KOMUNIKAT

Informujemy, że od dnia 19 listopada widzenia dla osób pozbawionych wolności będą realizowane w następujący sposób:

  • widzenia dla skazanych udzielane są we wtorki i w niedziele w godzinach 8:15-12:00 oraz w piątki w godzinach od 8:15 do 15:45.
  • widzenia dla tymczasowo aresztowanych udzielane są we wtorki i w niedziele w godzinach od 12:15 do 15:45.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest w dni robocze, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem, telefonicznie w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem 62 595 21 01

W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko, po uprzednim zarezerwowaniu widzenia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Widzenia odbywają się przy oddzielnym stoliku z przegrodą, pod nadzorem funkcjonariusza.

Widzenie trwa 60 minut.

Każdemu osadzonemu przysługuje 1 widzenie, niezależnie od typu zakładu karnego (zamknięty, półotwarty, otwarty).

Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

Widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo). W indywidualnych przypadkach dopuszcza się udzielenie widzenia z inną osobą po uzyskaniu zgody dyrektora jednostki.

W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, realizujący widzenia podejmuje decyzję o skróceniu czasu trwania widzenia lub ustaleniu widzenia w innym najbliższym możliwym terminie.

W czasie widzenia obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą.

Osoby odwiedzające osadzonych są obowiązani posiadać maseczki ochronne oraz rękawiczki. Bez posiadania ww. środków ochrony, widzenie nie będzie udzielane.

Osoba odwiedzająca, jak również osadzony zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej. Podczas udzielanego widzenia muszą stosować środki ochrony osobistej.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz założenia maseczki przed wejściem na teren jednostki.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

Osoba odwiedzająca przed wejściem na widzenia zobowiązana jest do wypełnienia ankiety – wywiadu sanitarnego, poddania się pomiarowi temperatury oraz zdezynfekowania rąk.

Dyrektor ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych określonych w areszcie śledczym.

W trakcie realizowania widzeń kantyna pozostaje zamknięta.

Kąciki zabaw dla dzieci są zamknięte, a ich wyposażenie zabezpieczone.

W jednym czasie będzie udzielane maksymalnie pięć widzeń dla osadzonych.

Zasady przyjmowania paczek

 

Skazany i tymczasowo aresztowany ma prawo otrzymać paczkę żywnościową zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Karnym Wykonawczym. Osadzony za zezwoleniem Dyrektora ma prawo otrzymać paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Tymczasowo aresztowany paczkę ze środkami higieny i lekami może otrzymać za zgodą organu dysponującego i Dyrektora jednostki. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

Nie przyjmuje się paczek:

- bez spisu zawartości,

- zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,

- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

Paczki mogą być dostarczane bezpośrednio do Aresztu w godzinach 8.00 do 15.00, nadsyłane pocztą lub zamawiane w kantynie Aresztu.

Numer konta bankowego punktu sprzedaży: BGK 85 1130 1017 0020 1458 9320 0093

 

Adres strony MIGB Mazovia - operatora kantyny z informacjami dotyczącymi zamawiania paczek dla skazanych:

https://igbmazovia.pl/e-paczka/category/126-areszt-sledczy-w-ostrowie-wielkopolskim

 

 

Wpłata na konto depozytowe

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

Dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

ul. Ledóchowskiego 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

34 1010 1469 0602 0613 9120 0000

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

KOMUNIKAT

W związku ze zmianą podmiotu prowadzącego punkt sprzedaży przy Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim zmianie uległo także konto bankowe, na które należy wpłacać pieniądze w przypadku realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych. Nowy nr konta to: Bank Gospodarstwa Krajowego, 85 1130 1017 0020 1458 9320 0093.

 

FUNDUSZE UNIJNE

Areszt Śledczy realizuje projekt pn. "Termomodernizacja budynków Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim nr POIS.01.03.01-00-0089/16"

Cel projektu to zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące projektu można zgłaszać na stronie internetowej NFOŚiGW: NFOŚiGW Nieprawidłowości

NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu

ul. Ledóchowskiego 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

34 1010 1469 0602 0613 9120 0000

INFORMACJA

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej