Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8 -17
Wtorek: 8 -15
Środa: 8 -15
Czwartek: 8 -15
Piątek: 8 -15

UWAGA

WIDZENIA Z DNIA 16 GRUDNIA 2018r. Z UWAGI NA ODBYWAJĄCY SIĘ BIAŁOŁĘCKI BIEG WOLNOŚCI PRZENIESIONE SĄ NA 17 GRUDNIA 2018r.

UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI WIDZEŃ OD 15 GRUDNIA 2018r

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń na widzenia, od 15 grudnia 2018r. zmianie ulegają zasady udzielania widzeń osadzonym w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce.

NOWE ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ:

1. Widzenia realizowane są w salach widzeń aresztu śledczego w godzinach 8:00 - 15:30

2. Widzenia osadzonych niezatrudnionych odbywają się według następującego grafiku:

wtorek: S, C, Ć, G, U, X, Q

środa: W, M, D, L, A, H, Ś, Y

czwartek: K, F, Z, J, N, E, I, V

piątek: P, B, R, T, O, Ł, Ż, Ź

w pierwszą sobotę albo pierwszą niedzielę miesiąca: S, C, Ć, G, U, X, Q

w drugą sobotę albo drugą niedzielę miesiąca: W, M, D, L, A, H, Ś, Y

w trzecią sobotę albo albo trzecią niedzielę miesiąca: K, F, Z, J, N, E, I, V

w czwartą sobotę albo czwartą niedzielę miesiąca: P, B, R, T, O, Ł, Ż, Ź

3. Widzenia osadzonych zatrudnionych poza oddziałem mieszkalnym, z oddziału terapeutycznego oraz skazanych uczniów z CKU odbywają się w każdą sobotę i niedzielę (z wyłączeniem występujących w miesiącu piątych sobót i niedziel) bez podziału na litery.

4. Zgłoszenia osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane są zgodnie z następującym porządkiem:

1) pierwsza tura – od godz. 7.30 do godz. 8.00;

2) druga tura – od godz. 8.00 do godz. 9.30;

3) trzecia tura – od godz. 9.30 do godz. 11.30;

4) czwarta tura – od godz. 11.30 do godz. 13.00.

5. Widzenia dłuższe niż regulaminowe (60 min.) udzielane będą wyłącznie podczas pierwszej, drugiej
i trzeciej tury widzeń.

6. Nie udziela się widzeń w niżej wymienione dni roku kalendarzowego:

1) 1 stycznia;

2) 6 stycznia;

3) 1 maja;

4) 3 maja;

5) Boże Ciało;

6) 15 sierpnia;

7) 1 listopada;

8) 11 listopada;

9) 25 grudnia”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2018 roku.

1. Widzenia z obrońcami odbywają się w pomieszczeniach referatu obsługi procesowej od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 15.00.

2. Osadzeni udający się na widzenie mogą posiadać wyłącznie dokumenty i notatki dotyczące akt sprawy. Po zakończeniu widzenia zabrania się zabierania do cel mieszkalnych jakichkolwiek innych przedmiotów, niż dokumenty lub notatki dotyczące akt sprawy.

3. Przekazywanie przez obrońców tymczasowo aresztowanym dodatkowych dokumentów wymaga posiadania zgody organu lub organów, do których dyspozycji pozostaje osadzony.

Podczas złożenia zgłoszenia wyznaczana jest tura widzenia z osadzonym. Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń.

Osoby odwiedzające, które nie będą stosowały się do przedstawionych zaleceń, nie skorzystają z widzeń w wymiarze dłuższym niż 60 minut.

Osoby odwiedzające, którym towarzyszą dzieci do lat 15, mogą otrzymać widzenia w pierwszej kolejności, jeżeli nie zakłóca to ustalonego porządku.

Osadzony w czasie widzenia, jak i osoby go odwiedzające mają obowiązek stosować się do poleceń funkcjonariusza nadzorującego widzenia.

Miejsce odbywania widzenia (nr stolika) wyznacza i zmienia funkcjonariusz.

Wnoszenie przez osoby odwiedzające jakichkolwiek artykułów żywnościowych i przemysłowych na widzenia z osadzonymi jest niedozwolone.

Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie środki pieniężne w celu zakupu artykułów na poczęstunek .

Zabronione jest przekazywanie osadzonym jakichkolwiek przedmiotów przez osoby odwiedzające.

Osadzeni mają prawo wynieść z celi mieszkalnej na widzenie jedynie talon. Zabronione jest przynoszenie z widzeń jakichkolwiek przedmiotów.

Osadzonym w czasie udzielania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt, zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie jednostki w miejscu do tego wyznaczonym. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

Podczas widzenia tymczasowo aresztowanego i skazanego z osobami małoletnimi, których uprawniony do opieki podczas widzenia opiekun, nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać, małoletni korzysta z widzenia pod opieką wychowawcy.

Osadzony na widzenie może wynieść z celi mieszkalnej wyłącznie te rzeczy, na które otrzymał indywidualną zgodę dyrektora.

Osoby odwiedzające winny mieć przy osobie dokument stwierdzający tożsamość.

Dokumentami uprawniającymi do wejścia na widzenie są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku małoletnich aktualna legitymacja szkolna, akt urodzenia, dowód osobisty, karta stałego pobytu.

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godz. 7.30-12.00.

WIDZENIA UDZIELANE SĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- osobom niepełnosprawnym z widoczną dysfunkcją ruchu, tj. na wózku inwalidzkim i o kulach,

- osobom, powyżej 75 roku życia.

KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORA "SKYPE"

Skazanemu umożliwia się utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi poprzez inne środki, o których ustawodawca traktuje w art. 105 § 1 kkw., jak komunikator Skype w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora.

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem tutejszej jednostki. Paczkę osadzony będzie otrzymywał po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki, które będzie zrealizowane na jego pisemna prośbę. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

Osadzony będzie mógł za zgodą dyrektora, po zasięgnięciu opinii lekarza ze względu na stan zdrowia otrzymać zgodę na częstsze otrzymywanie paczek.

Realizacja paczki żywnościowej odbywa się na następujących zasadach:

- zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów

- zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w tutejszej jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

- zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki.

Formularze zamówienia oraz listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w tutejszej jednostce:

a) w punkcie sprzedaży

b) w sali widzeń

c) na stronie internetowej tutejszej jednostki

Osadzony może w oparciu o indywidualną zgodę Dyrektora otrzymać zgodę na otrzymanie paczki zawierającej artykuły papiernicze i piśmienne o gabarytach 5,5 x 21 x 29,7cm

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.

W paczkach z przedmiotami użytku osobistego i higieny, przesłanymi spoza terenu jednostki mogą być dostarczane wyłącznie: papier toaletowy (2 rolki), szczoteczka do zębów (nie zasilana ze źródła energii), pędzel do golenia, nożyki jednorazowe do golenia (10 szt., nie zasilane ze źródła energii), lusterko, obcinacz do paznokci, pilniczek do paznokci (nie może być wykonany z metalu), pumeks do usuwania naskórka stóp, szczoteczka ryżowa do rąk.

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny dostarczane spoza terenu jednostki wydawane są przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika działu kwatermistrzowskiego w OP zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw.

Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) nie będą przyjmowane.

Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca.

Paczki żywnościowe wydawane są w oddziałach mieszkalnych.

Osoby bliskie podczas widzenia z osadzonym mogą zakupić za pośrednictwem tutejszej jednostki paczkę z przedmiotami użytku osobistego i higieny. Na paczkę sporządzona w tym trybie nie jest wymagana zgoda Dyrektora jednostki i paczka ta jest wydawana w oddziałach mieszkalnych.

Paczki higieniczne i odzieżowe dostarczane do aresztu (zgodnie z podziałem literowym) bezpośrednio przez nadawców – osoby odwiedzające przyjmowane są w godzinach 12.00 – 14.00

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki zawierającej lekarstwa wydawane są przez lekarza zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw.

Lekarstwa przesłane za zgodą dyrektora w paczkach deponowane są w ambulatoriach oddziałowych i wydawane według wskazań lekarza.

Sprzęt audiowizualny przyjmowany jest do jednostki od wtorku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00, dla osadzonych, którzy mają prawo do widzeń w danym dniu, zgodnie z podziałem literowym.

Potwierdzenia, o których mowa ww. pkt. powinny być naklejone na paczce w widocznym miejscu.

 

Paczki dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce lub w Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo zamawiane przez rodziny osadzonych realizowane są poprzez „IGB Mazowia” Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej.

NUMER KONTA, na które należy dokonywać wpłat w celu realizacji ww. paczki:

25 1130 1017 0020 1458 9320 0009

Telefon kontaktowy: Tel.: (22) 328 60 07.

Warunkiem realizacji paczki jest dokonanie wpłaty środków pieniężnych oraz złożenie zamówienia.

Ważne:

IGB Mazovia utworzyła sklep internetowy www.odpaczkidopaczki.pl celem realizacji zakupów dla osób pozbawionych wolności.

Dokumenty do pobrania:

 

Ulotka jak zrobić paczkę dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie - BiałołęceARESZT ŚLEDCZY W WARSZAWIE - BIAŁOŁĘCE

 

formularz zamówienia Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce
 

cennik na paczkę higieniczną Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce
 

cennik na paczkę spożywczą Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce

 

 


 

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

Ciupagi 1

03-016 Warszawa

42 1010 1010 0401 0713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej