SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i objęciem miasta Poznań i powiatu poznańskiego strefą czerwoną - w Areszcie Śledczym w Poznaniu, od dnia 17 października 2020 roku, na okres 7 dni, t.j. do dnia 23 października 2020 roku, wstrzymuje się udzielanie widzeń.   

Od 1 lipca 2015 r. zgodnie z art. 113a § 3 KKW, skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę.

Podmiotem realizującym paczkę jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, e-mail: paczki.wolow@igbmazovia.pl - wszelkie zapytania związane z realizacją zamówienia należy kierować bezpośrednio do w/w podmiotu.

Zamówienie może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie. Formularz zamówienia dla osoby najbliższej oraz lista produktów oferowanych w kantynie są dostępne w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

 Areszt Śledczy w Poznaniu
1. Paczki z żywnością i środkami higieny przygotowywane są na podstawie formularza zamówienia według listy produktów odrębnie dla każdego rodzaju paczki
2. Lista produktów i formularz zamówienia - dostępne są:
- w punkcie sprzedaży,
- w biurze przepustek
- w sali widzeń
- na stronie internetowej jednostki
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej lub higienicznej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć osobiście w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową (adres - patrz formularz zamówienia).
4. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki i wpłaceniu na konto punktu sprzedaży środków pieniężnych.
5. W przypadku odmowy, zwrot pieniędzy na konto wpłacającego pomniejszony o koszt przelewu lub przekazu realizuje punkt sprzedaży.
6. Podstawą do realizacji paczki higienicznej w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, jest zezwolenie dyrektora, o którym mowa w art. 113a § 4 KKW.
7. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
8. Paczka otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennych wykazie otrzymanych paczek.


Oddział Zewnętrzny w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu
1. Paczki z żywnością i środkami higieny przygotowywane są na podstawie formularza zamówienia według listy produktów odrębnie dla każdego rodzaju paczki.
2. Lista produktów i formularz zamówienia - dostępne są:
- w punkcie sprzedaży,
- u dowódcy zmiany
- w sali widzeń
- na stronie internetowej
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej lub higienicznej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć osobiście w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową (adres - patrz formularz zamówienia).
4. Formularz zamówienia z potwierdzonym uprawnieniem do otrzymania paczki może wypełnić i złożyć punkcie sprzedaży sam osadzony.
5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki i wpłaceniu na konto punktu sprzedaży środków pieniężnych.
6. W przypadku odmowy zwrot pieniędzy na konto wpłacającego pomniejszony o koszt przelewu lub przekazu realizuje punkt sprzedaży.
7. Podstawą do realizacji paczki higienicznej w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, jest zezwolenie dyrektora, o którym mowa w art. 113a § 4 KKW.
8. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
9. Paczka otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennych wykazie otrzymanych paczek przez dowódcę zmiany.

Numer konta bankowego punktu sprzedaży znajduje się w formularzu zamówienia.

Numer telefonu do kantyny: 61 856-84-19

 

Zezwala się na dostarczenie osadzonemu do 3 par skarpet, do 3 par slipów, do 3 szt. podkoszulków oraz 1 pary klapek pod prysznic. Bielizna dostarczona może być do jednostki TYLKO osobiście w dniach i godzinach przyjmowania paczek, do pomieszczenia przy biurze przepustek, w opakowaniu foliowym lub kartonowym, z dołączonym podpisanym spisem zawartości.

Paczki w areszcie śledczym przyjmowane są:

  • poniedziałek 8:00 – 11:00
  • wtorek 8:00 – 11:00
  • piątek 8:00 – 11:00
  • pierwsza sobota miesiąca 8:00 – 11:00
  • druga niedziela miesiąca 8:00 - 11:00

Telewizory turystyczne i sprzęt radiowy przyjmowane będą w czasie widzeń w dniach:
poniedziałek 9:00 – 16:00
piątek 8:00 – 13:00
pierwsze dwie niedziele miesiąca 8:00 – 12:00


 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
Poniedziałek: 7:00-17:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-15:00
Piątek: 7:00-15:00

Poznań, dnia 26.05.2017r.
Konkurs ofert Nr D/KP/1151/17/1
Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu ogłasza konkurs ofert  na świadczenia zdrowotne realizowane dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych,  w okresie od 14.06.2017 do 31.12.2017, z wykorzystaniem infrastruktury zamawiającego

Zakres świadczeń:
1. stanowisko asystenta oddziału dermatologii
2. stanowisko asystenta oddziału chorób wewnętrznych
3. stanowisko asystenta  oddziału psychiatrii sądowej
4. świadczenia zdrowotne w ramach pozostawania w gotowości do ich udzielania "na wezwanie"  przez lekarza specjalistę psychiatrę
5. konsultacje pulmonologiczne
6. dyżury pielęgniarskie

1. Nazwa i siedziba zamawiającego: Areszt Śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań

2. Określenie wartości i przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:   świadczenia zdrowotne realizowane dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych,  w okresie od 14.06.2017 do 31.12.2017, z wykorzystaniem infrastruktury zamawiającego
Zakres świadczeń:
1. stanowisko asystenta oddziału dermatologii
2. stanowisko asystenta oddziału chorób wewnętrznych
3. stanowisko asystenta  oddziału psychiatrii sądowej
4. świadczenia zdrowotne w ramach pozostawania w gotowości do ich udzielania "na wezwanie"  przez lekarza specjalistę psychiatrę
5. konsultacje pulmonologiczne
6. dyżury pielęgniarskie
Wartość zamówienia: 359832,00 PLN brutto

3. Obszar terytorialny, dla którego jest prowadzone postępowanie:
Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług zdrowotnych  na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu, w tym także dotyczy pacjentów podmiotów leczniczych podległych Okręgowemu Inspektoratowi SW w Poznaniu, przywożonych do Aresztu Śledczego w Poznaniu na konsultację specjalistyczną.

4. Określenie maksymalnej liczy umów o udzielenie świadczeń medycznych objętych postępowaniem:  zamawiający zamierza zawrzeć  jedną umowę osobną dla każdej części, na czas określony, zamawiający nie przewiduje zawarcia umów uzupełniających, równoważnych lub wariantowych.

5. Warunki zawierania i realizacji umów: w postępowaniu  mogą brać udział wykonawcy spełniający wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert dostępnych na stronie internetowej www.sw.gov.pl. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu zamawiający żąda złożenia oświadczeń lub dokumentów. Wykonywanie    świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem postępowania nastąpi przy wykorzystaniu: infrastruktury i bazy lokalowej zamawiającego, aparatury i sprzętu medycznego będącego własnością zamawiającego, produktów leczniczych i wyrobów medycznych  zamawiającego.

6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert: Areszt Śledczy w Poznaniu ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań w terminie  od 29.05.2017 do 7.06.17.  w dni robocze w godzinach 09.00-14.00.  Osoby upoważnione do porozumiewania się  z  oferentami:
Aneta.Futro –  Fax 618568421
e-mail  Aneta@sw.gov.pl
tel. 618568430
chor. Karolina Kroll  - Fax 618568421
e-mail  Karolina.Kroll@sw.gov.pl
tel. 618568421
7. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, do dnia 9.06.2017 godz. 07.30 biuro podawcze IV p.
 
8. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.06.2017 godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego, sala narad   IV p.

9. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu: konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 9.06.2017, godz.13:00 w siedzibie Zamawiającego, sala narad Aresztu Śledczego w Poznaniu IV p. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.sw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego.  

10. Zastrzeżenie o prawie do odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający  zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny. O powyższym zamawiający  niezwłocznie zawiadomi oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.sw.gov.pl.

11. Składanie protestów, odwołań i skarg: Wykonawcom, których  interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Areszt Śledczy w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania  w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 152, 153 i 154 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zbędnych składnikach majątku

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu informuję, że posiada zbędny składnik majątku przeznaczony do zagospodarowania:
1. Toyota Avensis – samochód osobowy, nr identyfikacyjny (VIN) SB1DR56L90E037724, rok produkcji 2003, silnik benzynowy o pojemności skokowej 1794,00 cm³, przebieg: 271651 km, badanie techniczne ważne do 18.11.2017 roku, ubezpieczenie OC ważne do 31.12.2017 roku.
Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu lub organu, o którym mowa w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, złożony do Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu z zastrzeżeniem ust. 7. Treść wniosku i wymagane dokumenty określone są w przepisie §38 ust. 4 w/w rozporządzenia.
Darowizna może być dokonana na rzecz jednostek organizacyjnych o których mowa w §39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Arsztu Śledczego w Poznaniu. Treść wniosku i wymagane dokumenty określone są w w/w rozporządzeniu.
Podmioty i organizacje zainteresowane zagospodarowaniem wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego Aresztu Śledczego w Poznaniu mogą uzyskać wszelkie informacje oraz złożyć stosowne wnioski w sposób: osobiście w siedzibie aresztu lub drogą elektroniczną na adres Jakub.Markiewicz2@sw.gov.pl w dni robocze, w godzinach od 7:00 do godziny 14:00.
Osobą wyznaczaną do kontaktu w podanym zakresie jest: mł.chor. Jakub Markiewicz nr telefonu: (61) 85 68 353, e mail: Jakub.Markiewicz2@sw.gov.pl
Wnioski należy składać do dnia 9 czerwca 2017 roku.   

 

Rozmiar: 564.0 kB

NBP O/O POZNAŃ

29 1010 1469 0009 2513 9120 0000

(w przypadku wpłat na rzecz osób pozbawionych wolności w tytule wpłaty należy bezwzględnie podać imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego - w przeciwnym razie środki nie będą zaksięgowane i zostaną zwrócone wpłacającemu)

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej