Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych odbywają się w sali widzeń, w następujących terminach:

w sobotę oraz w dniach roboczych administracji aresztu przypadających od środy do piątku;

ponadto w następujące dni świąteczne: 6 stycznia, 3 maja, 11 listopada, Uroczystość Bożego Ciała, 2 dzień Świąt Wielkanocy, 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia;

skazanym i tymczasowo aresztowanym zakwalifikowanym jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu udziela się widzeń w pomieszczeniach pawilonu „N”.

2. Zapisy osób przybyłych na widzenia odbywają się w dniach widzeń, w godzinach od 7:00 do 11:00.

3. Widzenia rozpoczynają się od godziny 7:30 i kończą się o godzinie 15:30.

4. Skazani maja prawo korzystać z widzeń z osobami najbliższymi, a z innymi osobami – po uzyskaniu zgody kierującego oddziałem penitencjarnym. Do osób najbliższych zaliczane są:

małżonek;

wstępni: ojciec, matka, babka, dziadek, prababka, pradziadek;

zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki;

krewni w linii bocznej: brat, siostra, wuj, stryj, ciotka, kuzyn, kuzynka;

powinowaci w linii prostej: teść, teściowa, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb;

powinowaci w linii bocznej: szwagier, szwagierka;

osoby pozostające w stosunku przysposobienia (adoptowani);

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubina, konkubent).

5. Pierwszeństwo w uzyskaniu widzeń z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym w Gdańsku mają:

kobiety w zaawansowanej ciąży,

osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat,

niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach),

osoby powyżej 75 roku życia.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, narządów słuchu, mowy lub wzroku mogą przed planowanym widzeniem skontaktować się z administracją jednostki w celu omówienia sposobu realizacji widzenia.

6. Przed rozpoczęciem widzenia osoby odwiedzające zajmują miejsca wskazane przez funkcjonariusza prowadzącego widzenia. Samowolne zmiany wyznaczonego miejsca są zabronione. Naruszenie porządku oraz nie wykonywanie poleceń funkcjonariusza stanowi podstawę do przerwania widzenia lub zakończenia go przed czasem. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje funkcjonariusz prowadzący widzenia.

7. Zabrania się przekazywania odzieży, obuwia i innych przedmiotów pomiędzy osobami odwiedzającymi a skazanymi i tymczasowo aresztowanymi, bez uprzedniej zgody kierującego oddziałem penitencjarnym.

Zasady przyjmowania paczek

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2015 r. przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby pozbawione wolności. Skazany od 1 lipca 2015 r. ma prawo otrzymania raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał, paczki żywnościowej, w której skład wejdą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Waga artykułów żywnościowych nie może przekraczać 6 kg. Ilość napojów nie może przekraczać 9 litrów. Nowe przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej z wolności. Z dniem 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa.

Od 01.01.2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.03.2018 r. w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Carpatia, Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej Piast nastąpiło przejęcie przez IGB Mazovia punktu handlowego zlokalizowanego na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2019 r. wpłaty na zamówienia na paczki żywnościowe dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku winny być dokonywane na numer konta IGB Mazovia:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia / IGB Mazovia

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

NIP: 5222967596

BGK 62 1130 1017 0020 1458 9320 0119

 

Szczegółowe informacje w tym lista produktów znajdują się tutaj.

Formularz zamówienia na paczkę AŚ Gdańsk

Formularze zamówienia na paczkę należy przesyłać na adres: paczka.gdansk@igbmazovia.pl

Paczki ze środkami higieny oraz zawierające odzież, obuwie i bieliznę przyjmowane są przy bramie I Aresztu Śledczego w Gdańsku (wejście od ulicy Strzeleckiej) od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 08:00 do 12:00. Paczki ze środkami higieny wydawane są skazanym i tymczasowo aresztowanym za pośrednictwem oddziałowego po wykonaniu kontroli ich zawartości, do godziny 17:45. Środki lecznicze znajdujące się w paczce przechowywane są przez służbę zdrowia i wydawane skazanemu lub tymczasowo aresztowanemu przez personel służby zdrowia. Paczki zawierające odzież, obuwie i bieliznę wydawane są w dniu realizacji doprowadzeń skazanych lub tymczasowo aresztowanych do magazynu rzeczy własnych.

Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny lub innymi przedmiotami jest talon określający rodzaj i ilość asortymentu. Na talonie określone są zasady realizacji paczki. Wewnątrz paczki powinna być umieszczona część I talonu ze spisem jej zawartości i na tej podstawie dokonuje się ustaleń zawartości paczki. Na paczce, w widocznym miejscu umieszcza się w sposób trwały część II talonu. Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki ze środkami leczniczymi jest wydanie przez pracownika służby zdrowia talonu określającego rodzaj i ilość środków leczniczych. Talon uprawniający do otrzymania paczki jest ważny przez 60 dni od daty jego wystawienia.

Zasady przyjmowania sprzętu radio – telewizyjnego

 1. Sprzęt RTV przyjmowany jest tylko na podstawie pisemnej zgody dyrektora w poniedziałki i piątki, oprócz dni wolnych, w godzinach od 08:30 do 11:30. Nie zezwala się na przyjmowanie sprzętu jeżeli: w celi znajduje się użytkowany odbiornik lub jeden z osadzonych zakwaterowanych w celi posiada sprawny odbiornik w depozycie.
 2. Po przetransportowaniu skazanego lub tymczasowo aresztowanego z innego zakładu karnego albo aresztu śledczego sprzęt RTV podlega kontroli technicznej. Na posiadanie sprzętu RTV w celi wymagana jest zgoda dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku, niezależnie od uprzedniej zgody wydanej przez dyrektora innej jednostki penitencjarnej.
 3. W celi mieszkalnej może znajdować się jeden odbiornik RTV.
 4. Pobieranie i zdawanie sprzętu przez skazanych i tymczasowo aresztowanych odbywa się w poniedziałki i piątki, oprócz dni wolnych, w godzinach od 12:30 do 15:00. Skazany lub tymczasowo aresztowany pobranie sprzętu kwituje podpisem w karcie depozytowej.
 5. Odbiorniki telewizyjne i radiowe przyjmowane są do aresztu tylko sprawne technicznie. Muszą być zasilane prądem przemiennym o napięciu 230 V oraz posiadać oryginalne sieciowe przewody połączeniowe, a w przypadku odbiorników TV wymagany jest przewód abonencki o długości od 1,5 m do 5 m i posiadający dwa wtyki koncentryczne 75 Ω (nie dotyczy osadzonych zakwaterowanych w pawilonie N).Przyjmowane są odbiorniki TV z przekątną ekranu tylko do 19 cali oraz posiadające wbudowany wewnątrz tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MPEG-4).
 6. Nie są przyjmowane oraz wydawane do użytkowania radioodbiorniki o wymiarach powyżej 30 cm.
 7. Odbiorniki TV muszą posiadać gniazdo antenowe przystosowane do wtyku koncentrycznego 75 Ω, a radioodbiorniki muszą posiadać zamontowaną oryginalną antenę.
 8. Przyjęciu podlega wyłącznie sprzęt RTV, w którym sprawne pokrętła i przełączniki regulacji siły głosu i ustawiania kanałów są zamontowane w odbiorniku, a głośniki są zamontowane na stałe.
 9. Nie są przyjmowane oraz wydawane do użytkowania odbiorniki TV, w których istnieje możliwość zapisu lub odczytu danych zewnętrznych poprzez płyty lub posiadający dodatkowe funkcje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jednostki (m. in. zasilanie sprzętu za pomocą złącza USB, bluetooth). W przypadku posiadania przez odbiornik TV gniazd USB lub innych czytników pamięci flash, są one plombowane w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich bez naruszenia plomby.
 10. Nie są przyjmowane do jednostki radioodbiorniki, umożliwiające korzystanie z nośników zewnętrznych (np. kasety, płyty, karty SD, USB) lub posiadający dodatkowe funkcje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jednostki (m. in. zasilanie sprzętu za pomocą złącza USB, bluetooth).
 11. Nie jest przyjmowany sprzęt RTV po dokonaniu przeróbek, powodujących zmianę ich przeznaczenia - decyduje przeznaczenie fabryczne sprzętu. Stan śrub przyjmowanego sprzętu RTV powinien umożliwiać bezproblemowe ich odkręcenie. W przypadku braku możliwości rozkręcenia sprzętu RTV zostanie on sprawdzony poprzez urządzenie skanujące RTG do kontroli bagażu.
 12. Odbiorniki TV na teren aresztu winny być dostarczane z pilotem. Na czas kontroli działania i dostrojenie kanałów nadawanych w sieci jednostki, pilot jest pobierany za pośrednictwem funkcjonariusza realizującego zadania kwatermistrzowskie w danym Oddziale Penitencjarnym, a po wykonaniu czynności niezwłocznie deponowany w magazynie rzeczy własnych osadzonych.
 13. Plomby gwarancyjne sprzętu RTV podczas kontroli ulegają naruszeniu. Osoba ubiegająca się o zgodę na posiadanie sprzętu RTV wyraża na powyższe akceptację. Jej brak będzie przyczyną odmowy wydania zgody na posiadanie sprzętu. Po dokonanej kontroli sprzęt jest plombowany. W przypadku uszkodzenia plomb w sprzęcie RTV przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego traci ważność zgoda na jego posiadanie.
 14. Dysponentem sprzętu jest wyłącznie skazany lub tymczasowo aresztowany potwierdzający odbiór z depozytu. W przypadku zwolnienia z jednostki albo przetransportowania skazany lub tymczasowo aresztowany zobowiązany jest do zabrania posiadanego sprzętu ze sobą.
 15. Sprzęt uszkodzony bądź nie spełniający wymogów bezpieczeństwa zostaje zdeponowany w depozycie skazanego lub tymczasowo aresztowanego. Administracja aresztu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i koszty naprawy sprzętu. W sytuacji konieczności naprawy skazany lub tymczasowo aresztowany może zwrócić się z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie sprzętu osobie z zewnątrz (ze wskazaniem jej personaliów i adresu zamieszkania).
 16. Wydane do cel mieszkalnych odbiorniki telewizyjne mogą być umieszczone wyłącznie na półkach pod telewizor, zamontowanych przez administrację.
 17. W przypadku nieprzestrzegania przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego zasad korzystania ze sprzętu radiowo-telewizyjnego lub korzystania z niego w sposób zakłócający ustalony porządek, zgoda na posiadanie sprzętu zostaje cofnięta, a sprzęt zdeponowany. Decyzję o wycofaniu zgody podejmuje zastępca dyrektora kierujący oddziałem penitencjarnym. Do czasowego zdeponowania sprzętu upoważniony jest właściwy dla osadzonego przełożony.
 18. Administracja Aresztu Śledczego w Gdańsku nie ponosi kosztów opłat abonamentowych za używane przez skazanych i tymczasowo aresztowanych odbiorniki RTV. Uregulowanie opłat abonamentowych jest obowiązkiem użytkownika odbiornika RTV.
 19. Administracja Aresztu Śledczego w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia sprzętu RTV powstałe w wyniku przeprowadzenia kontroli technicznej lub transportu oraz koszty ich naprawy.
 20. Jeżeli posiadany przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego sprzęt RTV utrudnia konwojowanie, zostaje on przekazany albo przesłany na koszt osadzonego osobie wskazanej jako upoważniona do odbioru tego sprzętu. W przypadku nieodebrania przez wskazaną przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego osobę sprzętu RTV pozostałego w areszcie, przekazywany on jest magazynu rzeczy własnych osadzonych. Do sprzętu tego stosuje się przepisy o likwidacji niepodjętych depozytów mające zastosowanie w przypadku postępowania z niepodjętymi rzeczami własnymi przez skazanych, którzy dokonali ucieczki, nie powrócili z przepustki w wyznaczonym terminie, zmarli lub zostali zwolnieni z jednostki.
 21. Zabrania się samodzielnego wykonywania sprzętu audiowizualnego i posiadania takiego sprzętu w celach.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz jego zastępcy przyjmują interesantów do poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Ponadto w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 do 17:00 pełnione są dyżury kierownictwa (za wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

NBP o/o/ Gdańsk

46 1010 1140 0068 6813 9120 0000

 

Wpłat środków pieniężnych dla osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Gdańsku można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego podając dane:

odbiorca : Areszt Śledczy w Gdańsku
wpłacający : imię i nazwisko
tytuł przelewu : imię, nazwisko, imię ojca osadzonego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej