Widzenia udzielane są w ilości i wymiarze zgodnym z grupą i podgrupą jaką posiada osadzony.

Zgodnie z zapisem art. 105a. kkw:

1. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, z zastrzeżeniem art. 90 pkt 6 i art. 91 pkt 8

2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba  osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

3. Skazani, o których mowa w art. 87a, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.

Zasady udzielania widzeń:

 1. Widzenia realizowane są na 12 stanowiskach umożliwiających bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

 2. W sali widzeń jednocześnie może być realizowanych maksymalnie 12 widzeń.

 3. Wprowadza się system ustalania terminu i godziny widzenia z osadzonym i umożliwia kontakt telefoniczny w celu przekazania informacji osobie odwiedzającej.

 4. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: widzenia_asjeleniagora@sw.gov.pl a także telefonicznie nr. 572 374 060 (w godzinach 9.00 – 12.00). Dopuszczalną formą jest także bezpośrednie zgłoszenie osadzonego u wychowawcy. O terminie realizacji widzenia decyduje kolejność zgłoszeń.

 5. Osoby zgłaszające się na widzenia są zobowiązane do zgłoszenia się na bramie jednostki 30 min przed wyznaczonym terminem widzenia.

 6. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

 7. Dyrektor aresztu ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych i sanitarnych.

 8. W kompetencjach dyrektora aresztu pozostaje decyzja o zmianie zasad organizacji widzeń.

 

Widzenia udzielane sa na 12 stanowiskach:

 

NIEDZIELA WTOREK CZWARTEK

skazani:

8.00 - 13.30

skazani:

11.00 - 15.00 

skazani:

8.00 - 13.30

tymczsowo aresztowani:

14.00 - 16.30

tymczasowo aresztowani:

8.00 - 10.30

tymczasowo aresztowani: 

14.00 - 16.30

 

Porządek przeprowadzania widzenia odbywa się według następujących zasad:

    1. widzenia udzielane są tylko i wyłącznie w określonych powyżej dniach oraz godzinach na podstawie dokonanych wcześniej zgłoszeń telefonicznych osób odwiedzających zainteresowanych widzeniem;

    2. w pierwszej kolejności widzenia udzielane są, jednakże następującym osobom odwiedzającym: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia z uwzględnieniem pkt 1 i 2 niniejszego ustępu;

    3. nie udziela się widzeń z osobami przybyłymi na widzenie w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem substancji odurzających,

    4. małoletni do lat 15 może skorzystać z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub innej osoby najbliższej, a w przypadku, gdy osoby te nie uzyskały zgody organu dysponującego lub nie chcą uczestniczyć w widzeniu – pod opieką wyznaczonego przez dyrektora funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego;

    5. w czasie trwania widzeń obowiązuje zakaz palenia tytoniu;

    6. zabrania się osobom odwiedzającym przekazywania, a osadzonym odbierania jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów bez wcześniejszej zgody dyrektora aresztu. Dopuszcza się przekazanie osobie odwiedzającej za pośrednictwem funkcjonariusza nadzorującego widzenie zatwierdzonej: „PROŚBY O PRZYJĘCIE SPRZĘTU RTV/AGD” 

    7. w czasie widzeń osadzony może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione wyłącznie w kantynie przez osoby odwiedzające. Nie zezwala się osadzonym na zabieranie ze sobą do oddziału mieszkalnego nieskonsumowanych w czasie widzeń artykułów. Z poczęstunku nie mogą skorzystać osadzeni, którym widzenie jest udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;
    
Widzenia odbywają się według następujących zasad:

    1. każda osoba ubiegająca się o widzenie z tymczasowo aresztowanym powinna posiadać ważne zarządzenie o zgodzie na widzenie, wydane przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje;

    2. w przypadku, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów dysponujących wymagana jest zgoda wszystkich organów na widzenie z osobą odwiedzającą;

    3. w przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad oraz wydawanych poleceń przez nadzorującego funkcjonariusza, widzenie może zostać przerwane i zakończone przed czasem.

Widzenia będą udzielane w następujące dni ustawowo wolne od pracy:
    • Pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych;
    • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja;

 

Zarzedzenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze: 

Zarządzenie nr 39/2023 ws porządku wewnętrznego dla skazanych i tymczasowo aresztowanych

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA

 • Znowelizowany art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego stanowi, że skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.
  Aby otrzymać paczkę żywnościową osadzony jest zobowiązany złożyć zamówienie na piśmie oraz pokryć koszty przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Druk zamówienia można pobrać ze strony:https://e-paczka.org/
 • Zgodnie z art. 115 § 11 kodeksu karnego osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. W związku z powyższym jedynie takie osoby są uprawnione do złożenia zamówienia na realizację paczki żywnościowej dla skazanego.
 • Osoby najbliższe mogą składać zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży (w trakcie widzenia), prowadzonym przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Panstwowe i tam dokonać płatności za paczkę, bądź też przesłać zamówienie drogą pocztową dokonując przy tym przelewu lub przekazania środków pieniężnych na konto Polskiej Grupy SW.

Formularze zamówienia oraz wykazy produktów (link) które będzie można zamówić w paczce, będą dostępne również w punkcie sprzedaży (w sali widzeń), przy wejściu do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, w poczekalni dla osób odwiedzających oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze. Przy sporządzaniu zamówienia należy wziąć pod uwagę okoliczność, że w myśl znowelizowanego art. 110a § 1 kodeksu karnego wykonawczego skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

W wypadku braku uprawnienia skazanego do otrzymania paczki żywnościowej lub w sytuacjach niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej zamówienie nie będzie realizowane a środki pieniężne przesłane przez osobę najbliższą na konto Polskiej Grupy SW zostaną zwrócone nadawcy (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu albo przekazu pieniężnego).

Realizacja złożonych zamówień na paczki będzie trwała nie dłużej niż 5 dni roboczych.

Numer konta punktu sprzedaży: 18 1130 1017 0020 1458 9320 0135 
(Tytuł: JELENIA GÓRA – paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia])
 

PACZKA ODZIEŻOWA

Skazany ma prawo otrzymać paczkę odzieżową za zgodą dyrektora.

 • Paczki odzieżowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku, bezpośrednio w pomieszczeniu bramowego w godz. 09.00 – 15.00, ponadto w niedzielę w godzinach 09.00 – 14.30.
 • Zgoda na przyjęcie paczki odzieżowej będzie uzależniona od łącznej ilości rzeczy znajdujących się w posiadaniu skazanego, w tym żywności, w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych, która nie może przekroczyć 30 kg.
 • Paczki odzieżowe wydaje się tylko i wyłącznie za pośrednictwem magazynu odzieżowego w dni robocze w godzinach pracy administracji.
 • Skazany ma prawo otrzymać paczkę higieniczną za pośrednictwem aresztu śledczego (kantyny) za zgodą dyrektora. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie paczki higienicznej w inny sposób.
 • Zgodnie z art. 110 a§4 kkw, do aresztu nie przyjęte zostaną przedmioty które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w jednostce. W paczkach nie przyjmuje się artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji i artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a w szczególności takich jak:
  • talerze, sztućce, szklanki,
  • dezdoranty i inne płyny zawierające alkohol,
  • artykuły przypminające tabletki i preparaty witaminowe (słodziki, plusze),
  • artykuły i akcesria erotyczne
  • wszelkieg rodzaju kremy, mleczka, papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki do twarzy i nosa,
  • art. biurwe, kleje, wkłady, do długopisów, wszelkiego rodzaju pisaków, mazaków itp.
 • Zakazuje się dostarczania środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów stanowiących zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa aresztu, a w szczególności:
  • napjów alkoholowych,
  • substancji żrących typu: dmestos, wc – piker, itp.
  • substancji łatwpalnych,
  • narktyków, środków psychotropowych i odurzających,
  • brni gazowej i ostrej, gazów paraliżujących, paralizatorów, materiałów wybuchowych oraz noży, nożyczek, igieł, brzytew, żyletek, strzykawek, wszelkiego rodzaju atomizerów,
  • przedmitów których gabaryty przekraczają 50 cm x 50 cm 50 cm.
 • Paczki mogą być dostarczane do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze bezpośrednio przez ich nadawcę, za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, przez pocztę, firmę kurierską, gońca i kantynę.
 • Do każdej paczki odzieżowej i higienicznej winien być dołączony spis jej zawartości, wraz z danymi osoby podającej i odbierającej. Na paczce w miejscu widocznym musi się znajdować określenie rodzaju paczki, np. odzieżowa lub higieniczna. Wymiary paczki nie mogą przekraczać 20x40 cm.
 • Paczki dostarczane przez osoby odwiedzające podlegają kontroli w obecności tych osób, również za pomocą rentgenowskiego prześwietlacza bagażu, natomiast paczki dostarczane pocztą podlegają kontroli wstępnej za pośrednictwem rentgenowskiego prześwietlacza bagażu.
 • Paczki dostarczane do aresztu za pośrednictwem uprawnionego organu, niespełniające wymogów określonych wyżej, zwraca się nadawcy.
 • Prasa przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, w soboty od 9.00 – 12.00. Nie będą przyjmowane czasopisma o tematyce pornograficznej, propagującej przemoc, rasizm, faszyzm, itp. oraz wydawnictwa dotyczące wykonywania tatuaży.

Lista produktów/formularz zamówienia: TUTAJ

 

AŚ Jelenia Góra - Cennik - Kantyna Rozmiar: 1.5 MB
Formularz zamówienia AŚ Jelenia Góra - Kantyna Rozmiar: 84.0 kB
PGSW - Informacja ws opłat Rozmiar: 376.2 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-15.00

Wtorek: 8.00-15.00

Środa: 8.00-15.00

Czwartek: 8.00-15.00

Piątek: 8.00-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

KOD BIC NBPLPLPW /przelewy zza granicy/

Konto bankowe:

NBP oddział Wrocław

Wrocław

49 1010 1674 0007 8113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej