ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

1. Widzenia odbywają się w sali widzeń w godz. 8:30 – 15:30:
a) dla tymczasowo aresztowanych w czwartki oraz w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.
Widzenia w dniach 3 maja, 15 sierpnia oraz 26 grudnia udzielane są dla wszystkich tymczasowo aresztowanych.
b) dla skazanych w czwartki i niedziele;
c) ustala się dodatkowe dni widzeń: 3 maja, 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Widzenia w tych dniach udzielane są wyłącznie w wymiarze 60 minut.
d) osadzeni zatrudnieni i uczący się wykorzystują widzenia w dniach i godzinach, które są dla nich wolne od pracy i nauki (z uwzględnieniem punktu a i b). W uzasadnionych przypadkach osadzeni zatrudnieni na terenie jednostki mogą odbyć widzenie w dniu, który nie jest dla nich dniem wolnym od nauki lub pracy (z uwzględnieniem punktu a i b) za zgodą przełożonego, nadzorującego ich pracę. Osadzeni zatrudnieni poza terenem jednostki i uczący się mogą odbyć widzenie w dniu, który nie jest dla nich dniem wolnym od nauki lub pracy (z uwzględnieniem punktu a i b) tylko za zgodą Dyrektora jednostki.
2. Zgłoszenia  na  widzenia  regulaminowe  przyjmowane  są  od  godziny  8:00  do  godziny  14:00.
Zgłoszenia na widzenia dla tymczasowo aresztowanych w niedzielę przyjmowane są w godzinach 8:00 – 10:00.
3. Zgłoszenia na widzenia przedłużone i połączone przyjmowane są od godziny 8:00 do godziny 12:00.
Ostatnie widzenie powinno zakończyć się do godziny 15:30.
4. Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń.
5. W sali widzeń zabrania się palenia wyrobów tytoniowych.
6. Osoby  uczestniczące  w  widzeniu  zobowiązane  są  do  przestrzegania  w  czasie  jego  trwania ustalonego porządku oraz norm poprawnego zachowania.
7. W czasie widzenia umożliwia się zakupienie osadzonemu do 5 szt. kart telefonicznych.
8. W przypadku nie przestrzegania ww. zasad widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.
9.  Osadzony  chęć  wykorzystania widzenia dłuższego lub  połączonego zgłasza  funkcjonariuszowi prowadzącemu widzenia z chwilą doprowadzenia do sali widzeń.
10.  Realizacja nagrody określonej w art 138 § 1 pkt 3 kkw odbywa się w czwartki robocze w godz.od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą.
11. Zabrania się osadzonym zabierania na widzenia zegarków.

12. Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

UWAGA!!!

Areszt Śledczy w Grójcu nie współpracuje z żadną firmą pośredniczącą w realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych. Zamówienie na paczkę żywnościową może być złożone jedynie przez osobę najbliższą osadzonemu lub samego osadzonego.

ZASADY REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

1. Paczka żywnościowa może być zamówiona wyłącznie przez osobę najbliższą osadzonemu lub przez osadzonego. Ich przygotowanie odbywa się na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przez punkt sprzedaży znajdujący się na terenie Aresztu.

2. W przypadku, gdy paczkę zamawia osoba najbliższa, wypełnione zamówienie można:

a) złożyć bezpośrednio podczas widzenia w kantynie, dokonując jednocześnie opłaty
gotówkowej.

b) przesłać pocztą na adres: Areszt Śledczy w Grójcu – KANTYNA, 05-600 Grójec, ul. Armii
Krajowej 21

c) dostarczyć osobiście do Aresztu Śledczego.

3. W przypadku, gdy zamówienie nie jest składane w czasie widzenia z osadzonym, przelew środków pieniężnych tytułem opłaty za paczkę winien nastąpić na konto  BGK 44 1130 1017 0020 1458 9320 0152 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. Przelew środków można dokonać w sposób tradycyjny (przekaz pocztowy) lub za pomocą przelewu internetowego. W obydwu przypadkach polecenie przelewu winno ponadto zawierać następujące dane:

a) nazwę zleceniodawcy/zamawiającego oraz jego adres

b) w polu tytułem wpisane dane osadzonego – Imię i Nazwisko, imię ojca, datę urodzenia oraz miejsce przebywania osadzonego (AŚ Grójec).

Do zamówienia składanego osobiście w jednostce lub przesyłanego pocztą należy do dołączyć potwierdzenie przelewu/dowód wpłaty.

4. W przypadku składania zamówienia przez osobę najbliższą w trakcie widzenia z osadzonym:

a) druk zamówienia składa się bezpośrednio w punkcie sprzedaży,

b) niezwłocznie weryfikuje się uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki

c) zamówienie opłaca się gotówką w czasie widzenia po pozytywnej weryfikacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

5. W sytuacji, gdy paczkę zamawia osadzony, realizuje się ją po wcześniejszym wypełnieniu druku zamówienia, przez osadzonego w oddziale mieszkalnym i złożeniu go do wyznaczonych osób Aresztu Śledczego. Osadzony składając zamówienie wypełnia jednocześnie dyspozycję przelania środków pieniężnych na konto BGK:

44 1130 1017 0020 1458 9320 0152 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.

6. Niezależnie od formy złożenia zamówienia paczka realizowana jest niezwłocznie, maksymalnie do pięciu dni roboczych.

7. W każdym przypadku, zamówienie na paczkę, sporządzane jest w oparciu o wykaz artykułów dopuszczonych do sprzedaży w kantynie Aresztu Śledczego w Grójcu. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży w Areszcie Śledczym w Grójcu znajdują się:

a) w poczekalni dla osób odwiedzających

b) w punkcie sprzedaży

c) w biurze przepustek

d) na stronie internetowej

e) w oddziałach mieszkalnych (dla osadzonych)

8. W sytuacji braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

ZASADY REALIZACJI PACZEK ODZIEŻOWYCH I HIGIENICZNYCH

1. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie zezwolenia Dyrektora. Potwierdzenia uprawnienia do otrzymania  paczek  higienicznych  i  odzieżowych  wydaje  pracownik  lub  funkcjonariusz  działu kwatermistrzowskiego, natomiast potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki z lekami wydaje lekarz lub uprawniony pracownik ambulatorium z izbą chorych. Każda paczka powinna zawierać wykaz (ilość i rodzaj) artykułów, które się w niej znajdują.
2. Paczki  higieniczne, odzieżowe  lub  z  lekami przyjmowane  są w  budynku  biura  przepustek od poniedziałku do piątku i w niedzielę, w godzinach od 8:00 do 14:00. W dni ustawowo wolne od pracy, a które nie są dniami udzielania widzeń, paczki nie są przyjmowane. Podstawą przyjęcia paczek jest naklejona w widocznym miejscu, na opakowaniu, II część potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki. Paczki higieniczne, odzieżowe i z lekami mogą być doręczone bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, gońca. W przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby. Paczki z lekami przyjmuje się od poniedziałku  do  piątku,  tylko  w  oryginalnych  opakowaniach  i  za  pośrednictwem  pracownika ambulatorium.
3. Paczki, o których mowa w art. 113a § 4 kkw, niespełniające warunków oraz zawierające artykuły, o których mowa w art. 113a § 5 kkw zwraca się nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt Aresztu.
4. Sprzęt RTV i AGD może być dostarczany do jednostki wyłącznie osobiście przez nadawcę i jest kontrolowany w jego obecności. Paczki ze sprzętem RTV i AGD dostarczane do jednostki przez Pocztę Polską, firmy kurierskie, gońców, itp. nie będą przyjmowane. Przyjmowanie ww. sprzętu odbywa się w robocze czwartki w godzinach od 9:00 do 14:00. W czasie kontroli sprzętu (która ma na celu sprawdzenie czy nie ma w nim przedmiotów niedozwolonych i niebezpiecznych), dopuszczalne jest naruszenie plomb powodujących utratę gwarancji. W przypadku nie wyrażenia zgody na kontrolę sprzęt RTV i AGD nie będzie przyjmowany. Płyty CD I DVD dostarczane są osobiście w dniach przyjmowania paczek.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu przyjmuje interesantów:

poniedziałek: 9:00 – 17:00

wtorek – piątek: 8:00 – 15:00.

Wszelką korespondencję kierowaną do osadzonych przesyła się na adres Aresztu Śledczego w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec.

Dotyczy to również korespondencji adresowanej do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie.

Korespondencja adresowana do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie przekazywana jest za pośrednictwem administracji Aresztu Śledczego w Grójcu.

Wpłat należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy, w tytule wpisując: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca:

NBP/o. Warszawa

Armii Krajowej 21

05-600 Grójec

04 1010 1010 0112 1113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej