Ogłoszenie

W zamian widzeń przewidzianych w sobotę w dniu 8 kwietnia 2023 r.- widzenia odbędą się w sobotę tj. 15 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie widzenia odbywają się w dni wyznaczone w porządku wewnętrznym w następujących godzinach:  8:00, 10:00 , 12:00, 14:00 

Widzenia udzielane są zgodnie z limitami określonymi w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art. 92 pkt 10 KKW.

Wprowadzono system zapisów na widzenia:

• Skazani zapisują się na widzenia u wychowawcy oddziału. Zapisując się na widzenie wskazują się dzień oraz godzinę.

Rodziny osób tymczasowo aresztowanych mogą dokonywać zapisów na widzenia poprzez kontakt telefoniczny: 504 755 175 (poniedziałki i czwartki 9:00-13:30).

Dokonując zapisów na widzenia z tymczasowo aresztowanym osoby bliskie zobowiązane są do podania swoich danych ( imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa ) i danych osadzonego ( imię, nazwisko, imię ojca ) oraz  sygnatury akt znajdującej się na zezwoleniu na widzenie wydanym przez organ dysponujący oraz określonej przez niego formie widzenia. 

Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego w dniu widzenia.

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do stawienia się przed bramą jednostki nie później niż 20 minut przed wyznaczoną godziną widzenia. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej lub braku gotowości do opuszczenia celi przez osadzonego na 20 min przed ustaloną godziną widzenia, widzenie może zostać nieudzielone. Decyzję w tym zakresie podejmuje prowadzący widzenia.

Osoba odwiedzająca przed udzieleniem widzenia zobowiązana jest do zapoznania się z zasadami organizacji widzeń. Przed wejściem na widzenie osoba odwiedzająca zostaje poddana kontroli, zobowiązana jest do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych. Po dokonanej kontroli i stwierdzeniu braku przeciwwskazań udaje się w wyznaczone przez bramowego oznaczone miejsce w celu oczekiwania na wejście do sali widzeń. Po wejściu do sali widzeń osoba odwiedzająca zajmuje miejsce przy wyznaczonym stoliku. Po zakończonym widzeniu osoba odwiedzająca udaje się do bramy głównej .

Osadzonym nie zezwala się na przynoszenie żadnych rzeczy na widzenie (np. listów, upominków etc.). 

W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego/aresztu śledczego.

Z toalet znajdujących się w sali widzeń może w tym samym czasie korzystać jedna osoba. Oczekiwanie na skorzystanie z toalety ma miejsce przy stoliku, przy którym odbywa się widzenie (nie zezwala się na ustawianie kolejki w pobliżu WC ). 

Z przyczyn niezależnych od administracji AŚ widzenie może się nie odbyć.

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać środki tytułem opłaty za paczkę dla osadzonego realizowaną w punkcie sprzedaży MIGB Mazovia prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Koszalinie:  

BGK 28 1130 1017 0020 1458 9320 0052

 

Areszt Śledczy Koszalin

1. Paczki odzieżowe do osadzonych przyjmowane są w dni powszednie w godz. 8.00-13.00. W soboty, ostatnią niedzielę m-ca 8.00- 10.00. Ze względów technicznych paczki winny być dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów : szerokość 40 cm, wysokość 30 cm, długość 60 cm.
2. Paczki żywnościowe zawierające artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kantyny. Zamówienie na paczkę żywnościową mogą złożyć osadzeni lub osoby najbliższe. Osoby bliskie zamówienie mogą złożyć w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową. Osadzeni zamówienie na paczkę składają oddziałowemu od zakończenia apelu porannego do zakończenia apelu wieczornego. Paczki dla osadzonych realizowane będą najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia o paczkę. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniej kwoty pieniężnej do realizacji paczki. Przy składaniu zamówienia o paczkę osadzony ma obowiązek przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6 kg.
3. Wewnątrz paczki odzieżowej powinien być umieszczony spis jej zawartości.
4. Przesłanie osadzonemu(ej) odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Aresztu wydanego na prośbę osadzonego(ej). Przyjęcie w/w rzeczy następuje wyłącznie na podstawie wystawionego spisu zawartości, którego I część winna być umieszczona na paczce w widocznym miejscu. Ilość przedmiotów wydanych do celi reguluje rozdział VIII i IX zarządzenia.
5. W paczkach odzieżowych nie mogą być dostarczane artykuły spożywcze oraz rzeczy, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich struktury ,z środki łączności, przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa aresztu.
6. Paczka zawierająca artykuły, o których mowa w pkt. 5 będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.
7. Zgoda na otrzymanie leków uzależniona jest od pozytywnego zaopiniowania prośby przez lekarza i wydanego na tej podstawie spisu zawartości paczki.
8. Otrzymanie leków przez tymczasowo aresztowanych wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.
9. Paczki żywnościowe w uzasadnionych przypadkach mogą być kontrolowane. Paczki odzieżowe są kontrolowane w obecności osadzonego, a w przypadku dostarczenia paczki przez osobę najbliższą w obecności tej osoby. Paczki przed ich otwarciem poddaje się kontroli przy wykorzystaniu psa specjalnego oraz odpowiednich środków i urządzeń technicznych.
10. Nie zezwala się na przesyłanie w paczkach odzieżowych wyrobów tytoniowych. Wyroby tytoniowe można kupić tylko i wyłącznie w kantynie tutejszej jednostki. Wyroby tytoniowe przysłane w paczkach będą odsyłane na koszt osadzonego lub nadawcy, bądź deponowane do czasu zakończenia pobytu osadzonego w Areszcie Śledczym w Koszalinie.
11. Paczki odzieżowe wydaje się najpóźniej w trzecim dniu roboczym od daty wpływu.
12. W przypadku ujawnienia środków lub substancji psychotropowych paczka zostaje zdeponowana i przekazana Policji celem wszczęcia dochodzenia. 

 

 

 

poniedziałek 8:00 - 15:00

wtorek 9:00 - 17:00

środa 8:00 - 15:00

czwartek 8:00 - 15:00

piątek 8:00 - 15:00

Informuję, że na mocy umowy zawartej w dniu 22 stycznia 2020 roku pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, a Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskej, Caritas stał się do dnia 31 grudnia 2022 roku wykonawcą świadczenia pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższych.

W oparciu o umowę Caritas będzie realizował następujące zadania:

1.Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia.
2.Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat.
3.Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego.
4.Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa.
5.Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
6.Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych.
7.Organizowanie konsultacj i psychologicznych.
8.Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
9.Finansowanie bonów żywnościowych.
10.Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
11.Pokrywanie kosztów pomocy naukowej, dydaktycznej i materiałów biurowych.
12.Pokrywanie kosztów niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie w miejscu zamieszkania lub pobytu.   

Powyższe zadania są realizowane w oparciu o Ośrodek Readaptacji Społecznej funkcjonujący przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, ul. Franciszkańska 1, 75-247 Koszalin. Osoba pierwszego kontaktu przyjmuje w poniedziałki w godz. 12:00 – 17:00, wtorki, środy i czwartki w godz. 09:00 – 14:00.
Kontaktować się można zarówno elektronicznie na adres e-mail: ms-postpenit@caritas.pl lub telefonicznie pod tel. +48 518 532 008,  w godzinach funkcjonowania ośrodka.

NBP O/O SZCZECIN

04 1010 1599 0190 7313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej