KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY ZMIAN UDZIELANIA WIDZEŃ
W ARESZCIE ŚLEDCZYM W RADOMIU

 

Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w godzinach od 8:30 do 15:30 w sali widzeń:

 

 • dla tymczasowo aresztowanych: w czwartki i drugą niedzielę miesiąca;

 

 • dla skazanych: w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele (z wyjątkiem II niedzieli miesiąca),

 

 • dla skazanych przebywających w oddziale XV (oddział terapeutyczny): we wtorki i niedziele (z wyjątkiem II niedzieli miesiąca),

 

W/w zasady obowiązują od dnia 15 października 2015r. !!!

 

 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej widzenia na terenie jednostek penitencjarnych są udzielane w pierwszej kolejności:

 

 • kobietom w zaawansowanej ciąży;
 • osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)
 • osobom powyżej 75 roku życia

 

 1. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w godzinach od 8:30 do 15:30 w sali widzeń:

 

Osadzeni zatrudnieni odpłatnie wykorzystują widzenia w dniach i godzinach, które są dla nich wolne od pracy (z uwzględnieniem punktów a) i b). W wyjątkowych przypadkach osadzony, po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonych w pracy i zgody Zastępcy Dyrektora - Kierującego Oddziałem Penitencjarnym lub Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu może wykorzystać widzenie w dniu pracy.

 

              a) dla tymczasowo aresztowanych: w środy, oraz drugą niedzielę miesiąca,

 

b) dla skazanych: w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele (z wyjątkiem II niedzieli miesiąca),


       c) widzenia bez osoby dozorującej odbywają się w poniedziałki wg kolejności zgłoszeń,


       d) widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, realizowane są w piątki   wg   kolejności zgłoszeń,

       e) widzenia dla osadzonych zakwalifikowanych do kategorii wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu lub aresztu odbywają się w czwartki i drugą niedzielę miesiąca w godzinach od 8.30 do 15.30.

 

 1. Zgłoszenia osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane są do godziny 13:00, a na widzenia przedłużone lub połączone do godziny 12:00. Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń.

 

 1. Widzenia w osobnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej w wymiarze 2 godzin przyjmowane są w godz. 8:00 - 12:00, a w wymiarze 1 godziny przyjmowane są w godz. 8:00 - 13:00.

 

 1. W niedziele widzenia realizowane są w wymiarze 60 minut. Dopuszcza się w indywidualnych przypadkach wyrażenie zgody na zrealizowanie widzenia przedłużonego lub połączonych widzeń.

 

 1. W okresach przedświątecznych i świątecznych widzenia realizowane są tylko w wymiarze 60 minut. Widzeń w takim wymiarze udziela się także w innych okresach w przypadku dużej ilości osób przybyłych na widzenia.

 

 1. Nie udziela się widzeń w następujące dni roku kalendarzowego:
 • 25 grudnia - Boże Narodzenie;
 • 1 stycznia - Nowy Rok;
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli;
 • Wielkanoc
 • 3 maja - Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja;
 • dzień Bożego Ciała;
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych;
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

 

 1. Osadzony w czasie widzenia, jak i osoby go odwiedzające mają obowiązek stosować się do poleceń funkcjonariusza nadzorującego widzenia.

 

 1. Miejsce odbywania widzenia (nr stolika) wyznacza funkcjonariusz dozorujący widzenie.

 

 1. Wnoszenie przez osoby odwiedzające jakichkolwiek przedmiotów oraz artykułów żywnościowych i przemysłowych na widzenia z osadzonymi jest niedozwolone.

 

 1. Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie środki pieniężne w celu dokonania zakupu wyłącznie artykułów żywnościowych i napojów przeznaczonych do spożycia w trakcie widzenia.

 

 1. Umożliwia się osobom odwiedzającym dokonywanie zakupów na terenie jednostki w ramach przysługującej osadzonemu paczki żywnościowej, z zachowaniem limitów określonych w art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego, bądź paczki higienicznej po przedstawieniu uprawnienia do jej otrzymania.

 

 1. Zabronione jest przekazywanie pieniędzy osadzonym przez osoby odwiedzające.

 

 

Od dnia 01.01.2012 r. podczas widzenia mogą być kupowane tylko artykuły żywnościowe i napoje przeznaczone do spożycia w czasie jego trwania.

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). administracja Aresztu Śledczego w Radomiu informuje,że od dnia 1 lipca 2015 roku . zgodnie z art. 113a§3 osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

         Zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej od osadzonych przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie sprzedaży Aresztu Śledczego w Radomiu w dni pracy administracji.

 

Zamówienie na paczki żywnościowe realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest na formularzu do punktu sprzedaży Aresztu Śledczego w Radomiu. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą w jednostce lub bezpośrednio przesłane do punktu sprzedaży jednostki.

 

Zamówienie może być zrealizowane po potwierdzeniu przez administrację jednostki, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymywania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

 

Osoba zamawiająca przed złożeniem zamówienia zobowiązana jest do sprawdzenia czy osadzony jest uprawniony do otrzymania paczki żywnościowej.

 

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych  w punkcie sprzedaży jednostki.

Paczkę można również zrealizować przez internet, wysyłając jej zamówienie na adres e-mail:

 

paczka@igbmazovia.pl

 

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży w jednostce są dostępne:

 

-  w punkcie sprzedaży jednostki;

-  w biurze przepustek;

-  w poczekalni dla osób odwiedzających;

-  w sali widzeń;

-  w oddziale mieszkalnym;

-   na stronie internetowej jednostki.

 

Od dnia pokrycia kosztów przygotowania zamówienia, tj. po wpływie środków pieniężnych na indywidualne konto podmiotu realizującego paczki, o numerze 11 9129 0001 0069 0600 0228 0003, paczkę żywnościową dostarcza się, w ciągu 5 dni roboczych, osadzonemu.

 

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazane są niezwłocznie osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Zgodnie z art. 110a§1 kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

 

Powyższe uregulowanie będzie brane pod uwagę podczas realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

 

Ponadto informuję, że w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 01.07.2015r. nie będzie możliwości dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej z zewnątrz jednostki penitencjarnej

 

Zamówienie na paczkę

 

Interesanci z zewnątrz przyjmowani są przez Dyrektora jednostki lub jego zastępców:

poniedziałek godz. 9.00-17.00

wtorek-piątek godz. 8.00-16.00

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

/assets/66/90/55/6d6fd200b19d44c098d55752cd613f88cbb67f31.pdf

NBP O/O Warszawa

Wolanowska 120

26-600 Radom

48101010100090451391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej