Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.

W zakładzie wszystkie formy widzeń dla skazanych udzielane są w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca i każdą drugą i ostatnią środę miesiąca a także 25 grudnia i Niedzielę Wielkanocną w godz. 8.00–15.15.

Widzenia na terenie jednostki realizowane są w specjalnie do tego celu przygotowanej sali widzeń lub innych wyznaczonych miejscach.

Widzenia są realizowane w kolejności zgłoszeń odwiedzających. Poza kolejnością widzenia można udzielić:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),

- osobom powyżej 75 roku życia.

W czasie trwania widzeń umożliwia się odwiedzającym dokonanie zakupów artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży w kantynie z przeznaczeniem do konsumpcji w trakcie widzenia. Artykuły żywnościowe przeznaczone do konsumpcji w czasie widzenia winny być spożywane w sali widzeń. Po zakończonym widzeniu artykuły, które zostały zakupione w celu spożycia podczas widzenia, a które nie zostały skonsumowane w całości, zabiera ze sobą osoba odwiedzająca.

W czasie trwania widzeń umożliwia się odwiedzającym dokonanie zakupów artykułów higieniczno–odzieżowych w celu przekazania osadzonemu wyłącznie w przypadku posiadania przez niego uprawnienia do otrzymania paczki higieniczno–odzieżowej.

Zgłoszenia zamiaru odbycia widzenia, od osób odwiedzających, przyjmowane są najpóźniej do godz. 14.00. Zgłoszenie to powinno być jednak dokonane wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut.

Skazanym nie wolno wynosić na widzenia z oddziałów mieszkalnych żadnych przedmiotów bez zgody Dyrektora lub bez potwierdzenia otrzymania przez nich nagrody lub ulgi w postaci zezwolenia na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku.

Skazany może wykorzystać jednorazowo widzenia regulaminowe lub regulaminowe i dodatkowe, przy założeniu, że ich czas łączny nie przekroczy 120 minut. Za zgodą Dyrektora istnieje możliwość przedłużenia widzenia powyżej 120 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.

W sytuacjach, gdy liczba osób odwiedzających jest większa niż pojemność sali widzeń, dopuszcza się możliwość ograniczenia czasu ich trwania do regulaminowych 60 minut.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor lub osoba działająca z jego upoważnienia w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich uprawnionych do widzeń ze skazanym.

Skazany sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 15 (tj. będący jego rodzicem lub prawnym opiekunem) ma prawo do dodatkowego jednego widzenia z dzieckiem w miesiącu (art. 105 a § 3 k.k.w.).

Nagrodę określoną w art. 138 § 1, pkt 2 k.k.w. realizuje się w czwartki w godzinach 10.00– 15.00.

Osoby odwiedzające pozostawiają rzeczy prywatne w szafach depozytowych znajdujących się w poczekalni dla osób odwiedzających. Zabrać ze sobą na widzenie można jedynie środki finansowe na zakup artykułów w kantynie.

Wyjścia na przepustki i widzenia poza terenem Zakładu odbywają się od godz. 8.00. Powroty z przepustek i widzeń poza terenem Zakładu odbywają się do godz. 18.00.

W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, narządów słuchu, mowy lub wzroku mogą przed planowanym widzeniem skontaktować się z administracją jednostki w celu omówienia sposobu realizacji widzenia.

Widzenia z osobami, o których mowa w art. 8§3 Kodeksu odbywają się w sali przesłuchań w budynku administracji ZK na podstawie okazanej legitymacji służbowej w godzinach pracy administracji, podczas nieobecności innych osób, bez ograniczeń czasowych.

Za zgodą Dyrektora widzenia z osobami, o których mowa w ust. 22 mogą być zrealizowane w innym czasie i miejscu.

Dni, godziny i sposób przyjmowania paczek, o których mowa w art. 113a§4 Kodeksu.

Zezwolenie na otrzymanie paczki higieniczno–odzieżowej wydaje Dyrektor, po zaopiniowaniu przez technika działu kwatermistrzowskiego. W paczkach otrzymywanych z zewnątrz nie mogą znajdować się następujące artykuły higieniczne: mydła w kostkach (dozwolone są tylko mydła w płynie), dezodoranty w sprayu, dezodoranty w kulce w nieprzezroczystych opakowaniach, kremy i pasty w nieprzezroczystych opakowaniach o nieprzejrzystej konsystencji, wody toaletowe na bazie alkoholu.

Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości sporządzony przez nadawcę.

Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wydaje Dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza ambulatorium, określając jednocześnie jej maksymalną wagę i zawartość.

W celu umożliwienia realizacji uprawnienia wynikającego z art. 102 pkt 5 Kodeksu dopuszcza się możliwość uzyskania zezwolenia na otrzymanie paczki z materiałami służącymi do wykonywania twórczości własnej. Zezwolenie powyższe wydaje Dyrektor, po zaopiniowaniu przez wychowawcę do spraw kulturalno-oświatowych, określając zawartość paczki. Maksymalne wymiary opakowania paczek nie mogą przekraczać 50 cm (wysokość) i 30 cm (szerokość).

Paczki higieniczno-odzieżowe mogą być dostarczane za pośrednictwem poczty lub innej instytucji kurierskiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub przez inne osoby
w poniedziałek i wtorek oraz od czwartku do soboty w godzinach od 13:00 do 15:00, a w niedzielę
i środę od 8:00 do 15:00. Niewyrażenie zgody przez osobę dostarczającą paczkę na sprawdzenie zawartości przesyłki w jej obecności skutkuje odmową jej przyjęcia do Zakładu.

W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.

W paczkach zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych, a w paczkach higieniczno – odzieżowych i z lekami dodatkowo przesyłania żywności lub innych przedmiotów nie wymienionych na zezwoleniu.

Paczek nie spełniających warunków nie dostarcza się skazanemu i podlegają one zwrotowi:

bezpośredniemu w przypadku, gdy paczka zostanie dostarczona osobiście przez nadawcę,

na koszt nadawcy w przypadku braku uprawnienia skazanego do otrzymania paczki,

nadawcy na koszt skazanego,

w uzasadnionym przypadku na koszt Zakładu.

Bezpośrednio przed wydaniem paczka podlega kontroli w obecności skazanego. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę zawartości, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w Zakładzie.

Paczka dostarczona do Zakładu podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków, urządzeń technicznych i przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładowej kantyny.

Zamówienie na otrzymanie paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe, złożone przez skazanego na piśmie, odbywa się po pokryciu przez niego kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie na otrzymanie paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe może być złożone podczas widzenia osadzonego przez osobę odwiedzającą na terenie Zakładu. Wypełnione zamówienie wraz z potwierdzeniem wpłaty można również przesłać drogą pocztową i elektroniczną lub faksem do Oddziału Zewnętrznego w Giżycku.

jest sporządzane na podstawie listy artykułów dostępnych w kantynie, dopuszczonych do sprzedaży przez Dyrektora.

Formularz zamówienia i cennik artykułów jest dostępny w punkcie sprzedaży (kantyna), w sali widzeń, w dyżurkach wychowawców i na stronie internetowej jednostki.

Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po opłaceniu i potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymywania paczek.

Zamówienia na paczki żywnościowej są przyjmowane w każdym dniu roboczym. Czas dostarczenia osadzonemu paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe od dnia złożenia zamówienia wraz
z dowodem wpłaty nie powinien przekraczać 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania skazanego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest o możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od Zakładu, przekazywane są niezwłocznie osobie zamawiającej paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz
z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na jego stan zdrowia, na częstsze otrzymywanie paczek.

Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia Zakładu za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

Wydawanie paczek żywnościowych odbywa się w godz. 8.30.-18.30. Miejscem wydawania paczek żywnościowych jest dyżurka oddziałowego.

 

 

 

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w Zakładzie Karnym w Dublinach w dni robocze w godzinach:

poniedziałek 8:00-17:00

wtorek - piątek 8:00-15:00

 

 

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonych (wypiska) :

Zakład Karny w Dublinach - Oddział Zewnętrzny w Giżycku

69 1010 1397 0017 2013 9120 0000

tytułem : wpisać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

 

Wpłaty z zagranicy:

Narodowy Bank Polski

w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 11/17

10-575 Olsztyn

 

IBAN: PL69101013970017201391200000
SWIFT: NBPLPLPW

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej