet mogą znajdować się następujące artykuły: podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony, wata higieniczna, waciki, gumka do włosów, spinka do włosów (niemetalowa).

W przypadku tymczasowo aresztowanego na otrzymanie paczki ze środkami higieny oraz lekami wymagana jest zgoda organu dysponującego i dyrektora.

 

Paczki żywnościowe.

Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów paczki.

Zamówienie na paczkę żywnościową może być również złożone przez osobę najbliższą na druku zamówienia bezpośrednio do podmiotu realizującego paczkę na terenie aresztu, w trakcie realizowanego widzenia lub za pośrednictwem zamówienia nadesłanego pocztą wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu pieniężnego.

Zamówienia na paczki żywnościowe składane osobiście przez osoby najbliższe przyjmowane są od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w godzinach 9.00 – 12.00 z wyjątkiem świąt.

 
 
Osoby zainteresowane przygotowaniem paczki dla osadzonego mogą złożyć zamówienie również drogą pocztową przesyłając wypełniony druk zamówienia wraz z dowodem wpłaty na adres:
 
Punkt sprzedaży „Kantyna”
Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie
ul. Chłopickiego 71 A
04-275 Warszawa
 
e-mail: paczki@igbmazovia.pl

Formularz zamówienia

 

 

 


 

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie lub jego Zastępcy przyjmują interesantów, rodziny osadzonych i osoby godne zaufania na rozmowy w sprawach próśb, skarg i wniosków w następujące dni robocze:

poniedziałek -  9.00 – 17.00

wtorek -  9.00 - 15.00

środa - 9.00 - 15.00

czwartek - 9.00 - 15.00

piątek - 9.00 - 15.00

Na temat osób pozbawionych wolności nie udziela się informacji telefonicznie.

Zgodnie z art. 24.3 Ustawy o Służbie Więziennej:

"Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane osobowe o osobach, na pisemny wniosek, podmiotom ustawowo uprawnionym, w zakresie okreslonym w ustawach".

zgodnie z art. 24.4 Ustawy o Służbie Więziennej:

"Służba Więzienna, na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej, udostępnia dane osobowe osoby pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby".

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa

Chłopickiego 71 A

04-275 Warszawa

05 1010 1010 0401 7813 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej