OGŁOSZENIE

Informujemy,  że w związku ze zmianami Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 1 lipca 2015 roku nie będą przyjmowane do aresztu paczki żywnościowe dostarczone za pośrednictwem poczty, firm przewozowych lub osobiście przez bliskich osób przebywających  w Areszcie Śledczym w Hajnówce.  

Zasady przyjmowania paczek - stan na dzień 01.07.2015 r.

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
 

2. Osobą najbliższą uprawnioną do zamówienia paczki osadzonemu jest uprawniony do widzeń z osadzonym: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

3. Paczki nadsyłane z zewnątrz podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a § 4 Kkw.

4. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

5. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

6. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonej na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113 § 1 Kkw;

7. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 6, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

8. Formularz zamówienia oraz lista produktów wraz z cennikiem dostępnych w punkcie sprzedaży artykułów są dostępne w jednostce penitencjarnej:

a) w punkcie sprzedaży,
b) w poczekalni dla osób odwiedzających przy wejściu do jednostki,
d) w sali widzeń,
e) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

9. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

10. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki;

11. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia;

12. Maksymalne wymiary opakowania paczek z odzieżą nie mogą przekraczać 53 cm (wysokość) i 35 cm (szerokość). Dopuszczalny ciężar paczki to 5 kg.

13. Paczki z odzieżą mogą być dostarczanie od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 11.00.

14. Wewnątrz paczki z odzieżą powinien być umieszczony spis jej zawartości.

15. W dniach:
1 stycznia - Nowy Rok,
6 stycznia - Święto Trzech Króli,
1 maja - Święto Państwowe,
3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
dzień Bożego Ciała,
15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
1 listopada - Wszystkich Świętych,
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
(o ile nie są to dni widzeń)

paczki z odzieżą nie będą przyjmowane do jednostki.

16. Paczka jest realizowana za posrednictwem IGB Mazowia, Zamówienie na paczkę żywnościową dla osadzonego można złożyć:

a) bezpośrednio podczas widzeń – poprzez wypełnienie i złożenie druku zamówienia w kantynie oraz wpłatę gotówki w kantynie,

b) drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe – przesłanie pocztą na adres:

Areszt Śledczy w Hajnówce-Kantyna
ul.
Warszawska 67, 17-200 Hajnówka

bądź dostarczenie osobiście do Aresztu Śledczego w Hajnówce wypełnionego druku zamówienia oraz przelanie środków pieniężnych na numer konta: 87 1130 1017 0020 1458 9320 0057, którego właścicielem jest IGB Mazowia

c) przez osadzonego ze środków będących w jego dyspozycji, poprzez wypełnienie i złożenie oddziałowemu druku zamówienia wraz z prośbą o przelanie środków pieniężnych na konto IGB Mazovia

17. Osadzony który uzyskał zgodę na przysłanie mu innych artykułów, otrzymuje talon z wykazem tych artykułów, który zobowiązany jest przesłać nadawcy paczki. Otrzymanie środków higieny przez tymczasowo aresztowanego wymaga w pierwszej kolejności zgody organu dysponującego (art. 216 § 2 Kodeksu Karnego Wykonawczego). Zastosowanie mają wówczas zasady określone przyjmowania paczek z odzieżą. (pkt. 12 - 15)

18. Paczkę z lekarstwami osadzony może otrzymać za zgodą Dyrektora Aresztu Śledczego po pozytywnym zaopiniowaniu jej przez lekarza ambulatorium Aresztu Śledczego w Hajnówce. W przypadku tymczasowo aresztowanego wymagana jest zgoda organu dysponującego.

19. Przed przyjęciem paczki do Aresztu Śledczego podlega ona kontroli.

20. W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.

21. Paczka podlega kontroli w obecności osadzonego do którego jest adresowana. Opakowania paczki nie wydaje się osadzonemu.

22. Przesyłanie w przesyłkach listowych i paczkach prasy i książek dla skazanych wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce lub osoby go zastępującej. Osadzony może posiadać w celi 0,5 kg prasy i 5 książek. W przesyłkach listowych zezwala się skazanym na otrzymywanie kart telefonicznych oraz znaczków pocztowych, a tymczasowo aresztowanym zezwala się na otrzymywanie tylko znaczków pocztowych.

23. Przesyłanie w paczkach prasy i książek dla tymczasowo aresztowanych wymaga wcześniejszej zgody organu dysponującego.

Pomocne wzory dokumentów:

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

 

Poniedziałek: 7.30-15.00

Wtorek: 7.30-15.00

Środa: 7.30-15.00

Czwartek: 7.30-15.00

Piątek: 7.30-15.00

 

Godziny przyjęć interesantów Rozmiar: 26.2 kB

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z tutejszą jednostką penitencjarną w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności. Istnieje możliwość wykonywania pracy przez skazanych w miejscu prowadzenia działalności pracodawcy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnienie osób pozbawionych wolności przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną forma resocjalizacji. Kontrahenci zatrudniający skazanych podkreślają ich duże zaangażowanie w wykonywana pracę.


1. Zatrudnienie nieodpłatne na rzecz:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów administracji publicznej,
 • organizacji pożytku publicznego,
 • prac wykonywanych na cele charytatywne.

Korzyści:
Praca wykonywana bez wynagrodzenia, brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy, nie stosowanie przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego.

Pracodawca zapewnia:

 • dojazd do i z miejsca pracy,
 • szkolenie BHP,
 • badania lekarskie.

2. Zatrudnienie odpłatne.

 •  przedsiębiorcy zewnętrzni

Korzyści:
Brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy, składka ZUS obowiązuje: (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, nie odprowadza się składki zdrowotnej ), pracodawca nie płaci za czas nieobecności skazanego w pracy, nie stosowanie przepisów prawa pracy - z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności,

Pracodawca zapewnia:

 • dojazd do i z miejsca pracy,
 • szkolenie BHP,
 • badania lekarskie,

W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla osadzonych, zawierana jest umowa.
Zgodnie z art. 121§ 2 Kodeksu Karnego Wykonawczego skazanego można zatrudnić na podstawie skierowania do pracy, a „wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę…” (art.123§2).

Z dniem 27 stycznia 2012r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012r w sprawie Funduszu aktywizacji zawodowej ,w myśl którego z tytułu kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności wnioskując otrzymuje ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom.

W związku z możliwością pozyskania z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy dotacji z przeznaczeniem na budowę infrastruktury dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednostki, zwracamy się do wszystkich przedsiębiorców, pracodawców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z ofertą nawiązania współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Pozyskaną dotację przeznaczyć można m.in. na budowę hali produkcyjnej oraz zakup jej wyposażenia. Jesteśmy bardzo zainteresowani nawiązaniem długotrwałej współpracy i oczekujemy na konkretne propozycje.

Wyrażamy przekonanie, iż Państwa pomysły połączone z naszą ofertą będą procentowały przez lata wielostronną korzyścią, wynikającą m.in. z umożliwienia pełnego wykorzystania podstawowego oddziaływania resocjalizacyjnego, skierowanego do osób odbywających karę pozbawienia wolności, jakim jest praca.

W związku z możliwością pozyskania z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy dotacji z przeznaczeniem na budowę infrastruktury dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednostki, zwracamy się do wszystkich przedsiębiorców, pracodawców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z ofertą nawiązania współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Pozyskaną dotację przeznaczyć można m.in. na zagospodarowanie pomieszczenia jakim dysponuje jednostka o powierzchni 100m2 lub budowę hali produkcyjnej oraz zakup jej wyposażenia. Jesteśmy bardzo zainteresowani nawiązaniem długotrwałej współpracy i oczekujemy na konkretne propozycje.

Przepisy regulujące zatrudnienie osadzonych:
Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997r., Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności dnia 28 sierpnia 1997r., Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

W przypadku zainteresowania nasza ofertą, proszę o kontakt z tutejszą jednostką.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 085-683-20-07 wew. 128

NBP/O Białystok

21101010490006221391200000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej