Komunikat dotyczący widzeń

Od dnia 22.07.2021r. następuje przywrócenie realizacji widzeń z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

1. W widzeniu uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie będzie podlegała ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

2. Widzenie trwa 60 minut.

3. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie.

4. Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny.

5. Osoba bliska w dniu widzenia zobowiązana jest stawić się do jednostki na 20 min. przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia.

6. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa oraz do dokonania dezynfekcji rąk.

7. Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

8. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku bez stosowania zabezpieczenia uniemożliwiającego bezpośredni kontakt.

9. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi. Obowiązuje zachowanie półtorametrowego dystansu pomiędzy osadzonym a osobami odwiedzającymi, a także pomiędzy rodzinami.

10. W czasie trwania widzeń umożliwia się odwiedzającym dokonanie zakupów artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży w kantynie z przeznaczeniem do konsumpcji w trakcie widzenia. Po zakończonym widzeniu artykuły, które zostały zakupione w celu spożycia podczas widzenia, a które nie zostały skonsumowane w całości, zabiera ze sobą osoba odwiedzająca.

11. Kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte

12. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 87 425 37 25 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_gizycko@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. W przypadku gdy widzenie realizowane jest w niedzielę umówienie na widzenie powinno nastąpić najpóźniej w piątek poprzedzający niedzielę. 

Widzenia w Oddziale Zewnętrznym w Giżycku realizowane będą w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca i każdą drugą i ostatnią środę miesiąca w godzinach 8:00-9:00,
10:00-11:00, 12:00-13:00, 14:00-15:00.

Sposób przyjmowania paczek, o których mowa w art. 113a Kodeksu karnego wykonawczego

 1. Zezwolenie na otrzymanie paczki higieniczno–odzieżowej wydaje Dyrektor, po zaopiniowaniu przez technika działu kwatermistrzowskiego, określając jej zawartość. W paczkach otrzymywanych z zewnątrz nie mogą znajdować się następujące artykuły higieniczne: mydła w kostkach (dozwolone są tylko mydła w płynie), dezodoranty w sprayu, dezodoranty w kulce w nieprzezroczystych opakowaniach, kremy i pasty w nieprzezroczystych opakowaniach o nieprzejrzystej konsystencji, wody toaletowe na bazie alkoholu.
 2. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości sporządzony przez nadawcę oraz dodatkowo na opakowaniu paczki odcinek talonu zawierający numer zgodnie z załączoną instrukcją.
 3. Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wydaje Dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza ambulatorium, określając jednocześnie jej maksymalną wagę i zawartość.
 4. W celu umożliwienia realizacji uprawnienia wynikającego z art. 102 pkt 5 Kodeksu dopuszcza się możliwość uzyskania zezwolenia na otrzymanie paczki z materiałami służącymi do wykonywania twórczości własnej. Zezwolenie powyższe wydaje Dyrektor, po zaopiniowaniu przez wychowawcę do spraw kulturalno-oświatowych,​ określając zawartość paczki.

5.       Maksymalne wymiary opakowania paczek nie mogą przekraczać 50 cm (wysokość) i 30 cm (szerokość).

 1. W paczkach, o których mowa w ust. 1, 3-4 zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych, a w paczkach higieniczno – odzieżowych i z lekami dodatkowo przesyłania żywności lub innych przedmiotów nie wymienionych na zezwoleniu.
 2. Paczek nie spełniających warunków, o których mowa w ust. 1, 3-4 nie dostarcza się skazanemu i podlegają one zwrotowi:

a) bezpośredniemu w przypadku, gdy paczka zostanie dostarczona osobiście przez nadawcę,

b) na koszt nadawcy w przypadku braku uprawnienia skazanego do otrzymania paczki,

c) nadawcy na koszt skazanego,

d) w uzasadnionym przypadku na koszt Zakładu.

 

1.       Paczki, o których mowa w pkt. 1  mogą być dostarczane za pośrednictwem poczty lub innej instytucji kurierskiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub przez inne osoby w poniedziałek i wtorek oraz od czwartku do soboty w godzinach od 13:00 do 15:00,  a w niedzielę i środę od 8:00 do 15:00. Niewyrażenie zgody przez osobę dostarczającą paczkę na sprawdzenie zawartości przesyłki w jej obecności skutkuje odmową jej przyjęcia do Zakładu.

 1. W paczkach, o których mowa w ust. 1, 3-4 zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych, a w paczkach higieniczno – odzieżowych i z lekami dodatkowo przesyłania żywności lub innych przedmiotów nie wymienionych na zezwoleniu.
 2. Bezpośrednio przed wydaniem paczka podlega kontroli w obecności skazanego. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę zawartości, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w Zakładzie. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona na zasadach określonych w ust. 7.
 3. Paczka dostarczona do Zakładu podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków, urządzeń technicznych i przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

   

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładowej kantyny. 
 2. Zamówienie na otrzymanie paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe, złożone przez skazanego na piśmie, odbywa się po pokryciu przez niego kosztów przygotowania paczki.
 3. Zamówienie na otrzymanie paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe może być złożone podczas widzenia osadzonego przez osobę odwiedzającą na terenie zakładu.
  Wypełnione zamówienie wraz z potwierdzeniem wpłaty można również przesłać drogą pocztową, elektroniczną lub faksem do Oddziału Zewnętrznego w Giżycku.
 4. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy artykułów dostępnych w kantynie, dopuszczonych do sprzedaży przez Dyrektora.
 5. Formularz zamówienia i cennik artykułów jest dostępny w punkcie sprzedaży (kantyna), w sali widzeń, w dyżurkach wychowawców i na stronie internetowej jednostki.
 6. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po opłaceniu i potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymywania paczek.
 7. Zamówienia na paczki żywnościowej są przyjmowane w każdym dniu roboczym. Czas dostarczenia osadzonemu paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekraczać 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania skazanego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest o możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
 8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od zakładu, przekazywane są niezwłocznie osobie zamawiającej paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją  o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 9. Dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na jego stan zdrowia, na częstsze otrzymywanie paczek.

Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia Zakładu za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

  
​​​​Paczki realizowane w Oddziale Zewnętrznym w Giżycku:

Dyrektor przyjmuje interesantów w Zakładzie Karnym w Dublinach w dni robocze w godzinach:

poniedziałek 8:00-17:00

wtorek - piątek 8:00-15:00

 

 

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonych (wypiska) :

Zakład Karny w Dublinach - Oddział Zewnętrzny w Giżycku

69 1010 1397 0017 2013 9120 0000

tytułem : wpisać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

 

Wpłaty z zagranicy:

Narodowy Bank Polski

w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 11/17

10-575 Olsztyn

 

IBAN: PL69101013970017201391200000
SWIFT: NBPLPLPW

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej