1. Widzenia odbywają się w sali widzeń: w drugą i czwartą środę każdego miesiąca, trzecią i czwartą sobotę każdego miesiąca oraz pierwszą niedzielę każdego miesiąca, a także w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy z zastrzeżeniem ust. 2. Udzielanie widzeń odbywa się w czterech turach, w godzinach: 08:00, 10:00, 12:00 oraz 14:00.

2. Nie udziela się widzeń w Wigilię Bożego Narodzenia jeżeli ten dzień przypada w sobotę, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, w drugi dzień świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki oraz 1 i 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia oraz 1 i 11 listopada.

3. Obowiązują zapisy osób chętnych do skorzystania z widzeń.

a) W przypadku osób skazanych rozmieszczonych w tutejszej jednostce penitencjarnej, chęć udzielenia widzenia zgłasza osadzony wychowawcy działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Słupsku.

b) W przypadku osób tymczasowo aresztowanych rozmieszczonych w tutejszej jednostce penitencjarnej, chęć udzielenia widzenia zgłasza osoba bliska osadzonego telefonicznie pod numerem telefonu 504-293-969 lub na adres e-mail: widzenia_as_slupsk@sw.gov.pl

4. Zapisy telefoniczne przyjmowane są w poniedziałki i czwartki, w godzinach od 09:00 do 13:00.

5. Wykorzystanie dłuższych lub dodatkowych widzeń oraz zgody na połączenie widzeń realizowane będzie tylko w przypadku realnych możliwości umieszczenia osób odwiedzających w sali widzeń i czasu pozostałego do zakończenia udzielania widzeń. Informację w tej sprawie zgłasza się prowadzącemu widzenia przy rozpoczęciu widzenia. Decyzję w powyższej kwestii podejmuje funkcjonariusz odpowiedzialny za realizację widzeń.

6. Sposób udzielenia widzenia dla tymczasowo aresztowanego określa organ dysponujący. Jeżeli tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te postanowią inaczej.

7. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

8. Osoby odwiedzające poddawane są kontroli przy użyciu dostępnych środków technicznych, a w uzasadnionych przypadkach kontroli osobistej. Przed udzieleniem widzenia osoby odwiedzające zobowiązane są zdeponować rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach. Osoby odwiedzające mogą wnieść do sali widzeń wyłącznie pieniądze, bez portfela.

9. Widzenie w danym dniu nie będzie udzielane osobom próbującym wnieść na teren zakładu karnego telefonów komórkowych, broni lub innych niebezpiecznych narzędzi (przedmiotów niedozwolonych, w tym niebezpiecznych), napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, substancji podejrzanych, niedozwolonych lub stwierdzenia u osób wchodzących stanu wskazującego na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

10. O rozmieszeniu osadzonych i osób odwiedzających w sali widzeń decyduje funkcjonariusz prowadzący widzenia.

11. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w automacie przez odwiedzających, pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.

UWAGA!!! Płatność za artykuły w automacie z przekąskami i napojami możliwa jest wyłącznie  bilonem (monetami).

12. Zabrania się dokonywania przez osoby odwiedzające zakupów, traktowanych jako poczęstunek przy stoliku dla osadzonych, w przypadku udzielania widzenia skazanym ukaranym dyscyplinarnie karą udzielania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt.

 

Zgodnie z art. 113a §3 Ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dn. 6 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557 z późn. zmianami) paczki żywnościowe mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem zakładu karnego. W Areszcie Śledczym w Słupsku paczki dla osadzonych realizowane są przez punkt sprzedaży należący do Polskiej Grupy SW. Numer konta bankowego, na które należy wpłacać środki tytułem opłaty za paczkę dla osadzonego: 

BGK 12 1130 1017 0020 1458 9320 0049

Paczki dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Słupsku można realizować na dedykowanej stronie internetowej Polskiej Grupy SW:

https://e-paczka.org/e-paczka/category/132-areszt-sledczy-w-slupsku

Pod wyżej wymienionym adresem dostępny jest również aktualny wykaz towarów wraz z obowiązującymi cenami  oraz formularz zamówienia.

Realizacja paczek za pośrednictwem firm trzecich może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat pomniejszających wartość paczki dla osadzonego.

Wyznacza się następujące dni i godziny realizacji paczek: poniedziałek: 08:00 - 14:30, środa: 08 – 14:00, i piątek w godzinach 08:00 – 12:00. W trakcie widzeń w niedzielę paczkę mogą zrealizować wyłącznie osoby odwiedzające osadzonych.
Dostarczanie osadzonym paczek przez osoby najbliższe drogą elektroniczną realizowane jest na podstawie formularza Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Słupsku przekazywanego wraz z dowodem wpłaty do punktu sprzedaży (kantyny). Wzór formularza zamówienia paczki, lista wraz z cennikiem dostępnych artykułów oraz numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat w wysokości wynikającej z zamówienia, jest dostępna w kantynie, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. Zamówienia wraz z dowodem opłaty za paczkę można składać w kantynie lub przesyłać do jednostki drogą pocztową. Realizacja paczki następuje po potwierdzeniu przez administrację jednostki uprawnienia osadzonego do jej otrzymania, nie później niż pięć dni po otrzymaniu zamówienia z dowodem opłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji (np. brak uprawnień), będą przekazywane osobie opłacającej paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu bankowego lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia na paczkę.
W czasie trwania widzenia osoby odwiedzające mogą zakupić artykuły żywnościowe i higieniczne dla osadzonego, stanowiące paczkę w ramach limitu uprawnień posiadanych przez osadzonego wynikających z prawa do otrzymania paczki żywnościowej i przyznanych nagród, określonych odpowiednio w artykułach 113a§3, 138§1 pkt 13, 221§2 pkt 3 kodeksu karnego wykonawczego.
Paczki odzieżowe można przesyłać za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub mogą zostać dostarczone przez osoby najbliższe (uprawnione do odwiedzin) w dni robocze oraz w niedziele, w godzinach 8:00-15:00. Ze względów technicznych związanych z kontrolą zawartości paczek przez urządzenie elektroniczne, paczki powinny być przesyłane lub dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów: szerokość 48cm, wysokość 28cm, długość 100cm. Paczki dostarczane przez osoby najbliższe podlegają wstępnej kontroli przed przyjęciem. W każdej paczce musi znajdować się spis zawartości.Niedozwolone jest przesyłanie w paczkach odzieżowych żywności, środków higieny i innych przedmiotów.

Sprzęt RTV i AGD przyjmowany jest do jednostki w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:30.  Przyjęcie powyższego sprzętu wymaga uprzedniej zgody Dyrektora AŚ Słupsk. Dostarczony sprzęt musi być sprawny technicznie i zgodny z porządkiem wewnętrznym jednostki udostępnionym na stronie biuletynu informacji publicznej Aresztu Śledczego w Słupsku

Dyrektor Aresztu Śledczego lub jego zastępcy przyjmują interesantów w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30,

a w środy do godziny 17:00 (po uprzednim umówieniu wizyty).

Wpłaty dla osadzonych należy dokonywać na rachunek NBP o/Gdańsk 10 1010 1140 0021 5013 9120 0000 . W przelewie proszę podać imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej