1. W Oddziale Zewnętrznym wszystkie formy widzeń dla skazanych udzielane są
  w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca i każdą drugą i ostatnią środę miesiąca a także 25 grudnia i Niedzielę Wielkanocną w godz. 8.00–15.00.
 2. Widzenia odbywają się wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie. Rejestracja widzeń odbywa się telefonicznie pod nr telefonu 87 428 38 48 lub za pomocą dedykowanej poczty mailowej: widzenia_dubliny@sw.gov.pl
  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00. Zapisy realizowane są w oparciu
  o kolejność zgłoszeń.
 3. Nagrody w postaci udzielania zezwolenia na widzenia bez osoby dozorującej oraz widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej realizowane są wyłącznie w czwartki w godz. 8.00-15.00.
 4. Dopuszczalne jest, aby skazany bezpośrednio zgłaszał chęć realizacji widzenia
  u wychowawcy oddziału. Wychowawca wspólnie ze skazanym ustala datę
  i godzinę realizacji widzenia. O poczynionych ustaleniach skazany informuje osobę bliską.
 5. Skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego mogą być połączone. Ponadto za zgodą Dyrektora można wykorzystać jednorazowo widzenia regulaminowe lub widzenia regulaminowe
  i dodatkowe, przy założeniu że ich łączny czas nie przekroczy 180 minut.
 6. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor Zakładu Karnego, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób małoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby małoletnie mogą korzystać
  z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Osoby odwiedzające zobowiązane są przybyć na widzenie co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem widzenia celem dokonania czynności kontrolnych oraz dopełnienia wymogów formalnych.  
 8. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie, Dyrektor jednostki podejmie decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.
 9. Osoby odwiedzające pozostawiają rzeczy prywatne w szafkach depozytowych znajdujących się w poczekalni dla osób odwiedzających. Zabrać ze sobą na widzenie można jedynie środki finansowe na zakup artykułów w kantynie.
 10. Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ma prawo odmówić udzielenia widzenia
  w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych określonych powyżej.
 11. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza.
 12. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
 13. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych
  i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie Oddziału Zewnętrznego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
 14. Podczas widzenia zezwala się na możliwość złożenia zamówienia na  paczkę żywnościową i  higieniczną za pośrednictwem kantyny.
 15. Skazanym nie wolno wynosić na widzenia z oddziałów mieszkalnych żadnych  przedmiotów bez zgody Dyrektora ( w tym zegarków )  lub bez potwierdzenia otrzymania przez nich nagrody lub ulgi w postaci zezwolenia na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku.
 16. Wyjścia na przepustki i widzenia poza terenem Oddziału Zewnętrznego odbywają się od godz. 8.00.
 17. Widzenia z obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem odbywają się w sali przesłuchań w budynku administracji ZK na podstawie okazanej legitymacji służbowej w godzinach pracy administracji, podczas nieobecności innych osób, bez ograniczeń czasowych.
 18. Za zgodą Dyrektora widzenia z osobami, o których mowa w ust. 17 mogą być zrealizowane w innym czasie i miejscu.

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 

 1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem  kantyny.  
 2. Zamówienie na otrzymanie paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe, złożone przez skazanego na piśmie, odbywa się po pokryciu przez niego kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie na otrzymanie paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe może być złożone podczas widzenia osadzonego przez osobę odwiedzającą na terenie Oddziału Zewnętrznego. Wypełnione zamówienie wraz z potwierdzeniem wpłaty można również przesłać drogą pocztową i elektroniczną lub faksem do Oddziału Zewnętrznego w Giżycku.

 1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy artykułów dostępnych w kantynie, dopuszczonych do sprzedaży przez Dyrektora.
 2. Formularz zamówienia i cennik artykułów jest dostępny w punkcie sprzedaży (kantyna), w sali widzeń, w dyżurkach wychowawców i na stronie internetowej jednostki.
 3. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po opłaceniu i potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymywania paczek.
 4. Zamówienia na paczki żywnościowej są przyjmowane w każdym dniu roboczym. Czas dostarczenia osadzonemu paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekraczać 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania skazanego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest o możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
 5. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych, przekazywane są niezwłocznie osobie zamawiającej paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją         o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 6. Osadzony realizując uprawnienie do otrzymania paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe zobowiązany jest uwzględnić możliwość przechowywania zakupionych artykułów na zasadach określonych w §10 ust. 1 i 3.
 7. Dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na jego stan zdrowia, na częstsze otrzymywanie paczek.
 8. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.
 9. Wydawanie paczek żywnościowych odbywa się w godz. 8.30.-18.20. Miejscem wydawania paczek żywnościowych jest dyżurka oddziałowego.

 

Więcej informacji na temat realizacji paczki pod adresem : http://e-paczka.org/formularz


  
​​​​Paczki realizowane w Oddziale Zewnętrznym w Giżycku:

Dyrektor przyjmuje interesantów w Zakładzie Karnym w Dublinach w dni robocze w godzinach:

poniedziałek - piątek 8:00-15:00

 

 

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonych (wypiska) :

Zakład Karny w Dublinach - Oddział Zewnętrzny w Giżycku

69 1010 1397 0017 2013 9120 0000

tytułem : wpisać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

 

Wpłaty z zagranicy:

Narodowy Bank Polski

w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 11/17

10-575 Olsztyn

 

IBAN: PL69101013970017201391200000
SWIFT: NBPLPLPW

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej