Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, prognozowany wzrost liczby zakażeń wirusem SARS – CoV – 2 oraz związaną z tym konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW Zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2021 roku wyraził zgodę na:

a. udzielanie osadzonym widzeń w ograniczonym zakresie na okres 2 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. – zgodnie z zasadami określonymi w „Harmonogramie realizacji widzeń w Areszcie Śledczym w Suwałkach” opracowanym na podstawie rekomendacji CZSW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

W związku z powyższym:

1. W widzeniu uczestniczy jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

2. Widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego w każdym typie i rodzaju zakładu karnego (zamknięty, półotwarty).

3. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

4. Widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający fizyczny kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą.

SZCZEGÓŁOWY GRAFIK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ obowiązujący od 1 stycznia 2022

Pawilon A (tymczasowo aresztowani) - w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca oraz w 1 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

Pawilon A (skazani) - w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca oraz w 3 sobotę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

Pawilon B - w każdy 1 i 2 czwartek miesiąca oraz w 2 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

- dodatkowo w każdą 3 sobotę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30 – skazani pracujący wyłącznie na I zmianę w firmie Salag i Aquael.

Pawilon C – w każdą 1 sobotę i 3 czwartek miesiąca oraz w 3 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

Pawilon D – w każdą 1 sobotę i 3 czwartek miesiąca oraz w 3 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI WIDZEŃ W ARESZCIE ŚLEDCZYM W SUWAŁKACH

opracowany na podstawie rekomendacji Centralnego Zarządu Służby Więziennej

w sprawie wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w art. 247 kkw

z dnia 25.11.2021

 

I. ZASADY OGÓLNE:

Działania prowadzone są w ramach stosowania art. 247 Kkw i w porozumieniu z właściwymi sędziami penitencjarnymi oraz organami dysponującymi.

1. W widzeniu uczestniczy jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

2. Widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego w każdym typie i rodzaju zakładu karnego (zamknięty, półotwarty).

3. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

4. Widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający fizyczny kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą.

 

II. ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ:

1. Sposób organizacji widzeń:

a) Widzenia odbywają się w sali widzeń Aresztu Śledczego w Suwałkach, w sposób uniemożliwiający fizyczny kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą (każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy). Do realizacji widzeń wykorzystuje się również pomieszczenia uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą. Jednorazowo można udzielić widzeń 10 osadzonym, dziennie można zrealizować 60 widzeń.

b) Widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu - konkubiny).

c) Pomieszczenia poczekalni wykorzystuje się do przygotowania odwiedzających do uczestniczenia w widzeniu (wypełnienie ankiety – wywiad sanitarny, pomiar temperatury, złożenie depozytu, dezynfekcja itp.).

d) Rejestracji na widzenia można dokonać drogą telefoniczna lub mailową. Telefoniczna rejestracja widzeń odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 9.00 – 14.00, pod numerem telefonu: 87-565 25 78, najpóźniej 1 dzień przed planowanym widzeniem. O terminie widzenia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń można dokonywać także drogą elektroniczną na adres mailowy: widzenia_as_suwalki@sw.gov.pl

e) Osoby odwiedzające zobowiązane są do stawiennictwa w poczekalni bramy głównej Aresztu Śledczego w Suwałkach 30 minut przed planowanym widzeniem. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, widzenie nie będzie udzielone.

f) Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane. Druk oświadczenia dostępny jest u wychowawcy.

h) Osoby odwiedzające zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych przy wejściu do jednostki oraz na sali widzeń, zapewnionych przez administrację Aresztu Śledczego w Suwałkach.

i) Szczegółowe zasady organizacji widzeń ustala dyrektor jednostki penitencjarnej uwzględniając posiadane możliwości (np. kadrowe, architektoniczne i inne).

j) Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych określonych w niniejszym harmonogramie.

2. Osadzonych i osoby odwiedzające rozmieszcza się zachowując dystans społeczny, odległość pomiędzy stanowiskami widzeń wynosi minimum 2 metry.

3. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą. W przypadku naruszenia tego zakazu widzenie zostanie przerwane i zakończone.

4. Wprowadzenie ograniczeń w sposobie udzielania widzeń dla osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach poprzedza kampania informacyjna na stronie internetowej jednostki oraz wśród osadzonych (radiowęzeł, tablice ogłoszeń, rozmowy wychowawcze). Określa się w niej zasady organizacji widzeń.

5. Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach powiadamia organy dysponujące o ograniczeniach wynikających ze stosowania art. 247 Kkw.

6. Ewentualne zmiany w harmonogramie wprowadza się po uzyskaniu stosownej zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 

III. REŻIM SANITARNY:

1. Przed Aresztem Śledczym w Suwałkach umieszcza się w widocznym miejscu informację o konieczności zachowania dystansu społecznego pomiędzy osobami oczekującymi na widzenie (min. 2 metry).

2. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do noszenia maseczek i dezynfekcji rąk (maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki). Dopuszcza się stosowanie rękawiczek ochronnych.

3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek ochronnych i rękawiczek, a także własnego długopisu. W przypadku braku środków ochrony osobistej u osób odwiedzających widzenie nie zostanie udzielone.

4. Osadzeni mają możliwość dokonania zakupu rękawiczek i maseczek w kantynie lub otrzymania ich w korespondencji (po otrzymaniu stosownego talonu) – za zgodą Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach.

5. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek osadzonego, dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach może wyposażyć osadzonego w maseczkę i rękawiczki.

6. Osadzonym, którzy nie posiadają maseczek, widzenie nie zostanie udzielone.

7. Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych. Osobami dokonującymi pomiaru temperatury ciała osadzonych i osób odwiedzających są funkcjonariusze SW.

8. Osoba odwiedzająca przed udzieleniem widzenia własnym długopisem wypełnia ankietę w poczekalni bramy głównej Aresztu Śledczego w Suwałkach, w której zawiera informacje:

- czy jest objęta kwarantanną,

- dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID-19, przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy.

9. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

10. Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk w poczekalni bramy głównej przed rozpoczęciem widzenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją. Istnieje również możliwość dezynfekcji rąk w sali widzeń.

11. Osadzony wyrażający wolę spotkania z osobami bliskimi informowany jest o możliwości wystąpienia zagrożeń dla jego życia i zdrowia związanych z epidemią COVID-19.

12. Osadzonym nie zezwala się na przynoszenie rzeczy na widzenie (np. upominków).

13. Po zakończeniu widzenia osadzony wyrzuca maseczkę i rękawiczki do dedykowanego pojemnika na śmieci umieszczonego przy wyjściu z sali widzeń oraz dezynfekuje ręce.

14. W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.

15. Kąciki zabaw dla dzieci są zamknięte, a ich wyposażenie zabezpieczone.

16. Wyznaczone ciągi komunikacyjne dla odwiedzających i osadzonych nie krzyżują się.

17. Każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy i werbalny.

18. Salę widzeń wyposaża się w środki dezynfekcyjne – płyn/żel do dezynfekcji rąk.

19. Pomiędzy widzeniami wprowadza się 20 minutowe przerwy w celu przewietrzenia pomieszczenia oraz dezynfekcji powierzchni przegród i stolików.

20. Po każdej turze widzeń wszystkie stanowiska oraz toalety są odkażane.

21. Toalety usytuowane w poczekalni w bramie głównej i sali widzeń wyposażone są w instrukcje mycia rąk.

22. Przy wyjściu z jednostki umieszczony jest kosz na śmieci, z którego mogą skorzystać odwiedzający (miejsce na wyrzucenie maseczek i rękawiczek).

23. Funkcjonariusze uczestniczący w procesie udzielania widzeń, zabezpieczeni są w adekwatne środki ochrony osobistej.

IV. SZCZEGÓŁOWY GRAFIK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ obowiązujący od 1 grudnia 2021

Pawilon A (tymczasowo aresztowani) - w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca oraz w 1 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

Pawilon A (skazani) - w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca oraz w 3 sobotę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

Pawilon B - w każdy 1 i 2 czwartek miesiąca oraz w 2 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

- dodatkowo w każdą 3 sobotę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30 – skazani pracujący wyłącznie na I zmianę w firmie Salag i Aquael.

Pawilon C – w każdą 1 sobotę i 3 czwartek miesiąca oraz w 3 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

Pawilon D – w każdą 1 sobotę i 3 czwartek miesiąca oraz w 3 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na widzenie w dniu …………………………… z Panem/Panią ……………………………………………………………… w sali widzeń Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem zapoznany z zasadami obowiązującymi podczas realizacji widzeń, obowiązku posiadania własnej maseczki ochronnej i możliwości korzystania z własnych rękawiczek - akceptuję wszystkie zasady i będę się do nich stosował. Zostałem również poinformowany o konieczności zachowania reżimu sanitarnego oraz o możliwości wystąpienia zagrożeń dla mojego życia i zdrowia związanych z epidemią COVID-19 podczas widzenia w sali widzeń Aresztu Śledczego w Suwałkach.

 

W przypadku niewyrażenia zgody na widzenie lub rezygnacji z widzenia zobowiązuję się do poinformowania osoby bliskiej o braku widzenia.

…………………………………………………….

data i podpis osadzonego

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113a §4 KKW

Skazany może za zezwoleniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego.

Maksymalne wymiary opakowania paczek nie mogą przekraczać 52 cm (wysokość) i 34 cm (szerokość).

Paczki, o których mowa w pkt. 1 i 2 mogą być dostarczane w dni robocze w godz. 8:30 – 10:00. Paczki są wydawane w poniedziałki i piątki nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia paczki.

Wewnątrz paczki odzieżowej powinien być umieszczony spis jej zawartości (talon). Natomiast na paczce, w widocznym miejscu, należy umieścić róg talonu z numerem ewidencyjnym i pieczęcią jednostki.

Podstawą przyjęcia paczki odzieżowej lub ze sprzętem RTV i AGD jest talon odzieżowy (załącznik nr 7) lub talon RTV/AGD (załącznik nr 8). Druki próśb o w/w talony znajdują się u kwatermistrza lub oddziałowego.

Nie wydaje się talonu odzieżowego w przypadku posiadania przez osadzonego dopuszczalnej ilości rzeczy określonych w rozdz. VII.

Paczka, w której znajdują się rzeczy, na które osadzony nie otrzymał zgody (niezgodne z talonem), w całości podlega odesłaniu na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. Możliwy jest także jej odbiór na miejscu przez wskazaną przez osadzonego osobę. Dopuszcza się przyjęcie paczki, pod warunkiem wyrzucenia przez osadzonego rzeczy, które nie były zawarte w talonie.

Paczki odzieżowe nadsyłane z zewnątrz do Aresztu Śledczego w Suwałkach przekazywane są do magazynu, gdzie podlegają kontroli w obecności osadzonego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a §4 KKW.

Paczkę z lekarstwami osadzony może otrzymać za zgodą Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach po pozytywnym zaopiniowaniu prośby przez lekarza ambulatorium Aresztu Śledczego w Suwałkach. W przypadku tymczasowo aresztowanego wymagana jest zgoda organu dysponującego.

Paczka przed przyjęciem do Aresztu Śledczego w Suwałkach podlega kontroli za pomocą urządzenia do prześwietlania bagaży.

W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.

 

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych i paczek ze środkami higieny

Osadzony w Areszcie Śledczym w Suwałkach ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe oraz za zgodą Dyrektora paczkę z artykułami higienicznymi, które zakupione są za pośrednictwem Aresztu Śledczego w Suwałkach. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową lub higieniczną po złożeniu zamówienia na piśmie (załącznik nr 9a) oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki z własnych środków dostępnych na koncie depozytowym (załącznik nr 9b). Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą (załącznik nr 10).

Nie ma możliwości łączenia paczki żywnościowej z higieniczną.

W paczce higienicznej można zamówić środki higieny w ilości 1 szt. z danego asortymentu.

Osobą najbliższą uprawnioną do zamówienia paczki osadzonemu jest uprawniony do widzeń z osadzonym: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej lub higienicznej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113a §1 KKW.;

Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Formularz zamówienia oraz lista produktów wraz z cennikiem dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w Areszcie Śledczym w Suwałkach:

a) u wychowawcy

b) w punkcie sprzedaży w sali widzeń,

c) w poczekalni dla osób odwiedzających przy wejściu do jednostki,

d) w salach widzeń,

e) na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej lub higienicznej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia z potwierdzeniem przelewu do kantyny. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki, o czym informuje się osadzonego.

W przypadku braku możliwości zrealizowania paczki żywnościowej lub higienicznej z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, podmiot przygotowujący paczkę niezwłocznie zwraca środki pieniężne osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zamówienie na paczkę żywnościową lub higieniczną dla osadzonego można złożyć:

a) podczas widzeń – poprzez wypełnienie i złożenie druku zamówienia w kantynie oraz opłacenie należności za paczkę przelewem bankowym/pocztowym lub internetowym na konto podmiotu przygotowującego paczki BGK 60 1130 1017 0020 1458 9320 0058 lub wpłatę gotówki w kantynie;

b) pocztą/pocztą elektroniczną/osobiście przez osoby najbliższe poprzez wypełnienie druku zamówienia wraz z potwierdzeniem przelania środków pieniężnych na konto podmiotu przygotowującego paczki BGK 60 1130 1017 0020 1458 9320 0058 na adres:

Areszt Śledczy w Suwałkach - Kantyna

ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki;

paczka.suwalki@igbmazovia.pl

c) przez osadzonego ze środków będących na koncie depozytowym. Zasady postępowania w tym zakresie dostępne są na tablicach ogłoszeń znajdujących się w oddziałach mieszkalnych.

Dyrektor oraz jego zastępcy przyjmują interesantów w godz. 8.00 - 15.00

OGŁOSZENIE NR 1

Oferta zatrudnienia skazanych na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach

Areszt Śledczy w Suwałkach zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia odpłatnego osób pozbawionych wolności na terenie Aresztu.

W ramach podejmowania działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, oraz dla  osiągnięcia  właściwych  korzyści  społecznych  i  ekonomicznych,  informuję, że istnieje możliwość zatrudniania osób pozbawionych wolności odbywających karę w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Uprawnieni do zatrudnienia odpłatnego osadzonych są:
1.Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
2.Spółdzielnie
3.Spółki:
● osobowe:
    ● Spółka cywilna
    ● Spółka jawna
    ● Spółka komandytowa
    ● Spółka komandytowo – akcyjna
    ● Spółka partnerska

● kapitałowe:
    ● Spółka akcyjna
    ● Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    ● Przedsiębiorstwa państwowe

Skazanych  zatrudnić  można na  zasadzie skierowania  do  pracy  w  myśl  art.  121  §  2  Kodeksu  Karnego  wykonawczego. W oparciu o art. 123 § 2 wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonania pełnej miesięcznej normy pracy.

Reasumując - wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności. Zgodnie z art. 121 § 9 Kkw, w stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z  dniem 1 czerwca  2017 r.  weszło  w  życie  Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości  z  dnia  30 maja  2017 r.  w  sprawie  Funduszu  Aktywizacji  Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Rozporządzenie to określa szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań  w  zakresie  resocjalizacji  osób  pozbawionych  wolności,  skutkujący możliwością uzyskania pożyczki bądź dotacji na ten cel a także zwrot częściowo poniesionych  kosztów związanych  z  zatrudnieniem  osób  pozbawionych  wolności w  formie  ryczałtu  po  spełnieniu  warunków  określonych  w  w/w  Rozporządzeniu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wynagrodzeń przysługujących osadzonym.

Szczegółowe przepisy oraz wzory wniosków określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Dz.U.1069/2017.

Zatrudnianie osób pozbawionych wolności przynosi zatrudniającym jeszcze inne korzyści, a mianowicie:

- brak  potrzeby  zawierania  indywidualnych  umów  o zatrudnieniu skazanych ( dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu  karnego);
- skazani  zgłaszani  są  do  ZUS  z  kodem  ubezpieczenia: 080000 (nie odprowadza się składki zdrowotnej, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim);
- wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.
 
Areszt Śledczy w Suwałkach oferuje skierowanie do zatrudnienia skazanych bez kwalifikacji zawodowych,  a  w  ramach  określonych  możliwości,  stymulowanych  populacją skazanych jacy w danym okresie odbywają karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Suwałkach istnieje możliwość przyjęcia zobowiązania do zapewnienia wśród skierowanych  do  pracy  skazanych,  odpowiedniej  liczby  osób  o  kwalifikacjach określonych  w  złożonym  przez  Kontrahenta  odpowiednio  wcześniej zapotrzebowaniu.
Szkolenia skazanych realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Areszt Śledczy w Suwałkach dysponuje zapleczem lokalowym, które może zostać dostosowane do wymogów kontrahenta. Oferujemy możliwość zatrudnienia dużej grupy skazanych w bardzo krótkim czasie oraz zapewniamy stałą liczbę pracowników. Zatrudnieni  osadzeni często  postrzegani są,  jako dobrzy  i  zdyscyplinowani  pracownicy.

W razie podjęcia współpracy w ramach organizowania zatrudnienia odpłatnego dla osadzonych, kwestie natury organizacyjnej należałoby określić w porozumieniu/umowie jakie musiałoby  zostać zawarte  pomiędzy  Kontrahentem  a  Dyrektorem  Aresztu Śledczego w Suwałkach.
Zagadnienia  te  podlegają  ewentualnym  negocjacjom w  granicach  możliwości jednostki i obowiązującego prawa.

W  przypadku  zainteresowania  propozycją prosimy o nawiązanie kontaktu z inspektorem do spraw zatrudnienia osadzonych, w celu omówienia zasad szczegółowej współpracy.

 

OGŁOSZENIE NR 2 

Wniosek o skorzystanie z pokoju gościnnego w Areszcie Śledczym w Suwałkach

Do pobrania:

wniosek o pokoje gościnne

 

OGŁOSZENIE NR 3

Informacja dla osób zgłaszających się do Aresztu Śledczego w Suwałkach do odbycia kary:

1. Przy przyjęciu do odbycia kary osoby zgłaszające się powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość ( Dowód Osobisty, Paszport) oraz aktualną dokumentację medyczną.

2. Przy przyjęciu do odbycia kary osoby zgłaszające się nie mogą posiadać:

- żywności;

- wyrobów tytoniowych i alkoholowych;

- leków;

- środków higieny osobistej;

- pościeli i ręczników;

- sprzętu RTV i AGD;

- żyletek, brzytew i narzędzi do cięcia metalu;

- telefonów i innych środków łączności.

3. Przy przyjęciu do odbycia kary osoby zgłaszające się mogą posiadać:

- dokumenty związane z postępowaniem, którego są uczestnikami;

- zegarek (z wyjątkiem zegarków elektronicznych);

- fotografie członków rodziny i innych osób bliskich;

- przedmioty kultu religijnego;

- materiały piśmiennicze;

- dwie pary spodni (długie);

- dwie pary spodenek

- bieliznę osobistą (7 szt. slipek, 7 par skarpet)

- koszule, swetry, bluzy bez kaptura (w ilości ogółem do 3 szt.);

- trzy koszulki;

- jedna sztuka okrycia wierzchniego stosownego do pory roku;

- dwie pary obuwia;

- czapka zimowa i rękawiczki z dzianiny (w okresie zimowym);

- czapka letnia;

- środki pieniężne w walucie polskiej (po przyjęciu wpłacane są na konto osadzonego i pozostają do jego dyspozycji w trakcie zakupów realizowanych na terenie jednostki).

 

OGŁOSZENIE NR 4

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wideorozmowy za pomocą komunikatora SKYPE

Do pobrania:

zgoda na wideorozmowy Skype

 

W związku z nasileniem się zjawiska rozprzestrzeniania koronawirusa w Polsce i mając na uwadze konieczność podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych informujemy o wprowadzonych zmianach dotyczących możliwości dokonywania wpłat na rzecz osób pozbawionych wolności.

W okresie obowiązywania Zarządzenia 15/2020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach wpłaty środków pieniężnych dla osadzonych można wykonywać jedynie przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Nie ma możliwości wpłacania gotówki na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Wpłaty na konto depozytowe osadzonych (wypiska) :

Areszt Śledczy w Suwałkach

52 1010 1049 0001 8513 9120 0000

tytułem : wpisać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

 

Wpłaty z zagranicy:

Narodowy Bank Polski

w Białymstoku

ul. Piękna 1

15-282 Białystok

 

IBAN: PL52101010490001851391200000
SWIFT: NBPLPLPW


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej