Widzenia w Areszcie dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:

poniedziałek 9:00 – 17:00 (rejestracja do godz. 16:00)
czwartek 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
druga niedziela miesiąca 8:00 - 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)

 

Widzenia w Areszcie dla skazanych odbywają się:

środa, piątek 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
pierwsza i druga sobota miesiąca 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
pierwsza niedziela miesiąca 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)

 

Widzenia w dni świąteczne:

  • dla skazanych: I święto Wielkanocne, I święto Bożego Narodzenia
  • dla tymczasowo aresztowanych: II święto Wielkanocne, II święto Bożego Narodzenia

Widzenia nie odbywają się w dni: 1 i 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada oraz w święto Bożego Ciała

 

W celu skrócenia czasu oczekiwania na widzenie, wprowadza się w Areszcie Śledczym w Poznaniu możliwość telefonicznej rezerwacji widzeń z osadzonymi (tymczasowo aresztowanymi oraz skazanymi):
1. Widzenia można rezerwować telefonicznie pod numerem telefonu: (61) 856-84-94 w poniedziałki oraz wtorki, w godzinach: od 7:00 do 13:30:
1) w systemie rezerwacji widzeń odnotowuje się następujące dane:
a) imię i nazwisko odwiedzającego;
b) imię nazwisko osadzonego, którego dotyczy rezerwacja;
c) liczbę osób uczestniczących w widzeniu;
d) termin, godzinę widzenia, numer stolika.
2) Po odnotowaniu danych, o których mowa w pkt 1, lit. a-d potwierdza się rozmówcy przyjęcie rezerwacji;
2. Zarezerwowany telefonicznie termin widzenia traci moc w przypadku nie stawienia się odwiedzającego 30 minut przed zaplanowanym widzeniem.

3. W przypadku widzenia z osobą tymczasowo aresztowaną umówiona godzina może ulec zmianie z uwagi na konieczność izolowania wspólników popełnionego przestępstwa.

 

UWAGA
WIDZENIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UDZIELANE BĘDĄ NIŻEJ WYMIENIONYM OSOBOM:
- KOBIETY W CIĄŻY
- OSOBY DOROSŁE BĘDĄCE RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3
- OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU (PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH)
- OSOBY POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA


KOMUNIKAT
Nagrody dla skazanych w postaci zezwoleń na widzenia bez osoby dozorujacej (art. 138 § 1 pkt 2 KKW) są realizowane w dniach widzeń dla skazanych.
Nagrody dla skazanych w postaci zezwoleń na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej (art. 138 § 1 pkt 3 KKW) są realizowane w soboty i niedziele, w które odbywają się widzenia dla skazanych.


Widzenia dla skazanych pracujących nie odbywają się w czasie ich pracy.


Widzenia dla osadzonych przebywających w wyznaczonych celach oddziału A/V w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo jednostki odbywają się w środy, czwartki i drugie niedziele miesiąca w godz. 8:00 - 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)


Widzenia dla skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej 37 przeprowadzane są w soboty i niedziele w godz. 9:00 – 14:00

Widzenia tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych trwają 60 minut. Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń w sposób określony przez organ dysponujący.
Widzenie może być zakończone przed czasem w razie naruszenia obowiązującego porządku.

Realizacja widzeń odbywa się według kolejności zgłoszeń osób odwiedzających, dostępności stolików oraz po uwzględnieniu innych czynności realizowanych z osobami pozbawionymi wolności

Od 1 lipca 2015 r. zgodnie z art. 113a § 3 KKW, skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę.

Podmiotem realizującym paczkę jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, e-mail: paczki.wolow@igbmazovia.pl - wszelkie zapytania związane z realizacją zamówienia należy kierować bezpośrednio do w/w podmiotu.

Zamówienie może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie. Formularz zamówienia dla osoby najbliższej oraz lista produktów oferowanych w kantynie są dostępne w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

 Areszt Śledczy w Poznaniu
1. Paczki z żywnością i środkami higieny przygotowywane są na podstawie formularza zamówienia według listy produktów odrębnie dla każdego rodzaju paczki
2. Lista produktów i formularz zamówienia - dostępne są:
- w punkcie sprzedaży,
- w biurze przepustek
- w sali widzeń
- na stronie internetowej jednostki
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej lub higienicznej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć osobiście w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową (adres - patrz formularz zamówienia).
4. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki i wpłaceniu na konto punktu sprzedaży środków pieniężnych.
5. W przypadku odmowy, zwrot pieniędzy na konto wpłacającego pomniejszony o koszt przelewu lub przekazu realizuje punkt sprzedaży.
6. Podstawą do realizacji paczki higienicznej w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, jest zezwolenie dyrektora, o którym mowa w art. 113a § 4 KKW.
7. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
8. Paczka otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennych wykazie otrzymanych paczek.


Oddział Zewnętrzny w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu
1. Paczki z żywnością i środkami higieny przygotowywane są na podstawie formularza zamówienia według listy produktów odrębnie dla każdego rodzaju paczki.
2. Lista produktów i formularz zamówienia - dostępne są:
- w punkcie sprzedaży,
- u dowódcy zmiany
- w sali widzeń
- na stronie internetowej
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej lub higienicznej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć osobiście w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową (adres - patrz formularz zamówienia).
4. Formularz zamówienia z potwierdzonym uprawnieniem do otrzymania paczki może wypełnić i złożyć punkcie sprzedaży sam osadzony.
5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki i wpłaceniu na konto punktu sprzedaży środków pieniężnych.
6. W przypadku odmowy zwrot pieniędzy na konto wpłacającego pomniejszony o koszt przelewu lub przekazu realizuje punkt sprzedaży.
7. Podstawą do realizacji paczki higienicznej w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, jest zezwolenie dyrektora, o którym mowa w art. 113a § 4 KKW.
8. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
9. Paczka otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennych wykazie otrzymanych paczek przez dowódcę zmiany.

Numer konta bankowego punktu sprzedaży znajduje się w formularzu zamówienia.

Numer telefonu do kantyny: 61 856-84-19

 

Zezwala się na dostarczenie osadzonemu do 3 par skarpet, do 3 par slipów, do 3 szt. podkoszulków oraz 1 pary klapek pod prysznic. Bielizna dostarczona może być do jednostki osobiście w dniach i godzinach przyjmowania paczek, do pomieszczenia przy biurze przepustek, w opakowaniu foliowym lub kartonowym, z dołączonym podpisanym spisem zawartości.

Paczki w areszcie śledczym przyjmowane są:

  • poniedziałek 8:00 – 11:00
  • wtorek 8:00 – 11:00
  • piątek 8:00 – 11:00
  • pierwsza sobota miesiąca 8:00 – 11:00
  • druga niedziela miesiąca 8:00 - 11:00

Telewizory turystyczne i sprzęt radiowy przyjmowane będą w czasie widzeń w dniach:
poniedziałek 9:00 – 16:00
piątek 8:00 – 13:00
pierwsze dwie niedziele miesiąca 8:00 – 12:00


 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
Poniedziałek: 7:00-17:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-15:00
Piątek: 7:00-15:00

NBP O/O POZNAŃ

29 1010 1469 0009 2513 9120 0000

(w przypadku wpłat na rzecz osób pozbawionych wolności w tytule wpłaty należy bezwzględnie podać imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego - w przeciwnym razie środki nie będą zaksięgowane i zostaną zwrócone wpłacającemu)

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej