Zgodnie z art. 24 a Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. Dz. U. 2010 r. Nr 79 poz. 523 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2470, Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane osobowe o osobach, na pisemny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, podmiotom ustawowo uprawnionym, w zakresie określonym w ustawach w tym również na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej w postaci papierowej lub elektronicznej, udostępnia dane osobowe osoby obecnie pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby. Jednocześnie informuję, że wszelkie informacje dotyczące osób pozbawionych wolności nie są udzielane telefonicznie. Szczegółowe informacje dotyczące udzielania informacji lub udzielenia danych osobowych o osobie pozbawionej wolności znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 luty 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności, Dz.U. z 2022 r. poz. 460.

Widzenia udzielane są w ilości i wymiarze zgodnym z grupą i podgrupą jaką posiada osadzony.

Zgodnie z zapisem art. 105a. kkw:

§ 1. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, z zastrzeżeniem art. 90 pkt 6 i art. 91 pkt 8.

§ 2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

§  3.  Skazani, o których mowa w art. 87a, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu trwania widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą niż dwie liczbą osób pełnoletnich

Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.

I. Dni wyznaczone na widzenia:

 1. dla skazanych:
 • każda środa miesiąca;
 • każdy piątek miesiąca oprócz pierwszego;
 • każda niedziela miesiąca oprócz trzeciej;
 • dla osób tymczasowo aresztowanych:
 • każdy pierwszy piątek miesiąca;
 • każda trzecia niedziela miesiąca.

  II. Godziny wyznaczone na widzenia:

 1. dla skazanych:                                                                                                                                  
 • w dni wyznaczone na widzenia w następujących godzinach:

8.00   -  9.00

9.30   - 10.30

11.00 - 12.00

12.30 - 13.30

14.00 - 15.00

        2. dla osób tymczasowo aresztowanych:

 •  w dni wyznaczone na widzenia w następujących godzinach:

8.00   -   9.00

9.30   - 10.30

11.00 - 12.00

12.30 - 13.30

14.00 - 15.00

III. Miejscem wyznaczonym na widzenia jest:

 1. dla skazanych: sala widzeń dla skazanych, usytuowana w części administracyjnej jednostki;
 2. dla osób tymczasowo aresztowanych: sala widzeń dla tymczasowo aresztowanych, usytuowana w części administracyjnej jednostki;

 IV. Porządek przeprowadzania widzenia odbywa się według następujących zasad:

 1. widzenia udzielane są tylko i wyłącznie w określonych powyżej dniach oraz godzinach na podstawie dokonanych wcześniej zgłoszeń telefonicznych osób odwiedzających zainteresowanych widzeniem;
 2. ustalenie dnia oraz godziny widzenia możliwe jest pod numerem telefonu 77 549 23 02 w dni robocze w godzinach 9:00 – 13:00, nie później niż dzień przed planowanym widzeniem; 
 3. widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą pod nadzorem funkcjonariusza, chyba że organ dysponujący zezwoli na widzenie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z odwiedzającym;
 4. w pierwszej kolejności widzenia udzielane są, jednakże następującym osobom odwiedzającym: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia z uwzględnieniem pkt 1 i 2 niniejszego ustępu;
 5. nie udziela się widzeń z osobami przybyłymi na widzenie w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem substancji odurzających lub u których temperatura ciała przekracza 37,5 stopni Celsjusza;
 6. małoletni do lat 15 może skorzystać z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub innej osoby najbliższej, a w przypadku, gdy osoby te nie uzyskały zgody organu dysponującego lub nie chcą uczestniczyć w widzeniu – pod opieką wyznaczonego przez dyrektora funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego;
 7. osoba odwiedzająca może zabrać na widzenie wyłącznie pieniądze (bez portfela). Pozostałe przedmioty zobowiązana jest pozostawić w zamkniętej szafce przy wejściu do jednostki;
 8. widzenie powinno odbywać się w sposób kulturalny, z zachowaniem zasad obyczajnego zachowania, bez  zakłócania spokoju i porządku. W trakcie trwania widzenia osoba odwiedzająca oraz odwiedzana zajmuje miejsce wskazane przez funkcjonariusza. Zabrania się zmiany miejsca realizacji widzenia;
 9. w czasie trwania widzeń obowiązuje zakaz palenia tytoniu;
 10. zabrania się osobom odwiedzającym przekazywania, a osadzonym odbierania jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów bez wcześniejszej zgody dyrektora aresztu. Dopuszcza się przekazanie osobie odwiedzającej za pośrednictwem funkcjonariusza nadzorującego widzenie zatwierdzonej: „PROŚBY O PRZYJĘCIE SPRZĘTU RTV/AGD” lub „PROŚBY O TALON HIGIENICZNO-ODZIEŻOWY/ART.PAPIERNICZO-PIŚMIENNICZE”;
 11. w czasie widzeń osadzony może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione wyłącznie
 12. w kantynie przez osoby odwiedzające. Nie zezwala się osadzonym na zabieranie ze sobą do oddziału mieszkalnego nieskonsumowanych w czasie widzeń artykułów. Z poczęstunku nie mogą skorzystać osadzeni, którym widzenie jest udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;
 13. osadzony udający się na widzenie oraz na czynności procesowe nie może posiadać przy sobie zegarka na rękę.

      V. Widzenia odbywają się według następujących zasad:

 1. każda osoba ubiegająca się o widzenie z tymczasowo aresztowanym powinna posiadać ważne zarządzenie o zgodzie na widzenie, wydane przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje;
 2. w przypadku, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów dysponujących wymagana jest zgoda wszystkich organów na widzenie z osobą odwiedzającą;
 3. udzielenie widzenia w trakcie pracy osadzonego jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściwego przełożonego i nie powinno dezorganizować zatrudnienia;
 4. osoby odwiedzające, zgłaszają pisemnie chęć wykorzystania widzenia funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy wejściu do jednostki co najmniej 20 minut przed umówioną godziną, wynikającą z telefonicznej rejestracji widzeń

      VI. widzenia będą udzielane w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

 • 31 marca - pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych; - widzenia dla skazanych;
 • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja; - widzenia dla tymczasowo aresztowanych;
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia - widzenia dla tymczasowo aresztowanych;
 1. w przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad, a także tych wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz wydawanych poleceń przez nadzorującego funkcjonariusza, widzenie może zostać przerwane i zakończone przed czasem;
 2. po zakończeniu widzenia możliwy jest kontakt osób odwiedzających z wychowawcą;  udzielenie informacji o osobach osadzonych następuje po uzyskaniu stosownej zgody na udzielanie informacji lub udostępnienie danych osobowych;
 3.  zasady widzeń mogą ulec zmianie w sytuacji, o której mowa w § 43 niniejszego zarządzenia

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem (77) 549 23 02, w dni robocze w godzinach 9:00 – 13:00, nie później niż dzień przed planowanym widzeniem. Osoby odwiedzające, zgłaszają pisemnie chęć wykorzystania widzenia funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy wejściu do jednostki co najmniej 20 minut przed umówioną godziną, wynikającą z telefonicznej rejestracji widzeń.

 

I. Terminy i zasady przyjmowania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego:

1. paczki, na które osadzony uzyskał zgodę dyrektora, mogą być doręczane do jednostki bezpośrednio przez nadawcę od poniedziałku do piątku oraz niedziele w godz. 8.00 – 14.30 albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską, gońca, itp.

2. Sposób przyjmowania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego :

1) przesłane lub dostarczone paczki powinny być właściwie zapakowane (np. pudło kartonowe i papier pakowy) a na opakowaniu musi znajdować się przyklejona II część wystawionego przez areszt talonu. Na opakowaniu należy umieścić czytelną informację o osobie nadawcy (imię, nazwisko i adres zamieszkania nadawcy) oraz odbiorcy (imię, nazwisko, imię ojca osadzonego);

2) wewnątrz paczki powinien znajdować się talon z częścią I. W paczkach dostarczonych bezpośrednio powinien znajdować się talon z częścią I i II;

3) paczki nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane do aresztu. Wymóg opakowania i opisania dotyczy wszystkich paczek, w tym także tych dostarczanych bezpośrednio do aresztu;

4) dostarczona do jednostki paczka podlega kontroli m.in. przy wykorzystaniu odpowiednich środków i urządzeń technicznych;

5) rzeczy i przedmioty (w tym przesłane pocztą – paczki higieniczno-odzieżowe), na które osadzony nie posiada zgody dyrektora, zostaną zwrócone osobie, która je dostarczyła lub odesłane na koszt osadzonej.

6) zabrania się dostarczania w paczce artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości;

7) osadzony, który otrzymał talon ze zgodą dyrektora będzie mógł go wysłać listem osobom bliskim lub przekazać podczas widzenia;

8) wykaz artykułów niedozwolonych w paczce stanowi w szczególności:

a) artykuły higieny osobistej:

- dezodoranty wszelkiego rodzaju;

- wody kolońskie, toaletowe, perfumy itp.;

- pianka, żel do golenia;

- kremy; - szampony, żele do kąpieli;

- pasty wszelkiego rodzaju;

- mydła;

- elektryczne szczoteczki do zębów, maszynki do golenia i strzyżenia, trymery;

- chusteczki nawilżone.

b) artykuły przemysłowe:

- kleje, pióra, tusze wraz z nabojami, atrament, markery, pisaki, długopisy żelowe;

- pasta do butów;

- pościel;

- płyny przemysłowe ( denaturat, terpentyna, benzyna, rozpuszczalnik, itp.);

- proszek i płyn do prania, płyn do okien itp.,

- farby do włosów; - materiały i urządzenia elektryczne np. przewody, gniazdka, wtyczki, grzałki o mocy powyżej 500 W, czajniki o mocy powyżej 1500 W, itp.);

- wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, itp.;

- gaz do zapalniczek;

- folia aluminiowa.

3. Zasady przygotowania paczki higieniczno-odzieżowej:

a) paczkę należy przygotować w formie kartonu. Obowiązkowo II część talonu należy przykleić na paczkę w widocznym miejscu, część I powinna znajdować się w paczce;

b) paczka bez naklejonej części II talonu lub zawierająca artykuły nie wyszczególnione w talonie - nie będzie przyjęta do jednostki;

c) część I wypełnia osadzony, część II administracja aresztu. Artykuły, na które osadzony nie uzyska zgody zostaną wykreślone;

d) w przypadku paczki dostarczanej bezpośrednio przez osobę: osoba dostarczająca musi posiadać część I i II prośby;

e) talon higieniczno-odzieżowy wydaje się na prośbę osadzonego;

f) nie wydaje się duplikatu talonu. Dane powinny być wypełnione czytelnie (drukowanymi literami);

g) ważność talonu na przyjęcie rzeczy wynosi 2 miesiące od daty decyzji dyrektora;

h) paczki nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane do aresztu. Wymóg opakowania i opisania dotyczy wszystkich paczek, w tym także tych dostarczanych bezpośrednio do aresztu;

i) ingerencja w dane zawarte na talonie (również kopiowanie) skutkuje nieprzyjęciem i odesłaniem paczki.

k) osadzony, który otrzymał talon ze zgodą dyrektora będzie mógł go wysłać listem osobom bliskim lub przekazać podczas widzenia;

II. Zamawianie paczek żywnościowych odbywa się według następujących zasad:

1. osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem kantyny;

2. zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów dostępnej w jednostce penitencjarnej. Lista produktów dostępnych w sprzedaży znajduje się w gablotach informacyjnych w świetlicach, salach widzeń, punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej jednostki;

3. osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia przez osoby najbliższe figurujące w systemie informatycznym oraz po pokryciu kosztów jej przygotowania;

4. zamówienie na paczkę realizowane przez osobę najbliższą, może być przesłane drogą pocztową na adres Aresztu Śledczego w Opolu z dopiskiem ,,Kantyna” bądź elektronicznie na adres mailowy kantyny wraz z dowodem pokrycia kosztów paczki (dowód wpłaty na konto podmiotu realizującego paczkę). W przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia, nie będzie ono realizowane, a zwrot opłaty nastąpi w sposób wskazany na oświadczeniu zamówienia;

5. osadzony może również otrzymać paczkę żywnościową po złożeniu pisemnego zamówienia oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki ze środków finansowych pozostających do jego dyspozycji;

6. w przypadku opłacenia paczki przez osoby najbliższe formularz zamówienia osadzony otrzymuje z kantyny;

7. zamówienia na paczkę przyjmowane są w każdym dniu roboczym;

8. zamówienie będzie przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży (kantynę) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonej do otrzymania paczki;

9. data wpływu zamówienia do realizacji decyduje o miesiącu, w którym paczka jest zrealizowana;

10. czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia nie powinien przekroczyć pięć dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od jednostki okres ten może ulec zmianie. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego, paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania;

11. środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

12. zgodnie z art. 110a § 1 skazany m. in. ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowej o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Co za tym idzie, zamawiany ciężar paczki nie może przekroczyć 6 kg.

 

Firmą realizującą e-paczki jest:


Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

ul. Antoniego Kocjana 3
01-473 Warszawa

NIP 8880200355

Adres strony Polska Grupa SW - operatora kantyny z informacjami dotyczącymi zamawiania paczek dla skazanych:

e-paczka

 

 

Rozmiar: 4.9 MB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP Oddz. Okr. Opole
Damrota
Opole
Kod BIC: NBPLPW 26 1010 1401 0014 1413 9120 0000

IBAN: PL26 1010 1401 0014 1413 9120 0000 (dla przelewów z zagranicy)  

26 1010 1401 0014 1413 9120 0000 (dla przelewów krajowych)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej