Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach: poniedziałek: 9 - 17, wtorek - piątek 9 - 15.

Od dnia 15 stycznia 2020 roku wszyscy interesanci, w tym adwokaci i przedstawiciele ustawowi osadzonych, poruszają się po terenie jednostki w asyście funkcjonariusza lub pracownika Służby Więziennej.

Chęć rozmowy z dyrektorem jednostki lub jego zastępcami należy zgłosić na biurze przepustek lub funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w referacie czynności procesowych.

KOMUNIKAT

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

1. Począwszy od dnia 19 maja 2020 r. od godziny 6.00, na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się:

  • zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;
  • udzielanie osadzonym widzeń;
  • odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemii, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Od 1 lutego 2020 roku zostana wprowadzone zmiany w realizacji widzeń!

Osoby, którym zostało przyznane widzenie z osadzonymi powinny potwierdzić swoje stawiennictwo na widzenie na biurze przepustek aresztu śledczego:

1) pierwsza tura – od godz. 7.15 do godz. 8.00;

2) druga tura – od godz. 8.45 do godz. 9.30;

3) trzecia tura – od godz. 10.45 do godz. 11.30;

4) czwarta tura – od godz. 12.15 do godz. 13.30.

Od 1 lutego będzie obowiązywał nowy formularz zgłoszeń na widzenia.

 

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

1. Widzenia realizowane są w salach widzeń aresztu śledczego w godzinach  8:30 - 15:30

2. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są tylko drogą elektroniczną na adres e-mail: widzeniaASWB@sw.gov.pl

3. Aby dokonać prawidłowo rejestracji na widzenie, należy ze strony Aresztu Śledczego Warszawa Białołęka z zakładki dla interesantów  — „widzenia” pobrać formularz zgłoszenia

4. Wypełniony zgodnie ze wzorem formularz należy przesłać drogą elektroniczną na asres e-mail: widzeniaASWB@sw.gov.pl wyłącznie w godzinach 8.00 - 13.00.

5. Zgłoszenie na widzenie we wtorek należy przesłać w poprzedzający go poniedziałek.

6. Areszt Śledczy nie rozpatruje formularzy przesłanych na kilka dni wcześniej lub w przeddzień widzenia jak również tych przesłanych po godzinie 13:00.

7. Zgłoszenia osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane są w formie elektronicznej w godz. 8.00 – 13.00 zgodnie z następującym porządkiem:

1) w poniedziałek – na wtorek i środę

2) we wtorek – na czwartek

3) w środę - na piątek

4) w czwartek – na sobotę i niedzielę

5) w piątek, sobotę, niedzielę i święta zgłoszenia nie będą przyjmowane.

8. Rozpatrzeniu nie podlegają formularze wypełnione niezgodnie z wzorem lub w których treści naniesiono zmiany.

9. Osoby, którym zostało przydzielone widzenie otrzymują informacje zwrotną na swój adres e-mail zawierającą godziny w jakich powinny się zgłosić na widzenie w wybranym dniu.

10. Osoby, którym ze względu na brak wolnych miejsc nie udzielono widzenia otrzymują widzenie w pierwszej kolejności w tym samym dniu tygodnia, w tygodniu następnym.

11. Warunkiem udzielenia takiego widzenia jest zaznaczenie na przesłanym zgłoszeniu akceptacji takiego terminu widzenia.

12. W przypadku braku takiej akceptacji, osoba odwiedzająca zobowiązana jest do przesłania kolejnego zgłoszenia na widzenie w innym terminie, zgodnym z obowiązującymi zasadami udzielania widzeń.

13. W wyjątkowych przypadkach zgłoszenie na widzenie można zgłosić droga telefoniczną pod nr. telefonu 22 / 32-17-400 zgodnie z zasadami obowiązującymi przy zgłoszeniach drogą e-mail. Zgłoszenia drogą telefoniczną rozpatrywane będą w drugiej kolejności po rozpatrzeniu zgłoszeń droga e-mail.

14. W nagłych przypadkach uniemożliwiających udzielenie widzenia, informacje o odwołaniu przydzielonego widzenia przekazywane będą drogą telefoniczną.

15. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie w danym dniu, widzenie nie będzie zrealizowane. W takiej sytaucji należy ponownie zarejestrować się na widzenie w kolejnym terminie.

16. Widzenia osadzonych niezatrudnionych odbywają się według następującego grafiku:

          wtorek: osoby których nazwiska rozpoczynają się na literę: S, C, Ć, G, U, X, Q

           środa: W, M, D, L, A, H, Ś, Y

           czwartek: K, F, Z, J, N, E, I, V

           piątek: P, B, R, T, O, Ł, Ż, Ź

w pierwszą sobotę albo niedzielę miesiąca: S, C, Ć, G, U, X, Q

w drugą sobotę albo druga niedzielę miesiąca: W, M, D, L, A, H, Ś, Y

w trzecią sobotę albo trzecia niedziele miesiąca : K, F, Z, J, N, E, I, V

w czwarta sobotę albo czwartą niedzielę miesiąca : P, B, R, T, O, Ł, Ż, Ź

17. Widzenia osadzonych zatrudnionych poza oddziałem mieszkalnym, z oddziału terapeutycznego oraz skazanych uczniów CKU odbywają się w każda sobotę i niedzielę (z wyłączeniem występujących w miesiącu piątych sobót i niedziel) bez podziału na litery.

            18. Widzenia dłuższe niż regulaminowe (60 min.) będą udzielane w miarę możliwości podczas pierwszej, drugiej i trzeciej tury widzeń.

            19.Nie udziela się widzeń w niżej wymienione dni roku kalendarzowego:1 i 6 stycznia; 1 maja; 3 maja; Boże Ciało; 15 sierpnia;  1 listopada; 11 listopada; 25 grudnia.

 

Miejsce odbywania widzenia (numer stolika) wyznacza i zmienia funkcjonariusz.

Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie jedynie środki pieniężne w celu zakupu artykułów na poczęstunek.

Zabronione jest przekazywanie osadzonym jakichkolwiek przedmiotów przez osoby odwiedzające.

Osoby udające się na widzenie pozostawiają w depozycie zegarki.

 

Widzenia z obrońcami:

Widzenia z obrońcami odbywają się w pomieszczeniach referatu obsługi procesowej od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 15.30.

Osadzeni udający się na widzenie mogą posiadać wyłącznie dokumenty i notatki dotyczące akt sprawy. Po zakończeniu widzenia zabrania się zabierania do cel mieszkalnych jakichkolwiek innych przedmiotów, niż dokumenty lub notatki dotyczące akt sprawy.

Przekazywanie przez obrońców tymczasowo aresztowanym dodatkowych dokumentów oraz innych przedmiotów wymaga posiadania zgody organu lub organów, do których dyspozycji pozostaje osadzony.

Zabronione jest przekazywanie osadzonym jakichkolwiek przedmiotów.
 

KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORA „ SKYPE ”

Skazanemu umożliwia się utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi poprzez inne środki, o których ustawodawca traktuje w art. 105 § 1 kkw., jak komunikator Skype w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgoda Dyrektora.

W pierwszej kolejności możliwość kontaktu z osobą bliską za pośrednictwem wideo rozmowy prowadzonej za pomocą komunikatora internetowego mają skazani i ukarani:

1) będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15;

2) cudzoziemcy;

3) których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

Czas połączenia wynosi maksymalnie 10 min.

UWAGA! Następują zmiany w realizacji paczek higienicznych.

Paczki higieniczne realizowane będą po uprzednim złożeniu przez osadzonego prośby, zaopiniowaniu przez osoby do tego uprawnione, wyrażonej zgodzie przez Kierującego Oddziałem Penitencjarnym oraz wystawieniu na tej podstawie talonu.

Podstawą do przyjęcia paczki higienicznej będzie pisemne potwierdzenie (talon), w którym będą wymienione artykuły i przedmioty.

 

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem tutejszej jednostki. Paczkę osadzony będzie otrzymywał po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki, które będzie zrealizowane na jego pisemna prośbę. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

 

Osadzony będzie mógł za zgodą dyrektora, po zasięgnięciu opinii lekarza ze względu na stan zdrowia otrzymać zgodę na częstsze otrzymywanie paczek.

Realizacja paczki żywnościowej odbywa się na następujących zasadach:

- zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów

- zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w tutejszej jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

- zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki.

Formularze zamówienia oraz listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w tutejszej jednostce:

a) w punkcie sprzedaży

b) w sali widzeń

c) na stronie internetowej tutejszej jednostki

Osadzony może w oparciu o indywidualną zgodę Dyrektora otrzymać zgodę na otrzymanie paczki zawierającej artykuły papiernicze i piśmienne o gabarytach 5,5 x 21 x 29,7cm

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.

W paczkach z przedmiotami użytku osobistego i higieny, przesłanymi spoza terenu jednostki mogą być dostarczane wyłącznie: papier toaletowy (2 rolki), szczoteczka do zębów (nie zasilana ze źródła energii), pędzel do golenia, nożyki jednorazowe do golenia (10 szt., nie zasilane ze źródła energii), lusterko, obcinacz do paznokci, pilniczek do paznokci (nie może być wykonany z metalu), pumeks do usuwania naskórka stóp, szczoteczka ryżowa do rąk.

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny dostarczane spoza terenu jednostki wydawane są przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika działu kwatermistrzowskiego w OP zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw.

Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) nie będą przyjmowane.

Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca.

Paczki żywnościowe wydawane są w oddziałach mieszkalnych.

Osoby bliskie podczas widzenia z osadzonym mogą zakupić za pośrednictwem tutejszej jednostki paczkę z przedmiotami użytku osobistego i higieny. Na paczkę sporządzona w tym trybie nie jest wymagana zgoda Dyrektora jednostki i paczka ta jest wydawana w oddziałach mieszkalnych.

Paczki higieniczne i odzieżowe dostarczane do aresztu (zgodnie z podziałem literowym) bezpośrednio przez nadawców – osoby odwiedzające przyjmowane są w godzinach 12.00 – 14.00

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki zawierającej lekarstwa wydawane są przez lekarza zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw.

Lekarstwa przesłane za zgodą dyrektora w paczkach deponowane są w ambulatoriach oddziałowych i wydawane według wskazań lekarza.

Sprzęt audiowizualny przyjmowany jest do jednostki od wtorku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00, dla osadzonych, którzy mają prawo do widzeń w danym dniu, zgodnie z podziałem literowym.

Potwierdzenia, o których mowa ww. pkt. powinny być naklejone na paczce w widocznym miejscu.

 

Paczki dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce zamawiane przez rodziny osadzonych realizowane są poprzez „IGB Mazowia” Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej.

NUMER KONTA, na które należy dokonywać wpłat w celu realizacji ww. paczki:

25 1130 1017 0020 1458 9320 0009

Telefon kontaktowy: Tel.: (22) 328 61 41.

Warunkiem realizacji paczki jest dokonanie wpłaty środków pieniężnych oraz złożenie zamówienia.

Ważne:

IGB Mazovia utworzyła sklep internetowy www.odpaczkidopaczki.pl celem realizacji zakupów dla osób pozbawionych wolności.

Dokumenty do pobrania:

 

Ulotka jak zrobić paczkę dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie - BiałołęceARESZT ŚLEDCZY W WARSZAWIE - BIAŁOŁĘCE

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA


CENNIK PACZEK

 

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

Ciupagi 1

03-016 Warszawa

42 1010 1010 0401 0713 9120 0000

w tytule należy podać imię, nazwisko i imię ojca

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej