Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu przyjmuje interesantów

we wtorki w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków

codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.

Zasady udzielania widzeń

Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy i niedziele, z wyjątkiem ostatniej środy miesiąca.

  • dla  tymczasowo  aresztowanych w godz: 08:00-10:30. Osoby odwiedzające powinny zgłosić się do jednostki w godz. 07:30 do godz. 09:15.*
  • dla skazanych w godz. 10:30 do godz. 16:00. Osoby odwiedzające powinny zgłosić się do jednostki w godz. 10:00 -14:00.

* Widzenia dla tymczasowo aresztowanych ze względu na zachowanie prawidłowego toku postępowania karnego lub ze względów bezpieczeństwa - mogą ulec wydłużeniu.

Nie udziela się widzeń w następujących dniach: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, Zielone Świątki, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia. Widzenia dla osadzonych odbywają się w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Widzenie z osobą, wobec której zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, może się odbyć wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie od organu, do którego dyspozycji aresztowany pozostaje.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Dokumentem uprawniającym do wejścia na teren jednostki są: dowód osobisty, dowód tożsamości cudzoziemca, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna.
Małoletni nie posiadający legitymacji szkolnej wchodzą na teren oddziału zewnętrznego na podstawie ustnego oświadczenia opiekuna.
Szczegółowe zasady dot. ilości widzeń i sposobu ich udzielania skazanym i tymczasowo aresztowanym określa Kodeks Karny Wykonawczy.
Zabrania się wnoszenia na teren jednostki przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, w szczególności:
1.broni białej, palnej i amunicji,
2.narzędzi do cięcia metalu,
3.środków służących do obezwładniania
4.środków odurzających i substancji psychotropowych
5.urządzeń technicznych służących rejestrowaniu lub odtwarzaniu informacji.
Informujemy, że widzenia na terenie Oddziału Zewnętrznego Toruniu w pierwszej kolejności umożliwiane będą odwiedzającym osadzonych:
-kobietom w zaawansowanej ciąży,
-osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
-niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu,
-osobom powyżej 75 roku życia.

UWAGA!!!


NUMER KONTA BANKOWEGO NA E-PACZKI

Z dniem 01.01.2019. ulega zmianie nr konta, nowy numer BGK 19 1130 1017 0020 1458 9320 0117

Sposób realizacji paczek żywnościowych:

Osadzeni mogą raz w miesiącu otrzymywać paczki żywnościowe, w skład których wchodzą: artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe.

Paczki realizowane są tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu.

Sposób zamawiania paczek za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki odbywa się wg poniżej określonych zasad:

1. Osoba zainteresowana pobiera od funkcjonariusza prowadzącego widzenia formularz "ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ", z potwierdzeniem na tym formularzu posiadanego uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
2. Osoba zamawiająca wypełnia pobrany formularz "ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ", na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży.
UWAGA formularz nieprawidłowo wypełniony nie będzie przyjmowany do realizacji.
3. Wypełnione "ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ", osoba zainteresowana przekazuje do punktu sprzedaży, który realizuje zamówienie po wpłaceniu środków pieniężnych.
4. Zamówiona w ten sposób paczka zostanie przekazana osadzonemu w miarę możliwości niezwłocznie po zakończonym widzeniu.


Sposób realizacji zamówienia na paczkę złożonego i opłaconego przez osadzonego ze środków pozostających do jego dyspozycji.

1. Osadzony wypełnia formularz "Zamówienie na paczkę” w którym wpisuje swoje dane w miejscu „dane składającego zamówienie” - formularz dostępny w pawilonie mieszkalnym.

2. Po weryfikacji czy osadzony posiada wystarczające środki do dyspozycji na pokrycie kosztów paczki i czy może w danym miesiącu otrzymać paczkę - niezwłocznie dokonany jest przelew ze środków pozostających do dyspozycji osadzonego na konto instytucji realizującej zamówienia tj IGB Mazovia celem realizacji zamówienia.

3. Jeżeli osadzony nie posiada środków na pokrycie w całości zamówionej paczki zamówienie nie będzie zrealizowane.

4. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

 

Sposób realizacji zamówienia złożonego przez osobę najbliższą na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego przez punkt sprzedaży w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu drogą pocztową:
1. Wypełniony formularz "ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ" może być dostarczony do punktu sprzedaży drogą pocztową.
Zakład Karny Inowrocław

Oddział Zewnętrzny w Toruniu
ul. Piekary 53
87-100 Toruń
z dopiskiem „ Punkt sprzedaży"
2. Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
3. Środki pieniężne do realizacji paczki żywnościowej dla osadzonego mogą zostać wpłacone przelewem na konto bankowe punktu sprzedaży Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.
4. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
5. Osadzony w celi mieszkalnej ma prawo posiadać artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

6. Numer konta bankowego punktu sprzedaży zlokalizowanego w sali widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 19 1130 1017 0020 1458 9320 0117, IGB Mazovia, ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa.
W tytule przelewu wymagane są dane odbiorcy paczki: Imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia.

7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 8. Osadzony otrzyma paczkę w czasie pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, jeżeli jest to niemożliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

UWAGA
Podany nr konta bankowego dotyczy wyłącznie paczek żywnościowych realizowanych w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży na terenie Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

9. Na zasadach wymienionych powyżej istnieje możliwość zrealizowania paczki higienicznej (za zezwoleniem Dyrektora) zrealizowanej przez punkt sprzedaży zlokalizowany w sali widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu.
* Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży wraz z formularzem "zamówienie na paczkę", numerem konta bankowego i adresem punktu sprzedaży, dostępne są w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, sali widzeń oraz tutaj:

Zasady przyjmowania paczek z zewnątrz:
Paczki odzieżowe przyjmuje się do jednostki w każdy dzień tygodnia, w godzinach 8.00 – 15.00, dostarczone bezpośrednio przez nadawcę lub za pośrednictwem uprawnionych organów lub instytucji (np. poczta, firmy kurierskie). W soboty paczki przyjmowane są w godzinach 8.00 – 12.00.
Paczka odzieżowa nie może zawierać przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych oraz innych przedmiotów i artykułów np. żywnościowych tytoniowych, biurowych, i takich, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji - artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

Do paczki powinien być załączony spis jej zawartości. Nadmienia się, że paczki zawierające artykuły higieny osobistej min.: mydła w każdej postaci, pasty do zębów, szampony, dezodoranty, pianki, kremy, żele do golenia, chusteczki higieniczne, proszki do prania, płyny do mycia naczyń i utrzymania czystości, pasty do butów itp. będą odsyłane wraz z całą zawartością paczki do nadawcy. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny wydawane są przez wyznaczonego pracownika lub funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw. Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) zwracane są do nadawcy na jego koszt. Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca. Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki zawierającej leki wydawane są przez Dyrektora jednostki po pozytywnym zaopiniowaniu lekarza zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw. Lekarstwa przesłane za zgodą dyrektora w paczkach deponowane są w ambulatorium i wydawane sukcesywnie według wskazań lekarza. Paczka, która nie spełnia powyższych warunków zostaje zwrócona do nadawcy. Nadmienia się, że zakaz przyjmowania w/w artykułów wiąże się z utrudnioną kontrolą ich zawartości lub naruszeniem w istotny sposób ich substancji. Przypomina się o możliwości realizacji paczek oraz realizacji zakupów za pośrednictwem punktu sprzedaży w jednostce Art. 113a §1 kkw. Szczegółowe zasady przyjmowania paczek określają Kodeks Karny Wykonawczy oraz obowiązujący w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu porządek wewnętrzny. Paczki odzieżowe dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:


Zakład Karny w Inowrocławiu

Oddział Zewnętrzny w Toruniu
ul. Piekary 53
87-100 Toruń

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu przyjmuje interesantów

we wtorki w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków

codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WIDZEŃ

Informujemy, iż dnia 17 luty br. nie będą realizowane widzenia, z uwagi na niedostępność systemu do ewidencjowania widzeń w tym dniu.

 

BGK 08 1130 0007 0000 0005 7320 0002

ZK INOWROCŁAW OZ TORUŃ

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej