Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach: poniedziałek: 9 - 17, wtorek - piątek 9 - 15.

Na rozmowę indywidualną z Dyrektorem jednostki należy umówić się telefonicznie (22) 321-76-01 przez sekretariat Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce lub poprzez korespondencję e-mailową (as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl). W sytuacjach nagłych - Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce może przyjąć interesantów po uprzednim zgłoszeniu na Biurze Przepustek. 

UDZIELANIE INFORMACJI O OSOBACH POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Zgodnie z art. 24 a Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. Dz. U. 2010 Nr 79 poz. 523,  Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane osobowe o osobach, na pisemny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, podmiotom ustawowo uprawnionym, w zakresie określonym w ustawach w tym również na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej w postaci papierowej lub elektronicznej, udostępnia dane osobowe osoby obecnie pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby. Jednocześnie informuję, że wszelkie informacje dotyczące osób pozbawionych wolności nie są udzielane telefonicznie. Szczegółowe informacje dotyczące udzielania informacji lub udzielenia danych osobowych  o osobie pozbawionej wolności znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności, Dz.U.2019 poz. 822.

Na podstawie ww. aktu prawnego:

§ 1. wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie lub areszcie podmiot ustawowo uprawniony składa:

1) dyrektorowi zakładu lub aresztu, w którym osoba ta przebywa lub przebywała;

2) Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, zwanemu dalej "Dyrektorem Generalnym", w przypadku gdy nie posiada informacji, w którym zakładzie lub areszcie osoba ta przebywa lub przebywała.

§ 2 Wniosek o udostępnienie danych osobowych osoby, która jest obecnie pozbawiona wolności w zakładzie lub areszcie, osoba najbliższa składa:

1) dyrektorowi zakładu lub aresztu, w którym przebywa osoba pozbawiona wolności;

2) Dyrektorowi Generalnemu, w przypadku gdy nie posiada informacji, w którym zakładzie lub areszcie przebywa osoba pozbawiona wolności.

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI LUB UDOSTĘPNIENIE DANYCHOSOBOWYCH O OSOBIE OBECNIE LUB UPRZEDNIO POZBAWIONEJ WOLNOŚCIW ZAKŁADZIE KARNYM LUB ARESZCIE ŚLEDCZYM

1. Ustalenie dnia i godziny widzenia odbywa się poprzez przesłanie wpełnonego formularza (druk do pobrania poniżej)elektroniznie na podany adres mailowy: widzeniaASWB@sw.gov.pl. Wypełniony formularz należy przesłać na wskazany adres mailowy, w dniu robocze od poniedziałku do czwartku, dwa dni przed planowanym widzeniem z wyjątkiem zgłoszeń wysyłanych na niedzielę - zgłoszenia należy składać w czwartek, w godzinach 08:00 - 11:00, zgodnie z harmonogramem zapisu na widzenia.

Zapisy telefoniczne pod numerem +48 22/32-17-400 realizowane są w godzinach 11:00 - 12:30 w dni robocze od poniedziałku do czwartku, dwa dni przed planowanym widzeniem z wyjątkiem zgłoszeń wysyłanych na niedzielę - zgłoszenia należy składać w czwartek.

Zgodnie z zamieszczonym formularzem, obowiązuje konieczność podawania trzeech pierwszych i jednej ostatniej cyfry nr pesel osadzonych także podczas zapisów telefonicznych zgodnie z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych. 

Prosimy o niepowielanie zgłoszeń i ponowne wysyłanie zgłoszeń na widzenie z różnych adresów mailowych dotyczących jednego osadzonego. 

Mimo uzyskanej informacji o przydzieleniu widzenia jednostka nie gwarantuje, że widzenie zostanie zralizowane. 

Formularz zgłoszenie na widzenie

2. Widzenia osadzonych niezatrudnionych odbywają się według następującego porządku:

 

w środę

A, D, H, M, L, S, Ś, W, Y

w  czwartek

C, Ć, E, F, G, I, J, K, N, V, Z

w  piątek

B, Ł, O, P, Q, R, U, T, X, Ż, Ź

w   pierwszą sobotę albo pierwszą niedzielę miesiąca

C, Ć, G, Q, S, U, X

w  drugą sobotę albo drugą niedzielę miesiąca

A, D, H, M, L, Ś, W, Y

w   trzecią sobotę albo trzecią niedzielę miesiąca

E, F, I, J, K, N, V, Z

w  czwartą sobotę albo czwartą niedzielę miesiąca

B, Ł, O, P, R, T, Ż, Ź

 

3. Widzenia osadzonych zatrudnionych poza oddziałem mieszkalnym, z oddziału terapeutycznego oraz skazanych uczniów z CKU odbywają się w każdą sobotę i niedzielę (z wyłączeniem występujących w miesiącu piątych sobót i niedziel) bez podziału na litery. Osadzeni zatrudnieni do 90 godzin korzystają z widzeń zgodnie z podziałem literowym, na zasadach ogólnych.

4. Uczniowie z CKU w okresie wakacyjnym korzystają z widzeń zgodnie z podziałem literowym, na zasadach ogólnych.

5. Zgłoszenia osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane są w formie elektronicznej w godz. 8:00 – 11:00 oraz telefonicznej w godz. 11:00 - 12:30 zgodnie z następującym porządkiem:

1) w poniedziałek – na środę;

2) we wtorek – na czwartek;

3) w środę – na piątek;

4) w czwartek – na sobotę i niedzielę;

5) w piątek, sobotę i niedzielę zgłoszenia nie będą przyjmowane.

6. Osoby, którym zostało przyznane widzenie z osadzonymi powinny potwierdzić swoje stawiennictwo na widzenie w biurze przepustek aresztu śledczego:

1) pierwsza tura – od godz. 7.30 do godz. 8.00;

2) druga tura – od godz. 8.45 do godz. 9.15;

3) trzecia tura – od godz. 10.45 do godz. 11.15;

4) czwarta tura – od godz. 12.15 do godz. 13.15.

7. Widzenia dłuższe niż regulaminowe (60 min.) będą udzielane w miarę możliwości podczas pierwszej i drugiej tury widzeń.

8. W okresach przedświątecznych i świątecznych widzenia realizowane są tylko w wymiarze 60 min.

9. Nie udziela się widzeń w niżej wymienione dni roku kalendarzowego:

1) 1 stycznia;

2) 6 stycznia;

3) 1 maja;

4) 3 maja;

5) Boże Ciało;

6) 15 sierpnia;

7) 1 listopada;

8) 11 listopada;

9) 25 grudnia.

10) 26 grudnia

11) 7 kwietnia 2024 r. w związku z wyborami samorządowymi

10. W związku z przypadającymi dniami wolnymi 01.05.2024-03.05.2024 r. inormujemy o zmianie zapisów na widzenia rodzinne:

- zapisy na widzenia w dniu 04.05.2024 oraz 05.05.2024 r. będą realizowane w dniu 29.04.2024 r. (zamiast 02.05.2024 r.)

REALIZACJA WIDZENIA

1. Miejsce odbywania widzenia (numer stolika) wyznacza i zmienia funkcjonariusz.

2. Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie jedynie środki pieniężne w celu zakupu artykułów na poczęstunek.

3. Zabronione jest przekazywanie osadzonym jakichkolwiek przedmiotów przez osoby odwiedzające.

4. Osadzeni mają prawo wynieść z celi mieszkalnej na widzenie jedynie talon. Zabronione jest przynoszenie z widzeń jakichkolwiek przedmiotów.

5. Osoby udające się na widzenie pozostawiają w depozycie zegarki.

1. Skazani zatrudnieni korzystający z zezwoleń na widzenie, o których mowa w art. 138 § 1 pkt 7 kkw, wykorzystują je w dni wolne od pracy. Skazani korzystający z powyższego zezwolenia wychodzą poza teren aresztu śledczego w ustalone dni do godz. 12.00.

2. Skazani korzystający z zezwoleń na opuszczenie jednostki, o których mowa w art. 91 pkt 7, 92 pkt 9, 138 § 1 pkt 8 i 165 § 2 kkw, wychodzą poza teren aresztu śledczego w ustalone dni do godz. 18.00.

WIDZENIA Z OBROŃCAMI

1. Widzenia z obrońcami odbywają się w pomieszczeniach referatu obsługi procesowej od poniedziałku do piątku w godz. 8.15–15.30.

2. Osadzeni udający się na widzenie mogą posiadać wyłącznie dokumenty i notatki dotyczące akt sprawy. Po zakończeniu widzenia zabrania się zabierania do cel mieszkalnych jakichkolwiek innych przedmiotów, niż dokumenty lub notatki dotyczące akt sprawy.

3. Przekazywanie przez obrońców, tymczasowo aresztowanym dodatkowych dokumentów oraz innych przedmiotów wymaga posiadania zgody organu lub organów, do których dyspozycji pozostaje osadzony.

4. Zabronione jest przekazywanie osadzonym jakichkolwiek przedmiotów.

5. Obrońcom zakazuje się wnoszenia na teren jednostki artykułów żywnościowych oraz wyrobów farmaceutycznych.

 

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA

Zgodnie z art. 113a par. 3 KKW skazany może RAZ W MIESIĄCU otrzymać paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) TYLKO za pośrednictwem aresztu śledczego

1. Paczki żywnościowe realizowane są za pośrednictwem Polskiej Grupy SW Przedsiębiorswo Państwowe.

2. Osoby najbliższe dla skazanego mogą złożyć zamówienie na paczkę żywnościową podczas widzenia lub poprzez przesłanie zamówienia bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego za realizację zamówienia (Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe).

3. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów paczki

4. Zamówienie na paczkę żywnościową sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu śledczego.

5. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne:

1) na stronie internetowej aresztu śledczego i Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe,

6. Zamówienia na paczkę żywnościową realizowane są wyłącznie po potwierdzeniu, że skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

7. Paczki żywnościowe realizowane są w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych wraz z zamówieniem na konto Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe).

9. Paczki żywnościowe wydawane są w oddziałach mieszkalnych od poniedziałku do piątku  w godz. 08.00–18.00.

10. Paczka nie może przekraczać 6 kg, może znajdować się 9 litrw napojow i wyroby tytoniowe

 

PACZKA HIGIENICZNA/ ODZIEŻOWA/ Z LEKARSTWAMI/ ZE SPRZĘTEM AUDIOWIZUALNYM

1. Paczki odzieżowe oraz paczki z lekarstwami przyjmowane SĄ W KARTONIE o maxymalnych wymiarach 30x30x50 bezpośrednio do aresztu śledczego od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00, na podstawie talonu. Zezwala się na jednorazowe otrzymanie - w czasie jednego miesiąca od dnia przyjęcia z wolności- paczki z bielizną osobistą (7 par skarpet, 7 szt. slip, 2 koszulki na ramiączka bez nadruków) bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Dyrektora.

2. Paczki zawierające artykuły i przedmioty niewymienione w pisemnym potwierdzeniu (talon) uprawnienia do ich otrzymania nie będą przyjmowane. Pisemne potwierdzenia do otrzymania określonych produktów powinny być naklejone na paczce w widocznym miejscu.

3.Paczki odzieżowe wydawane są w oddziałach mieszkalnych od poniedziałku do piątku w godz. 08.00–16.00 zgodnie z oddzielnie opracowanym harmonogramem.

4. Talon ważny jest 2 miesiące od dnia jego wydania.

5. Paczka higieniczna jest realizowana przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe na takich samych warunkach jak paczka żywnościowa.

6. Lekarstwa przesłane w paczkach deponowane są w ambulatorium i wydawane są według wskazań lekarza.

7. Sprzęt audiowizualny, zabezpieczony w opakowaniu tekturowym, przyjmowany jest od nadawcy bezpośrednio do aresztu śledczego od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00.

 

Paczki dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce zamawiane przez rodziny osadzonych realizowane są poprzez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe.

NUMER KONTA, na które należy dokonywać wpłat w celu realizacji ww. paczki:

25 1130 1017 0020 1458 9320 0009

Telefon kontaktowy: Tel.: (22) 328 61 41.

Warunkiem realizacji paczki jest dokonanie wpłaty środków pieniężnych oraz złożenie zamówienia.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwa Państwowego:

e-paczka.org na której udostępnione są: druk zamówienia oraz regularnie aktualizowane cenniki

RACHUNEK BANKOWY na który można wpłacać środki finansowe dla osadzonych

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

Ciupagi 1

03-016 Warszawa

42 1010 1010 0401 0713 9120 0000

w tytule należy podać imię, nazwisko i imię ojca

 

 

 

 

 

Formularz - zamówienie na paczkę Rozmiar: 34.6 kB
INFORMACJA Rozmiar: 729.6 kB

Skazanego na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności sąd wzywa do stawienia się w jednostce penitencjarnej w wyznaczonym terminie wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, książeczka żeglarska).

Do odbycia kary należy zgłaszać się:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,

- w soboty od 8:00 do 12:00,

- po przerwie w karze pozbawienia wolności każdego dnia, przez całą dobę.

Skazany przekazuje do depozytu dokumenty, pieniądze, przedmioty wartościowe i inne przedmioty, których nie może posiadać w celi.

Zgłaszając się do odbycia kary wskazane jest przyniesienie ze sobą kompletu odzieży odpowiedniego do pory roku (później odzież można otrzymać od bliskich na podstawie talonu), kart telefonicznych do aparatów samoinkasujących, gotówki.
Nie należy przynosić ze sobą artykułów piśmienniczych oraz higienicznych, ze względu na możliwość ich zakupu na terenie aresztu na podstawie zamówień złożonych na paragonie. 
Ponadto, nie należy przynosić ze sobą przedmiotów wartościowych, biżuterii, telefonów komórkowych (oraz innych środków łączności), kart bankomatowych, obcej waluty, perfum, pościeli, ręczników.
Jakiekolwiek wyroby tytoniowe, czy tzw. e-papierosy oraz żywność nie są przyjmowane.

Osadzeni mogą posiadać w celi mieszkalnej:

1) bieliznę osobistą – 7 szt. slip, 7 par skarpet, 2 koszulki na ramiączka;

2) dres – 1 komplet;

3) koszulka albo koszula z krótkim lub długim rękawem – 4 szt.;

4) spodenki sportowe – 2 szt.;

5) spodnie – 1 szt.;

6) jedną parę obuwia stosownego do pory roku;

7) dwie pary klapek, w tym jedne kąpielowe;

8) jedną parę obuwia sportowego;

9) sweter, bluzę lub marynarkę – 1 szt.;

10) kurtkę – 1 szt.;

11) czapkę – 1 szt.;

12) piżamę – 1 szt.;

13) torbę bez stelaża nie większą niż o wymiarach 57x81x30 cm.

 

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

Ciupagi 1

03-016 Warszawa

NBP O/O WARSZAWA

42 1010 1010 0401 0713 9120 0000

w tytule należy podać imię, nazwisko i imię ojca

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej