Widzenia odbywają się:

 

Pawilon A (tymczasowo aresztowani) - w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca oraz w 1 niedzielę miesiąca w godz. 9.00 – 15.30.

Pawilon A (skazani) - w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca oraz w 2 sobotę miesiąca w godz. 9.00 – 15.30.

Pawilon B - w każdy 1 i 3 czwartek miesiąca oraz w 2 niedzielę miesiąca w godz. 9.00 – 15.30.

Pawilon C – w każdą 1 i 3 sobotę miesiąca oraz w 3 niedzielę miesiąca w godz. 9.00 – 15.30.

Pawilon D – w każdą 1 i 3 sobotę miesiąca oraz w 3 niedzielę miesiąca w godz. 9.00 – 15.30.

Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 8.3012.30.

 

 1. Grafik widzeń w Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocy  zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem. W okresie tym kantyna jest nieczynna.

 2. Każdy osadzony jest zobowiązany powiadomić osoby uprawnione do widzeń o wyznaczonych dniach i godzinach, w których odbywają się widzenia.

 3. Kantyna czynna jest w czasie widzeń z zastrzeżeniem pkt 2.

 4. Widzenia realizowane w kolejności zgłoszeń odwiedzających. Poza kolejnością widzenia można udzielić:

  a) kobietom w zaawansowanej ciąży,

  b) osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

  c) osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),

  d) osobom powyżej 75 roku życia.

 5. Widzenia odbywają się w sali widzeń. Widzenie regulaminowe trwa 60 minut. Z widzeń bez osoby dozorującej lub widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, osoby niepełnoletnie mogą korzystać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej uprawnionej do widzeń z osadzonym.

 6. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

 7. O sposobie udzielania widzeń tymczasowo aresztowanym stanowi art. 217 § 2 Kkw.

 8. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach.

 9. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

 10. Skazany przebywający w Areszcie Śledczym w Suwałkach bez stosowanego tymczasowego aresztowania oraz skazany wyrokiem nieprawomocnym, który zgodził się na stosowanie wobec niego Regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolnościkorzysta z widzeń bez zgody sądu czy prokuratury.

 11. Tymczasowo aresztowany z zastrzeżeniem art. 217 §1b Kkw ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.

 12. Osadzony może otrzymać jedno widzenie w ciągu dnia.

 13. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich uprawnionych do widzeń ze skazanym.

 14. Skazany sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 15 (tj. będący jego rodzicem lub prawnym opiekunem) ma prawo do dodatkowego jednego widzenia z dzieckiem w miesiącu (art. 105 a § 3 Kkw).

 15. Skazany młodociany ma prawo do dodatkowego jednego widzenia w miesiącu (art. 91 a Kkw).

 16. Za zezwoleniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach skazany może jednorazowo skorzystać z połączenia przysługujących mu widzeń wynikających z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej. Zezwolenie to skazany może otrzymać na pisemną prośbę, zaopiniowaną przez wychowawcę.

 17. Nagroda w postaci zezwolenia na dłuższe widzenie może być zrealizowana wyłącznie w połączeniu z widzeniem regulaminowym. Nagrody dotyczące widzeń nie podlegają łączeniu.

 18. Miejsce dla osadzonego i osób odwiedzających w sali widzeń wyznacza funkcjonariusz.

 19. W czasie trwania widzenia zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie znajdującej się w sali widzeń, czynnej w czasie trwania widzeń. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

 20. W trakcie widzenia zabrania się:

  1) używania w rozmowie gwary przestępców, słów wulgarnych i obelżywych,

  2) palenia wyrobów tytoniowych,

  3)przekazywania i przyjmowania korespondencji, pieniędzy i innych przedmiotów, których posiadanie przez osadzonego jest zabronione,

  4) przyjmowania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz leków,

  5) prowadzenia rozmów i innego zachowania, które uniemożliwiają bądź zakłócają realizację widzeń innym osobom,

  6) zakłócania porządku i bezpieczeństwa oraz prawidłowego przebiegu widzeń,

  7) przekazywania sprzętu audiowizualnego, sprzętu komputerowego, odzieży, itp. z wyłączeniem przedmiotów własnoręcznie wykonanych przez osadzonego, na przekazanie których osadzony uzyskał zgodę od dyrektora.

 21. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

 22. Widzenie przerwane z winy osadzonego (lub osoby odwiedzającej) traktuje się jako zrealizowane.

 23. Ze względu na bezpieczeństwo Aresztu Śledczego w Suwałkach wszystkie osoby odwiedzające osadzonych oraz przedmioty wnoszone przez nie na teren jednostki poddane kontroli.

 24. Zabrania się osadzonym wnoszenia na sale widzeń zegarków. Sale widzeń wyposażone są w zegary.

 25. Indywidualne prośby osadzonych w sprawie odstępstw od w/w sposobu udzielania widzeń rozpatruje Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach lub osoba go zastępująca.

 

Do pobrania

oświadczenie o zgodzie na komunikowanie się za pomocą Skype

KOMUNIKAT

Dotychczasowy numer konta bankowego (39 1130 1121 0006 5624 2920 0022) został zlikwidowany. Nowy numer konta w załączniku.

Wpłaty dokonane po 24 października na w/w nr konta bankowego zostaną odesłane osobom wpłacającym, zaś wcześniejsze przelewy będą przeksięgowane na nowy nr konta bankowego.

1. Osadzony w Areszcie Śledczym w Suwałkach ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem Aresztu Śledczego w Suwałkach. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

2. Osobą najbliższą uprawnioną do zamówienia paczki osadzonemu jest uprawniony do widzeń z osadzonym: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

3. Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

4. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonej na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113 § 1 Kkw;

5. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Podmiotem tym jest Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia".

6. Formularz zamówienia oraz lista produktów wraz z cennikiem dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w Areszcie Śledczym w Suwałkach:

a) w punkcie sprzedaży,
b) w poczekalni dla osób odwiedzających przy wejściu do jednostki,
d) w salach widzeń,
e) na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Suwałkach.

7. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

8. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.


9. W przypadku braku możliwości zrealizowania paczki żywnościowej z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, podmiot przygotowujący paczkę niezwłocznie zwraca środki pieniężne osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

10. Zamówienie na paczkę żywnościową dla osadzonego można złożyć:

 a) Bezpośrednio podczas widzeń – poprzez wypełnienie i złożenie druku zamówienia w kantynie oraz opłacenie należności za paczkę przelewem bankowym na konto podmiotu przygotowującego paczki lub wpłatę gotówki w kantynie;

 b) drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe – przesłanie pocztą na adres:

 Areszt Śledczy w Suwałkach-Kantyna
 ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki

bądź dostarczenie osobiście do Aresztu Śledczego w Suwałkach wypełnionego druku zamówienia oraz przelanie środków pieniężnych na numer konta bankowego punktu sprzedaży: BGK 60 1130 1017 0020 1458 9320 0058

 c) przez osadzonego ze środków będących w jego dyspozycji - zasady postępowania w tym zakresie dostępne są na tablicy ogłoszeń.

11. Skazany może za zezwoleniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

12. Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje, oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego

13. Maksymalne wymiary opakowania paczek nie mogą przekraczać 53 cm (wysokość) i 35 cm (szerokość).

14. Paczki o których mowa w pkt. 11 i 12 mogą być dostarczanie w dni powszednie w godz. 8.30 – 10.00. Paczki są wydawane w poniedziałki i piątki.

15. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.

16. Osadzony który uzyskał zgodę na przysłanie mu innych artykułów niż żywność, otrzymuje talon z wykazem tych artykułów. Talon należy przesłać do nadawcy paczki.

17. Paczki higieniczno-odzieżowe nadsyłane z zewnątrz do Aresztu Śledczego w Suwałkach podlegają kontroli w obecności skazanego w magazynie. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a § 4 Kkw.

18. Paczkę z lekarstwami osadzony może otrzymać za zgodą Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach po pozytywnym zaopiniowaniu jej przez lekarza ambulatorium Aresztu Śledczego w Suwałkach. W przypadku tymczasowo aresztowanego wymagana jest zgoda organu dysponującego.

19. Paczka przed przyjęciem do Aresztu Śledczego w Suwałkach podlega kontroli.

20. W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.

21. Paczka podlega kontroli w obecności osadzonego do którego jest adresowana. Opakowania paczki nie wydaje się osadzonemu. Paczki wydawane są w magazynie.

22. Przesyłanie w przesyłkach listowych i paczkach prasy i książek dla skazanych wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach lub osoby go zastępującej. Osadzony może  posiadać w celi 0,5 kg prasy i 5 książek.

23. W przesyłkach listowych zezwala się skazanym na otrzymywanie kart telefonicznych oraz znaczków pocztowych, a tymczasowo aresztowanym zezwala się na otrzymywanie  znaczków pocztowych.

24. Otrzymanie zezwolenia na dostarczenie kart telefonicznych tymczasowo aresztowanemu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu zgody organu dysponującego na korzystanie z aparatu telefonicznego.

25. Przesyłanie w paczkach prasy i książek dla tymczasowo aresztowanych wymaga wcześniejszej zgody organu dysponującego.

 

Przyjmowanie sprzętu RTV do Aresztu Śledczego w Suwałkach odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 10.00. Podstawą przyjęcia sprzętu RTV do aresztu jest wydany talon. Dostarczony sprzęt powinien być sprawny technicznie.

Zezwala się osadzonym na posiadanie w celi odbiornika TV do 19 cali, z wbudowanym dekoderem DVB-T zarejestrowanego w celu pobierania opłat abonamentowych. Odbiornik TV musi mieć możliwość obsługi za pomocą regulatorów na obudowie. Za realizację obowiązku regularnego uiszczania opłat abonamentowych za posiadane odbiorniki telewizyjne odpowiedzialność ponosi właściciel danego sprzętu.

 

Do pobrania:

Formularz zamówienia

Cennik A - artykuły spożywcze

Cennik B - wyroby tytoniowe

Cennik C - warzywa i owoce

 

 

Kontakt do kantyny :

kantyna.suwalki@gmail.com

87 565 04 40
 

 

Dyrektor oraz jego zastępcy przyjmują interesantów w godz. 8.00 - 15.00

OGŁOSZENIE NR 1

Areszt Śledczy w Suwałkach zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia odpłatnego osób pozbawionych wolności na terenie Aresztu.

W ramach podejmowania działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, oraz dla  osiągnięcia  właściwych  korzyści  społecznych  i  ekonomicznych,  informuję, że istnieje możliwość zatrudniania osób pozbawionych wolności odbywających karę w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Uprawnieni do zatrudnienia odpłatnego osadzonych są:
1.Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
2.Spółdzielnie
3.Spółki:
● osobowe:
    ● Spółka cywilna
    ● Spółka jawna
    ● Spółka komandytowa
    ● Spółka komandytowo – akcyjna
    ● Spółka partnerska

● kapitałowe:
    ● Spółka akcyjna
    ● Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    ● Przedsiębiorstwa państwowe

Skazanych  zatrudnić  można na  zasadzie skierowania  do  pracy  w  myśl  art.  121  §  2  Kodeksu  Karnego  wykonawczego. W oparciu o art. 123 § 2 wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonania pełnej miesięcznej normy pracy.

Reasumując - wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności. Zgodnie z art. 121 § 9 Kkw, w stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z  dniem  27  stycznia  2012r  weszło  w  życie  Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości  z  dnia  23  stycznia  2012r  w  sprawie  Funduszu  Aktywizacji  Zawodowej. Rozporządzenie to określa szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań  w  zakresie  resocjalizacji  osób  pozbawionych  wolności,  skutkujący możliwością uzyskania pożyczki bądź dotacji na ten cel a także zwrot częściowo poniesionych  kosztów związanych  z  zatrudnieniem  osób  pozbawionych  wolności w  formie  ryczałtu  po  spełnieniu  warunków  określonych  w  w/w  Rozporządzeniu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 20% wynagrodzeń przysługujących osadzonym. Nowy Ministerialny Program Pracy Więźniów przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada m.in. plany zwiększenia w przyszłości ryczałtu do poziomu 40%.

Szczegółowe przepisy oraz wzory wniosków określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Dz.U.103/2012.

Zatrudnianie osób pozbawionych wolności przynosi zatrudniającym jeszcze inne  korzyści,  a  mianowicie:

- brak  potrzeby  zawierania  indywidualnych  umów  o zatrudnieniu skazanych ( dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu  karnego);
- skazani  zgłaszani  są  do  ZUS  z  kodem  ubezpieczenia: 080000 (nie odprowadza się składki zdrowotnej, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim);
- wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.
 
Areszt Śledczy w Suwałkach oferuje skierowanie do zatrudnienia skazanych bez kwalifikacji zawodowych,  a  w  ramach  określonych  możliwości,  stymulowanych  populacją skazanych jacy w danym okresie odbywają karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Suwałkach istnieje możliwość przyjęcia zobowiązania do zapewnienia wśród skierowanych  do  pracy  skazanych,  odpowiedniej  liczby  osób  o  kwalifikacjach określonych  w  złożonym  przez  Kontrahenta  odpowiednio  wcześniej zapotrzebowaniu.
Szkolenia skazanych realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Areszt Śledczy w Suwałkach dysponuje zapleczem lokalowym, które może zostać dostosowane do wymogów kontrahenta na koszt aresztu. Oferujemy możliwość zatrudnienia dużej grupy skazanych w bardzo krótkim czasie oraz zapewniamy stałą liczbę pracowników. Zatrudnieni  osadzeni często  postrzegani są,  jako dobrzy  i  zdyscyplinowani  pracownicy.

W razie podjęcia współpracy w ramach organizowania zatrudnienia odpłatnego dla osadzonych, kwestie natury organizacyjnej należałoby określić w porozumieniu/umowie jakie musiałoby  zostać zawarte  pomiędzy  Kontrahentem  a  Dyrektorem  Aresztu Śledczego w Suwałkach.
Zagadnienia  te  podlegają  ewentualnym  negocjacjom w  granicach  możliwości jednostki i obowiązującego prawa.

W  przypadku  zainteresowania  propozycją prosimy o nawiązanie kontaktu z inspektorem do spraw zatrudnienia osadzonych, w celu omówienia zasad szczegółowej współpracy.

 

OGŁOSZENIE NR 2 

Wniosek o skorzystanie z pokoju gościnnego w Areszcie Śledczym w Suwałkach

 

OGŁOSZENIE NR 3

Informacja dla osób zgłaszających się do Aresztu Śledczego w Suwałkach do
odbycia kary:

1. Przy przyjęciu do odbycia kary osoby zgłaszające się powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość ( Dowód Osobisty, Paszport) oraz aktualną dokumentację medyczną .

2. Przy przyjęciu do odbycia kary osoby zgłaszające się nie mogą posiadać:

- żywności;

- wyrobów tytoniowych i alkoholowych;

- leków;

- środków higieny osobistej;

- pościeli i ręczników;

- sprzętu RTV i AGD;

- żyletek, brzytew i narzędzi do cięcia metalu;

- telefonów i innych środków łączności.

3. Przy przyjęciu do odbycia kary osoby zgłaszające się mogą posiadać:

- dokumenty związane z postępowaniem, którego są uczestnikami;

- zegarek (z wyjątkiem zegarków elektronicznych);

- fotografie członków rodziny i innych osób bliskich;

- przedmioty kultu religijnego;

- materiały piśmiennicze;

- dwie pary spodni (długie);

- dwie pary skarpetek;

- koszule, swetry, bluzy bez kaptura (w ilości ogółem do 3 szt.);

- trzy koszulki;

- jedna sztuka okrycia wierzchniego stosownego do pory roku;

- dwie pary obuwia;

- czapka zimowa i rękawiczki z dzianiny (w okresie zimowym);

- czapka letnia;

- środki pieniężne w walucie polskiej (po przyjęciu wpłacane są na konto osadzonego i pozostają do jego dyspozycji w trakcie zakupów realizowanych na terenie jednostki).

Rozmiar: 28.4 kB

W związku z nasileniem się zjawiska rozprzestrzeniania koronawirusa w Polsce i mając na uwadze konieczność podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych informujemy o wprowadzonych zmianach dotyczących możliwości dokonywania wpłat na rzecz osób pozbawionych wolności.

W okresie obowiązywania Zarządzenia 15/2020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach wpłaty środków pieniężnych dla osadzonych można wykonywać jedynie przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Nie ma możliwości wpłacania gotówki na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Wpłaty na konto depozytowe osadzonych (wypiska) :

Areszt Śledczy w Suwałkach

52 1010 1049 0001 8513 9120 0000

tytułem : wpisać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

 

Wpłaty z zagranicy:

Narodowy Bank Polski

w Białymstoku

ul. Piękna 1

15-282 Białystok

 

IBAN: PL52101010490001851391200000
SWIFT: NBPLPLPW


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej