Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 19 kwietnia 2022r. wszelkie uprawnienia osadzonych dotyczące realizacji widzeń na terenie Odziału Zewnętrznego w Kędzierzynie - Koźlu zostają przywrócone.

UWAGA DNIA 01.01.2023 r. WIDZENIA NIE ODBĘDĄ SIĘ

 Widzenia odbywają się w sali widzeń znajdującej się na terenie oddziału zewnętrznego, w następujące dni tygodnia:

a)     czwartek

b)     pierwsza i trzecia niedziela miesiąca

c)     inne określone w ustawie jako dni wolne od pracy: Święto Trzech Króli (6 stycznia), Święto Bożego Ciała, Święto Wniebowstąpienia NMP (15 sierpnia), Święto Dzień Niepodległości (11 listopada). 

       w godzinach od 8.00 do 15.00.

      Rejestracja na widzenia, odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod wybranym numerem telefonu 519 354 476, podanym także na stronie zakładu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00. Zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem danych personalnych i adresowych osób ubiegających się o widzenie oraz możliwości udzielenia widzenia w zakresie karalności dyscyplinarnej osadzonego.

W sprawie działań przeciwepidemicznych uniemożliwiających szerzenie się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) w Oddziale Zewnętrznym w Kędzierzynie - Koźlu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2022 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich wprowadzania się zakaz udzielania widzeń osadzonym u których stwierdzono zachorowanie na COVID, objętych nadzorem sanitarnym jako izolacją prewencyjną.

Zarządzenie Nr 29/2022 Rozmiar: 40.7 kB

IGB Informacje!!! UWAGA !!!

Korespondencja i przesyłki  dotyczące osób osadzonych w  Oddziale Zewnętrznym w Kędzierzynie Koźlu powinny być wysyłane na  adres :

Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich 

ul. Karola Miarki 1

47-100 Strzelce Opolskie

tel kontaktowy: 77 440 04 20

Zasady przyjmowania paczek

W Oddziale Zewnętrznym Kędzierzynie- Koźlu paczki żywnościowe dostarczane osadzonym spoza jednostki nie będą przyjmowane. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego (kantyna). Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

1. Przyjmowanie paczek (wyłączając żywnościowe) odbywa się codziennie w godz. 8.00 – 15.00.
2. Przesyłki kurierskie i dostarczane przez pocztę są przyjmowane codziennie w godz. 8.00 – 15.00.
3. W paczce winien być umieszczony spis jej zawartości.
4. Na paczce powinien być umieszczony dokładny adres nadawcy.
5. Przyjęcie do jednostki odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej, lekarstw lub innych przedmiotów przeznaczonych dla osadzonego może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora.

INFORMACJA
Dodatkowy sposób realizacji paczek żywnościowych, o których mowa w art. 113 a § 3 KKW (e-paczka).

1.Paczki żywnościowe realizowane przez punkt sprzedaży – kantyna, dostarczane są osadzonym przebywającym w Oddziale Zewnętrznym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
2.Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3.Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
- w punkcie sprzedaży
- drogą pocztową na adres:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
NIP: 5222967596

4.Formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży w punkcie sprzedaży dostępne są :,
- w punkcie sprzedaży znajdującym się w sali widzeń
- gablocie przy wejściu do jednostki,
- w poczekalni dla osób odwiedzających
- na stronie internetowej Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie – Koźlu.
5.Paczka, realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży w  Oddziale Zewnętrznym w Kędzierzynie - Koźlu, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
6.Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:
Konto BGK 10 1130 1017 0020 1458 9320 0085
W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.
7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).
8. Dodatkowy sposób realizacji uprawnienia do otrzymania paczki z żywnością nie oznacza, że każdy osadzony uzyskuje uprawnienie do otrzymania dodatkowej paczki żywnościowej. Dotychczasowe zasady postępowania w tym zakresie pozostają obowiązujące.

 

 

Rozmiar: 2.0 MB
Zamówienie na paczkę Rozmiar: 472.6 kB

UWAGA !!!

Korespondencja i przesyłki  dotyczące osób osadzonych w  Oddziale Zewnętrznym w Kędzierzynie Koźlu powinny być wysyłane na  adres :

Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich 

ul. Karola Miarki 1

47-100 Strzelce Opolskie

tel kontaktowy: 77 440 04 20

 

Mając na względzie kontynuację działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) w celu dokonania czynności procesowych oraz widzeń z udziałem osadzonych na terenie jednostki penitencjarnej (§ 105 i § 107 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności) należy wcześniej ustalić dzień oraz godzinę pod numerem telefonu 77 440 04 20.

 

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

Od 1 grudnia 2021 roku obowiązuje nowy numer konta

NBP O/Opole
Opole

02 1010 1401 0053 8213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej