Zasady udzielania widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Prudniku

1. Widzenia odbywają się w specjalnie na ten cel przeznaczonych pomieszczeniach na terenie jednostki penitencjarnej w niżej podanych terminach:
- dla skazanych i ukaranych w każdą środę, w I, III i V sobotę miesiąca oraz w IV niedzielę miesiąca,
- dla tymczasowo aresztowanych w każdy czwartek oraz w II niedzielę miesiąca,

Ponadto widzenia odbywają się w następujące dni ustawowo wolne od pracy:
- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- drugi dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Pracy,
- 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- Dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada Wszystkich Świętych,
- 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości,
- 25 grudnia pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
- 26 grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia,

Kategorię osadzonych, którym udzielane będą widzenia w ww. dniach świątecznych, określi Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie w odrębnym komunikacie przekazanym osadzonym za pośrednictwem lokalnego radiowęzła z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. W dniach ustawowo wolnych od pracy, w których udzielane będą widzenia dla osadzonych kantyna może być nieczynna.

Widzenia udzielane są w godzinach od 8.00 do 15.00.

2. Częstotliwość widzeń dla skazanych i ukaranych uzależniona jest od ich uprawnień wynikających z zakwalifikowania do odbywania kary w określonym typie zakładu karnego. Natomiast w przypadku tymczasowo aresztowanego częstotliwość widzeń uzależniona jest od zgody na widzenie, wydanej przez organ(y) dysponujący(e).

3. W czasie trwania widzenia zabrania się w szczególności:
- używania gwary więziennej i wulgaryzmów,
- przekazywania, przyjmowania jakichkolwiek przedmiotów, korespondencji, notatek,
- zakłócania widzenia poprzez głośne rozmowy, krzyki,
- samowolnego opuszczania pomieszczeń, w których odbywają się widzenia.

4. Zasady wstępu na teren jednostki osób odwiedzających:
- Widzenia udzielane są w kolejności zgłaszania się osób odwiedzających, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń, a w przypadku tymczasowo aresztowanych także z uwzględnieniem zastrzeżeń organów dysponujących.
- W pierwszej kolejności, zachowując zasadę powyższą widzenia udzielane będą kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia. Osobom odwiedzającym tymczasowo aresztowanych widzenia udzielane są na podstawie zarządzenia organu dysponującego.
- Osobom odwiedzającym skazanych widzenia udzielane są na podstawie prośby o udzielenie widzenia z zastrzeżeniem, że osoba odwiedzająca figuruje w spisie osób z którymi skazany chce i może odbywać widzenia.

Sposób realizacji uprawnienia dotyczącego realizacji paczki żywnościowej w Oddziale Zewnętrznym w Prudniku

1. Osadzony ma prawo do otrzymania paczki żywnościowej (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe), nie czyściej niż raz w miesiącu za pośrednictwem aresztu. Paczkę osadzony będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

2. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:
- w punkcie sprzedaży
- w pomieszczeniu wartowni
- w poczekalni dla osób odwiedzających
- w salach widzeń
- na stronie internetowej aresztu - w zakładce: "dla interesantów" - "paczki"

3. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
Potwierdzenie uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej wykonuje się zgodnie z poniższą procedurą:
- podmiot przygotowujący paczkę dla osadzonego oraz dyrektor jednostki penitencjarnej wyznaczają osoby do współpracy w celu realizacji prawa osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej (zwanej dalej odpowiednio „przedstawiciel podmiotu”- pracownik kantyny i „pracownik SW – funkcjonariusz udzielający widzeń, funkcjonariusz pełniący służbę „bramowego”, wychowawca).
- po wpłynięciu zamówienia pracownik kantyny kontaktuje się z funkcjonariuszem SW i przekazuje dane osadzonego, którego zamówienie dotyczy oraz dane osoby składającej zamówienie. Pracownik SW dokonuje sprawdzenia  czy osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej oraz czy osoba składająca zamówienie może je złożyć i przekazuje informację zwrotną pracownikowi kantyny.

4. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego, paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeśli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
5. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
6. Paczki z niezbędną osadzonemu odzieżą, bielizną, obuwiem, innymi przedmiotami osobistego użytku oraz lekami, przyjmowane są do jednostki na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora w dniach pracy administracji oraz w dniach udzielania widzeń w godz. 08.00 – 15.00.
7. W przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy przesyłanych w w/w paczce naruszają zapis pkt. VII nie zostaną przyjęte do aresztu lub odesłane na koszt osadzonego do nadawcy.
8. Nadawca umieszcza wewnątrz paczki spis jej zawartości.
9. Dostarczona do jednostki paczka podlega kontroli m. in. przy wykorzystaniu odpowiednich środków i urządzeń technicznych.
10. Wydawanie przedmiotów i rzeczy odbywa się w po zaewidencjonowaniu ich w magazynie depozytowym, w obecności osadzonego.
11. Wydawanie przedmiotów należących do osadzonego, na zewnątrz jednostki odbywa się za pośrednictwem magazynu depozytowego, w oparciu o informacje zawarte w prośbie osadzonego, zatwierdzonej przez dyrektora jednostki, w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.
12. W dniach przeznaczonych na widzenia, osoby najbliższe mają możliwości wejścia na teren aresztu i złożenia zamówienia na paczkę żywnościową i artykuły higieniczne w kantynie, za okazaniem dokumentu stwierdzającego tożsamość, po wcześniejszym sprawdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej.

Poniżej zamieszczamy listę produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy Oddziale Zewnętrznym w Prudniku.

Nowy nr konta: 72 1130 1017 0020 1458 9320 0036

Pliki do pobrania:

Zamówienie na paczkę

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy OZ w Prudniku
 

Rozmiar: 119.5 kB
Rozmiar: 215.1 kB

Przyjmuje się interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.00
Wtorek: 7.30-15.00
Środa: 7.30-15.00
Czwartek: 7.30-15.00
Piątek: 7.30-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

BGK O/Opole
49 1130 0007 0000 0005 7820 0002

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej