1. Zasady udzielania widzeń tymczasowo aresztowanym:

1) Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w niedziele oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 08.00 - 15.30. Widzenia te odbywają się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.
2) W przypadku zgody organu dysponującego na udzielenie widzenia w innej formie, widzenie dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w godz. 14:00 - 15:30.
3) Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu tymczasowo aresztowanemu udziela się tylko jednego widzenia. O zwiększonej liczbie widzeń w tym samym dniu decyduje dyrektor.
4) W przypadku osoby tymczasowo aresztowanej dyrektor może tylko indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia.
5) W widzeniu z tymczasowo aresztowanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, które wcześniej uzyskały zgodę organu dysponującego na taką formę spotkania. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu.
 
2. Zasady udzielania widzeń skazanym lub ukaranym:
1) Widzenia odbywają się w każdą niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 8.00 - 14.00.
2) Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.
3) W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą ilością osób odwiedzających.
4) W widzeniu ze skazanym lub ukaranym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, które wcześniej uzyskały zgodę organu dysponującego na taką formę spotkania. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką dunkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

 

 

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W OSTRÓDZIE

UWAGA!!!!

 

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 lipca 2015 roku, nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego oraz niektórych innych ustaw, przedstawiam procedury w zakresie realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek żywnościowych:

1. Od dnia 01.07.2015 roku osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe, wyłącznie na bazie artykułów dostępnych w kantynie. Paczki dostarczane z poza jednostki, po dniu 30.06.2015 roku, nie będą przyjmowane.
2. Osadzeni mają możliwość zrealizowania prawa do otrzymania paczki żywnościowej w trzech formach:


a) osobiste zamówienie paczki przez osadzonego – na podstawie pisemnie złożonego zamówienia, które składa wychowawcy, potwierdzeniu uprawnienia do otrzymania paczki oraz posiadania środków pieniężnych na pokrycie kosztów jej przygotowania,
b) zamówienie paczki przez osobę najbliższą, ujętą w systemie Noe.NET jako osoba najbliższa, w trakcie trwania widzenia – na podstawie pisemnie złożonego zamówienia, które osoba odwiedzająca przekazuje funkcjonariuszowi dozorującemu widzenia, potwierdzeniu uprawnienia do otrzymania paczki przez osadzonego oraz pokryciu kosztów jej przygotowania,


c) zamówienie paczki drogą pocztową przez osobę najbliższą, ujętą w systemie Noe.NET jako osoba bliska – (szczegółowy tryb postepowania opisany jest na stronie internetowej aresztu).


3. Stosowne druki zamówienia paczki żywnościowej wraz z aktualnym cennikiem oraz wykazem artykułów dostępnych w kantynie będą ogólnie dostępne w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, w biurze przepustek, na stronie internetowej jednostki oraz u oddziałowych.


4. Paczki żywnościowe, od dnia złożenia zamówienia, dostarczane będą osadzonym w terminie do 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuję się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.


5. Osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, których objętość nie może przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego dla posiadanej żywności oraz 9 l napojów.
6. Przy realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej lub realizacji „wypisek” na osadzonym ciąży obowiązek uwzględnienia możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych artykułów, na zasadach określonych w pkt 5.


7. W przypadku, gdy ilość żywności lub napojów przechowywanych w celi przekroczy limit określony w pkt 5, to realizacja uprawnień osadzonego do „wypiski” oraz paczki żywnościowej będzie możliwa dopiero wówczas, jeżeli osadzony będzie posiadał w celi mieszkalnej nie więcej niż 6 kg żywności oraz 9 l napojów.

 

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia

  

 

Cennik produktów dostępnych w kantynie

Formularz zamówienia paczki
 

Dyrektor  Aresztu Śledczego w Ostródzie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.00,

od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15.00.

NBP O/O Olsztyn

 

 

37101013970081101391200000

Ogłoszenie aukcji na sprzedaż samochodu

Areszt Śledczy

ul. Olsztyńska 3, 14-100 Ostróda,

Ogłasza aukcję na sprzedaż środka trwałego

 

Przedmiot aukcji

Samochód ciężarowy marki Citroen Berlingo, rocznik 2005 nr rej. NOS 6N20, przebieg 101 671 km, wartość szacunkowa wynosi – 6.100 zł (sześć tysięcy sto złotych 00/100).

Szczegółowe informacje techniczne na temat samochodu można uzyskać pod nr telefonu
tel. 89 646 02 30 lub elektronicznie, adres email: dkw_ostroda@sw.gov.pl

Sprzedający dysponuje oceną techniczną dotyczącą powyższego pojazdu sporządzoną przez powołaną komisję.

Samochód można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu przedmiotowych oględzin z osobą uprawnioną z ramienia Sprzedającego do kontaktów z oferentami: p. Dawid Cemka, tel. 89 646 02 31, e-mail: dawid.cemka@sw.gov.pl lub od godz. 10.00 do godz. 11.00
w dniu 23 maja 2017 r. w siedzibie sprzedającego.

Zasady aukcji i informacje szczegółowe

1. Aukcja będzie przeprowadzona na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w Sprawie Szczegółowego Sposobu Gospodarowania Niektórymi Składnikami Majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017
(Dz.U. z 2017 r. poz. 729).

2. Wysokość postąpienia wynosi: 100 zł.

3. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

4. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w dniu zapłacenia ceny nabycia.

6. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu aukcji.

Wadium

1. Uczestnicy aukcji zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości szacunkowej pojazdu tj. 610 zł.

2. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium. Wadium należy wpłacać na konto Aresztu Śledczego w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 3 na nr konta: 37 1010 1397 0081 1013 9120 0000 lub w kasie sprzedającego w terminie do dnia 23 maja 2017 roku do godziny 11:00.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje, co najmniej ceny wywoławczej;

uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

5. Komisja niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji

Aukcja odbędzie się dnia 23 maja 2017 roku o godzinie 11:30 w siedzibie sprzedającego tj. Areszt Śledczy w Ostródzie, ul. Olsztyńska 3.

Treść ogłoszenia jest dostępna na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Aresztu Śledczego w Ostródzie pod adresem:

http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/Og%c5%82oszenia.aspx?BiuletynID=92

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej