Komunikat dotyczący widzeń

1. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby dorosłe, liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.

2. Osadzonemu w miesiącu udziela się widzeń zgodnie z posiadaną podgrupą klasyfikacyjną.

3. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie.

4. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu udziela się tylko jednego widzenia.

5. W czasie widzeń istnieje możliwości dokonywania zakupów w kantynie jednostki.

6. Widzenie odbywa się pod nadzorem funkcjonariusza.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 89 524 86 00 (zaczekać na połączenie z operatorem), lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem, widzenia_as_olsztyn@sw.gov.pl; w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w niedzielę w godzinach 8.00 – 15.00.

GODZINY I SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA PACZEK

 

Paczki żywnościowe:

1.    Osadzony ma prawo raz w miesiącu otrzymać paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego, tj. punktu sprzedaży (kantyny).

2.    Na dokonanie zakupu artykułów innych niż dostępne w punkcie sprzedaży, wymagane jest uzyskanie indywidualnej zgody dyrektora aresztu.

3.    Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie (na druku zamówienia) oraz po pokryciu kosztów jej przygotowania ze środków finansowych pozostających do jego dyspozycji.

4.    Skazany zamawiając paczkę żywnościową zobowiązany jest uwzględnić ograniczenia wagowe i ilościowe posiadania żywności w celi, tj. 6 kg i 9 l napojów.

5.    Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane przez wychowawcę w każdym dniu roboczym, a termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia jego złożenia.

6.    Druk zamówienia na paczkę, lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży zawierająca informacje o aktualnej cenie oraz ich wadze, są dostępne u oddziałowego.

7.    Zamówienie może być złożone także przez osobę bliską (wskazaną wcześniej przez osadzonego) po pokryciu przez nią kosztów przygotowania paczki w trakcie widzenia lub przesłaniu zamówienia wraz z dowodem wpłaty bezpośrednio do punktu sprzedaży (kantyny). Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest w punkcie sprzedaży („kantynie”), w biurze przepustek, w poczekalni dla osób odwiedzających,na sali widzeń, na stronie internetowej jednostki.

8.    Zamówienie od osoby bliskiej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, że posiada on uprawnienia do otrzymania paczki oraz po pokryciu kosztów jej przygotowania. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Pozostałe paczki:

1.    Skazany może za zezwoleniem dyrektora aresztu, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza - również z lekami (na każdy rodzaj paczki zezwolenie należy uzyskać oddzielnie).

2.    Paczki przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 i w dni udzielania widzeń w godzinach od 800 do 1400, po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego
w jednostce i sprawdzeniu uprawnienia do otrzymania paczki. Paczki mogą być doręczone do aresztu bezpośrednio przez nadawcę paczki, za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, firmy kurierskiej oraz gońca.

3.    Wydawanie paczek odbywa się w dni robocze w godzinach od 1000 do 1430.

4.    Paczki podlegają kontroli w obecności osadzonego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości,a także środki łączności i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w jednostce oraz przedmioty, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego lub realizację ustalonego porządku w jednostce, w tym przedmioty niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki. 

     Leki przesłane w paczkach są wydawane przez służbę zdrowia wg zaleceń lekarza

 

INFORMACJA

Z uwagi na liczne skargi dotyczące pobierania prowizji za pośredniczenie w realizacji e-paczek informujemy, że Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia pobiera jedynie opłatę za przygotowanie paczki, której koszt w zależności od opakowania wynosi od 1,00 zł do 2,00 zł. Praktyka pobierania minimum 10% od wartości wpłaconej kwoty jest stosowana przez firmy zewnętrzne, które nie są związane z naszą Instytucją. Korzystanie z firm pośredniczących będzie wiąże się z dodatkowymi opłatami oraz dłuższym terminem realizacji paczki, lub może wiązać się z brakiem realizacji paczki z uwagi na niezaktualizowaną listę dostępnych produktów.

Aby uniknąć powyższego, zamówienia należy składać na zasadach określonych na stronie internetowej https://e-paczka.org/formularz. Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować na adres paczki@pgsw.pl, lub numer telefonu 22/328-61-41.

Ponadto informujemy, że w przypadku dokonywania wpłat na e-paczki w Zastępczej Obsłudze Kasowej, tj. pośrednika różnych banków, pośrednik ten pobiera opłatę w wysokości 1% kwoty transakcji oraz nie mniej niż 20,00 zł lub wg taryfikatora danego banku, co wpływa na pomniejszenie wartości realizowanego zamówienia przez kantynę. Dla przykładu, wpłacając w ZOK kwotę na e-paczkę w wysokości: 50,00 zł, 100,00zł lub 200,00 zł paczka zostanie zrealizowana odpowiednio na kwotę: 30,00 zł, 80,00 zł, 180,00 zł.

Rozmiar: 136.6 kB
Druk na paczkę zamówienie internetowe Rozmiar: 228.2 kB

Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki w godzinach 8.00 - 17.00,

w pozostałe dni robocze 8.00 - 15.30

Areszt Śledczy w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców do składnia ofert:
1. Przedmiot konkursu:
Dzierżawa hali produkcyjnej wybudowanej w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie przy ul. Opolskiej 42 w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zatrudniającego osadzonych.
Założeniem inwestycyjnym jest wybudowanie w latach 2018 - 2019 hali o powierzchni użytkowej ok. 1.200 m2 (o wymiarach 80 m na 15 m). Celem wybudowania hali produkcyjnej jest stworzenie miejsc pracy dla ok. 60 - 90 skazanych, przy założeniu pracy również w systemie dwuzmianowym.

Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (za wyjątkiem ewentualnej specjalistycznej infrastruktury i instalacji) zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Za wyposażenie obiektów w specjalistyczne instalacje oraz w maszyny i urządzenia pod konkretną działalność i zatrudnianie osadzonych odpowiadać będzie kontrahent.

2. Oferta powinna zawierać:

 1. Proponowaną stawkę czynszu netto za m2 powierzchni hali za 1 miesiąc, informujemy że Areszt Śledczy aktualnie nie jest płatnikiem podatku VAT.
 2. Liczbę utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty.
 3. Opis prowadzonej działalności, doświadczenie na rynku, ogólny opis stanowisk pracy  osadzonych i planowanej działalności.
 4. Aktualny wyciąg z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej.
 5. Aktualne oświadczenie o niekaralności.
 6. Oświadczenie kontrahenta, że transport realizowany będzie przez pojazdy ciężarowe o średnich gabarytach i tonażu, dopuszczonym do ruchu na ulicy Czeskiej w Olsztynie oraz pozostałych drogach dojazdowych do obiektu.
 7. Oświadczenie kontrahenta o zobowiązaniu się do zawarcia umowy dzierżawy obiektu na okres minimum 5 lat.
 8. Zobowiązanie kontrahenta do zapłaty kary umownej, w szczególności w przypadku: odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej dzierżawy hali, nie utrzymania średniomiesięcznego zatrudnienia osób pozbawionych wolności w przeliczeniu na pełne etaty.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 1. stawka czynszu dzierżawnego, jednak nie niższa niż 5,21 zł miesięcznie,liczba zatrudnionych skazanych w przeliczeniu na pełne etaty - optymalna 60, nie wyższa niż 90. Liczba rzeczywiście zatrudnionych osadzonych będzie mogła być wyższa, jednak zobowiązanie Aresztu Śledczego nie przekroczy tej wartości.
 2. rodzaj prowadzonej działalności przy której zatrudnieni będą skazani.

Powyższe kryteria umożliwiają uzyskanie max 100 punktów według następujących zasad:

 1. kryterium wysokości stawki czynszu pozwala uzyskać maksymalnie 15 punktów.
  Liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:

Wartość jednego punktu = (maksymalna zaproponowana przez oferentów stawka za 1 m2 miesięcznie – stawka minimalna (5,21 zł) : 15 pkt).

Liczba punktów = (stawka zaproponowana przez danego oferenta – stawka minimalna (5,21 zł) : wartość jednego punktu). Wynik zostanie zaokrąglony matematycznie.

Oferta, zawierająca stawkę czynszu poniżej kwoty 5,21 zł/1m2/m-c zostanie odrzucona.

 

 1. określenie liczby zatrudnionych skazanych pozwoli uzyskać maksymalnie 60 punktów. Kontrahent za każdego planowanego zatrudnionego skazanego w przeliczeniu na pełen etat powyżej liczby minimalnej (60 osadzonych) otrzyma 2 punkty. Maksymalnie z tego kryterium może uzyskać 60 punktów.

Kontrahent za każdego planowanego zatrudnionego skazanego w przeliczeniu na pełen etat poniżej 60 osadzonych otrzyma 1 punkt ujemny.

Oferta, zawierająca zobowiązanie zatrudnienia poniżej 40 osadzonych w przeliczeniu na pełne etaty zostanie odrzucona.

 

Uwaga !!! W przypadku oferty zatrudnienia poniżej 60 osadzonych w przeliczeniu na pełne etaty wybudowana zostanie hala produkcyjna o powierzchni odpowiednio mniejszej (o 20 m2 na 1 etat).

 

 1. wybór rodzaju prowadzonej działalności pozwoli uzyskać 25 punktów wyłącznie kontrahentowi, który zaoferuje prowadzenie w hali złożonej działalności produkcyjno – wytwórczej, w zawodzie atrakcyjnym dla mężczyzn na zewnętrznym rynku pracy.

Kontrahentowi, który zaoferuje prowadzenie działalności produkcyjnej w zawodzie o niskiej atrakcyjności dla mężczyzn (np. szwalnia, pralnia) pozwoli uzyskać 5 punktów.
Działalność usługowa lub wytwarzanie produktów, polegające wyłącznie na składaniu gotowych elementów półfabrykatów lub np. pakowaniu wyrobów nie będzie punktowana.
Atrakcyjność działalności produkcyjnej dla celów penitencjarnych zostanie oceniona przez członków komisji. Każdy zaproponuje swoją ocenę indywidualnie (0, 5 lub 25 pkt). Wynikiem będzie średnia arytmetyczna wszystkich punktów.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Realizacja rządowego Praca dla więźniów” na punkcie dowodzenia Aresztu Śledczego w Olsztynie w dni powszednie w godzinach urzędowania tj. 0730- 1530 do dnia 21 września 2017 roku.

Areszt Śledczy w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 3

10-950 Olsztyn

 

5. Informuję, że:

1) Zapytania, wnioski i inne wystąpienia można przekazywać do Zamawiającego za pośrednictwem:

2) Ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do jednostki w okresie od dnia wszczęcia niniejszego konkursu do godz. 1530 21 września 2017 r. Oferta złożona po wskazanym terminie zostanie zwrócona na adres Wykonawcy bez otwierania.

Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników, którzy złożą oferty o dokonanym wyborze.

 

6. Termin otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2017 r. w świetlicy Aresztu Śledczego w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 3. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

7. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:

Starszy inspektor przy kierownictwie kpt. Marek Grzybicki tel. 89 545-14-02

Technik działu penitencjarnego ds. zatrudnienia osadzonych st. sierż. sztab. Arkadiusz Barski tel. 89 4545-14-03

Starszy inspektor działu kwatermistrzowskiego kpt. Adam Tyszka tel. 89 524-86-24

w terminach: od poniedziałku do piątku w godzinach 0730-1530

 

8. Wzory projektów umów:

1) Wzór projektu umowy o zatrudnienie odpłatne skazanych - zał. nr 1
2) Projekt umowy dzierżawy hali produkcyjnej - zał. nr 2
Informujemy, że szczegółowe zapisy umów za wyjątkiem stanowiących kryteria oceny ofert mogą podlegać dalszym negocjacjom.

9. Areszt Śledczy w Olsztynie zastrzega sobie:

prawo do przerwania i unieważnienia konkursu bez rozstrzygnięcia na każdym jego etapie z powodów istotnych dla funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

10. Informuję, że:

od decyzji Dyrektora Aresztu Śledczego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Dyrektor Aresztu Śledczego

w Olsztynie

por. Gaweł Gałdziński

Areszt Śledczy w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 3

10-575 Olsztyn

79 1010 1397 0053 3713 9120 0000

 

Przelew_AS_1.png

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej