DNI,  GODZINY,  MIEJSCE  I  PORZĄDEK  PRZEPROWADZANIA  WIDZEŃ.

1.Widzenia z osobami odwiedzającymi odbywają się w godz. 9.00 – 15.30, realizowane są w 4 turach (każda z nich do 17 osadzonych), w następującym porządku:

  1) dla tymczasowo aresztowanych bądź skazanych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia   w  wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego lub aresztu śledczego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu lub aresztu:

a) w piątek,  

2) dla skazanych:

  1. w środę,
  2. w czwartek,
  3. w piątek,
  4. pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca.

3) dla tymczasowo aresztowanych:

  1. w piątek,
  2. w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.
  1. Przyjmowanie pisemnych zgłoszeń na widzenia od osób odwiedzających odbywa się w godz. 8.00 – 13.00, w dniu realizacji widzenia. W przypadku, gdy w danym dniu limit zgłoszeń na widzenia zostanie przekroczony przed  godziną 13.00, pozostałe zgłoszenia na  widzenia nie będą przyjmowane.

2. W piątek oprócz widzeń dla osadzonych, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego, dodatkowo realizuje się widzenia dla tymczasowo aresztowanych w godzinach 9:00 – 12:30 (3 tury widzeniowe) oraz dla skazanych (2 tury widzeniowe) w godzinach: 12:30 - 15:30. 

3.Dodatkowo widzenia będą realizowane w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
W przypadku gdy dzień świąteczny, wypadnie w poniedziałek lub we wtorek, widzenia będą udzielane według następujących zasad - dwie pierwsze tury będą przeznaczone dla osób odwiedzających tymczasowo aresztowanych, a pozostałe dwie tury dla osób odwiedzających skazanych. Przyjmowanie zgłoszeń następuje według pkt.2.

4. Przyjmowanie pisemnych zgłoszeń na widzenia udzielane w piątki osobom skazanym odbywa się w godz. 11.00 – 13.00, w dniu realizacji widzenia. Widzenie to realizowane jest w godzinach 13.00 – 16.00, dotyczy tylko jednej tury widzeniowej.

5. Przyjmowanie pisemnych zgłoszeń na widzenia udzielane w piątki osobom tymczasowo aresztowanym odbywa się w godz. 8.00 – 11.00, w dniu realizacji widzenia. Widzenia te realizowane są do godz. 13.00.

6. O kolejności realizacji widzenia decyduje kolejność wpływu pisemnego zgłoszenia i zakwalifikowania do odpowiedniej tury.

7. Widzenie trwa 60 minut. Udzielenie otrzymanego w formie nagrody lub ulgi dodatkowego lub dłuższego widzenia jest możliwe, o ile nie koliduje to z planowanym czasem zakończenia widzeń i wzmożoną liczbą widzeń w danym dniu. Zgłoszenie na takie widzenie należy złożyć w wyznaczonym dniu widzenia do godz. 13.00.

8. Za zezwoleniem dyrektora aresztu skazany może jednorazowo skorzystać z połączenia przysługujących mu widzeń wynikających z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej, jednak w wymiarze nie większym niż 2 x 60 min. Zezwolenie to skazany może otrzymać na pisemną prośbę, zaopiniowaną przez wychowawcę. Przy realizacji tych widzeń obowiązują zasady jak w pkt. 5.

9. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieka osób pełnoletnich.

10. W danym dniu osadzonemu udziela się tylko jednego widzenia.

11. W uzasadnionych wypadkach dyrektor aresztu może zezwolić na:

  • zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia,
  • udzielenie skazanemu widzenia z większą liczbą osób odwiedzających,
  • widzenie się skazanego z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską.

Zezwolenia te skazany może  otrzymać na pisemną prośbę zaopiniowaną przez wychowawcę.

12. Skazanemu, wobec którego jest wykonywane tymczasowe aresztowanie w innej sprawie, udziela się widzeń stosując zasady obowiązujące tymczasowo aresztowanych.

13. Osadzony na widzenie może zabrać dokumenty procesowe dotyczące jego osoby.

14. Osoby odwiedzające są zobowiązane do zdeponowania rzeczy (np. artykułów żywnościowych, środków leczniczych i higienicznych) w szafce depozytowej, z wyłączeniem środków pieniężnych. Za rzeczy pozostawione w depozycie Areszt Śledczy w Kielcach nie ponosi odpowiedzialności karnej i materialnej.

15. Miejsce, przy którym ma odbyć się widzenie, wyznacza funkcjonariusz.

16. W czasie trwania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie przez osoby odwiedzające. Wymienione wyżej  artykuły, nie spożyte w trakcie widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej.

17. Jeśli widzenie odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni  kontakt z osobą odwiedzającą, to osadzony nie korzysta z poczęstunku.

18. W trakcie widzenia zabrania się:

1) używania w rozmowie gwary przestępców, słów wulgarnych i obelżywych,

2) palenia wyrobów tytoniowych,

3) przekazywania i przyjmowania korespondencji, pieniędzy i innych przedmiotów, których posiadanie przez osadzonego jest zabronione,

4) przyjmowania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz leków,

5) prowadzenia rozmów i innego zachowania, które uniemożliwiają bądź zakłócają realizację widzeń innym osobom,

6) zakłócania porządku i bezpieczeństwa oraz prawidłowego przebiegu widzeń,

7) przekazywania sprzętu audiowizualnego, sprzętu komputerowego, odzieży, itp. z wyłączeniem przedmiotów własnoręcznie wykonanych przez osadzonego na przekazanie których, osadzony uzyskał zgodę od dyrektora.

19. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

20.Widzenie przerwane z winy osadzonego (lub osoby odwiedzającej) traktuje się jako zrealizowane.

21.Jeżeli zakłócenie prawidłowego toku widzenia nastąpi z winy osoby odwiedzającej – nie będącej członkiem rodziny lub innej niż rodzina osoby bliskiej, Dyrektor Aresztu może podjąć decyzję o skreśleniu takiej osoby z „Karty Ewidencji Widzeń”. W przypadku odwiedzających tymczasowo aresztowanego Dyrektor Aresztu może wystąpić do organu dysponującego o wstrzymanie zezwoleń na widzenia.

22.Widzenia nie będą udzielane odwiedzającym, których zachowanie wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom nie posiadającym wymaganych dokumentów tożsamości, zawierających zdjęcie i dane osobowe (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, prawo jazdy, itp.).

*

Informujemy, że w Areszcie Śledczym w Kielcach widzenia dla osób odwiedzajacych skazanych w pierwszej kolejności będą udzielane:

-kobietom w zaawansowanej ciąży,
-osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3.
-niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
-osobom powyżej 75 roku żcia.

1. Osadzony może otrzymywać następujące paczki: odzieżową, higieniczną oraz z lekami. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem Aresztu Śledczego w Kielcach. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
2. Paczka z lekami może zostać dostarczona do Aresztu Śledczego w Kielcach w paczkach: odzieżowej i higienicznej.
3. Podstawą otrzymania paczki odzieżowej, higienicznej lub z lekami jest zgoda Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach.
4. Podstawą otrzymania paczki z lekami jest uzyskanie pozytywnej opinii lekarza z Ambulatorium z Izbą Chorych przy Areszcie Śledczym w Kielcach oraz zgoda Dyrektora.
5. W przypadku osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych, wobec których wykonywane jest tymczasowe aresztowanie w innej sprawie, otrzymanie leków oraz środków higieny wymaga dodatkowo zgody organu, do którego dyspozycji pozostają.
6. Paczki odzieżowe, higieniczne i z lekami przyjmowane są na podstawie potwierdzenia uprawnienia do otrzymania wymienionych paczek. Powinny one spełniać wymogi określone w pouczeniu zawartym na stronie drugiej tego potwierdzenia.
7. Paczki dostarczane są do aresztu za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub gońca. Paczka higieniczna, odzieżowa bądź z lekami może być również podana do Aresztu przez nadawcę, pod warunkiem zapakowania jej w sposób zabezpieczający zawartość przed wypadnięciem (zapakowana w sposób jak do wysyłki pocztą) i dostarczenia jej w godzinach od 8.00 do 13.00. W/w paczki przyjmowane są we wszystkie dni tygodnia.
8. Paczka dostarczona do Aresztu przed jej przyjęciem podlega kontroli zawartości za pomocą odpowiednich urządzeń i środków technicznych.
9. Paczka dostarczona do Aresztu może być kontrolowana również przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.
10. Paczki  przesłane za pośrednictwem poczty, kuriera bądź przekazane bezpośrednio do aresztu nie mogą przekroczyć następujących wymiarów: szerokość do 45 cm, wysokość do 30 cm, długość do 60 cm. Ustalone wymiary podyktowane są wielkością urządzenia do kontroli paczek.
11. W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio do bramy aresztu przez nadawcę, paczka podlega kontroli, o której mowa w pkt. 8 i 9 w obecności tej osoby.
12. Paczka wydawana osadzonemu podlega kontroli w jego obecności, niezależnie od kontroli, o której mowa w pkt. 8 i 9.
13. Zabrania się przesyłania lub przekazywania w paczkach:
1) substancji łatwopalnych (np.: gaz do zapalniczek),
2) wyrobów alkoholowych lub substancji zawierających alkohol (np.: wód kolońskich),
3) substancji w opakowaniach pod ciśnieniem (np.: dezodoranty, lakiery do włosów, pianki do golenia),
4) artykułów, których kontrola jest niemożliwa bez naruszenia w istotny sposób ich substancji,  substancji,
5) w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości,
6) innych środków medycznych w tym odżywek, batonów energetycznych, przedmiotów kolekcjonerskich tzw. „dopalaczy”, witamin i suplementów diety,
7) innych artykułów, których posiadanie w celach mieszkalnych jest zabronione.
14. Artykuły spożywcze dostarczane w paczkach żywnościowych podlegają szczegółowej kontroli. W trakcie kontroli dopuszcza się naruszenie ich opakowania.
15. Artykuły żywnościowe uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia aresztu za nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.
16. W paczkach żywnościowych nie wolno przekazywać innych artykułów niż produkty spożywcze lub wyroby tytoniowe.
17. Paczki zawierające artykuły, o których mowa w pkt. 13 oraz nie spełniające warunków, o których mowa w art. 113a § 3 i 4 Kodeksu karnego wykonawczego, a także zawierające artykuły o których mowa w art.  113a § 5 Kodeksu karnego wykonawczego jak i artykuły niezgodne z nazwą paczki, będą zwracane na koszt osadzonego lub nadawcy.
18. Paczka odzieżowa zawierająca przedmioty inne niż wymienione w zezwoleniu (talonie) będzie zwracana do nadawcy.
19. Paczki żywnościowe i higieniczne wydawane są w oddziałach mieszkalnych, natomiast paczki odzieżowe wydawane są w magazynie depozytowym Aresztu.
20. Paczki z lekarstwami wydawane są w ambulatoriach oddziałów. Lekarstwa będą wydawane sukcesywnie według wskazań lekarza.
21. Lek, zestaw leków oraz ich ilość określa lekarz, zapisując to w potwierdzeniu.
22. Przyjmowane będą leki tylko w nienaruszonych fabrycznie opakowaniach.
Paczka zawierająca leki bądź inne środki medyczne nie wyszczególnione w zezwoleniu nie będzie przyjęta lub zostanie zwrócona nadawcy na koszt nadawcy lub osadzonego
 

 

 

INFORMACJA

                                    dotycząca zasad zamawiania paczek żywnościowych

 Areszt Śledczy w Kielcach określa sposób realizacji zamawiania paczek żywnościowych przez sklep więzienny.
Dotyczy to paczek otrzymywanych przez osadzonych na podstawie art. 113a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego, przysługuje raz w miesiącu 1 paczka zawierajaca artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe.

Zgodnie z art. 110a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi mieszkalnej dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy, fotografie członków rodziny, materiały piśmienne, notatki osobiste, przedmioty kultu religijnego, książki, prasę i gry świetlicowe.

W paczce żywnościowej może być do 200 sztuk papierosów  lub do 300 gram tytoniu. 
 
Procedura realizacji paczki przez sklep więzienny prowadzony przy Areszcie Śledczym w Kielcach odbywa się w następujący sposób:
1.    Podstawą wszczęcia procedury przygotowania paczki jest wypełniony formularz zamówienia na paczkę żywnościową przekazany wraz z dowodem wpłaty na numer konta BGK:
81 1130 1017 0020 1458 9320 0068, nazwa odbiorcy Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
01- 473 Warszawa, ul. Kocjana 3;

adres e-mail: sekretariat@igbmazovia.pl
2.    Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów oferowanych w kantynie.
3.   Formularz zamówienia oraz lista produktów oferowanych w kantynie dostępne są  w Areszcie Śledczym w Kielcach:
·    w punkcie sprzedaży,
·    w biurze u funkcjonariusza pełniącego służbę w budynku bramy
·    w sali widzeń,
·    na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Kielcach / www.sw.gov.pl
4.    Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć w następujący sposób:
·    bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub
·    drogą pocztową.
5.    Paczka, realizowana w drodze zamówienia, przekazywana jest osadzonemu niezwłocznie, po złożeniu kompletnego zamówienia tj. zawierającego dowód wpłaty.
6.    Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu śledczego, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 
 
 
Formularz zamówienia na paczkę żywnościową realizowaną przez kantynę przy Areszcie Śledczym w Kielcach
Lista produktów oferowanych przez kantynę prowadzoną przy Areszcie Śledczym w Kielcach 

 

Dyrektor Aresztu Śledczego i jego Zastępcy przyjmują interesantów codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a w poniedziałki do godziny 17.00.

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

ODBIORCA: Areszt Śledczy w Kielcach
WPŁACAJĄCY: imię i nazwisko oraz adres
TYTUŁEM: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego
Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Kielcach NBP O/O Kielce
ul. Zagnańska 155
25-563 Kielce
53 1010 1238 0804 0613 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej