KOMUNIKAT

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana w zakresie udzielania widzeń. Nie będzie możliwości realizowania widzeń dla skazanych w soboty. Będzie możliwość realizowania widzeń w piątki w godz. 8:00-15:00 (rejestracja do godz. 14:00).

 

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

 

 

 

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Kodeks Karny Wykonawczy, dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

 

Widzenia dla skazanych odbywają się w dniach:

- wtorki w godz. 8.00 - 12.00 (rejestracja do godz. 11.00),

- piątki w godz. 8.00 - 15.00 (rejestracja do godz. 14.00),

- niedziele w godz. 8.00 - 12.00 (rejestracja do godz. 10.00),

- pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, jeżeli dzień ten przypada w poniedziałek, środę, czwartek lub sobotę, w godzinach 8.00 - 12.00 (rejestracja do godz. 10.00),

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w dniach:
- wtorki w godz. 12.00 - 15.00 (rejestracja do godz. 14.00),

- niedziele w godz. 12.00 - 15.00 (rejestracja do godz. 14.00),

- pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, jeżeli dzień ten przypada w poniedziałek, środę, czwartek lub sobotę, w godzinach 12.00 - 15.00 (rejestracja do godz. 14.00)

W pierwszej kolejności widzenia udzielane będą kobietom w ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

 

KOMUNIKAT 

Decyzją sądu, osoba skazana na karę pozbawienia wolności, może zostać oddana pod dozór kuratora sądowego. Zgodnie z art. 170§2 kodeksu karnego wykonawczego, sprawowanie dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa może być również powierzone stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osobie godnej zaufania. Powierzenie dozoru następuje na wniosek  lub za zgodą powyższych podmiotów.

 Stowarzyszeniom, organizacjom lub instytucjom sprawującym dozór przysługuje prawo do:

1. odwiedzania osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktowania się z ich rodziną, żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki,

2. współdziałania z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy postępowanie wykonawcze,

3. współdziałania z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia,

4. przeglądania akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd,

5. przeprowadzania wywiadów środowiskowych i zbierania niezbędnych informacji od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

6. podejmowania innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających,

7. udzielania skazanym innej stosownej pomocy.

W związku ze sprawowaniem przedmiotowego dozoru przyznaje się miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu ponoszonych na tę okoliczność kosztów.

KOMUNIKAT

W związku ze zmianą podmiotu prowadzącego punkt sprzedaży przy Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim zmianie uległo także konto bankowe, na które należy wpłacać pieniądze w przypadku realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych. Nowy nr konta to: Bank Gospodarstwa Krajowego, 85 1130 1017 0020 1458 9320 0093.

 

Skazany i tymczasowo aresztowany ma prawo otrzymać paczkę żywnościową zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Karnym Wykonawczym, wyłącznie za pośrednictwem kantyny w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Osadzony za zezwoleniem Dyrektora ma prawo otrzymać paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Tymczasowo aresztowany paczkę ze środkami higieny i lekami może otrzymać za zgodą organu dysponującego i Dyrektora jednostki. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

 

Nie przyjmuje się paczek:
- bez spisu zawartości,
- zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,
- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

 

Paczki higieniczne i odzieżowe mogą być dostarczane bezpośrednio do Aresztu w godzinach 8.00 do 15.00 lub nadsyłane pocztą.

W przypadku paczek żywnościowych zamawianych w kantynie Aresztu obowiązują następujące procedury.

Druk zamówienia paczki

Lista produktów dostępnych w kantynie AŚ Ostrów Wlkp.

Procedury, druk zamówienia paczki oraz lista produktów dostępnych w kantynie utworzone zostały w formacie PDF. Do otwarcia słuzy darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader dostępna na stronie producenta http://get.adobe.com/reader/

Waga zakupów w kantynie w ramach tzw. wypiski oraz e - paczek nie może jednorazowo przekroczyć 6 kg. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciężaru, w.w zakupy nie zostaną zrealizowane.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

KOMUNIKAT

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana w zakresie udzielania widzeń. Nie będzie możliwości realizowania widzeń dla skazanych w soboty.

Widzenia dla skazanych realizowane będą w dniach:

- wtorki w godz. 8.00 - 12.00 (rejestracja do godz. 11.00),

- piątki w godz. 8.00 - 15.00 (rejestracja do godz. 14.00),

- niedziele w godz. 8.00 - 12.00 (rejestracja do godz. 10.00),

- pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, jeżeli dzień ten przypada w poniedziałek, środę, czwartek lub sobotę, w godzinach 8.00 - 12.00 (rejestracja do godz. 10.00),

Terminy widzeń dla tymczasowo aresztowanych nie ulegną zmianie. Będą się odbywały we wtorki i niedziele.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

KOMUNIKAT

W związku ze zmianą podmiotu prowadzącego punkt sprzedaży przy Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim zmianie uległo także konto bankowe, na które należy wpłacać pieniądze w przypadku realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych. Nowy nr konta to: Bank Gospodarstwa Krajowego, 85 1130 1017 0020 1458 9320 0093.

 

KOMUNIKAT

Informuje się, iż w najbliższą niedzielę, tj. w dniu 09.02.2020r. nie będą realizowane widzenia: dłuższe, dodatkowe, łączone oraz bezdozorowe.

Powyższe utrudnienia spowodowane są pracami technicznymi na systemie informatycznym Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności.

 

FUNDUSZE UNIJNE

Areszt Śledczy realizuje projekt pn. "Termomodernizacja budynków Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim nr POIS.01.03.01-00-0089/16"

Cel projektu to zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące projektu można zgłaszać na stronie internetowej NFOŚiGW: NFOŚiGW Nieprawidłowości

NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu

ul. Ledóchowskiego 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

34 1010 1469 0602 0613 9120 0000

INFORMACJA

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej