Komunikat dotyczący realizowania widzeń
w Zakładzie Karnym w Nysie oraz OZ w Prudniku
od dnia 1 czerwca 2021r.

 

Mając na względzie kontynuację działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) na podstawie art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy widzenia osadzonych będą odbywać się w sposób ograniczony.

Zapisy Porządku Wewnętrznego obowiązującego w ZK w Nysie  oraz OZ w Prudniku odnoszące się do widzeń, na czas ograniczeń nie mają zastosowania.

W ramach stosowania art. 247 Kkw zarządza się co następuje:

Widzenia odbywają się w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, tj. w sali widzeń przy stolikach wyposażonych w przesłonę a także w salach przeznaczonych do udzielania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą:

- ZK w Nysie w czwartek, piątek i w niedzielę

- OZ w Prudniku

a) dla osób skazanych: w środy, pierwszą, trzecią i piątą sobotę miesiąca oraz czwartą niedzielę miesiąca;

b) dla osób tymczasowo aresztowanych: w czwartek oraz drugą niedzielę miesiąca.

Widzenia realizowane są według ustalonego przez dyrektora jednostki grafiku dla poszczególnych oddziałów mieszkalnych.

Wprowadza się planowanie widzeń w systemie miesięcznym – zgłoszenia na czerwiec 2021 będą przyjmowane od 24.05.2021r., a na kolejne miesiące od 15 do 29 dnia każdego miesiąca poprzedzającego.

Widzeń udziela się najbliższym członkom rodzin (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo).

W widzeniu uczestniczy jedna osoba pełnoletnia.

Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

W trakcie widzenia kategorycznie zabrania się  bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobą odwiedzającą, a osadzonym.

 Aby dokonać prawidłowo rejestracji na widzenie, należy ze strony internetowej ZK w Nysie lub OZ w Prudniku z zakładki dla interesantów  - „widzenia” pobrać formularz zgłoszeniowy.

Wypełniony zgodnie ze wzorem formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

- w ZK w Nysie:        widzenia_nysa@sw.gov.pl

- w OZ w Prudniku:          widzenia_prudnik@sw.gov.pl

 

Ponadto można dokonać rejestracji drogą telefoniczną  wyłącznie w godzinach 8.00 - 15.00 :

- dla ZK w Nysie pod numerem :            77 434 27 53,  77 434 27 54

- dla OZ w Prudniku pod numerem:      77 406 66 77,  77 406 66 82

lub bezpośrednio przez osadzonego u wychowawcy.

Po ustaleniu i wyznaczeniu dnia i godziny widzenia, złożeniu pisemnego oświadczenia od osadzonego, że będzie posiadał środki ochrony osobistej tj. maseczki  a także, że jest świadomy możliwości wystąpienia zagrożeń dla jego zdrowia i życia związanego z epidemią COVID 19, zainteresowany informuje osoby bliskie w trakcie przysługującego mu czasu na rozmowę telefoniczną o ustalonym terminie widzenia.

Poniżej harmonogram godzinowy widzeń:

Lp.

Godzina zgłoszenia się osób bliskich

Godziny widzeń

Czas na działania sanitarne (odkażanie)

Ilość widzeń

ZK Nysa

OZ Prudnik

1

07:30 – 07:45 ( I tura)

08:00-09:00

60 min

do 10

do 4

2

09:30 – 09:45 ( II tura)

10:00-11:00

60 min

do 10

do 4

3

11:30 – 11:45 ( III tura)

12:00-13:00

60 min

do 10

do 4

4

13:30 – 13:45  ( IV  tura)

14:00-15:00

60 min

do 10

do 4

Osoby zgłaszające się na widzenie pozostawiają rzeczy w depozycie, który umiejscowiony jest przy wejściu do jednostki. W trakcie widzenia zabrania się przekazywania jakichkolwiek przedmiotów.

Osoby odwiedzające, składają przy wejściu do jednostki pisemne oświadczenie dotyczące COVID-19 (SARS-CoV-2).

Kontroli oprócz względów ochronnych, podlega mierzenie temperatury ciała: osadzonych (oddział mieszkalny),  jak i odwiedzających (brama główna wejściowa). Wskazanie powyżej 37.5 stopni Celsjusza, jest przesłanką do odmowy udzielenia widzenia.

Osoby zgłaszające się na widzenie są zobowiązane do posiadania własnych środków ochrony osobistej tj. maseczki oraz poddać się bezpośrednio po wejściu do jednostki dezynfekcji.

Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do noszenia maseczek.

W trakcie widzeń kantyna jest zamknięta.

Dyrektor jednostki zastrzega sobie prawo do modyfikowania ustalonych zasad w przypadku zmieniających się okoliczności.

 

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych

Ustalenia dotyczące osadzonych obowiązują również osoby tymczasowo aresztowane.
W przypadku realizowania widzeń dla osób tymczasowo aresztowanych wymagana jest w tym zakresie zgoda organu dysponującego.
 

 

 

Komunikat

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.03.2020 r., dotyczące odwiedzin w jednostkach penitencjarnych; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), zarządza się, co następuje:

1. Przedłużam czas trwania wprowadzonych ograniczeń w dniu 30 kwietnia 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, w Zakładzie Karnym w Nysie i Oddziale Zewnętrznym w Prudniku  wstrzymuje się:

  • udzielanie osadzonym widzeń.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

Zasady przyjmowania paczek Oddziale Zewnętrznym w Prudniku

Zasady realizacji zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej przez osobę najbliższą.

Komunikat

W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego informuję, iż od dnia 1 lipca 2015 roku, w zakładach karnych i aresztach śledczych, paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności w dotychczasowej formie tj. osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane.

Od dnia 1 lipca 2015 roku skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

Art. 113 a § 3 kkw. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
Art. 115 § 11 kk. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Zamówienie na dostarczenie paczki osoba najbliższa może złożyć bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:
1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.
2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.
3. Zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany m.in. ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Co za tym idzie zamawiany ciężar paczki nie może przekroczyć 6 kg.
4. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:


Punkt sprzedaży w Oddziale Zewnętrznym w Prudniku
 NUMER KONTA, na który należy dokonywać wpłat za zamówienie paczki dla osadzonych:

Bank Gospodarstwa Krajowego

W/w  numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę"

Dane do przelewu:

numer konta punktu sprzedaży  72 1130 1017 0020 1458 9320 0036


5. W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić:

OZ Prudnik – paczka żywnościowa dla: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia osadzonego


6. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty na nw. adres:
Punkt sprzedaży :
Oddział Zewnętrzny w Prudniku
Kod pocztowy: 48-200
Miasto: Prudnik
Ulica: Kościuszki 7
lub na skrzynkę :
email: paczki.wolow@igbmazaovia.pl

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

Uwaga!
Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia do otrzymania paczki.

Rozmiar: 119.5 kB
Rozmiar: 215.1 kB

Przyjmuje się interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.00
Wtorek: 7.30-15.00
Środa: 7.30-15.00
Czwartek: 7.30-15.00
Piątek: 7.30-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

BGK O/Opole
49 1130 0007 0000 0005 7820 0002

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej