Areszt Śledczy w Jeleniej Górze informuje:

 

1. Widzenia dla skazanych odbywają się:

- we wtorki w godzinach od 12.00 do 15.30,

- w czwartki w godzinach 8.00 - 11.30,

- w niedzielę w godzinach 8.00 - 11.30.

2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:

- we wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00

- w czwartki w godzinach od 11.30 do 15.30

- w niedzielę w godzinach od 11.30 do 15.30

3. Ostatnie zgłoszenia na widzenia przyjmowane są na 1 godzinę i 15 minut przed zakończeniem widzenia.

4. Informujemy, że w myśl art. 105a§2 KKW - w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

5. Informujemy, że w myśl art. 105a§6 KKW - w czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej.”

6. W pierwszej kolejności prawo do widzenia z osadzonymi mają:
- kobiety w zaawansowanej ciąży,
- osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3,
- osoby niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszajace się na wózku lub o kulach,
- osoby powyżej 75 roku życia.

 

Ponadto widzenia realizowane będą w dni świąteczne

WYKAZ WIDZEŃ W DNI ŚWIĄTECZNE W ROKU 2019

W dniu 22.04.2019r. (poniedziałek) widzenia odbędą się według porządku zamiast 23.04.2019r. (wtorek)
W dniu 01.05.2019r. (środa) widzenia odbędą się według porządku zamiast 30.04.2019r. (wtorek)
W dniu 3.05.2019r. (piątek) widzenia odbędą się według porządku zamiast 2.05.2019r. (czwartek)
W dniu 1.11.2019r. (piątek) widzenia odbędą się według porządku zamiast 31.10.2019r. (czwartek)
W dniu 11.11.2019r. (poniedziałek) widzenia odbędą się według porządku zamiast 12.11.2019r. (wtorek)
W dniu 25.12.2019r. (środa) widzenia odbędą się według porządku zamiast 24.12.2019r. (wtorek)

I. ZASADY OGÓLNE

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. (art.113a§3 kkw).

Paczka żywnościowa zgodnie z wprowadzonym art 110a§1 kkw – określającym zasadę możliwości posiadania przez osadzonego w celi art. żywnościowych o ciężarze nie przekraczającym wagi 6 kg - nie może przekraczać tej wagi.

Paczki żywnościowe mogą być dostarczane do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży, prowadzonego na terenie jednostki przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” z siedzibą w Warszawie.

2. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora aresztu śledczego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami; wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza. (art.113a§4 kkw).

3. Paczki określone w pkt. 2 mogą być dostarczane do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze bezpośrednio przez ich nadawcę, za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, przez pocztę, firmę kurierską, gońca i kantynę.

4. Paczki przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00 oraz w niedzielę, w godz. od 9.00 do 14.30 na bramie głównej aresztu.

5. Paczki podlegają kontroli w obecności osadzonego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110 a§4 kkw – niebezpieczne i niedozwolone.

6. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

7. Zabrania się wkładania artykułów spożywczych do paczek odzieżowych i odwrotnie.

8. Do każdej paczki winien być dołączony spis jej zawartości, wraz z danymi osoby podającej i odbierającej. Na paczce w miejscu widocznym musi się znajdować określenie rodzaju paczki, np. odzieżowa. Wymiary paczki nie mogą przekraczać 20x40 cm.

9. Paczki dostarczane przez osoby odwiedzające podlegają kontroli w obecności tych osób, również za pomocą rentgenowskiego prześwietlacza bagażu, natomiast paczki dostarczane pocztą podlegają kontroli wstępnej za pośrednictwem rentgenowskiego prześwietlacza bagażu.

Paczki dostarczane do aresztu za pośrednictwem uprawnionego organu, niespełniające wymogów określonych wyżej, zwraca się nadawcy.

Paczka higieniczna może być realizowana za pośrednictwem punktu sprzedaży, prowadzonego na terenie Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” w Warszawie. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie paczki higienicznej za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca (drogą wysyłkową).

 

II. REALIZACJA PACZEK ZYWNOŚCIOWYCH

przez osoby najbliższe osadzonego

 

Realizacja paczek w punkcie sprzedaży podczas widzeń.

Paczki żywnościowe zamawiane bezpośrednio w punkcie sprzedaży, prowadzonym na terenie Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” w Warszawie, są dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę z żywnością po dokonaniu płatności w punkcie sprzedaży.

Formularz zamówienia paczki żywnościowej przez osobę najbliższą jest dostępny:

 • do pobrania: Formularz zamówienia tutaj (osoba najbliższa)
 • w punkcie sprzedaży, znajdującym się w sali widzeń,
 • przy wejściu do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze (brama główna),

Osoby składające zamówienie bezpośrednio w punkcie sprzedaży, prowadzonym na terenie jednostki, mogą uzyskać informację o posiadaniu przez skazanego uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej. Informacji udziela funkcjonariusz pełniący służbę przy obsłudze widzeń lub na bramie głównej jednostki. Adnotacja o posiadaniu uprawnienia bądź braku posiadania uprawnienia do otrzymania paczki jest dokonywana przez funkcjonariusza na formularzu zamówienia.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdującym się:

 • w sali widzeń,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających,
 • przy wejściu do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze,
 • aktualny wykaz produktów: tutaj

Przy sporządzaniu zamówienia należy wziąć pod uwagę okoliczność, że w myśl art. 110a § 1 kodeksu karnego wykonawczego skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Wpłata środków pieniężnych następuje bezpośrednio w punkcie sprzedaży.

Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 

Realizacja paczek żywnościowych zamawianych przez osoby najbliższe osadzonego drogą pocztową.

Paczki żywnościowe zamawiane przez osoby najbliższe osadzonego za pośrednictwem punktu sprzedaży, prowadzonego na terenie Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” w Warszawie, są dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego wraz z dowodem wpłaty.

Formularz zamówienia paczki żywnościowej przez osobę najbliższą jest dostępny:

 • do pobrania: Formularz zamówienia tutaj (osoba najbliższa) 
 • w punkcie sprzedaży, znajdującym się w sali widzeń,
 • przy wejściu do  Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze (brama główna),

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnej:

 • w sali widzeń,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających,
 • przy wejściu do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze,
 • aktualny wykaz produktów: tutaj


Przy sporządzaniu zamówienia należy wziąć pod uwagę okoliczność, że w myśl art. 110a § 1 kodeksu karnego wykonawczego skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Wpłaty środków pieniężnych na zakup paczki żywnościowej należy dokonywać za pośrednictwem przekazu pocztowego lub przelewu bankowego według wzoru:

(Wpłacający) [imię i nazwisko, adres zamieszkania]
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA"
01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3
(nr konta) 18 1130 1017 0020 1458 9320 0135

(Tytuł: JELENIA GÓRA – paczka żywnościowa dla:

[imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia])
 

Wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać drogą pocztową, na adres:

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze - Kantyna

ul. Artura Grottgera 2

58-500 Jelenia Góra

z dopiskiem: zamówienie paczki żywnościowej
[imię, nazwisko, imię ojca]

 

W wypadku stwierdzenia w złożonym zamówieniu niezgodności nazwy, numeru katalogowego lub ceny produktu z danymi zawartymi w liście produktów, dana pozycja podlega wykreśleniu.

Paczka jest przekazywana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Jako dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień doręczenia przesyłki zawierającej wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do siedziby kantyny Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

Środki pieniężne, wpłacone na zakup paczki żywnościowej w wypadku braku możliwości zrealizowania paczki z przyczyn niezależnych od podmiotu realizującego zamówienie lub niewykorzystane przy realizacji paczki żywnościowej, są niezwłocznie przekazywane przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” w Warszawie osobie, która opłaciła paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia lub zwrotu części środków pieniężnych. Do ww. przyczyn należą w szczególności:

 • brak uprawnień osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej,
 • sporządzenie zamówienia na paczkę żywnościową przez osobę niebędącą osobą najbliższą osadzonego,
 • nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia uniemożliwiające realizację paczki,
 • niewłaściwe opłacenie paczki.

 

Realizacja paczek zamawianych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego E-PAKA obowiązująca w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze.

1. Realizację zamówienia paczki żywnościowej lub higienicznej dla osadzonego za pośrednictwem serwisu internetowego E-PAKA, można dokonać na stronie internetowej: IGB Mazovia

 

III. DOKONYWANIE ZAKUPÓW PRZEZ OSADZONYCH

 

1. Osadzony nowo przybyły do jednostki posiadający środki finansowe ma możliwość dokonania zakupów w ciągu najbliższych trzech dni roboczych. Pozostali osadzeni posiadający środki finansowe do dyspozycji mają możliwość dokonywania samodzielnie zakupów w kantynie tutejszej jednostki począwszy od 8, 17 oraz 26 dnia każdego miesiąca, w ilościach niezbędnych do bieżącej konsumpcji pozwalających na ich spożycie przed upływem terminu przydatności do spożycia.

2. Wyroby tytoniowe sprzedawane będą wyłącznie osadzonym, którzy ukończyli 18 rok życia. Tytoń oraz wyroby tytoniowe mogą być zakupione wyłącznie w kantynie tutejszej jednostki w ramach paczki żywnościowej.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-15.00

Wtorek: 8.00-15.00

Środa: 8.00-15.00

Czwartek: 8.00-15.00

Piątek: 8.00-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

KOD BIC NBPLPLPW /przelewy zza granicy/

Konto bankowe:

NBP oddział Wrocław

Wrocław

49 1010 1674 0007 8113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej