Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 486131344, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia as_radom@sw.gov.pl w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do godz 12.00.

 

      • Regulamin organizacji widzeń dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Radomiu

 

 

§ 1. 1. Skazani oraz tymczasowo aresztowani w Areszcie Śledczym w Radomiu korzystają
z widzeń zgodnie z art. 105 a kkw.

 

2. Czas przeznaczony na widzenie wynosi 60 minut.

 

3. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

 

§ 2. 1. W widzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie najbliższej rodziny skazanego (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, konkubiny).

 

2. Widzenie z osobą nie będącą członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać wyłącznie za zezwoleniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu.

 

3. Obowiązek rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z pokrewieństwem oraz jego udokumentowania spoczywa na osadzonym.

 

4. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych udzielane są na podstawie zarządzenia wydanego przez organ, do którego dyspozycji osadzony pozostaje.

 

5. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie zostanie zrealizowane.

 

§ 3. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

 

§ 4. I 1. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w godzinach od 8:30 do 15:00 w sali widzeń:

a) dla tymczasowo aresztowanych: w czwartki i drugą niedzielę miesiąca,

b) dla skazanych: w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele (z wyjątkiem II i V niedzieli miesiąca),

c) osadzeni zatrudnieni odpłatnie poza terenem jednostki wykorzystują widzenia w dniach
i godzinach, które są dla nich wolne od pracy (z uwzględnieniem lit. a) i b)). W wyjątkowych przypadkach osadzony, po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonych w pracy i zgody Dyrektora może wykorzystać widzenie w dniu pracy.

2. Zgłoszenia w formie elektronicznej osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane są w godzinach 8 00 - 12 00 zgodnie z następującym porządkiem:

1) w poniedziałek – na środę

2) we wtorek – na czwartek

3) w środę – na niedzielę

4) w czwartek – na poniedziałek

5) w piątek – na wtorek

6) w sobotę i niedzielę zgłoszenia nie będą przyjmowane.

3. W uzasadnionych przypadkach rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie
ze skazanymi i tymczasowo aresztowanymi, o której mowa w ppkt 2 będzie miała miejsce w formie telefonicznej.

4. Osoby, którym zostało przyznane widzenie z osadzonymi winny stawić się w areszcie śledczym:

1) Tura I – od godz. 7:30 do godz. 8:15

2) Tura II - od godz. 8:45 do godz. 9:30

3) Tura III - od godz. 10:00 do godz. 10:45

4) Tura IV - od godz. 11:15 do godz. 12:00

5) Tura V - od godz. 12:30 do godz. 13:15

§4.II. Widzenia osadzonych zakwalifikowanych do kategorii wymagających osadzenia
w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego
w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu lub aresztu (zakwaterowanych w oddziale XX w budynku „N”) odbywają się w czwartki i drugą niedzielę miesiąca
w godzinach od 8:30 do 15:30.

 

§ 5. Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych w Areszcie Śledczym w Radomiu realizowane są na sali widzeń. Widzenia osadzonych zakwalifikowanych do kategorii wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego
w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu lub aresztu (zakwaterowanych w oddziale XX w budynku „N”) realizowane są w budynku „N”.

 

§ 6. Widzenia osadzonych przebywających w Szpitalu z osobami uprawnionymi odbywają się za zgodą lekarza w godzinach od 8.30 do 15.00 w sali widzeń z uwzględnieniem §4.I.1. i §4.II oraz §5.        W przypadkach uzasadnionych względami zdrowotnymi widzenie może być udzielone w korytarzu oddziału szpitalnego za zgodą Dyrektora Aresztu Śledczego po wyrażeniu pozytywnej opinii przez lekarza.

 

§ 7. Widzenia nie są udzielane osadzonym pozostającym w kwarantannie oraz osobom niezaszczepionym przyjętym z wolności do jednostki, przez pierwsze 10 dni ich pobytu w jednostce.

 

§ 8. Podczas widzeń obowiązuje następujący porządek:

 

1) podczas widzeń obowiązuje całkowity zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym                  i osobami odwiedzającymi, widzenia udzielane są przy stoliku przedzielonym przesłoną (w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt);

 

2) osadzony podczas widzenia korzysta ze środków ochrony sanitarnej – maseczki i środków dezynfekcyjnych lub rękawiczek ochronnych;

 

3) zabrania się wnoszenia przez osadzonych, jak i osoby odwiedzające jakichkolwiek przedmiotów na salę widzeń;

 

4) osadzony powinien przez cały czas widzenia przebywać na wyznaczonym miejscu;

 

5) zabrania się wzajemnych kontaktów pomiędzy osadzonymi na sali widzeń;

 

6) kategorycznie zabrania się zdejmowania przez osadzonych odzieży na sali widzeń;

 

7) w czasie trwania widzeń nie ma możliwości spożywania posiłków, dokonywania zakupów artykułów żywnościowych oraz wpłat w kantynie Aresztu Śledczego w Radomiu;

 

8) kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte;

 

9) widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem w razie naruszenia przez osadzonego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu ich odbywania określonych niniejszym zarządzeniem.

 

§ 9. 1. Osoby ubiegające się o wejście na teren Aresztu Śledczego w Radomiu celem realizacji widzenia poddawane są obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała oraz wypełniają ankietę – wywiad sanitarny.

 

2. Osoby odwiedzające podczas widzeń korzystają z własnych maseczek oraz udostępnionych środków dezynfekcyjnych.

 

3. Osadzonym, którzy nie posiadają maseczki i rękawiczek ochronnych, widzenie nie zostanie udzielone.

 

§ 10. Zastrzega się możliwość odmowy udzielenia widzenia w przypadku nie spełnienia przez osobę odwiedzającą wymogów formalnych określonych w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 11. Widzenia odbywają się wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

 

§ 12. Osoby uczestniczące w widzeniu informowane są o możliwości wystąpienia zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem Sars-Cov-2.

 

 

 

  1. Paczki zawierające artykuły higieniczne, odzieżowe oraz leki przyjmowane są w dniach,      w których udzielane są widzenia, w budynku biura przepustek w godzinach od 900 do 1200. Podstawą przyjęcia paczek nieżywnościowych jest zgoda Dyrektora. Potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki należy umieścić na paczce. Paczki, higieniczne, odzieżowe oraz leki mogą być doręczane bezpośrednio przez nadawcę paczki albo              za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca. W przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby.

Leki przyjmuje się tylko w oryginalnych opakowaniach i są one przekazywane                   dla konkretnego osadzonego poprzez ambulatorium.

     Paczki zawierające przedmioty, na które osadzony nie uzyskał zgody Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu będą zwracane do nadawcy na jego koszt lub na koszt osadzonego bądź przekazywane do depozytu osadzonego bez możliwości wydania w celu użytkowania.

  1. Zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej od osadzonych przyjmowane                   są w formie pisemnej w dni pracy administracji.

     Zamówienie na paczki żywnościowe realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest na formularzu do punktu sprzedaży Aresztu Śledczego w Radomiu. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą w jednostce lub bezpośrednio przesłane do punktu sprzedaży jednostki.

     Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży w jednostce są dostępne:

- w punkcie sprzedaży jednostki,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- w oddziale mieszkalnym,

- na stronie internetowej jednostki.

     Od dnia pokrycia kosztów przygotowania zamówienia paczkę żywnościową dostarcza            się w ciągu 5 dni roboczych osadzonemu.

     Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazane są niezwłocznie osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

UWAGA - OD 01.08.2021 OBOWIĄZUJE NOWY WYKAZ PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W SPRZEDAŻY

Interesanci z zewnątrz przyjmowani są przez Dyrektora jednostki lub jego zastępców:

poniedziałek godz. 9.00-17.00

wtorek-piątek godz. 8.00-16.00

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

/assets/66/90/55/6d6fd200b19d44c098d55752cd613f88cbb67f31.pdf

NBP O/O Warszawa

Wolanowska 120

26-600 Radom

48101010100090451391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej