Komunikat dotyczący realizowania widzeń
w Zakładzie Karnym w Nysie oraz OZ w Prudniku
od dnia 20 kwietnia 2022r.

 

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie zachorowalności wśród osób pozbawionych wolności na COVID-19 i realizowane szczepienia ochronne wśród osadzonych, widzenia będą realizowane według poniższych zasad:

 

 1. Widzenia odbywają się w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, tj. w sali widzeń:

- ZK w Nysie w czwartek, piątek i w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy za wyjątkiem drugiego dnia Świąt Wielkanocnych i pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia;

- OZ w Prudniku

a) dla osób skazanych: w środy, pierwszą, trzecią i piątą sobotę miesiąca oraz czwartą niedzielę miesiąca;

b) dla osób tymczasowo aresztowanych: w czwartek oraz drugą niedzielę miesiąca.

c) oraz w dni ustawowo wolne od pracy – kategorię osadzonych, którym udzielane będą widzenia w ww. dniach świątecznych, określi dyrektor Oddziału Zewnętrznego w Prudniku     w odrębnym komunikacie przekazanym osadzonym za pośrednictwem lokalnego radiowęzła   z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

 

 1. Aby dokonać prawidłowo rejestracji na widzenie, należy ze strony internetowej ZK w Nysie lub OZ w Prudniku z zakładki dla interesantów  - „widzenia” pobrać formularz zgłoszeniowy.
 1. Wypełniony zgodnie ze wzorem formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

               - w ZK w Nysie:              widzenia_nysa@sw.gov.pl

               - w OZ w Prudniku:       widzenia_prudnik@sw.gov.pl

 1. Ponadto można dokonać rejestracji drogą telefoniczną  wyłącznie w godzinach 8.00 - 15.00:

- dla ZK w Nysie pod numerem :            77 434 27 53,  77 434 27 54

- dla OZ w Prudniku pod numerem:      77 406 66 82,  77 406 66 83

lub bezpośrednio przez osadzonego u wychowawcy.

Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w kolejnym dniu.

 1. Po ustaleniu i wyznaczeniu dnia i godziny widzenia, zainteresowany informuje osoby bliskie   w trakcie przysługującego mu czasu na rozmowę telefoniczną o ustalonym terminie widzenia.
 1. Poniżej harmonogram godzinowy widzeń:

 

Lp.

Godzina zgłaszania się osób bliskich

Godzina widzeń

Czas na działania sanitarne (odkażanie)

1.

07:30 – 07:45 (I tura)

08:00 – 09:00

60 min

2.

09:30 – 09:45 (II tura)

10:00 – 11:00

60 min

3.

11:30 – 11:45 (III tura)

12:00 – 13:00

60 min

4.

13:30 – 13:45 (IV tura)

14:00 – 15:00

60 min

 

 1. Czas trwania widzenia i sposób jego udzielenia zależy od kodeksowych uprawnień osadzonych.
 2. Osoby zgłaszające się na widzenie pozostawiają rzeczy w depozycie, który umiejscowiony jest przy wejściu do jednostki. W trakcie widzenia zabrania się przekazywania jakichkolwiek przedmiotów.
 1. Kontroli, oprócz względów ochronnych, podlega mierzenie temperatury ciała: osadzonych (oddział mieszkalny),  jak i odwiedzających (brama główna wejściowa). Wskazanie powyżej 37.5 stopni Celsjusza, jest przesłanką do odmowy udzielenia widzenia.
 1. Osoby zgłaszające się na widzenie zobowiązane są poddać się bezpośrednio po wejściu do jednostki dezynfekcji rąk. 
 2. Dyrektor jednostki zastrzega sobie prawo do modyfikowania ustalonych zasad w przypadku zmieniających się okoliczności.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych

 1. Ustalenia dotyczące osadzonych obowiązują również osoby tymczasowo aresztowane.
 2. W przypadku realizowania widzeń dla osób tymczasowo aresztowanych wymagana jest w tym zakresie zgoda organu dysponującego.

Zasady przyjmowania paczek Oddziale Zewnętrznym w Prudniku

Zasady realizacji zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej przez osobę najbliższą.

Komunikat

W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego informuję, iż od dnia 1 lipca 2015 roku, w zakładach karnych i aresztach śledczych, paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności w dotychczasowej formie tj. osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane.

Od dnia 1 lipca 2015 roku skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

Art. 113 a § 3 kkw. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
Art. 115 § 11 kk. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Zamówienie na dostarczenie paczki osoba najbliższa może złożyć bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:
1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.
2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.
3. Zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany m.in. ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Co za tym idzie zamawiany ciężar paczki nie może przekroczyć 6 kg.
4. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:


Punkt sprzedaży w Oddziale Zewnętrznym w Prudniku
 NUMER KONTA, na który należy dokonywać wpłat za zamówienie paczki dla osadzonych:

Bank Gospodarstwa Krajowego

W/w  numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę"

Dane do przelewu:

numer konta punktu sprzedaży  72 1130 1017 0020 1458 9320 0036


5. W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić:

OZ Prudnik – paczka żywnościowa dla: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia osadzonego


6. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty na nw. adres:
Punkt sprzedaży :
Oddział Zewnętrzny w Prudniku
Kod pocztowy: 48-200
Miasto: Prudnik
Ulica: Kościuszki 7
lub na skrzynkę :
email: paczki.wolow@igbmazaovia.pl

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

Uwaga!
Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia do otrzymania paczki.

Terminy, sposób i zasady przyjmowania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego:

1. Paczki, na które osadzony uzyskał zgodę dyrektora, mogą być doręczane do jednostki bezpośrednio przez nadawcę od poniedziałku do piątku oraz niedziele w godz. 8.00 – 14.30 albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską, gońca, itp.

2. Sposób przyjmowania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego :

1) przesłane lub dostarczone paczki powinny być zapakowane w pudło kartonowe. Na opakowaniu należy umieścić czytelną informację o osobie nadawcy (imię, nazwisko I adres zamieszkania nadawcy) oraz odbiorcy (imię, nazwisko, imię ojca osadzonego);

2) paczki nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane do zakładu karnego bądź oddziału zewnętrznego. Wymóg opakowania I opisania dotyczy wszystkich paczek, w tym także tych dostarczanych bezpośrednio do zakładu karnego bądź oddziału zewnętrznego;

3) dostarczona do jednostki paczka podlega kontroli m.in. przy wykorzystaniu odpowiednich środków I urządzeń technicznych;

4) rzeczy i przedmioty (w tym przesłane pocztą – paczki higieniczno-odzieżowe), na które osadzony nie posiada zgody dyrektora, zostaną zwrócone osobie, która je dostarczyła lub odesłane na koszt osadzonego.

5) zabrania się dostarczania w paczce artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości;

6) wykaz artykułów niedozwolonych w paczce stanowi w szczególności:

a) artykuły higieny osobistej:

- dezodoranty wszelkiego rodzaju;

- wody kolońskie, toaletowe, perfumy itp.;

- pianka, żel do golenia;

- kremy, szampony, żele do kąpieli;

- pasty wszelkiego rodzaju;

- mydła;

- elektryczne szczoteczki do zębów, maszynki do golenia i strzyżenia, trymery;

- chusteczki nawilżone.

b) artykuły przemysłowe:

- kleje, pióra, tusze wraz z nabojami, atrament, markery, pisaki, długopisy żelowe;

- pasta do butów;

- pościel;

- płyny przemysłowe (denaturat, terpentyna, benzyna, rozpuszczalnik, itp.);

- proszek i płyn do prania, płyn do okien itp.,

- farby do włosów, materiały i urządzenia elektryczne np. przewody, gniazdka, wtyczki, grzałki o mocy powyżej 500 W, czajniki o mocy powyżej 1500 W, itp.);

- wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, itp.;

- gaz do zapalniczek;

- folia aluminiowa.

3. Zasady przygotowania paczki higieniczno-odzieżowej:

a) paczkę należy przygotować w formie kartonu;

b) paczka zawierająca artykuły nie wyszczególnione w talonie nie będzie przyjęta do jednostki;

c) talon higieniczno-odzieżowy wydaje się na prośbę osadzonego;

g) ważność talonu na przyjęcie rzeczy wynosi 1 miesiąc od daty decyzji dyrektora;

h) paczki nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane do zakładu karnego bądź oddziału zewnętrznego . Wymóg opakowania I opisania dotyczy wszystkich paczek, w tym także tych dostarczanych bezpośrednio do zakładu karnego bądź oddziału zewnętrznego;

Odnośnik do aktualnie obowiązującego cennika w kantynie OZ Prudnik: Cennik / kantyna OZ Prudnik

 

Przyjmuje się interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.00
Wtorek: 7.30-15.00
Środa: 7.30-15.00
Czwartek: 7.30-15.00
Piątek: 7.30-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

BGK O/Opole
49 1130 0007 0000 0005 7820 0002

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej