Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach: poniedziałek: 9 - 17, wtorek - piątek 9 - 15.

Od dnia 15 stycznia 2020 roku wszyscy interesanci, w tym adwokaci i przedstawiciele ustawowi osadzonych, poruszają się po terenie jednostki w asyście funkcjonariusza lub pracownika Służby Więziennej.

Chęć rozmowy z dyrektorem jednostki lub jego zastępcami należy zgłosić na biurze przepustek lub funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w referacie czynności procesowych.

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 (SARS- CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego

1. Na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce od 15.01.2021 roku na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni następuje wstrzymanie:

-udzielania osadzonym widzeń;

- ograniczenie odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych;

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce podjął wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności m.in. poszerzono uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

UWAGA! Następują zmiany w realizacji paczek higienicznych.

Paczki higieniczne realizowane będą po uprzednim złożeniu przez osadzonego prośby, zaopiniowaniu przez osoby do tego uprawnione, wyrażonej zgodzie przez Kierującego Oddziałem Penitencjarnym oraz wystawieniu na tej podstawie talonu.

Podstawą do przyjęcia paczki higienicznej będzie pisemne potwierdzenie (talon), w którym będą wymienione artykuły i przedmioty.

 

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem tutejszej jednostki. Paczkę osadzony będzie otrzymywał po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki, które będzie zrealizowane na jego pisemna prośbę. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

 

Osadzony będzie mógł za zgodą dyrektora, po zasięgnięciu opinii lekarza ze względu na stan zdrowia otrzymać zgodę na częstsze otrzymywanie paczek.

Realizacja paczki żywnościowej odbywa się na następujących zasadach:

- zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów

- zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w tutejszej jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

- zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki.

Formularze zamówienia oraz listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w tutejszej jednostce:

a) w punkcie sprzedaży

b) w sali widzeń

c) na stronie internetowej tutejszej jednostki

Osadzony może w oparciu o indywidualną zgodę Dyrektora otrzymać zgodę na otrzymanie paczki zawierającej artykuły papiernicze i piśmienne o gabarytach 5,5 x 21 x 29,7cm

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.

W paczkach z przedmiotami użytku osobistego i higieny, przesłanymi spoza terenu jednostki mogą być dostarczane wyłącznie: papier toaletowy (2 rolki), szczoteczka do zębów (nie zasilana ze źródła energii), pędzel do golenia, nożyki jednorazowe do golenia (10 szt., nie zasilane ze źródła energii), lusterko, obcinacz do paznokci, pilniczek do paznokci (nie może być wykonany z metalu), pumeks do usuwania naskórka stóp, szczoteczka ryżowa do rąk.

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny dostarczane spoza terenu jednostki wydawane są przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika działu kwatermistrzowskiego w OP zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw.

Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) nie będą przyjmowane.

Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca.

Paczki żywnościowe wydawane są w oddziałach mieszkalnych.

Osoby bliskie podczas widzenia z osadzonym mogą zakupić za pośrednictwem tutejszej jednostki paczkę z przedmiotami użytku osobistego i higieny. Na paczkę sporządzona w tym trybie nie jest wymagana zgoda Dyrektora jednostki i paczka ta jest wydawana w oddziałach mieszkalnych.

Paczki higieniczne i odzieżowe dostarczane do aresztu (zgodnie z podziałem literowym) bezpośrednio przez nadawców – osoby odwiedzające przyjmowane są w godzinach 12.00 – 14.00

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki zawierającej lekarstwa wydawane są przez lekarza zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw.

Lekarstwa przesłane za zgodą dyrektora w paczkach deponowane są w ambulatoriach oddziałowych i wydawane według wskazań lekarza.

Sprzęt audiowizualny przyjmowany jest do jednostki od wtorku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00, dla osadzonych, którzy mają prawo do widzeń w danym dniu, zgodnie z podziałem literowym.

Potwierdzenia, o których mowa ww. pkt. powinny być naklejone na paczce w widocznym miejscu.

 

Paczki dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce zamawiane przez rodziny osadzonych realizowane są poprzez „IGB Mazowia” Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej.

NUMER KONTA, na które należy dokonywać wpłat w celu realizacji ww. paczki:

25 1130 1017 0020 1458 9320 0009

Telefon kontaktowy: Tel.: (22) 328 61 41.

Warunkiem realizacji paczki jest dokonanie wpłaty środków pieniężnych oraz złożenie zamówienia.

Ważne:

IGB Mazovia utworzyła sklep internetowy www.odpaczkidopaczki.pl celem realizacji zakupów dla osób pozbawionych wolności.

Dokumenty do pobrania:

 

Ulotka jak zrobić paczkę dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie - BiałołęceARESZT ŚLEDCZY W WARSZAWIE - BIAŁOŁĘCE

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

 

Oferta dla kontrahentów

 1. Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce oferuje przedsiębiorcom możliwość wynajęcia, od dnia 1 lipca 2020 r., na terenie jednostki pomieszczenia znajdującego się na terenie ścisłym Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1 w podpiwniczeniu czteropiętrowego budynku o łącznej powierzchni ok. 184 m2 i wyposażonego w czynną instalację: eklektyczną, CO, wodno-kanalizacyjną.
 2. Oferta skierowana jest dla prywatnych przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.
 3. Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudnienia osób pozbawionych wolności:
 1. brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy,
 2. składka ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, brak składki zdrowotnej),
 3. wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 4. skazanym przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny
 5. dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego
 6. w przypadku podjęcia współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy, mają możliwości ubiegania się o pomoc publiczną w postaci ryczałtu z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.
 1. Ponadto, wszystkie podmioty zatrudniające odpłatnie osoby pozbawione wolności mogą ubiegać się o udzielenie pomocy z funduszu pomocy publicznej w postaci nieoprocentowanych pożyczek bądź dotacji.
 2. Informacje i zasady udzielania pomocy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1069)
 3. Szczegółowe informacje, dodatkowe wyjaśnienia oraz wzory druków dostępne są także na stronie internetowej Służby Więziennej pod adresem:

http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx

 1. Przedsiębiorca zapewnia szkolenie BHP, odzież roboczą oraz pokrywa koszt badań lekarskich.
 2. Przepisy regulujące zatrudnienie osadzonych:
 1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2020 poz. 523 z późn. zm);
 2. Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności z dnia 28 sierpnia 1997r. (Dz.U. 2017 poz. 2151 z późn. zm);
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) (dział VI – czas pracy, X – bezpieczeństwo i higiena pracy, bez prawa pracy);
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz.U. 2018 poz. 1887).
 1. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
 1. Irmina Sadowska, tel. (22) 32 17 392 , e-mail: irmina.sadowska@sw.gov.pl - w sprawach związanych z zatrudnieniem osadzonych,
 2. Olga Żurawińska, tel. (2 32 17 391, e-mail: olga.zurawinska@sw.gov.pl - w sprawach związanych z zatrudnieniem osadzonych,
 3. Anna Ziółkowska, tel. (22) 32 17 398, e-mail: anna.ziolkowskasw.gov.pl - w sprawach związanych z najmem pomieszczenia

 

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

Ciupagi 1

03-016 Warszawa

42 1010 1010 0401 0713 9120 0000

w tytule należy podać imię, nazwisko i imię ojca

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej