Uwaga!

Informujemy, że od dnia 01 marca 2019 r. ulegają zmianie dni widzeń

Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności następującym osobom odwiedzającym skazanych:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcja ruchu (poruszającym się na wózkach lub o kulach),
- powyżej 75 roku życia.

Areszt Śledczy w Koszalinie

1.    Widzenia odbywają się w:
-     piątki w godz. 8:00 – 15:00,
    -    drugą sobotę miesiąca w godz. 8:00 – 15:00,
    -    ostatnią niedzielę miesiąca w godz. 8:00 – 15:00,
     -    w drugi dzień świąt  Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach 8:00 – 15:00,
z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Widzenia nie są udzielane w pierwszy dzień świąt Wielkanocy, dni świąt państwowych, oraz: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 25 grudnia.
3.    Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz. 13.30.
4.    Osoby ubiegające się o widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej winny zgłosić się na bramę 30 minut przed planowanym widzeniem.
5.    Widzenia odbywają się w pomieszczeniach do tego wyznaczonych. Osadzony poinformowany o mającym się odbyć widzeniu, udaje się na nie niezwłocznie. W innym przypadku widzenie może nie zostać udzielone.
6.    W przypadku chęci przedłużenia widzenia informację do prowadzącego zgłasza się przy rozpoczęciu widzenia.
7. Zgoda na łączenie widzeń udzielona przez Dyrektora  Aresztu realizowana będzie w przypadku realnych  możliwości umieszczenia osób odwiedzających w sali widzeń. Do podjęcia decyzji w powyższym zakresie upoważniony jest funkcjonariusz odpowiedzialny za prowadzenie widzeń.
8.    Sposób udzielenia widzenia dla tymczasowo aresztowanego(ej) określa organ dysponujący.
    W przypadku, gdy tymczasowo aresztowany(a) pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich.
9.    Osadzonym, którym udzielono widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie Aresztu. Pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.
10. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, udzielane są w piątki i drugą sobotę miesiąca w godz. 8.00-15.00. Nie zezwala się na łączenie widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej z innymi rodzajami widzeń.
11.    Widzenia bez dozoru poza terenem Aresztu na czas nieprzekraczający 30 godzin udzielane są wyłącznie z osobą najbliższą lub godną zaufania.
12.    Nie zezwala się na samowolne poruszanie po korytarzu osadzonych w trakcie udzielania widzeń.
13.    Kontakt poprzez komunikator SKYPE oraz dostęp do wybranych serwisów internetowych jest realizowany w  poniedziałek w godz. 8.00-10.00 oraz w niedziele za wyjątkiem ostatniej niedzieli  w m-cu w godz. 9.00-17.00 w miarę możliwości organizacyjnych i według kolejności zgłoszeń, jednorazowo w wymiarze do 15 minut. Szczegółowe warunki korzystania z w/w usług określa „Regulamin korzystania przez skazanych i ukaranych z komunikatora internetowego Skype w Areszcie Śledczym w Koszalinie” oraz „Regulamin korzystania przez skazanych ze stanowiska komputerowego z dostępem do wybranych serwisów internetowych w Areszcie  Śledczym w  Koszalinie” dostępny u wychowawcy.
14. Osoba odwiedzająca może zrealizować paczkę w kantynie tylko dla osadzonego, z którym ma widzenie i jest dla niego osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 KK, z zastrzeżeniem limitów określonych w Rozdziale XIV pkt. 2 oraz zasad określonych w Rozdziale XV.

Areszt Śledczy w Koszalinie

1. Paczki odzieżowe do osadzonych przyjmowane są w dni powszednie w godz. 8.00-13.00. W soboty, ostatnią niedzielę m-ca 8.00- 10.00. Ze względów technicznych paczki winny być dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów : szerokość 40 cm, wysokość 30 cm, długość 60 cm.
2. Paczki żywnościowe zawierające artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kantyny. Zamówienie na paczkę żywnościową mogą złożyć osadzeni lub osoby najbliższe. Osoby bliskie zamówienie mogą złożyć w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową. Osadzeni zamówienie na paczkę składają oddziałowemu od zakończenia apelu porannego do zakończenia apelu wieczornego. Paczki dla osadzonych realizowane będą najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia o paczkę. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniej kwoty pieniężnej do realizacji paczki. Przy składaniu zamówienia o paczkę osadzony ma obowiązek przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6 kg.
3. Wewnątrz paczki odzieżowej powinien być umieszczony spis jej zawartości.
4. Przesłanie osadzonemu(ej) odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Aresztu wydanego na prośbę osadzonego(ej). Przyjęcie w/w rzeczy następuje wyłącznie na podstawie wystawionego spisu zawartości, którego I część winna być umieszczona na paczce w widocznym miejscu. Ilość przedmiotów wydanych do celi reguluje rozdział VIII i IX zarządzenia.
5. W paczkach odzieżowych nie mogą być dostarczane artykuły spożywcze oraz rzeczy, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich struktury ,z środki łączności, przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa aresztu.
6. Paczka zawierająca artykuły, o których mowa w pkt. 5 będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.
7. Zgoda na otrzymanie leków uzależniona jest od pozytywnego zaopiniowania prośby przez lekarza i wydanego na tej podstawie spisu zawartości paczki.
8. Otrzymanie leków przez tymczasowo aresztowanych wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.
9. Paczki żywnościowe w uzasadnionych przypadkach mogą być kontrolowane. Paczki odzieżowe są kontrolowane w obecności osadzonego, a w przypadku dostarczenia paczki przez osobę najbliższą w obecności tej osoby. Paczki przed ich otwarciem poddaje się kontroli przy wykorzystaniu psa specjalnego oraz odpowiednich środków i urządzeń technicznych.
10. Nie zezwala się na przesyłanie w paczkach odzieżowych wyrobów tytoniowych. Wyroby tytoniowe można kupić tylko i wyłącznie w kantynie tutejszej jednostki. Wyroby tytoniowe przysłane w paczkach będą odsyłane na koszt osadzonego lub nadawcy, bądź deponowane do czasu zakończenia pobytu osadzonego w Areszcie Śledczym w Koszalinie.
11. Paczki odzieżowe wydaje się najpóźniej w trzecim dniu roboczym od daty wpływu.
12. W przypadku ujawnienia środków lub substancji psychotropowych paczka zostaje zdeponowana i przekazana Policji celem wszczęcia dochodzenia.

 

Od dnia 01.01.2019r. obowiązuje nowy nw. numer konta bankowego na który należy przelać pieniądze na realizację paczki:

 

BGK 28 1130 1017 0020 1458 9320 0052

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia (IGB MAZOVIA)
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

W tytule przelewu winno koniecznie znajdować się imię, nazwisko i imię ojca osadzonego, dla którego ma być realizowana paczka.

kantyna_as.koszalin@igbmazovia.pl
 

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek 7:30 - 15:30

środa 7:30 - 15:30

czwartek 7:30 - 15:30

piątek 7:30 - 15:30

NBP O/O SZCZECIN

04 1010 1599 0190 7313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej