1. KOMUNIKAT

 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze kraju potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

1. Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w Suwałkach na podstawie art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kkw, w dniu 16 marca 2021 roku zarządził przedłużenie na okres do dnia 22 kwietnia 2021 roku wstrzymania na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach:

- udzielania osadzonym widzeń;

- odprawiania nabożeństw – ograniczenie nie dotyczy udzielania indywidualnej posługi religijnej przez kapelanów aresztu Śledczego w Suwałkach .

 

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

4. Areszt Śledczy w Suwałkach podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

1. Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113a §4 KKW

 

1. Skazany może za zezwoleniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

2. Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego.

3. Maksymalne wymiary opakowania paczek nie mogą przekraczać 52 cm (wysokość) i 34 cm (szerokość).

4. Paczki, o których mowa w pkt. 1 i 2 mogą być dostarczane w dni robocze w godz. 8:30 – 10:00. Paczki są wydawane w poniedziałki i piątki nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia paczki.

5. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości (talon). Natomiast na paczce, w widocznym miejscu, należy umieścić róg talonu z numerem ewidencyjnym i pieczęcią jednostki.

6. Podstawą przyjęcia paczki higieniczno – odzieżowej lub ze sprzętem RTV i AGD jest talon higieniczno – odzieżowy lub talon RTV/AGD. Druki prośb o w/w talony znajdują się u kwatermistrza lub oddziałowego.

7. Paczki higieniczno-odzieżowe nadsyłane z zewnątrz do Aresztu Śledczego w Suwałkach przekazywane są do magazynu, gdzie podlegają kontroli w obecności osadzonego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a §4 KKW.

8. Paczkę z lekarstwami osadzony może otrzymać za zgodą Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach po pozytywnym zaopiniowaniu prośby przez lekarza ambulatorium Aresztu Śledczego w Suwałkach. W przypadku tymczasowo aresztowanego wymagana jest zgoda organu dysponującego.

9. Paczka przed przyjęciem do Aresztu Śledczego w Suwałkach podlega kontroli za pomocą urządzenia do prześwietlania bagaży.

10. W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.

 

2. Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 

1. Osadzony w Areszcie Śledczym w Suwałkach ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem Aresztu Śledczego w Suwałkach. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki z własnych środków dostępnych na koncie depozytowym. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

2. Osobą najbliższą uprawnioną do zamówienia paczki osadzonemu jest uprawniony do widzeń z osadzonym: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

3. Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

4. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonej na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113a §1 KKW.;

5. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

6. Formularz zamówienia oraz lista produktów wraz z cennikiem dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w Areszcie Śledczym w Suwałkach:

a) w punkcie sprzedaży w sali widzeń,

b) w poczekalni dla osób odwiedzających przy wejściu do jednostki,

c) w salach widzeń,

d) na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Suwałkach.

7. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

8. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia z potwierdzeniem przelewu do kantyny. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki, o czym informuje się osadzonego.

9. W przypadku braku możliwości zrealizowania paczki żywnościowej z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, podmiot przygotowujący paczkę niezwłocznie zwraca środki pieniężne osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

10. Zamówienie na paczkę żywnościową dla osadzonego można złożyć:

a) podczas widzeń – poprzez wypełnienie i złożenie druku zamówienia w kantynie oraz opłacenie należności za paczkę przelewem bankowym/pocztowym lub internetowym na konto podmiotu przygotowującego paczki BGK 60 1130 1017 0020 1458 9320 0058 lub wpłatę gotówki w kantynie;

b) pocztą/pocztą elektroniczną/osobiście przez osoby najbliższe poprzez wypełnienie druku zamówienia wraz z potwierdzeniem przelania środków pieniężnych na konto podmiotu przygotowującego paczki BGK 60 1130 1017 0020 1458 9320 0058 na adres:

Areszt Śledczy w Suwałkach - Kantyna

ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki;

paczka.suwalki@igbmazovia.pl

c) przez osadzonego ze środków będących na koncie depozytowym. Zasady postępowania w tym zakresie dostępne są na tablicach ogłoszeń znajdujących się w oddziałach mieszkalnych.

Rozmiar: 215.8 kB
Rozmiar: 133.1 kB
Rozmiar: 146.8 kB

Dyrektor oraz jego zastępcy przyjmują interesantów w godz. 8.00 - 15.00

OGŁOSZENIE NR 1

Oferta zatrudnienia skazanych na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach

Areszt Śledczy w Suwałkach zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia odpłatnego osób pozbawionych wolności na terenie Aresztu.

W ramach podejmowania działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, oraz dla  osiągnięcia  właściwych  korzyści  społecznych  i  ekonomicznych,  informuję, że istnieje możliwość zatrudniania osób pozbawionych wolności odbywających karę w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Uprawnieni do zatrudnienia odpłatnego osadzonych są:
1.Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
2.Spółdzielnie
3.Spółki:
● osobowe:
    ● Spółka cywilna
    ● Spółka jawna
    ● Spółka komandytowa
    ● Spółka komandytowo – akcyjna
    ● Spółka partnerska

● kapitałowe:
    ● Spółka akcyjna
    ● Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    ● Przedsiębiorstwa państwowe

Skazanych  zatrudnić  można na  zasadzie skierowania  do  pracy  w  myśl  art.  121  §  2  Kodeksu  Karnego  wykonawczego. W oparciu o art. 123 § 2 wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonania pełnej miesięcznej normy pracy.

Reasumując - wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności. Zgodnie z art. 121 § 9 Kkw, w stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z  dniem 1 czerwca  2017 r.  weszło  w  życie  Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości  z  dnia  30 maja  2017 r.  w  sprawie  Funduszu  Aktywizacji  Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Rozporządzenie to określa szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań  w  zakresie  resocjalizacji  osób  pozbawionych  wolności,  skutkujący możliwością uzyskania pożyczki bądź dotacji na ten cel a także zwrot częściowo poniesionych  kosztów związanych  z  zatrudnieniem  osób  pozbawionych  wolności w  formie  ryczałtu  po  spełnieniu  warunków  określonych  w  w/w  Rozporządzeniu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wynagrodzeń przysługujących osadzonym.

Szczegółowe przepisy oraz wzory wniosków określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Dz.U.1069/2017.

Zatrudnianie osób pozbawionych wolności przynosi zatrudniającym jeszcze inne korzyści, a mianowicie:

- brak  potrzeby  zawierania  indywidualnych  umów  o zatrudnieniu skazanych ( dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu  karnego);
- skazani  zgłaszani  są  do  ZUS  z  kodem  ubezpieczenia: 080000 (nie odprowadza się składki zdrowotnej, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim);
- wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.
 
Areszt Śledczy w Suwałkach oferuje skierowanie do zatrudnienia skazanych bez kwalifikacji zawodowych,  a  w  ramach  określonych  możliwości,  stymulowanych  populacją skazanych jacy w danym okresie odbywają karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Suwałkach istnieje możliwość przyjęcia zobowiązania do zapewnienia wśród skierowanych  do  pracy  skazanych,  odpowiedniej  liczby  osób  o  kwalifikacjach określonych  w  złożonym  przez  Kontrahenta  odpowiednio  wcześniej zapotrzebowaniu.
Szkolenia skazanych realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Areszt Śledczy w Suwałkach dysponuje zapleczem lokalowym, które może zostać dostosowane do wymogów kontrahenta. Oferujemy możliwość zatrudnienia dużej grupy skazanych w bardzo krótkim czasie oraz zapewniamy stałą liczbę pracowników. Zatrudnieni  osadzeni często  postrzegani są,  jako dobrzy  i  zdyscyplinowani  pracownicy.

W razie podjęcia współpracy w ramach organizowania zatrudnienia odpłatnego dla osadzonych, kwestie natury organizacyjnej należałoby określić w porozumieniu/umowie jakie musiałoby  zostać zawarte  pomiędzy  Kontrahentem  a  Dyrektorem  Aresztu Śledczego w Suwałkach.
Zagadnienia  te  podlegają  ewentualnym  negocjacjom w  granicach  możliwości jednostki i obowiązującego prawa.

W  przypadku  zainteresowania  propozycją prosimy o nawiązanie kontaktu z inspektorem do spraw zatrudnienia osadzonych, w celu omówienia zasad szczegółowej współpracy.

 

OGŁOSZENIE NR 2 

Wniosek o skorzystanie z pokoju gościnnego w Areszcie Śledczym w Suwałkach

Do pobrania:

wniosek o pokoje gościnne

 

OGŁOSZENIE NR 3

Informacja dla osób zgłaszających się do Aresztu Śledczego w Suwałkach do odbycia kary:

1. Przy przyjęciu do odbycia kary osoby zgłaszające się powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość ( Dowód Osobisty, Paszport) oraz aktualną dokumentację medyczną.

2. Przy przyjęciu do odbycia kary osoby zgłaszające się nie mogą posiadać:

- żywności;

- wyrobów tytoniowych i alkoholowych;

- leków;

- środków higieny osobistej;

- pościeli i ręczników;

- sprzętu RTV i AGD;

- żyletek, brzytew i narzędzi do cięcia metalu;

- telefonów i innych środków łączności.

3. Przy przyjęciu do odbycia kary osoby zgłaszające się mogą posiadać:

- dokumenty związane z postępowaniem, którego są uczestnikami;

- zegarek (z wyjątkiem zegarków elektronicznych);

- fotografie członków rodziny i innych osób bliskich;

- przedmioty kultu religijnego;

- materiały piśmiennicze;

- dwie pary spodni (długie);

- dwie pary spodenek

- bieliznę osobistą (7 szt. slipek, 7 par skarpet)

- koszule, swetry, bluzy bez kaptura (w ilości ogółem do 3 szt.);

- trzy koszulki;

- jedna sztuka okrycia wierzchniego stosownego do pory roku;

- dwie pary obuwia;

- czapka zimowa i rękawiczki z dzianiny (w okresie zimowym);

- czapka letnia;

- środki pieniężne w walucie polskiej (po przyjęciu wpłacane są na konto osadzonego i pozostają do jego dyspozycji w trakcie zakupów realizowanych na terenie jednostki).

 

OGŁOSZENIE NR 4

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wideorozmowy za pomocą komunikatora SKYPE

Do pobrania:

zgoda na wideorozmowy Skype

 

W związku z nasileniem się zjawiska rozprzestrzeniania koronawirusa w Polsce i mając na uwadze konieczność podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych informujemy o wprowadzonych zmianach dotyczących możliwości dokonywania wpłat na rzecz osób pozbawionych wolności.

W okresie obowiązywania Zarządzenia 15/2020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach wpłaty środków pieniężnych dla osadzonych można wykonywać jedynie przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Nie ma możliwości wpłacania gotówki na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Wpłaty na konto depozytowe osadzonych (wypiska) :

Areszt Śledczy w Suwałkach

52 1010 1049 0001 8513 9120 0000

tytułem : wpisać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

 

Wpłaty z zagranicy:

Narodowy Bank Polski

w Białymstoku

ul. Piękna 1

15-282 Białystok

 

IBAN: PL52101010490001851391200000
SWIFT: NBPLPLPW


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej