Zasady dotyczące przeprowadzania widzeń  w Areszcie Śledczym w Olsztynie

 

Widzenia w Areszcie Śledczym odbywają się w niedziele od godz. 8:00 do 15:00.

 

 1. Widzenia odbywają się w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach aresztu.
 2. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu tymczasowo aresztowanemu udziela się tylko jednego widzenia. O zwiększonej liczbie widzeń w tym samym dniu decyduje dyrektor.
 3. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje.
 4. W przypadku, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że, organy te zarządzą inaczej.
 5. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą, osadzony może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające w bufecie, znajdującym się obok sali widzeń.
 6. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby do lat 18 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 7. W widzeniu tymczasowo aresztowanego mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym, że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie. Małoletni do lat 15 korzysta z widzeń tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z nim skorzystać- pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.
 8. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, a w szczególności – zakłócania spokoju, porządku i bezpieczeństwa, odmowie wykonania polecenia wydanego przez nadzorującego funkcjonariusza, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

W pierwszej kolejności udziela się widzeń osobom odwiedzającym osadzonych:

-kobietom w zaawansowanej ciąży,

-osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

-niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),

-osobom powyżej 75 roku życia

 

Należy bezwzględnie pamiętać o dokumentach niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wejście na teren jednostki. Może to być np. dowód osobisty, legitymacja, paszport, itp. Dzieci w wieku szkolnym mogą uczestniczyć widzeniu na podstawie legitymacji szkolnej. W przypadku posługiwania się przez osobę odwiedzającą dokumentem na podstawie, którego niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) osoba taka może zostać nie wpuszczona na teren aresztu. Osoby będące pod wpływem alkoholu mogą zostać poddane badaniu alkomatem i po pozytywnym wyniku lub odmownie poddanie się testowi nie zostaną wpuszczone na teren aresztu. Zabrania się wnoszenia na teren aresztu broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na terenie aresztu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Podczas widzeń osoby odwiedzające mogą zakupić dla skazanego artykuły dopuszczone do sprzedaży w tutejszej kantynie.

 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca bieżącego roku przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, informuję, że zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby pozbawione wolności.
Osadzony ma prawo otrzymania  paczki żywnościowej raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał. W skład paczki żywnościowej mogą wejść artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Nowe przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej do zakładu karnego (aresztu śledczego). Paczkę dla osadzonego zamówić może osoba najbliższa.

Do osób najbliższych zaliczane są:

 • małżonek;
 • wstępni: ojciec, matka, babka, dziadek, prababka, pradziadek;
 • zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki;
 • krewni w linii bocznej: brat, siostra, wuj, stryj, ciotka, kuzyn, kuzynka;
 • powinowaci w linii prostej: teść, teściowa, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb;
 • powinowaci w linii bocznej: szwagier, szwagierka;
 • osoby pozostające w stosunku przysposobienia (adoptowani);
 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubina, konkubent).

Z dniem 1 lipca 2015r. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę, bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane.                                                                             

 Zasady dotyczące przyjmowania paczek żywnościowych w Areszcie Śledczym w Olsztynie

 W Areszcie Śledczym w Olsztynie paczki żywnościowe można przygotować w trojaki sposób. Może zamówić je sam osadzony ze środków finansowych, które posiada na koncie. Może zamówić je osoba najbliższa podczas widzenia z osadzonym.Ostatnią drogą jest możliwość złożenia zamówienia za pomocą poczty tradycyjnej  (adres Aresztu Śledczego w Olsztynie) oraz elektronicznej (as_olsztyn@sw.gov.pl) z dołączonym dowodem wpłaty na nr konta podany na druku zamówienia.

Druk zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu znajdują się:

 • w punkcie sprzedaży,
 • w biurze przepustek,
 • w poczekalni,
 • na sali widzeń
 • na stronie internetowej jednostki.

Paczka zrealizowana będzie po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłacił (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Konto dla wpłacających na paczki żywnościowe dla osadzonych:
Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego
59 1130 1017 0020 1458 9320 0076


Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki (zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do aresztu) udziela właściciel kantyny PIGB Pomerania oddział w Czerwonym Borze tel. 86 215 35 98, 86 214 11 47

Zasady dotyczące przyjmowania paczek odzieżowych i higienicznych w Areszcie Śledczym w Olsztynie

Za zezwoleniem dyrektora skazany może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje, oraz dyrektora aresztu korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego. Ponadto tymczasowo aresztowany za zgodą dyrektora może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem.

Paczki przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 15:00, dostarczane za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji, a w szczególności poprzez pocztę albo firmę kurierską lub osobiście w biurze przepustek, po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w jednostce i sprawdzeniu uprawnienia do otrzymania paczki. Paczki wydawane są osadzonym codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.

 

W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w jednostce.

Paczka zawierająca artykuły niedozwolone – będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

            

Cennik AŚ Olsztyn styczeń 2019 Rozmiar: 18.5 kB
Druk na paczkę zamówienie internetowe Rozmiar: 228.2 kB

Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki w godzinach 8.00 - 17.00,

w pozostałe dni robocze 8.00 - 15.30

Areszt Śledczy w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 3

10-575 Olsztyn

79 1010 1397 0053 3713 9120 0000

 

Przelew_AS_1.png

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej