Widzenia dla skazanych

Widzenia dla skazanych odbywają się w soboty w godz. 8.00-16.00 oraz pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach 11.00 – 14.00 w sali widzeń. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek w soboty do godz. 14.30, a w pierwszą niedzielę miesiąca do godz. 12.30.

W dni świąteczne widzenia odbywają się zgodnie z planem zatwierdzonym przez Dyrektora aresztu.

Widzenie trwa 60 minut; w tym samym dniu udziela się tylko jednego widzenia, za zgodą Dyrektora przysługujące, niewykorzystane w miesiącu widzenia mogą być połączone.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor aresztu, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora. Wpisanie do karty widzeń osoby niepełnoletniej wymaga uzyskania zgody jej rodziców lub opiekunów prawnych.

Widzenia odbywają się pod dozorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą przy oddzielnym stoliku.

Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt.

Nagrody w formie: zezwolenia na widzenie bez osoby dozorującej oraz zezwolenia na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej; odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu, w czwartki w godz. 8.00-12.00, osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 10.00.

W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad odbywania widzenia może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

W sali widzeń obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych

Widzenia odbywają się we wtorki w godz. 8.00-14.00 oraz pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach 8.00 – 11.00 w sali widzeń. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek we wtorki do godz. 12.30, a w pierwszą niedzielę miesiąca do godz. 9.30.

W dni świąteczne widzenia odbywają się zgodnie z planem zatwierdzonym przez Dyrektora aresztu.

Widzenia udzielane są na podstawie zarządzenia organu dysponującego wydanego osobie odwiedzającej. W przypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej;

Widzenie trwa 60 minut; w tym samym dniu udziela się tylko jednego widzenia; w uzasadnionych przypadkach Dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielenie tymczasowo aresztowanemu więcej niż jednego widzenia w tym samym dniu.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie; liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu z tym, że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie.

Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez Dyrektora aresztu śledczego.

Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt, w czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie przez osoby odwiedzające, co stanowi formę poczęstunku ograniczonego czasem widzenia. Nieskonsumowany poczęstunek po zakończonym widzeniu zabiera ze sobą osoba odwiedzająca.

W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad odbywania widzenia może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

W sali widzeń obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

Zabrania się przyjmowania lub przekazywania w trakcie widzenia jakichkolwiek przedmiotów z wyjątkiem artykułów zakupionych w punkcie sprzedaży przy sali widzeń.

W pierwszej kolejności udziela się widzeń:

kobietom w zaawansowanej ciąży,

osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

niepełnosprawnym ze znaczą dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku

inwalidzkim lub o kulach),

osobom powyżej 75 roku życia.

Przepisy regulujące zasady odbywania widzeń znajdują się w:

Ustawie z dnia 60 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. 97.90.557 z późn. zmianami - dokument do pobrania ze strony www.sejm.gov.pl - link bezpośredni),

Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. 03.152.1493- dokument do pobrania ze strony www.sejm.gov.pl - link bezpośredni),

Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztu (Dz. U. 03.152.1494 - dokument do pobrania ze strony www.sejm.gov.pl - link bezpośredni).

Zasady realizacji paczek żywnościowych

 

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe oraz wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem tutejszego aresztu. Powyższe uprawnienie może być zrealizowane przez osadzonego lub osobę dla niego najbliższą. W trakcie realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej, osadzony może zakupić artykuły higieniczne dostępne w punkcie sprzedaży znajdującym się na terenie aresztu – w tym przypadku nie jest wymagany talon higieniczny. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Paczka żywnościowa realizowana przez osobę najbliższą.

Zamówienie na paczkę złożone przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę tj. punkt sprzedaży prowadzony przy Areszcie Śledczym w Nowej Soli. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osadzonym (zamówienie wyłącznie w formie pisemnej) lub też przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

W przypadku gdy osoba odwiedzająca ma zamiar zrealizować paczkę żywnościową w kantynie zobowiązana jest zgłosić taką chęć funkcjonariuszowi dozorującemu widzenie przed udzieleniem widzenia.

Zamówienie należy sporządzić na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu śledczego. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnychw punkcie sprzedaży są dostępne w:

  • punkcie sprzedaży,
  • biurze przepustek,
  • sali widzeń,
  • pod poniższym linkiem


Formularz zamówienia

Lista produktów dostępnych w Kantynie przy AŚ Nowa Sól

Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki. Osoba najbliższa, która wypełniła formularz zamówienia na paczkę:

przekazuje formularz do punktu sprzedaży – wpłacając kwotę wynikającą z podsumowania całkowitej kwoty zamówienia
lub

przesyła formularz drogą pocztową jednocześnie dokonując przelewu środków na konto bankowe punktu sprzedaży (w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i imię ojca osadzonego dla którego kierowana jest paczka), wówczas do formularza należy dołączyć dowód wpłaty.

Osoba składająca zamówienie, wypełnia w formularzu swoje dane kontaktowe niezbędne do dokonania zwrotu środków w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na paczkę żywnościową. Administratorem wpisanych do formularza zamówienia danych jest punkt sprzedaży.

Obsługa punktu sprzedaży dokonuje potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej.

Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i dokonania wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu śledczego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Dane kontaktowe punktu sprzedaży (niezbędne do przelewu środków na konto bankowe punktu sprzedaży):

Kantyna Nowa Sól

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej

„POMERANIA”

Oddział w Czerwonym Borze

Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża

NR KONTA BANKOWEGO: 05 1130 1121 0006 5624 2920 0052

Paczki odzieżowo-higieniczne

Skazany i tymczasowo aresztowany może za zezwoleniem Dyrektora otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami.

W celu realizacji uprawnienia do paczki odzieżowo-higienicznej osadzony po złożeniu prośby o wyrażenie zgody na otrzymanie: artykułów higienicznych, obuwia, odzieży
i jej rozpatrzeniu, otrzymuje talon odzieżowo-higieniczny. Talon należy przekazać osobom, które go zrealizują.

Do aresztu przyjmowane są paczki: przesyłane za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub przez inną firmę świadczącą usługi kurierskie, dostarczane osobiście przez osobę zainteresowaną (np. członka rodziny, osobę bliską) lub też istnieje możliwość zrealizowania paczki przez osobę odwiedzającą w formie zakupu w punkcie sprzedaży.

Koszt doręczenia paczki odzieżowo – higienicznej ponosi nadawca.

Paczki odzieżowo – higieniczne dostarczane osobiście do aresztu, zarówno dla skazanych jak i tymczasowo aresztowanych, będą przyjmowane codziennie w godzinach 8.00 – 14.00.

W paczce powinien znajdować się spis jej zawartości, zgodny z artykułami (ilość i rodzaj) wymienionymi na talonie odzieżowo-higienicznym. W przypadku przesłania paczki za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub przez inną firmę świadczącą usługi kurierskie wskazane jest naklejenie na jej opakowaniu II części talonu, wystawionego przez areszt.

W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku w areszcie, utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego, a w szczególności: broń palna i biała, amunicja, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające i psychotropowe, alkohol, sprzęt łączności, urządzenia techniczne służące do rejestrowania i odtwarzania informacji, przedmioty z zawartością łatwopalną. Paczka niespełniająca tych wymogów nie będzie przyjęta, a w przypadku przesłania paczki pocztą lub przez inną firmę świadczącą usługi kurierskie, zostanie zwrócona do nadawcy na jego koszt.

Paczki podlegają kontroli w obecności osadzonych, do których są adresowane.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-16:00

Wtorek: 7:00-15:00

Środa: 7:00-15:00

Czwartek: 7:00-15:00

Piątek: 7:00-15:00

Informujemy, że zmianie uległy dni i godziny widzeń udzielanych dla osób skazanych przebywających w tutejszym areszcie.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2017  Dyrektora Aresztu Śledczego w Nowej Soli
z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym
w Nowej Soli widzenia dla skazanych będą udzielane  w soboty w godz. 8.00-16.00 oraz pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach 11.00 – 14.00 w sali widzeń. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek w soboty do godz. 14.30, a w pierwszą niedzielę miesiąca do godz. 12.30.

NBP O/O ZIELONA GÓRA

Żeromskiego 2

67-100 Nowa Sól

91 1010 1704 0010 7813 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej