1. Paczki inne niż żywnościowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku, o ile nie są to dni ustawowo wolne od pracy, w godz.: 8.15 – 11.00 w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

2. Paczki mogą być dostarczane bezpośrednio do aresztu, za pośrednictwem poczty i firm kurierskich (nie dotyczy paczek ze sprzętem RTV, który można dostarczyć wyłącznie osobiście w robocze poniedziałki oraz czwartki).

3. Paczki przyjmuje się w opakowaniach; kartonowych, których wymiar nie może przekraczać 30x40x60 cm (nie dotyczy sprzętu RTV). Paczki nie spełniające powyższego wymogu nie będą przyjmowane do aresztu.

4. Na paczki wymagana jest zgoda Dyrektora na podstawie której wydawany jest talon składający się z części I i II. Zawartość takiej paczki musi być zgodna z wydanym talonem. W przypadku niezgodności zawartości paczki z wydanym talonem paczkę odsyła się do nadawcy.

5. Część I talonu winna być przyniesiona razem z paczką lub znajdować się wewnątrz paczki. Brak w paczce części I talonu stanowi podstawę zwrotu jej nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu.

6. Część II talonu winna być przyniesiona razem z paczką bądź naklejona na paczce obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy. Paczki nie spełniające powyższego wymogu nie będą przyjmowane do aresztu.

7. Niedozwolonym jest przekazywanie w paczce artykułów w opakowaniach metalowych oraz zawierających alkohol lub inne środki odurzające. Artykuły przekazywane w paczkach powinny znajdować się w opakowaniach przeźroczystych.

8. Paczki żywnościowe realizowane są wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, składane jest na piśmie przez osadzonego na druku zamówienia na paczkę, wraz z oświadczeniem złożonym w obecności funkcjonariusza o zgodzie na przelanie środków pieniężnych na konto punktu sprzedaży. Druk zamówienia, lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży będzie dostępna w oddziale mieszkalnym.

9. Zamówienie, o którym mowa w ust. 8, realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do punktu sprzedaży przygotowującego paczkę na uprzednio wypełnionym druku zamówienia na paczkę. Druk zamówienia paczki oraz dowód wpłaty środków pieniężnych na konto punktu sprzedaży może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w areszcie lub przesłane bezpośrednio do tego punktu.

10. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji; po uprzednim potwierdzeniu przez punkt sprzedaży uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

11. Druk zamówienia, lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, informacje dotyczące adresu, na który należy przesłać zamówienie na paczkę żywnościową oraz numeru konta na które należy wpłacać środki pieniężne znajdują się na stronie internetowej aresztu, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, w punkcie sprzedaży.

12. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia prawidłowo złożonego zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

13. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu, zostaną niezwłocznie przekazane przez punkt sprzedaży dla osadzonych osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

14. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej złożone przez osobę najbliższą może zostać zrealizowane przy uwzględnieniu tego, że ilość i wymiary rzeczy, które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności, nie mogą przekraczać:
1) kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego
2) kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości
3) 9l napojów z aktualnym i czytelnym terminem przydatności do spożycia
4) 6 kg żywności.

Poniżej znajdują się odnośniki z danymi potrzebnymi do zamówienia paczki za pośrednictwem podmiotu prowadzącego punkt sprzedaży dla osadzonych na terenie aresztu.

 

LISTA PRODUKTÓW LIPIEC 2024

DRUK ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ
 

Aby obejrzeć filmy dotyczące paczek - kliknij TUTAJ i TUTAJSklep dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie obsługuje
Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe „RAKON” w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. J. Von Eichendorffa 14
tel./faks (32) 415 34 63
NIP: 639 000 26 93
Nr konta: 38 1600 1462 1079 5233 0000 0008

Prośby i sprawy dotyczące działalności AŚ Lublin załatwia Dyrektor tej jednostki, jeśli dotyczy to jej funkcjonowania, a w ramach nadzoru Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.
Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego upoważniona oraz Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego upoważniona mogą również przekazać celem załatwienia sprawy, kierownikowi nadzorowanej jednostki organizacyjnej skargę zawierającą zarzuty dotyczące funkcjonariusza lub pracownika jednostki organizacyjnej, z poleceniem udzielania informacji o sposobie rozpatrzenia skargi.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie - od poniedziałku do piątku - według następującego porządku:

  • poniedziałek: 8.30 - 16.30
  • wtorek - piątek: 9.00 - 15.00

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminów wizyt w sekretariacie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004) z późniejszymi zmianami Areszt Śledczy w Lublinie informuje, iż posiada do sprzedaży składniki majątku ruchomego zakwalifikowane w kategorii zużytych i zbędnych.

Wnioski o zakup zużytych i zbędnych składników  należy składać do dnia 27 czerwca 2024 r. do godziny 15:00 osobiście, drogą elektroniczną na adres dil_lublin@sw.gov.pl lub faxem na numer 81 74-45-715.

1. W przypadku zainteresowania więcej niż jednej osoby danym składnikiem, przeprowadzona zostanie licytacja na wybrane składniki majątku. O miejscu i terminie licytacji zainteresowane osoby powiadomione zostaną telefonicznie.

2.Szczegółowe informacje:  tel. 81 71-04-411 – 413

WAŻNE:

    Widzenia dla skazanych, tymczasowo aresztowanych i osadzonych zakwalifikowanych do kategorii wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi odbywają się w niedzielę i poniedziałki w godzinach od 7:30 do 17:30. Jeżeli w poniedziałek przypada dzień świąteczny, widzenia nie będą realizowane.

Przebieg widzenia:

- widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach;
- widzenie trwa 60 minut;
-widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art. 92 pkt 10 kkw;
- widzenia realizowane są zgodnie z art. 105a §1 oraz art. 88b §1 pkt. 8 i 9 KKW.
- w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych przypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich;
- w trakcie widzenia możliwe jest złożenie zamówienia na paczkę żywnościową;
- widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku;
- w razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

Porządek udzielania widzeń:

- Rejestracja widzeń odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 81 710 44 79 od wtorku do czwartku w godzinach od 8:00 do 11:00 oraz w piątki w godzinach od 8:00 do 14:30 (dotyczy dni niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy), ewentualnie w biurze przepustek przy sali widzeń w dni udzielania widzeń w godzinach od 8:30 do 10:00.
- Widzenia udzielane są w dniach: niedziela i poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:30.
- Ustalanie terminu realizacji widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem aktualnego zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.
- Osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w widzeniu otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub powodu nie przyjęcia zgłoszenia oraz informację dotyczącą trybu dalszego postępowania.

Przy zgłoszeniu na widzenie niezbędne jest podanie nw. informacji:
- dzień planowanego widzenia (godzina udzielenia widzenia zostanie wyznaczona w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych jednostki);
- imię i nazwisko, imię ojca osadzonego, PESEL lub data urodzenia osadzonego;
- imię i nazwisko osoby odwiedzającej.

NBP o/ Lublin

Południowa 5

20-482 Lublin

13 1010 1339 0008 4013 9120 0000

Informacja dla wpłacających:

Wpłaty dla osadzonych należy przekazywać na konto depozytowe za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego podając :

TYTUŁ WPŁATY: dla: imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego (w przypadku nieznajomości imienia ojca lub jego braku prosimy o podawanie nr PESEL osadzonego)
WPŁACAJĄCY: imię, nazwisko i adres

ODBIORCA: Areszt Śledczy Lublin ul. Południowa 5 20-482 Lublin

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej