Osoba ubiegająca się o wstęp na teren Aresztu Śledczego w Lublinie jest zobowiązana do:

 

• poddania się czynnościom kontrolnym oraz wyrażenia zgody na wylegitymowanie,
• zdeponowania dokumentu tożsamości,
• zdeponowania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, mogących stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa aresztu,

W szczególności zabronione jest wnoszenie na teren Aresztu Śledczego w Lublinie następujących przedmiotów i ich imitacji:
• broni palnej i białej,
• amunicji i środków pirotechnicznych,
• narzędzi do cięcia metalu,
• środków służących do obezwładniania,
• środków odurzających i substancji psychotropowych,
• alkoholu,
• sprzętu łączności,
• urządzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwarzania informacji,

Osobie niewyrażającej zgody na wylegitymowanie się lub poddanie czynnościom kontrolnym, a także osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - nie zezwala się na wstęp do jednostki.

 

Porządek udzielania widzeń:

1. Widzenia odbywają się w następujące dni
• niedziela - w godz. 8.00 do 17.00 dla skazanych i tymczasowo aresztowanych,
• poniedziałek - w godz. 8.00 do 17.00 dla skazanych i tymczasowo aresztowanych,

Dodatkowo widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych udzielane są w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) w godz. 8.00 do 17.00.

2. Rejestracja zgłoszeń odwiedzających do udziału w widzeniu odbywa się:
a) w pomieszczeniu dla oczekujących na widzenie w poniedziałki w godz. 7.00 do 12.00 i w niedziele w godz. 7.00 do 11.00;
b) telefonicznie pod numerem telefonu 81 710 44 79 w godz. 8.00 do 15.00 w każdy piątek miesiąca niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy, bezpośrednio poprzedzającym dni w których udzielane są widzenia (w sytuacji, gdy piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w dniu poprzedzającym).

Ustalanie terminu odbycia widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem aktualnego zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

3. Widzenia odbywają się w trzech turach:
I tura - godz. 8.00-10.00
II tura - godz. 10.00-12.00,
III tura - godz. 13.00-15.00.

a) kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem wyznaczonej tury, co oznacza konieczność zgłoszenia się odwiedzających w pomieszczeniu oczekujących na widzenie na pół godziny przed rozpoczęciem tury;

b) na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 35 zgłoszeń, niezależnie od sposobu udzielania widzeń.

4. Dyrektor w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach może zezwolić na realizację widzenia:
a) w inny dzień niż określono w pkt. 1,
b) w innych godzinach niż określono w pkt. 1

5. Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:
a) dowód osobisty;
b) dokument paszportowy;
c) legitymację służbową;
d) dowód tożsamości cudzoziemca;
e) prawo jazdy;

Tożsamość osoby niepełnoletniej w wieku szkolonym ustala się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, a dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie oświadczenia opiekuna.

Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z z dokumentem, w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości np. znaczny stopień zniszczenia dokumentu, nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu.

6. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze skazanym (na podstawie wiarygodnych dokumentów – tj. m.in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia, lub dokumentu poświadczającego nazwisko panieńskie kobiety) spoczywa na osobie odwiedzającej.

7. Miejscem udzielania widzeń są sale widzeń jednostki.

 

8. Do opieki nad dziećmi biorącymi udział w widzeniu zobowiązani są ich opiekunowie.

 

9. Stolik, przy którym odbywa się widzenie wyznacza funkcjonariusz nadzorujący widzenia.

 

10. Osobom odwiedzającym zabrania się podczas widzeń w szczególności:

a) przekazywania osadzonym jakichkolwiek przedmiotów,

b) palenia tytoniu.

 

11. W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia widzeń może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

 

 

 

 

 

1. Paczki inne niż żywnościowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku, o ile nie są to dni ustawowo wolne od pracy, w godz.: 8.15 – 11.00 w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

2. Paczki mogą być dostarczane bezpośrednio do aresztu, za pośrednictwem poczty i firm kurierskich.

3. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać 30x40x60 cm (nie dotyczy sprzętu RTV). Paczki nie spełniające powyższego wymogu nie będą przyjmowane do aresztu.

4. Na paczki wymagana jest zgoda Dyrektora na podstawie, której wydawany jest talon składający się z części I i II. Zawartość takiej paczki musi być zgodna z wydanym talonem. W przypadku niezgodności zawartości paczki z wydanym talonem paczkę odsyła się do nadawcy.

5. Część I talonu winna być przyniesiona razem z paczką lub znajdować się wewnątrz paczki. Brak w paczce części I talonu stanowi podstawę zwrotu jej nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu.

6. Część II talonu winna być przyniesiona razem z paczką bądź naklejona na paczce obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy. Paczki nie spełniające powyższego wymogu nie będą przyjmowane do aresztu.

7. Niedozwolonym jest przekazywanie w paczce artykułów w opakowaniach metalowych oraz zawierających alkohol lub inne środki odurzające. Artykuły przekazywane w paczkach powinny znajdować się w opakowaniach przeźroczystych.

8. Paczki żywnościowe realizowane są wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, składane jest na piśmie przez osadzonego na druku zamówienia na paczkę, wraz z oświadczeniem złożonym w obecności funkcjonariusza o zgodzie na przelanie środków pieniężnych na konto punktu sprzedaży. Druk zamówienia, lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży będzie dostępna w oddziale mieszkalnym.

9. Zamówienie, o którym mowa w ust. 8, realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do punktu sprzedaży przygotowującego paczkę na uprzednio wypełnionym druku zamówienia na paczkę. Druk zamówienia paczki oraz dowód wpłaty środków pieniężnych na konto punktu sprzedaży może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w areszcie lub przesłane bezpośrednio do tego punktu.

10. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu przez punkt sprzedaży uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

11. Druk zamówienia, lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, informacje dotyczące adresu, na który należy przesłać zamówienie na paczkę żywnościową oraz numeru konta na które należy wpłacać środki pieniężne znajdują się na stronie internetowej aresztu, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, w punkcie sprzedaży.

12. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia prawidłowo złożonego zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

13. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu, zostaną niezwłocznie przekazane przez punkt sprzedaży dla osadzonych osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

14. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej złożone przez osobę najbliższą może zostać zrealizowane przy uwzględnieniu tego, że ilość i wymiary rzeczy, które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej w tym żywności nie mogą przekraczać:
1) kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego
2) kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości
3) 9l napojów z aktualnym i czytelnym terminem przydatności do spożycia
4) 6 kg żywności.

Poniżej znajdują się odnośniki z danymi potrzebnymi do zamówienia paczki za pośrednictwem podmiotu prowadzącego punkt sprzedaży dla osadzonych na terenie aresztu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

LISTA PRODUKTÓW STYCZEŃ 2020

LISTA PRODUKTÓW LUTY 2020

DRUK ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ - PLIK WORD

DRUK ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ - PLIK PDF

Sklep dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie obsługuje

Przedsiębiorstwo Państwowe ,,SETAR”

z siedzibą w Siedlcach ul. Piłsudskiego 47

pod kierownictwem Pani Anety Zybertowicz – dyrektor

tel./faks (25) 63 22 228

Prośby i sprawy dotyczące działalności AŚ Lublin załatwia Dyrektor tej jednostki, jeśli dotyczy to jej funkcjonowania, a w ramach nadzoru Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.
Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego upoważniona oraz Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego upoważniona mogą również przekazać celem załatwienia sprawy, kierownikowi nadzorowanej jednostki organizacyjnej skargę zawierającą zarzuty dotyczące funkcjonariusza lub pracownika jednostki organizacyjnej, z poleceniem udzielania informacji o sposobie rozpatrzenia skargi.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie - od poniedziałku do piątku - według następującego porządku:

  • poniedziałek: 8.30 - 16.30
  • wtorek - piątek: 9.00 - 15.00

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminów wizyt w sekretariacie.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku rzeczowego - samochód osobowy VW Passat - szczegóły w załącznikach

 

 

 

Rozmiar: 32.6 kB
Rozmiar: 59.6 kB

NBP o/ Lublin

Południowa 5

20-482 Lublin

13 1010 1339 0008 4013 9120 0000

Informacja dla wpłacających:
Wpłat na konto depozytowe osadzonych można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego podając:
ODBIORCA: Areszt Śledczy Lublin ul. Południowa 5 20-482 Lublin
WPŁACAJĄCY: imię, nazwisko i adres
TYTUŁ WPŁATY: dla: imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego (w przypadku nieznajomości imienia ojca lub jego braku prosimy o podawanie nr PESEL osadzonego)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej