Zasady udzielania widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Szczytnie

 Ilość widzeń i sposób ich udzielania określa Kodeks Karny Wykonawczy.

Widzenie na terenie jednostki skazany może odbywać z osobami najbliższymi, a z innymi za zgodą Kierownika oddziału zewnętrznego.

Widzenia odbywają się w sali widzeń a podstawowy wymiar widzenia wynosi 60 minut.

Widzeń udziela się w niedziele w godz. 8.00 – 14.00.

W ciągu jednego dnia udziela się jednego widzenia z nie więcej niż dwiema osobami pełnoletnimi, bez względu na liczbę towarzyszących osób nieletnich. Osoby do lat 18 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 

W pierwszej kolejności udziela się widzeń osobom odwiedzającym skazanych:

-kobietom w zaawansowanej ciąży,

-osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

-niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),

-osobom powyżej 75 roku życia

 

Należy bezwzględnie pamiętać o dokumentach niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wejście na teren jednostki. Może to być np. dowód osobisty, legitymacja, paszport, prawo jazdy itp. Dzieci w wieku szkolnym mogą uczestniczyć widzeniu na podstawie legitymacji szkolnej. W przypadku posługiwania się przez osobę odwiedzającą dokumentem na podstawie, którego niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) osoba taka może zostać nie wpuszczona na teren zakładu karnego. Osoby będące pod wpływem alkoholu mogą zostać poddane badaniu alkomatem i po pozytywnym wyniku lub odmownie poddanie się testowi nie zostaną wpuszczone na teren oddziału zewnętrznego. Zabrania się wnoszenia na teren oddziału zewnętrznego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na terenie zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Podczas widzeń osoby odwiedzające mogą zakupić  artykuły dopuszczone do sprzedaży w tutejszej kantynie i spożywać je w czasie trwania widzenia.

 

 

Paczki
Skazany ma prawo otrzymania  paczki żywnościowej raz w miesiącu. W skład paczki żywnościowej mogą wejść artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Nowe przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej do zakładu karnego (aresztu śledczego). Paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę, bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane.

Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa.

Do osób najbliższych zaliczane są:

małżonek;

wstępni: ojciec, matka, babka, dziadek, prababka, pradziadek;

zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki;

krewni w linii bocznej: brat, siostra, wuj, stryj, ciotka, kuzyn, kuzynka;

powinowaci w linii prostej: teść, teściowa, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb;

powinowaci w linii bocznej: szwagier, szwagierka;

osoby pozostające w stosunku przysposobienia (adoptowani);

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubina, konkubent).

 

Zasady dotyczące przyjmowania paczek w Oddziale Zewnętrznym w Szczytnie

Skazany ma prawo otrzymać raz na miesiąc paczkę żywnościową przygotowaną w punkcie sprzedaży.

W Oddziale Zewnętrznym w Szczytnie paczki żywnościowe można przygotować w trojaki sposób. Może zamówić je sam osadzony ze środków finansowych, które posiada na koncie. Może zamówić je osoba bliska podczas widzenia z osadzonym. Ostatnią drogą jest możliwość złożenia zamówienia za pomocą poczty tradycyjnej  (adres Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie) oraz elektronicznej (as_olsztyn@sw.gov.pl) z dołączonym dowodem wpłaty na nr konta podany na druku zamówienia.


Druk zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu znajdują się:

w punkcie sprzedaży,

na punkcie dowodzenia

na stronie internetowej jednostki.

Paczka zrealizowana będzie po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłacił (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Konto dla wpłacających na paczki żywnościowe dla osadzonych:

Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego

86 1130 1017 0020 1458 9320 0075

 

Za zezwoleniem Kierownika Oddziału Zewnętrznego skazany może otrzymać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

Paczka zawierająca artykuły niedozwolone – będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

 

 

 

Cennik artykułów dostępnych w kantynie OZ Szczytnie wrzesień 2019 Rozmiar: 1.6 MB
Rozmiar: 484.7 kB

Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie, Al. J. Piłsudskiego 3 przyjmuje interesantów:

w poniedziałki w godzinach 8.00 - 17.00,

w pozostałe dni robocze 8.00 - 15.30

 

Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 10 przyjmuje interesantów:

w wtorki w godzinach 10.00 - 17.00,

w pozostałe dni robocze 9.00 - 15.00

Areszt Śledczy w Olsztynie

Oddział Zewnętrzny w Szczytnie

Al. Piłsudskiego 3

10-575 Olsztyn

79 1010 1397 0053 3713 9120 0000

 

Przelew_AS_1.png

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej