UWAGA!!! ULEGŁ ZMIANIE NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO OBSŁUGI KANTYNY

Aktualny numer rachunku bankowego dotyczący realizacji paczek w kantynie Aresztu Śledczego w Kielcach jest następujący:

33 1130 1017 0020 1458 9320 0059

Dotychczasowe konto bankowe będzie aktywne do dnia 03.03.2023r.

Informujemy, że wpłaty na poprzedni numer rachunku bankowego tj. 93 1140 2088 0000 5983 4800 1016 dokonane po dniu 03.03.2023r., będą zwracane, a co za tym idzie nie będą realizowane e-paczki. Rachunek bankowy otworzony na potrzeby kantyny realizuje wpłaty walutowe.

Aktualny komunikat dotyczący widzeń od 19 kwietnia 2022 r.

Informacje dotyczące widzeń

Od 19 kwietnia 2022 r. widzenia udzielane są na zasadach określonych w porządku wewnętrznym.

Widzenia dla osób odwiedzających osadzonych, w pierwszej kolejności, udzielane będą:

1. kobietom w zaawansowanej ciąży,

2. osobom dorosłym, będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi, z dziećmi
do lat 3,

3. osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku lub o kulach),

osobom powyżej 75 roku życia.

Umawianie dnia i godziny widzenia dla osób bliskich możliwe jest za pośrednictwem:

1) telefonu pod numerem 41 369 07 12, w dniach - poniedziałek - piątek w godz. 9:00-12:00;

2) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_as_kielce@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach pracy administracji od poniedziałku do piątku. Zgłoszenie w formie elektronicznej powinno zawierać:

imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego,

dane osób odwiedzających oraz stopień pokrewieństwa z osadzonym,

preferowaną datę oraz godzinę widzenia,

w przypadku widzenia z tymczasowo aresztowanym: ujęty w zarządzeniu o zgodzie na widzenie, wydanym przez organ dysponujący sposób udzielenia widzenia.

Rezerwacja widzenia możliwa będzie najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia z osobami odwiedzającymi odbywają się w godz. 9.00 – 15.30, realizowane są w 4 turach (każda z nich do 17 osadzonych), w następującym porządku:

dla tymczasowo aresztowanych bądź skazanych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego lub aresztu śledczego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu lub aresztu:

a) w piątek,

Dla skazanych:

- w środę,

- w czwartek,

- w piątek,

- pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca.

Dla tymczasowo aresztowanych:

- w piątek,

- w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.

W piątek oprócz widzeń dla osadzonych, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego, dodatkowo realizuje się widzenia dla tymczasowo aresztowanych
w godzinach 9:00 – 12:30 (3 tury widzeniowe) oraz dla skazanych (2 tury widzeniowe)
w godzinach: 12:30 - 15:30.

Dodatkowo widzenia będą realizowane w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
W przypadku gdy dzień świąteczny, wypadnie w poniedziałek, we wtorek lub sobotę, widzenia będą udzielane według następujących zasad - dwie pierwsze tury będą przeznaczone dla osób odwiedzających tymczasowo aresztowanych, a pozostałe dwie tury dla osób odwiedzających skazanych. Przyjmowanie zgłoszeń następuje według pkt. 4.

O kolejności realizacji widzenia decyduje kolejność wpływu zgłoszenia i zakwalifikowania do odpowiedniej tury.

Widzenie trwa 60 minut. Udzielenie otrzymanego w formie nagrody lub ulgi dodatkowego lub dłuższego widzenia jest możliwe, o ile nie koliduje to z planowanym czasem zakończenia widzeń i wzmożoną liczbą widzeń w danym dniu. Zgłoszenie na takie widzenie należy złożyć w wyznaczonym dniu widzenia do godz. 13.00.

Za zezwoleniem dyrektora aresztu skazany może jednorazowo skorzystać z połączenia przysługujących mu widzeń wynikających z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej, jednak
w wymiarze nie większym niż 2 x 60 min. Zezwolenie to skazany może otrzymać na pisemną prośbę, zaopiniowaną przez wychowawcę.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor jednostki penitencjarnej, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób pełnoletnich odwiedzających osadzonego. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 15 roku życia, mogą korzystać z widzeń wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

W danym dniu osadzonemu udziela się tylko jednego widzenia.

W uzasadnionych wypadkach dyrektor aresztu może zezwolić na:

1. zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia,

2. udzielenie skazanemu widzenia z większą liczbą osób odwiedzających,

3. widzenie się skazanego z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską.

Zezwolenia te skazany może otrzymać na pisemną prośbę zaopiniowaną przez wychowawcę.

Skazanemu, wobec którego jest wykonywane tymczasowe aresztowanie w innej sprawie, udziela się widzeń stosując zasady obowiązujące tymczasowo aresztowanych.

Osadzony na widzenie może zabrać dokumenty procesowe dotyczące jego osoby.

Osoby odwiedzające są zobowiązane do zdeponowania rzeczy (np. artykułów żywnościowych, środków leczniczych i higienicznych) w szafce depozytowej,
z wyłączeniem środków pieniężnych. Za rzeczy pozostawione w depozycie Areszt Śledczy w Kielcach nie ponosi odpowiedzialności karnej i materialnej.

Miejsce, przy którym ma odbyć się widzenie, wyznacza funkcjonariusz.

W czasie trwania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych
i napojów zakupionych w kantynie przez osoby odwiedzające. Wymienione wyżej artykuły, nie spożyte w trakcie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

Jeśli widzenie odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, to osadzony nie korzysta z poczęstunku.

W trakcie widzenia zabrania się:

1. używania w rozmowie gwary przestępców, słów wulgarnych i obelżywych,

2. palenia wyrobów tytoniowych,

3. przekazywania i przyjmowania korespondencji, pieniędzy i innych przedmiotów, których posiadanie przez osadzonego jest zabronione,

4. przyjmowania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz leków,

5. prowadzenia rozmów i innego zachowania, które uniemożliwiają bądź zakłócają realizację widzeń innym osobom,

6. zakłócania porządku i bezpieczeństwa oraz prawidłowego przebiegu widzeń,

7. przekazywania sprzętu audiowizualnego, sprzętu komputerowego, odzieży, itp., z wyłączeniem przedmiotów własnoręcznie wykonanych przez osadzonego na przekazanie których, osadzony uzyskał zgodę od dyrektora.

W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

Widzenie przerwane z winy osadzonego (lub osoby odwiedzającej) traktuje się jako zrealizowane.

Jeżeli zakłócenie prawidłowego toku widzenia nastąpi z winy osoby odwiedzającej – nie będącej członkiem rodziny lub innej niż rodzina osoby bliskiej, Dyrektor Aresztu może podjąć decyzję o nie udzielaniu kolejnych widzeń takiej osobie. W przypadku odwiedzających tymczasowo aresztowanego Dyrektor Aresztu może wystąpić do organu dysponującego o wstrzymanie zezwoleń na widzenia.

Widzenia nie będą udzielane odwiedzającym, których zachowanie wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom nie posiadającym wymaganych dokumentów tożsamości, zawierających zdjęcie i dane osobowe (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, prawo jazdy, itp.).

 

Warunkiem udzielenia widzenia będzie wyrażenie przez osadzonego woli spotkania.

Służba Więzienna 

 

 

 

 

DNI, GODZINY I SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA PACZEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 113a § 4 KODEKSU;

1.    Osadzony może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny a także z lekami.

2.    Paczka z lekami może zostać dostarczona do Aresztu Śledczego w Kielcach również w paczkach: odzieżowej i higienicznej.

3.    Podstawą otrzymania paczki odzieżowej, higienicznej lub z lekami jest zgoda Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach.

4.    Podstawą otrzymania paczki z lekami jest uzyskanie pozytywnej opinii lekarza  Ambulatorium z Izbą Chorych przy Areszcie Śledczym w Kielcach oraz zgoda Dyrektora.

5.    W przypadku osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych, wobec których wykonywane jest tymczasowe aresztowanie w innej sprawie, otrzymanie leków oraz środków higieny wymaga dodatkowo zgody organu, do którego dyspozycji pozostają.

6.    Paczki odzieżowe, higieniczne i z lekami przyjmowane są na podstawie potwierdzenia uprawnienia do otrzymania wymienionych paczek. Powinny one spełniać wymogi określone w pouczeniu, zawartym na stronie drugiej tego potwierdzenia
(załączniki nr 2, 3, 4).

7.    Paczki  dostarczane są do aresztu za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub gońca. Paczka higieniczna, odzieżowa bądź z lekami może być również podana do Aresztu przez nadawcę, pod warunkiem zapakowania jej w sposób zabezpieczający zawartość przed wypadnięciem (zapakowana w sposób jak do wysyłki pocztą) i dostarczenia jej w godzinach od 8.30 do 13.00. W/w paczki przyjmowane są we wszystkie dni tygodnia.

8.    Dyrektor Aresztu, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, może zezwolić osadzonemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych  i częstsze otrzymywanie paczek. 

9.    Paczka dostarczona do Aresztu, przed jej przyjęciem, podlega kontroli zawartości za pomocą odpowiednich urządzeń i środków technicznych.

10.   Paczka dostarczona do Aresztu może być kontrolowana również przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

11.   Paczki przesłane za pośrednictwem poczty, kuriera bądź przekazane bezpośrednio do aresztu nie mogą przekroczyć następujących wymiarów: szerokość - do 45 cm, wysokość - do 30 cm, długość - do 60 cm. Ustalone wymiary podyktowane są wielkością urządzenia do kontroli paczek.

12.   W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio do bramy aresztu przez nadawcę, paczka podlega kontroli, o której mowa w pkt. 9 i 10 w obecności tej osoby.

13.    Paczka wydawana osadzonemu podlega kontroli w jego obecności, niezależnie od kontroli, o której mowa w pkt. 9, 10.

14.    Zabrania się przesyłania lub przekazywania w paczkach:

1)      artykułów spożywczych i wyrobów tytoniowych,

2)      substancji łatwopalnych (np.: gaz do zapalniczek),

3)      wyrobów alkoholowych lub substancji zawierających alkohol (np.: wód kolońskich), płynu do płukania ust, toników,

4)      substancji w opakowaniach pod ciśnieniem (np.: dezodoranty, lakiery do włosów, pianki do golenia),

5)      artykułów, których kontrola jest niemożliwa bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, substancji,

6)      w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości,

7)      innych środków medycznych w tym odżywek, batonów energetycznych, przedmiotów kolekcjonerskich tzw. „dopalaczy”, witamin i suplementów diety,

8)      innych artykułów, których posiadanie w celach mieszkalnych jest zabronione.

 

15.  Artykuły żywnościowe uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia aresztu za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu obecności osadzonego.

 1. Paczki zawierające artykuły, o których mowa w pkt. 14 oraz nie spełniające warunków, o których mowa w art. 113a § 3 i 4 Kodeksu karnego wykonawczego, a także zawierające artykuły o których mowa w art.  113a § 5 Kodeksu karnego wykonawczego, będą zwracane nadawcy na koszt osadzonego.
 2. Paczka odzieżowa i higieniczna zawierająca przedmioty inne niż wymienione w zezwoleniu (talonie), będzie zwracana do nadawcy.
 3. Paczki odzieżowe i higieniczne wydawane są w magazynie rzeczy własnych Aresztu.
 4. Paczki z lekarstwami wydawane są w ambulatoriach oddziałów. Lekarstwa będą wydawane sukcesywnie, według wskazań lekarza.
 5. Lek, zestaw leków oraz ich ilość określa lekarz, zapisując to w potwierdzeniu.
 6. Przyjmowane będą leki tylko w nienaruszonych fabrycznie opakowaniach.
 7. Paczka zawierająca leki bądź inne środki medyczne, nie wyszczególnione w zezwoleniu, nie będzie przyjęta lub zostanie zwrócona nadawcy na jego koszt lub osadzonego.
 8. Jeżeli osadzony, dla którego przeznaczona jest paczka, nie przebywa w Areszcie Śledczym w Kielcach lub jest nieuprawniony do jej otrzymania albo brak jest danych nadawcy, paczka nie zostanie przyjęta.

I. ZASADY PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO /KOMPUTEROWEGO OD OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH.

1.      Po uzyskaniu zezwolenia na posiadanie sprzętu audiowizualnego/komputerowego, osadzony otrzymuje wypełniony druk zezwolenia. Prośby dotyczące zezwolenia na posiadanie w/w sprzętu opiniowane są uprzednio przez funkcjonariuszy magazynu mundurowego. 

2.      Sprzęt ze stosownym zezwoleniem przyjmowany jest od wtorku do piątku (z wyjątkiem świąt wypadających w w/w dni) w godzinach: 10.00 – 13.00.

3.      Sprzęt audiowizualny/komputerowy można przekazać tylko osobiście na podstawie zezwolenia (załącznik do porządku nr 1). Jest on przyjmowany przez wyznaczonego funkcjonariusza, w obecności osoby przekazującej. Sprzęt audiowizualny/komputerowy poddawany jest kontroli pod względem ochronnym. W trakcie kontroli dopuszczalne jest naruszenie plomb gwarancyjnych. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie oryginalnych plomb umieszczonych fabrycznie oraz za sprawność techniczną sprzętu. Osoba dostarczająca sprzęt audiowizualny/komputerowy do aresztu winna posiadać dokument stwierdzający jej tożsamość. W przypadku nie wyrażenia zgody przez osoby przekazujące na naruszenie  fabrycznych plomb, ww sprzęt nie zostanie przyjęty do Aresztu Śledczego w Kielcach. Wzór zezwolenia na przyjęcie sprzętu audiowizualnego/komputerowego dla osadzonego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4.      Sprzęt zostaje zaewidencjonowany (z uwzględnieniem cech identyfikacyjnych) w karcie magazynowej, zaplombowany plombą Aresztu Śledczego w Kielcach i wydany osadzonemu. Plombowanie i wydawanie z magazynu wszelkiego sprzętu odbywa się na podstawie zezwolenia (wzór w załączniku nr 1).

5.      Użytkownik sprzętu zobowiązany jest do regulowania opłat abonamentowych wynikających z przepisów ogólnych (areszt nie bierze odpowiedzialności w przypadku żądań opłat ze strony urzędów telekomunikacyjnych).

6.      Pracownicy aresztu nie dokonują napraw sprzętu audiowizualnego/komputerowego osadzonych.

7.      Zabrania się zamiany, odstępowania i przekazywania sprzętu audiowizualnego/komputerowego innym osadzonym.

8.      W celi mieszkalnej może znajdować się nie więcej niż jedna sztuka tego samego sprzętu audiowizualnego.

9.      W trakcie użytkowania sprzętu audiowizualnego zabrania się korzystania z programów, które eksponują treści o charakterze obscenicznym, w tym  treści pornograficzne, pedofilskie  lub w sposób nieuzasadniony eksponujące przemoc, a także treści sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo zagrażające prawidłowemu rozwojowi młodocianych. Zabrania się posiadania płyt CD i DVD z nieoryginalnymi, tzw. pirackimi nagraniami.

10.  W przypadku ujawnienia płyt CD lub DVD z nieoryginalnymi tzw. pirackimi nagraniami, zostaną one zwrócone do nadawcy na jego koszt lub zatrzymane do czasu przeprowadzenia stosownych czynności przez administrację aresztu.

11.  Za zgodą Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach osadzeni mają możliwość przekazania poza teren aresztu własnych: rzeczy, przedmiotów, sprzętu audiowizualnego, itp., na podstawie wypełnionego „Zezwolenia na przekazanie niżej wymienionych rzeczy”, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. Przekazanie może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem magazynu mundurowego, w dni robocze w godz. 9:00 – 16:00.

12.  Jeżeli w wyniku kontroli paczek, korespondencji, dokumentów oraz sprzętu audiowizualnego/komputerowego zostaną ujawnione przedmioty lub inne cechy, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa tut. aresztu lub porządku publicznego, taka paczka, korespondencja, sprzęt audiowizualny lub dokument zostaną zatrzymane do czasu przeprowadzenia stosownych czynności przez administrację aresztu lub przez organy procesowe.

13.  Zabrania się osobie powracającej do aresztu – z widzenia lub przepustki poza terenem aresztu, z czynności procesowych, z leczenia - posiadania artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych, artykułów higienicznych, dodatkowej odzieży, chyba,
że posiada ona stosowną zgodę.                                

SPOSÓB ZAMAWIANIA I OTRZYMYWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH;

1.        Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem aresztu śledczego.

2.        Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą:

1)   paczki żywnościowe dostarczane są osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienie na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem” (załącznik nr 6), przekazanego do punktu sprzedaży (kantyny) wraz z dowodem wpłaty,

2)    zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu, zwanej dalej „listą”,

3)   zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby  zainteresowane mogą złożyć:

a)   w punkcie sprzedaży,

b)   drogą pocztową,

c)    za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e-mail: ; kantyna.as.kielce@pgsw.pl

4) formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się w:

a)   punkcie sprzedaży,

b)   biurze przepustek,

c)    poczekalni i sali widzeń, oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Kielcach.            

5) zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim  potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki; w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki, przekazywana jest do punktu sprzedaży,

6) paczka żywnościowa, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty, 

7) paczka, otrzymywana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymywanych paczek,

8) środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej  o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy  przyjęcia zamówienia.

3.        Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej w skład której wchodzą wyłącznie artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe do 200 sztuk papierosów albo 300 gram tytoniu, złożone przez osadzonego lub osobę najbliższą może zostać zrealizowane wyłącznie przy zachowaniu ilości i wymiarów rzeczy, które osadzony  może posiadać w celi mieszkalnej, o których mowa w § 8 ust. 12 niniejszego zarządzenia.

4.        Dyrektor Aresztu, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, może zezwolić osadzonemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych  i częstsze otrzymywanie paczek. 

5.        Paczka wydawana osadzonemu podlega kontroli w jego obecności.

6.        Artykuły spożywcze dostarczane w paczkach żywnościowych podlegają szczegółowej kontroli. W trakcie kontroli dopuszcza się naruszenie ich opakowania lub substancji ( np. przekrojenie, pokrojenie, nakłucie, itp.).

7.        Artykuły żywnościowe uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia aresztu za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

8.        Zabrania się przesyłania lub przekazywania w paczkach:

 1. wyrobów tytoniowych,
 2. substancji łatwopalnych (np.: gaz do zapalniczek),
 3. wyrobów alkoholowych lub substancji zawierających alkohol (np.: wód kolońskich), płynu do płukania ust, toników,
 4. substancji w opakowaniach pod ciśnieniem (np.: dezodoranty, lakiery do włosów, pianki do golenia),
 5. artykułów, których kontrola jest niemożliwa bez naruszenia w istotny sposób ich substancji,
 6. w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości,
 7. innych środków medycznych w tym odżywek, batonów energetycznych, przedmiotów kolekcjonerskich tzw. „dopalaczy”, witamin i suplementów diety,
 8. innych artykułów, których posiadanie w celach mieszkalnych jest zabronione.

9.    Paczki żywnościowe wydawane są w oddziałach mieszkalnych.

 

Formularz zamówienia

Lista produktów

Lista produktów - chemia

 

 

Dyrektor Aresztu Śledczego i jego Zastępcy przyjmują interesantów codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a w poniedziałki do godziny 17.00.

UWAGA

Podstawą wszczęcia procedury przygotowania paczki jest wypełniony formularz zamówienia na paczkę przekazany wraz z dowodem wpłaty na numer konta 33 1130 1017 0020 1458 9320 0059.

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

ODBIORCA: Areszt Śledczy w Kielcach
WPŁACAJĄCY: imię i nazwisko oraz adres
TYTUŁEM: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego oraz datę urodzenia osadzonego
Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Kielcach NBP O/O Kielce
ul. Zagnańska 155
25-563 Kielce
53 1010 1238 0804 0613 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej