Zasady udzielania widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Kędzierzynie - Koźlu

1. Widzenia udzielane są w każdy czwartek oraz każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w godz. 8.00 – 15.00 sali widzeń na poddaszu Oddziału Zewnętrznego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (duża odległość, niemożność przybycia w sobotę lub niedzielę) dyrektor może zezwolić na widzenie w innym terminie.
3. Widzenia udzielane są w kolejności zgłoszenia się osób odwiedzających, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń. Osoby odwiedzające powinny zgłosić się na widzenie najpóźniej do godz. 14.00. W przypadku zgody Dyrektora na połączenie widzeń, osoby odwiedzające powinny zgłosić się na widzenie odpowiednio wcześniej.
4. Widzenia dla skazanych i ukaranych odbywają się przy oddzielnym stoliku w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt.
5. Skazani w czasie widzeń mogą przyjmować od osób odwiedzających kody lub karty do aparatów telefonicznych.
6. O dniach i godzinach, w których odbywają się widzenia, osadzony winien powiadomić osoby mające zamiar go odwiedzić.
7. Nie udziela się widzeń osobom odwiedzającym, których zachowanie wskazuje, że są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz innych substancji o podobnym działaniu.
8. Widzenie powinno odbywać się w sposób nie zakłócający spokoju i porządku jednostki.
9. Skazani i ukarani odbywają widzenia w odzieży wydanej przez administrację.
10. Niedozwolone jest przekazywanie osadzonym w trakcie widzenia przedmiotów, bez uprzedniej zgody dyrektora. Wyjątek stanowią przedmioty wymienione w pkt. 7.
11. W trakcie widzeń, w pomieszczeniach przeznaczonych do ich udzielania, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
12. Zobowiązuje się osoby odwiedzające do pozostawiania toreb, teczek, pakunków itp. bagażu w przeznaczonych do tego celu skrytkach, znajdujących się na bramie jednostki.
13. Obowiązkiem osób odwiedzających jest poddanie się kontroli przy zastosowaniu urządzeń technicznych. W uzasadnionych przypadkach dokonuje się również kontroli osobistej.

INFORMACJA
Informuje się osadzonych oraz rodziny odwiedzające, że widzenia w Oddziale Zewnętrznym udzielane są w każdy czwartek oraz każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w godz. 8.00-15.00 w sali widzeń na parterze oraz w sali widzeń na poddaszu oddziału.

OGŁOSZENIE
Informuje się osoby odwiedzające o możliwości skorzystania z zasady pierwszeństwa w udzielaniu widzeń na terenie Oddziału Zewnętrznego  w Kędzierzynie – Koźlu.
W pierwszej kolejności widzenia można udzielić:
- kobietom w zaawansowanej ciąży
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku inwalidzkim lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.

Chęć skorzystania z powyższego uprawnienia należy zgłosić funkcjonariuszowi pracującemu podczas widzeń przy wejściu do jednostki.

Zasady przyjmowania paczek

W Oddziale Zewnętrznym Kędzierzynie- Koźlu paczki żywnościowe dostarczane osadzonym spoza jednostki nie będą przyjmowane. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego (kantyna). Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

1. Przyjmowanie paczek (wyłączając żywnościowe) odbywa się codziennie w godz. 8.00 – 15.00.
2. Przesyłki kurierskie i dostarczane przez pocztę są przyjmowane codziennie w godz. 8.00 – 15.00.
3. W paczce winien być umieszczony spis jej zawartości.
4. Na paczce powinien być umieszczony dokładny adres nadawcy.
5. Przyjęcie do aresztu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej, lekarstw lub innych przedmiotów przeznaczonych dla osadzonego może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora.

INFORMACJA
Dodatkowy sposób realizacji paczek żywnościowych, o których mowa w art. 113 a § 3 KKW (e-paczka).

1.Paczki żywnościowe realizowane przez punkt sprzedaży – kantyna, dostarczane są osadzonym przebywającym w Oddziale Zewnętrznym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
2.Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3.Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
- w punkcie sprzedaży
- drogą pocztową na adres:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
NIP: 5222967596

4.Formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży w punkcie sprzedaży dostępne są :,
- w punkcie sprzedaży znajdującym się w sali widzeń
- gablocie przy wejściu do jednostki,
- w poczekalni dla osób odwiedzających
- na stronie internetowej Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie – Koźlu.
5.Paczka, realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży w  Oddziale Zewnętrznym w Kędzierzynie - Koźlu, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
6.Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:
Konto BGK 10 1130 1017 0020 1458 9320 0085
W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.
7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).
8. Dodatkowy sposób realizacji uprawnienia do otrzymania paczki z żywnością nie oznacza, że każdy osadzony uzyskuje uprawnienie do otrzymania dodatkowej paczki żywnościowej. Dotychczasowe zasady postępowania w tym zakresie pozostają obowiązujące.

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-14.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP O/Opole
Damrota 2b
Opole
69 1010 1401 0053 9513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej