1. Widzenia udzielane są w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz każdą drugą i ostatnią środę miesiąca.

2. Skazani korzystają z widzeń w niedziele w godz. 8.00 – 15.15. Informacje o zmianach dot. widzeń umieszczone są na tablicach ogłoszeń oraz podawane do wiadomości poprzez radiowęzeł.

3. Rejestracja widzeń odbywa się w godzinach 8.00 – 14.00. Widzenia udziela się po rejestracji, do godziny 15.15.

4. Widzenia udzielane są według kolejności rejestracji .

5. Grafik widzeń w Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocy, zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem. W okresie tym kantyna jest nieczynna.

6. Każdy osadzony jest zobowiązany powiadomić osoby uprawnione do widzeń o wyznaczonych dniach i godzinach, w których odbywają się widzenia.

7. Kantyna czynna jest w czasie widzeń z zastrzeżeniem pkt 4.

8. Widzenia są realizowane w kolejności zgłoszeń odwiedzających. Poza kolejnością widzenia można udzielić:

a) kobietom w zaawansowanej ciąży,

b) osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

c) osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),

d) osobom powyżej 75 roku życia.

9. Widzenia odbywają się w sali widzeń. Widzenie regulaminowe trwa 60 minut. Z widzeń bez osoby dozorującej lub widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, osoby niepełnoletnie mogą korzystać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej uprawnionej do widzeń z osadzonym.

10. Osadzony może otrzymać jedno widzenie w ciągu dnia.

11. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor lub osoba działająca z jego upoważnienia w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich uprawnionych do widzeń ze skazanym.

12. Skazany sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 15 (tj. będący jego rodzicem lub prawnym opiekunem) ma prawo do dodatkowego jednego widzenia z dzieckiem w miesiącu (art. 105 a § 3 Kkw).

13. Za zezwoleniem dyrektora lub osoby działającej z jego upoważnienia skazany może jednorazowo skorzystać z połączenia przysługujących mu widzeń wynikających z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej. Zezwolenie to skazany może otrzymać na pisemną prośbę, zaopiniowaną przez wychowawcę.

14. Nagroda w postaci zezwolenia na dłuższe widzenie może być zrealizowana wyłącznie w połączeniu z widzeniem regulaminowym. Nagrody dotyczące widzeń nie podlegają łączeniu.

15. Nagrodę określoną w art. 138 § 1, pkt 2 i 3 realizuje się w czwartki w godzinach 10.00– 15.00.

16. Miejsce dla osadzonego i osób odwiedzających w sali widzeń wyznacza funkcjonariusz.

17. W czasie trwania widzenia zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie znajdującej się w sali widzeń, czynnej w czasie trwania widzeń. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

18. W trakcie widzenia zabrania się:

1) używania w rozmowie gwary przestępców, słów wulgarnych i obelżywych,

2) palenia wyrobów tytoniowych,

3) przekazywania i przyjmowania korespondencji, pieniędzy i innych

przedmiotów, których posiadanie przez osadzonego jest zabronione,

4) przyjmowania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub

substancji psychotropowych oraz leków,

5) prowadzenia rozmów i innego zachowania, które uniemożliwiają bądź

zakłócają realizację widzeń innym osobom,

6) zakłócania porządku i bezpieczeństwa oraz prawidłowego przebiegu widzeń,

7) przekazywania sprzętu audiowizualnego, sprzętu komputerowego, odzieży itp. z wyłączeniem przedmiotów własnoręcznie wykonanych przez osadzonego, na przekazanie których osadzony uzyskał zgodę od dyrektora.

19. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

20. Widzenie przerwane z winy osadzonego (lub osoby odwiedzającej) traktuje się jako zrealizowane.

21. Ze względu na bezpieczeństwo Oddziału Zewnętrznego w Giżycku Aresztu Śledczego w Suwałkach wszystkie osoby odwiedzające osadzonych oraz przedmioty wnoszone przez nie na teren jednostki poddane są kontroli.

22. Zabrania się osadzonym wnoszenia na sale widzeń zegarków. Sale widzeń wyposażone są w zegary.

23. Indywidualne prośby osadzonych w sprawie odstępstw od w/w sposobu udzielania widzeń rozpatruje dyrektor lub osoba działająca z jego upoważnienia.

24. Osoby z niepełnosprawnością ruchową, narządów słuchu, mowy lub wzroku mogą przed planowanym widzeniem skontaktować się z administracją jednostki w celu omówienia sposobu realizacji widzenia.

 

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem Oddziału Zewnętrznego w Giżycku Aresztu Śledczego w Suwałkach. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

2. Osobą najbliższą uprawnioną do zamówienia paczki osadzonemu jest uprawniony do widzeń z osadzonym: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

3. Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach lub osoba działająca z jego upoważnienia może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

4. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonej na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113 § 1 Kkw;

5. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Podmiotem tym jest Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia".

6. Formularz zamówienia oraz lista produktów wraz z cennikiem dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w Oddziale Zewnętrznym:

a) w punkcie sprzedaży,
d) w sali widzeń,
e) na stronie internetowej Oddziału Zewnętrznego w Giżycku.

7. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

8. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.


9. W przypadku braku możliwości zrealizowania paczki żywnościowej z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, podmiot przygotowujący paczkę niezwłocznie zwraca środki pieniężne osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

10. Zamówienie na paczkę żywnościową dla osadzonego można złożyć:

 a) Bezpośrednio podczas widzeń – poprzez wypełnienie i złożenie druku zamówienia w kantynie oraz opłacenie należności za paczkę przelewem bankowym na konto podmiotu przygotowującego paczki lub wpłatę gotówki w kantynie;

 b) drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe – przesłanie pocztą na adres:

 Oddział Zewnętrzny w Giżycku -Kantyna
 ul. Warszawska 28A, 11-500 Giżycko

bądź dostarczenie osobiście do Oddziału Zewnętrznego w Giżycku wypełnionego druku zamówienia oraz przelanie środków pieniężnych na numer konta bankowego punktu sprzedaży: BGK 33 1130 1017 0020 1458 9320 0059

 c) przez osadzonego ze środków będących w jego dyspozycji - zasady postępowania w tym zakresie dostępne są na tablicy ogłoszeń.

11. Skazany może za zezwoleniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

12. Maksymalne wymiary opakowania paczek nie mogą przekraczać 50 cm (wysokość) i 30 cm (szerokość).

14. Paczki o których mowa w pkt. 11 i 12 mogą być dostarczane:

a) za pośrednictwem poczty lub innej instytucji kurierskiej od poniedziałku do piątku w godz 8.00 – 15.00.

b) przez inne osoby w poniedziałek i wtorek oraz od czwartku do soboty w godz. od 13.00 do 15.00 a w niedzielę i środę od 8.00 do 15.00

15. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości (talon).

16. Osadzony, który uzyskał zgodę na przysłanie mu innych artykułów niż żywność, otrzymuje talon z wykazem tych artykułów. Talon należy przesłać do nadawcy paczki.

17. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a § 4 Kkw.

18. Paczkę z lekarstwami osadzony może otrzymać za zgodą lub osoby działającej z jego upoważnienia po pozytywnym zaopiniowaniu jej przez lekarza ambulatorium.

19. Paczka przed przyjęciem podlega kontroli za pomocą urządzenia do prześwietlania bagaży.

20. Paczki higieniczno – odzieżowe wydawane są od poniedziałku do piątku do godziny 15.30,

- paczki higieniczno – odzieżowe przyjęte w sobotę i niedziele wydawane są najpóźniej drugiego dnia roboczego do godziny 10.00,

- paczki z lekami będą przyjmowane przez służbę zdrowia w ilościach i rodzajami leków określonych przez lekarza od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 15.00. Leki muszą być w oryginalnych opakowaniu. Wydawanie leków prywatnych następuje zgodnie ze wskazaniem lekarza.

21. Paczka odzieżowa jest kontrolowana i wydawana w magazynie w obecności osadzonego po uprzedniej ewidencji na jego karcie depozytowej.

22. W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.

 

Podstawą przyjęcia sprzętu RTV do aresztu jest wydany talon. Dostarczony sprzęt powinien być sprawny technicznie.

Zezwala się osadzonym na posiadanie w celi odbiornika TV do 19 cali, z wbudowanym dekoderem DVB-T zarejestrowanego w celu pobierania opłat abonamentowych. Odbiornik TV musi mieć możliwość obsługi za pomocą regulatorów na obudowie. Za realizację obowiązku regularnego uiszczania opłat abonamentowych za posiadane odbiorniki telewizyjne odpowiedzialność ponosi właściciel danego sprzętu.

 

Instrukcja zamawiania paczek zywnosciowych

Wniosek_na paczkę

Wykaz wyrobów tytoniowych i artykułow spozywczych

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonych (wypiska) :

 

Areszt Śledczy w Suwałkach

52 1010 1049 0001 8513 9120 0000

tytułem : wpisać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

 

Wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL52101010490001851391200000
SWIFT: NBPLPLPW

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 17.02.2019r. W ZWIĄZKU Z PRACAMI ENERGETYCZNYMI W CENTRALNEJ SERWEROWNI SW NIE ODBĘDĄ SIĘ WIDZENIA.WIDZENIA ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA DZIEŃ 24.02.2019R. WSZYSTKIE PROŚBY DOTYCZĄCE WIDZEŃ PRZECHODZĄ NA W/W DZIEŃ.

 

 

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonych (wypiska) :

Areszt Śledczy w Suwałkach

52 1010 1049 0001 8513 9120 0000

tytułem : wpisać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

 

Wpłaty z zagranicy:

Narodowy Bank Polski

w Białymstoku

ul. Piękna 1

15-282 Białystok

 

IBAN: PL52101010490001851391200000
SWIFT: NBPLPLPW

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej