1. Paczki inne niż żywnościowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku, o ile nie są to dni ustawowo wolne od pracy, w godz.: 8.15 – 11.00 w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

2. Paczki mogą być dostarczane bezpośrednio do aresztu, za pośrednictwem poczty i firm kurierskich.

3. Paczki przyjmuje się w opakowaniach; kartonowych, których wymiar nie może przekraczać 30x40x60 cm (nie dotyczy sprzętu RTV). Paczki nie spełniające powyższego wymogu nie będą przyjmowane do aresztu.

4. Na paczki wymagana jest zgoda Dyrektora na podstawie której wydawany jest talon składający się z części I i II. Zawartość takiej paczki musi być zgodna z wydanym talonem. W przypadku niezgodności zawartości paczki z wydanym talonem paczkę odsyła się do nadawcy.

5. Część I talonu winna być przyniesiona razem z paczką lub znajdować się wewnątrz paczki. Brak w paczce części I talonu stanowi podstawę zwrotu jej nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu.

6. Część II talonu winna być przyniesiona razem z paczką bądź naklejona na paczce obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy. Paczki nie spełniające powyższego wymogu nie będą przyjmowane do aresztu.

7. Niedozwolonym jest przekazywanie w paczce artykułów w opakowaniach metalowych oraz zawierających alkohol lub inne środki odurzające. Artykuły przekazywane w paczkach powinny znajdować się w opakowaniach przeźroczystych.

8. Paczki żywnościowe realizowane są wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, składane jest na piśmie przez osadzonego na druku zamówienia na paczkę, wraz z oświadczeniem złożonym w obecności funkcjonariusza o zgodzie na przelanie środków pieniężnych na konto punktu sprzedaży. Druk zamówienia, lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży będzie dostępna w oddziale mieszkalnym.

9. Zamówienie, o którym mowa w ust. 8, realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do punktu sprzedaży przygotowującego paczkę na uprzednio wypełnionym druku zamówienia na paczkę. Druk zamówienia paczki oraz dowód wpłaty środków pieniężnych na konto punktu sprzedaży może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w areszcie lub przesłane bezpośrednio do tego punktu.

10. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji; po uprzednim potwierdzeniu przez punkt sprzedaży uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

11. Druk zamówienia, lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, informacje dotyczące adresu, na który należy przesłać zamówienie na paczkę żywnościową oraz numeru konta na które należy wpłacać środki pieniężne znajdują się na stronie internetowej aresztu, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, w punkcie sprzedaży.

12. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia prawidłowo złożonego zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

13. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu, zostaną niezwłocznie przekazane przez punkt sprzedaży dla osadzonych osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

14. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej złożone przez osobę najbliższą może zostać zrealizowane przy uwzględnieniu tego, że ilość i wymiary rzeczy, które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności, nie mogą przekraczać:
1) kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego
2) kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości
3) 9l napojów z aktualnym i czytelnym terminem przydatności do spożycia
4) 6 kg żywności.

Poniżej znajdują się odnośniki z danymi potrzebnymi do zamówienia paczki za pośrednictwem podmiotu prowadzącego punkt sprzedaży dla osadzonych na terenie aresztu.
 

LISTA PRODUKTÓW MAJ 2020

DRUK ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ - PLIK PDF​

DRUK ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ - WORD

 

Aby obejrzeć filmy dotyczące paczek - kliknij TUTAJ i TUTAJSklep dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie obsługuje
Przedsiębiorstwo Państwowe ,,SETAR”
z siedzibą w Siedlcach ul. Piłsudskiego 47
pod kierownictwem Pani Anety Zybertowicz – dyrektor
tel./faks (25) 63 22 228
Nr konta: 50 1240 2685 1111 0010 4330 9729

Prośby i sprawy dotyczące działalności AŚ Lublin załatwia Dyrektor tej jednostki, jeśli dotyczy to jej funkcjonowania, a w ramach nadzoru Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.
Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego upoważniona oraz Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego upoważniona mogą również przekazać celem załatwienia sprawy, kierownikowi nadzorowanej jednostki organizacyjnej skargę zawierającą zarzuty dotyczące funkcjonariusza lub pracownika jednostki organizacyjnej, z poleceniem udzielania informacji o sposobie rozpatrzenia skargi.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie - od poniedziałku do piątku - według następującego porządku:

  • poniedziałek: 8.30 - 16.30
  • wtorek - piątek: 9.00 - 15.00

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminów wizyt w sekretariacie.

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi:

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm.1) oraz art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53), mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z objęciem całego kraju strefą czerwoną oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

Począwszy od dnia 8 maja 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie na okres kolejnych 14 dni do dnia 21 maja 2021r. wstrzymuje się udzielanie osadzonym widzeń.

 

Wznowienie widzeń w zakładach karnych i aresztach śledczych

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Obecnie w Polsce jest zakażonych zaledwie 0,14 proc. osadzonych – kilkukrotnie mniej niż w innych krajach UE. Dla porównania – w Czechach to 0,85 proc. osadzonych, na Słowacji - 0,46 proc, na Węgrzech – 0,42 proc. osadzonych.

Dokładna analiza bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie jest podstawą rekomendacji dla dyrektorów jednostek penitencjarnych, związanych z bezpiecznym przywracaniem m.in. widzeń z najbliższymi.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2021 roku planowane jest przywrócenie widzeń z zachowaniem reżimu sanitarnego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

  • możliwość rejestracji na widzenie uruchomiona zostanie od dnia 24 maja 2021 roku,

  • w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba,

  • widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

  • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

  • osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,

  • wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

 

Od 1 lipca 2021 r., po dokonaniu analizy epidemiologicznej, planowane jest zwiększenie liczby osób mogących uczestniczyć w widzeniu z uwzględnieniem osób niepełnoletnich.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji sposobu widzeń zostaną umieszczone na stronach internetowych właściwych zakładów karnych i aresztów śledczych.

 

Rozmiar: 472.7 kB

NBP o/ Lublin

Południowa 5

20-482 Lublin

13 1010 1339 0008 4013 9120 0000

Informacja dla wpłacających:

Wpłaty dla osadzonych należy przekazywać na konto depozytowe za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego podając :

TYTUŁ WPŁATY: dla: imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego (w przypadku nieznajomości imienia ojca lub jego braku prosimy o podawanie nr PESEL osadzonego)
WPŁACAJĄCY: imię, nazwisko i adres

ODBIORCA: Areszt Śledczy Lublin ul. Południowa 5 20-482 Lublin

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej