ZASADY OGÓLNE:

 1. Widzenia udzielane są:

  1. Dla skazanych w soboty oraz drugą i czwartą niedzielę miesiąca, w godzinach 08:00 – 16:00.

  2. Dla tymczasowo aresztowanych w piątki oraz pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, w godzinach 08:00 – 16:00.

 2. Potwierdzenie widzeń przez odwiedzających odbywa się za pomocą systemu rejestracji telefonicznej lub mailowej. Zgłoszeń dokonuje osadzony w formie pisemnej u wychowawcy oddziału mieszkalnego. Osoba odwiedzająca potwierdza widzenie co najmniej 2 dni przed planowanym terminem widzenia pod wskazanym numerem telefonu. W przypadku tymczasowo aresztowanych zgłoszeń dokonuje osoba odwiedzająca po uprzednim otrzymaniu zgody organu dysponującego. Oddział Zewnętrzny w Szamotułach tel. 61/29-21-345 w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: oz_szamotuly_widzenia@sw.gov.pl.

 3. Łączna liczba dorosłych osób odwiedzających nie może przekroczyć dwóch, liczba dzieci jest nieograniczona.

 4. Widzenie trwa 60 minut i jest udzielane zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art. 92 pkt 10 Kkw.

 5. Sposób organizacji widzeń:

  1. Widzenia odbywają się w sali widzeń dozorowych, w sali widzeń bezdozorowych oraz w oddzielnych pomieszczeniach bez osoby dozorującej.

  2. Do realizacji widzeń wykorzystuje się również pomieszczenie uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

  3. Pomieszczenia poczekalni wykorzystuje się do przygotowania odwiedzających do uczestniczenia w widzeniu (złożenie depozytu, dezynfekcja itp.).

  4. Do jednostki organizacyjnej osoba odwiedzająca zobowiązana jest przybyć co najmniej 30 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia widzenia. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

  5. Odwiedzający zobowiązani są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych przy wejściu do jednostki.

  6. Dyrektor jednostki penitencjarnej ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca lub skazany nie spełni wymogów formalnych określonych w regulaminie udzielania widzeń.

   

 6. Zarówno osoby odwiedzające, jak i osadzeni zajmują miejsca przy stolikach na wyznaczonych dla nich miejscach. W czasie widzenia zabrania się palenia tytoniu, używania słów wulgarnych, zbyt głośnego prowadzenia rozmów oraz samodzielnego zmieniania wyznaczonego przez funkcjonariusza miejsca udzielania widzeń.

 7. W przypadku naruszenia zasad udzielania widzeń określonych w niniejszym regulaminie lub innych wynikających z odrębnych przepisów, widzenie może zostać zakończone przed czasem.

 8. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie przedmiotów niedozwolonych w przeznaczonym do tego miejscu.

 9. Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

 10. Kantyny są otwarte w trakcie trwania widzeń, zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych.

 11. Kąciki zabaw dla dzieci są dostępne, a sposób ich użytkowania określa regulamin umieszczony w kąciku.

 12.  Wprowadza się 30 min. przerwę pomiędzy widzeniami w celu przewietrzenia pomieszczenia oraz dezynfekcji stolików i sanitariatów. Powyższą czynność realizują funkcjonariusze nadzorujący widzenia.

 13. Toaletę dla osób odwiedzających wyposaża się w instrukcje mycia rąk. Osadzonym zabrania się korzystania z toalety dla osób odwiedzających.

 14. Po zakończeniu każdej tury widzeń, funkcjonariusz pełniący służbę w biurze przepustek dezynfekuje elementy, z którymi miały kontakt osoby odwiedzające, w szczególności szafki depozytowe oraz klamki.

 

 

 

 

Paczki żywnościowe w Oddziale Zewnętrznym  Szamotułach

 

Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym osadzeni przebywajacy w areszcie śledczym mogą raz w miesiącu otrzymać paczkę żywnościową, w skaład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem kantyny.

Osadzeni mogą otrzymać paczki żywnościowe po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie możne być złożone również przez osobę najbliższą.
Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą lub przesłane bezpośrednio do kantyny.

 

Zgodnie z art. 110a KKW osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg. Mając na uwadze powyższe ciężar artykułów żywnościowych w zamówionej paczce nie powinien przekraczać 6 kg.

Osadzony ma prawo otrzymać za zezwoleniem Dyrektora paczkę z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

 

Nie przyjmuje się paczek:

- żywnościowych

- higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;

- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

 

Zabrania się przesyłania w paczkach:

- broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

Paczki odzieżowe dla osadzonych oraz korespondencję można przesyłać na adres jednostki lub dostarczyć osobiście codziennie w godzinach 8.00 - 15.00.

Na paczki odzieżowe jest wymagana każdorazowo odrębna zgoda Dyrektora jednostki.

Prośbę do Dyrektora zawierającą wyszczególnione rzeczy składa osadzony.

 

Adres punktu sprzedaży , na który należy przesyłać zamówienia na paczkę żywnościową,

wraz z dowodem wpłaty :

 

Oddział Zewnętrzny w Szamotułach

Kantyna Pomet

al. 1 Maja 5

64-500 Szamotuły

 

 

Dane do przelewu:

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET
ul.Partyzantów 5

64-510 Wronki

 

Bank PKO S.A

96 1240 3754 1111 0010 6482 7257
z dopiskiem „paczka dla (imię, nazwisko, imię ojca)”

kantyna.szamotuly@pomet-wronki.com.pl

 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

Zakład Karny we Wronkach przy ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki, poszukuje osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która podejmie się wynajmu pomieszczeń użytkowych w budynku Starej Kuchni na terenie Zakładu Karnego we Wronkach o łącznej powierzchni 111,60 m2.

Głównym celem umowy najmu jest tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym we Wronkach, tak aby praca sprzyjała oddziaływaniom resocjalizacyjnym na skazanych oraz przynosiła efektywnie ekonomiczne wyniki poprzez produkcję dóbr lub świadczenie usług. Minimalny poziom zatrudnienia wynosi 30 osadzonych.

Obiekt powinien być wykorzystywany przez Najemcę wyłącznie na cele związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą wynikającą z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub z innego dokumentu przewidzianego przepisami prawa, przy jednoczesnym zatrudnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wronkach. Okres obowiązywania umowy to 60 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Zakład Karny we Wronkach zachęca do przeprowadzenia wizji lokalnej ww. obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej będą przyjmowane do ww. dnia do godziny 10:00 pod numerem tel.; 67 254 50 32 lub 67 254 50 73.

Miejsce i termin składania ofert:

- Zakład Karny we Wronkach, ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki, sekretariat, do dnia 13.03.2023 r., godz. 10:00.

 

Rozmiar: 65.1 kB
Rozmiar: 102.7 kB
Rozmiar: 82.5 kB

 

UWAGA

Informujemy, że od 01.12.2018r. uległ zmianie numer rachunku sum depozytowych w związku z przekształceniem Aresztu Śledczego w Szamotułach na  Oddział Zewnętrzny  w Szamotułach Zakładu Karnego we Wronkach.

Poniżej nowy numer konta obowiązujący od 01.12.2018r.

86 1010 1469 0014 6913 9120 2000

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej