Komunikat dotyczący widzeń

 

W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 14 czerwca 2021 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin, widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

- w widzeniu uczestniczyć będą mogły tylko 2 osoby pełnoletnie lub 1 osoba pełnoletnia z dzieckiem,

- widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

- czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

- osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa oraz rękawiczki ochronne,

- osoby, którym przyznano widzenie winny stawić się do Aresztu Śledczego co najmniej 20 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia,

- wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski,

- podczas widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym a osobą odwiedzającą.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 666 070 639 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_asgrojec@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 9.00 - 14.00. Przy ustalaniu widzenia wymagane jest podanie planowanej daty i godziny widzenia, danych osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca) oraz imienia i nazwiska osoby bliskiej uczestniczącej w planowanym widzeniu. Zapisy dokonywane są tylko na bieżący tydzień, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Widzenia udzielane są w czwartki i w niedziele w godzinach 8.20 - 16.00.

Informacja dotycząca sposobu realizacji paczek żywnościowych

 

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Szczegółowe zasady realizacji prawa otrzymania paczek reguluje Kodeks karny wykonawczy oraz Regulamin organizacyjno porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz Regulamin organizacyjno porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

 

W przypadku, gdy paczka dla osadzonego jest realizowana przez osobę najbliższą, ich przygotowanie odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego przez zamawiającego (tj. osobę najbliższą) formularza zamówienia na paczkę żywnościową. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży w Areszcie Śledczym w Grójcu znajdują się:

a) w poczekalni dla osób odwiedzających (w czasie gdy realizowane są widzenia)*

b) w punkcie sprzedaży (w czasie gdy realizowane są widzenia)*

c) w biurze przepustek

d) oraz na stronie internetowej IGB Mazovia https://igbmazovia.pl/e-paczka/category/15-areszt-sledczy-w-grojcu

 

W przypadku, gdy paczkę zamawia osoba najbliższa, wypełnione zamówienie można:

a) złożyć bezpośrednio podczas widzenia w kantynie, dokonując jednocześnie opłaty gotówkowej*

b) przesłać pocztą na adres: Areszt Śledczy w Grójcu – KANTYNA, 05-600 Grójec, ul. Armii Krajowej 21

c) dostarczyć osobiście do Aresztu Śledczego (w okresie zagrożenia epidemicznego nie jest wskazane)

d) przesłać za pośrednictwem e-mail na adres paczki@igbmazovia.pl, co obecnie jest najszybszą formą realizacji zamówienia.

 

W przypadku, gdy zamówienie nie jest składane w czasie widzenia z osadzonym*, przelew środków pieniężnych tytułem opłaty za paczkę winien nastąpić na konto:

 

BGK  44 1130 1017 0020 1458 9320 0152 

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.

 

Przelew środków można dokonać w sposób tradycyjny (przekaz pocztowy) lub za pomocą przelewu internetowego. W obydwu przypadkach polecenie przelewu winno ponadto zawierać następujące dane:

a) nazwę zleceniodawcy/zamawiającego oraz jego adres

b) w polu tytułem wpisane dane osadzonego – Imię i Nazwisko, imię ojca osadzonego, datę urodzenia osadzonego oraz miejsce przebywania osadzonego (AŚ Grójec).

Do zamówienia składanego osobiście w jednostce lub przesyłanego pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, należy dołączyć potwierdzenie przelewu/dowód wpłaty.

 

W przypadku składania zamówienia przez osobę najbliższą w trakcie widzenia z osadzonym*:

a) druk zamówienia składa się bezpośrednio w punkcie sprzedaży,

b) niezwłocznie weryfikuje się uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki

c) zamówienie opłaca się gotówką w czasie widzenia po pozytywnej weryfikacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

 

W sytuacji braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego (dotyczy np. złożenia zamówienia bez wykonania właściwej opłaty lub dokonanie opłaty i niedostarczenie prawidłowo wypełnionego zamówienia).

 

*Ze względu na panującą pandemię koronawirusa w tutejszej Kantynie będą realizowane DO ODWOŁANIA paczki żywnościowe opłacone wyłącznie przelewem. Widzenia osadzonych z osobami bliskimi nie są realizowane.

 

Paczka realizowana jest bez zbędnej zwłoki, w terminie do pięciu dni roboczych od czasu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu przyjmuje interesantów:

poniedziałek: 9:00 – 17:00

wtorek – piątek: 8:00 – 15:00.

Wszelką korespondencję kierowaną do osadzonych przesyła się na adres Aresztu Śledczego w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec.

Dotyczy to również korespondencji adresowanej do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie.

Korespondencja adresowana do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie przekazywana jest za pośrednictwem administracji Aresztu Śledczego w Grójcu.

Wpłat należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy, w tytule wpisując: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca:

NBP/o. Warszawa

Armii Krajowej 21

05-600 Grójec

04 1010 1010 0112 1113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej