Zasady udzielania widzeń w Areszcie Śledczym w Opolu

Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się:

1. w każdy III, IV lub V piątek miesiąca w godz 8:00 do 15:00

2. w każdą I i II niedzielę miesiąca w godz: 8:00 do 16:00

Widzenia dla skazanych odbywają się:
1. w każdą środę miesiąca, w godz. 8:00 – 15:00;
2. w każdy I i II piątek miesiąca; w godz. 8:00 – 15:00
3. w każdą III, IV bądź V niedzielę miesiąca; w godz. 8.00 – 16.00

Widzenia w dni ustawowo wolne od pracy w 2020r.

 • 6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli- widzenia dla tymczasowo aresztowanych
 • 12 kwietnia 2020 r. (niedziela) Pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych - widzenia dla tymczasowo aresztowanych
 • 3 maja 2020 r. (niedziela) Święto Konstytucji 3 Maja - widzenia dla tymczasowo aresztowanych
 • 11 czerwca 2020 r. (czwartek) Dzień Bożego Ciała - widzenia dla tymczasowo aresztowanych
 • 15 sierpnia 2020 r. (sobota)  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - widzenia dla tymczasowo aresztowanych
 • 11 listopada 2020 r. (środa) Narodowe Święto Niepodległości - widzenia dla skazanych
 • 26 grudnia 2020 r. (sobota) Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia - widzenia dla tymczasowo aresztowanych

Osoby wyrażające pisemnie chęć wykorzystania widzenia zgłaszają ją funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na posterunku brama w godzinach od 7:30 do 13:45w dni robocze, a w niedziele i święta w godzinach od 7:30 do 14:45.

W pierwszej kolejności widzenia dla odwiedzających skazanych będą udzielane osobom:

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku lub o kulach;
- powyżej 75 roku życia,
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3.

Osadzony udający się na widzenia oraz na czynności procesowe nie może posiadać ręcznego zegarka.

1. Osoba odwiedzająca może zaopatrzyć się w artykuły spożywcze i napoje w ilości pokrywającej potrzeby tzw. poczęstunku, do wspólnej konsumpcji z osadzonym podczas trwania widzenia. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
2. Po zakończeniu widzenia skazany może zabierać ze sobą karty magnetyczne do aparatów telefonicznych.
3. W sprawie realizacji art. 138 § 1 pkt. 7 Kkw, art. 91 pkt. 7 i art. 92 pkt. 9 Kkw, art. 138 § 1 pkt. 8 Kkw i art. 165 § 2 Kkw, ustala się co następuje:
- skazani pracujący wychodzący na widzenia lub przepustki w dni robocze, winni termin wyjścia uzgodnić indywidualnie z przełożonym w miejscu pracy,
- realizacja zezwoleń na czasowe opuszczenie aresztu (w tym dotyczących realizacji zajęć kulturalno - oświatowych) i przepustek nie może rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 8.00,
- powrót do aresztu nie może nastąpić później niż o godzinie 17.00. Wyjątek stanowią zajęcia o charakterze terapeutycznym, kulturalno – oświatowym, sportowym i nauczaniem realizowane poza terenem aresztu śledczego. Ich terminy i czas trwania uzależniony jest od osób i instytucji je prowadzących.

 

 

 

Zasady przyjmowania paczek w Areszcie Śledczym w Opolu
 
Uwaga!

W zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności, osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie są przyjmowane.

Łączna ilość żywności, którą osadzony może posiadać w celi mieszkalnej nie może przekraczać 6 kg.

Komunikat

W trakcie widzenia lub po zakończonym widzeniu, w kantynie Aresztu Śledczego w Opolu można zakupić, poza limitem paczki regulaminowej następujące artykuły:
- kartę magnetyczną do samoinkasujących aparatów telefonicznych,
- artykuły higieniczne (w ilości jednej reklamówki)

Uprawnienie przysługuje wyłącznie osobie, która miała widzenie w danym dniu. Zakupy dokonane na rzecz osadzonego, który nie miał widzenia, nie będą realizowane.

Zasady dostarczania i udzielania paczek osobom pozbawionym wolności:

1. Paczki z odzieżą, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny osobistej, lekarstwami i innymi przedmiotami, na przyjęcie których osadzeni uzyskali zezwolenie dyrektora, mogą być doręczane do aresztu bezpośrednio przez nadawcę od poniedziałku do piątku oraz niedziele w godz. 8.00 – 14.30 albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską, gońca.
2. Paczka winna znajdować się w pudełku kartonowym, zawinięta w papier pakowy i zasznurowana. Na opakowaniu należy umieścić czytelną informację o osobie nadawcy oraz odbiorcy (imię, nazwisko, imię ojca osadzonego oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania nadawcy). Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. Paczki dostarczone w innej formie nie będą przyjmowane. Wymóg opakowania i opisania dotyczy wszystkich paczek, w tym także tych dostarczanych bezpośrednio do aresztu.
3. Dostarczona do jednostki paczka podlega kontroli m.in. przy wykorzystaniu odpowiednich środków i urządzeń technicznych.
4. Zabrania się dostarczania w paczce artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

Wykaz artykułów, których nie należy przekazywać, przesyłać w paczkach dla osadzonych.

Artykuły higieny osobistej:
- dezodoranty w postaci płynnej i aerozolu,
- wody kolońskie, toaletowe, perfumy itp.,
- pianka, żel do golenia,
- kremy,
- szampony, żele do kąpieli,
- pasta do zębów,
- elektryczne szczoteczki do zębów, trymery.

Artykuły przemysłowe:
- kleje, pióra, tusze wraz z nabojami, atrament, markery, pisaki,
- pasta do butów,
- pościel,
- płyny przemysłowe( denaturat, terpentyna, benzyna, rozpuszczalnik, itp.),
- proszek i płyn do prania, płyn do okien itp.,
- farby do włosów,
- materiały i urządzenia elektryczne np. przewody, gniazdka, wtyczki, grzałki o mocy powyżej 500 W, czajniki o mocy powyżej 1500 W, itp.),
- wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne,
- gaz do zapalniczek.

Artykuły żywnościowe i spożywcze.

 1. Paczka, która będzie zawierała artykuły niedozwolone nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki. Zostanie ona zwrócona osobie, która ją dostarczyła lub odesłana na koszt osadzonego.
 2. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem kantyny.
 3. Osadzony może zamówić osobiście paczkę żywnościową po złożeniu pisemnego zamówienia oraz pokryciu kosztów przygotowania tej paczki.
 4. Osoby bliskie (odnotowane w systemie informatycznym) mogą zamówić paczkę żywnościową na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę: w trakcie widzenia, drogą pocztową bądź elektroniczną wraz z dowodem wpłaty na adres mailowy dostępny na stronie internetowej AŚ w Opolu.
 5. Zamówienie będzie przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
 6. Paczki będą wydawane osadzonym do 5 dni roboczych od wpłynięcia zamówienia do kantyny. Z przyczyn niezależnych od jednostki okres ten może ulec zmianie.
 7. Dokonując zakupów artykułów w kantynie, składając tam zamówienie na otrzymanie paczki, a także realizując za zgodą dyrektora zezwolenia na otrzymanie z zewnątrz paczki odzieżowej bądź higienicznej osadzony jest zobowiązany uwzględnić następujące zasady związane z ilością i wymiarami rzeczy, które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej: kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego; kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości; 9 l napojów.
 8. Łączna ilość żywności, po dokonanych zakupach, którą osadzony może posiadać w celi mieszkalnej nie może przekraczać 6 kg.

Komunikat

Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

Formularze zamówienia oraz listy produktów są dostępne w jednostce penitencjarnej w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki penitencjarnej: www.sw.gov.pl (w zakładce dotyczącej AŚ Opole).

Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć do punktu sprzedaży poprzez:
a) drogą pocztową na adres: Areszt Śledczy w Opolu, ul. Sądowa 4; 45-033 Opole z dopiskiem "KANTYNA" wraz z przekazem pocztowym lub przekazem bankowym na konto firmy realizującej. Informujemy, że od dnia 31.10.2018 wpłaty na e-paczki należy dokonywać na nowe konto bankowe MIGB MAZOVIA: 83 1130 1017 0020 1458 9320 0032 z dopiskiem w tytule ePaczka,
b) bezpośrednio w punkcie sprzedaży przy Areszcie Śledczym w Opolu,
c) drogą elektroniczną na wskazany przez wynajmującego adres poczty internetowej: kantyna.opole@gmail.com

Przesłany druk zamówienia wraz z potwierdzeniem wpłaty jest podstawą do zrealizowania paczki żywnościowej.
Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku takiego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.

!!! UWAGA !!!

Paczka realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
Przykładowy wzór zamówienia na paczkę oraz listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej jak i oświadczenia osoby zamawiającej paczkę dołączony jest do niniejszego komunikatu.

Pliki do pobrania:

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP Oddz. Okr. Opole
Damrota
Opole
26 1010 1401 0014 1413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej