WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

 

 

1.       W zakładzie karnym typu zamkniętego skazani (P-1, R-1) mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora jednostki wykorzystać je jednorazowo. W zakładzie typu półotwartego (P-2, R-2) skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą dyrektora jednostki mogą być połączone. W zakładach karnych dla młodocianych typu zamkniętego i półotwartego (M-1, M-2) skazani mają ponadto prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu. W zakładzie karnym typu otwartego skazany (P-3, R-3, M-3) może korzystać z nieograniczonej liczby widzeń.

2.       Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej. Tymczasowo aresztowani odbywają widzenie na podstawie zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie, w którym organ dysponujący określa sposób udzielenia widzenia. W widzeniu z tymczasowo aresztowanym mogą uczestniczyć jedynie osoby wskazane przez organ dysponujący w zarządzeniu.

3.       Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu osadzonemu udziela się tylko jednego widzenia, z zastrzeżeniem sytuacji, w których skazany uzyskał zgodę dyrektora jednostki na połączenie przysługujących widzeń regulaminowych.

4.       W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor jednostki, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób małoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby małoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

5.       Osoba małoletnia do lat 15 korzysta z widzenia ze skazanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w przypadku gdy uprawniony do opieki nad osobą małoletnią podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika zakładu karnego wyznaczonego przez dyrektora zakładu karnego.

6.       Skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi. Obowiązek wykazania i udowodnienia sprawowania stałej pieczy na dzieckiem spoczywa na skazanym.

7.       Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa z osadzonym spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.

8.       Widzenia dla skazanych zatrudnionych nie odbywają się w czasie godzin ich pracy. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora jednostki widzenie może odbyć się w godzinach pracy osadzonego.

9.       Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych odbywają się w Areszcie Śledczym w Gdańsku w następujących dniach:

1)      w soboty niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz w dniach roboczych administracji aresztu przypadających od wtorku do piątku;

2)      w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

a.       6 stycznia,

b.      drugi dzień Świąt Wielkanocnych,

c.       drugi dzień Bożego Narodzenia.

10.   Widzenia udzielane są w ustalonych wcześniej dniach i godzinach po umówieniu się przez osobę ubiegającą się o widzenie co najmniej 1 dzień przed widzeniem. Ustalenie dnia i godziny widzenia odbywa się telefonicznie pod numerem +48 509 835 225 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_gdansk@sw.gov.pl w dni robocze administracji w godzinach od 8:00 do 14:30. Zapisy prowadzi się od najwcześniejszej grupy, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zapisywanie do następnych w kolejności grup. Zgłoszenie w sprawie widzenia przesyłane za pomocą poczty elektronicznej winno zawierać niezbędne do rejestracji widzenia dane tj. imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego, imię i nazwisko osób odwiedzających, adresy zamieszkania lub zameldowania osób odwiedzających, stopień pokrewieństwa z osadzonym, numer telefonu kontaktowego do pełnoletniej osoby odwiedzającej.

11.   Widzenia udzielane są w grupach umawianych na godziny: 8:00 (grupa I), 10:00 (grupa II), 12:00 (grupa III), 14:00 (grupa IV - tylko widzenia, które trwają maksymalnie 60 minut).

12.   Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych co do zasady odbywają się w sali widzeń, w której wydzielone jest 26 stanowisk do widzeń. Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych zakwaterowanych w Pawilonie N odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu Pawilonu N. Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w szpitalu tutejszej jednostki odbywają się za zgodą lekarza. W uzasadnionych przypadkach lekarz może wyrazić zgodę na widzenie w budynku szpitala. Widzenia dla osadzonych z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego, dwóch kul łokciowych lub balkoniku mogą być realizowane w pomieszczeniu znajdującym się na poziomie zero w pawilonie P.

13.   Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po ustaleniu ich tożsamości na podstawie jednego z następujących, ważnych dokumentów, zawierających dane osobowe oraz zdjęcie umożliwiające identyfikację:

1)      dowód osobisty,

2)      dokument paszportowy,

3)      dowód tożsamości cudzoziemca,

4)      prawo jazdy,

5)      książeczka żeglarska,

6)      legitymacja szkolna (wyłącznie w stosunku do osób niepełnoletnich w wieku szkolnym).

14.   Nie będzie wpuszczana na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z dokumentem, który utracił ważność, albo w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia) oraz której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość, a także osoba, która odmówi poddania się czynnościom kontrolnym.

15.   Osoba odwiedzająca zapisana na widzenie winna przybyć do jednostki co najmniej 30 minut przed wyznaczonym terminem widzenia. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie dyrektor decyduje o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

16.   Osobom odwiedzającym uczestniczącym w widzeniu zaleca się przed udzieleniem widzenia skorzystanie ze środków dezynfekujących udostępnionych na terenie jednostki. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia, dopuszcza się zabranie środków płatniczych.

17.   Co do zasady widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.

18.   Przed rozpoczęciem widzenia skazani i tymczasowo aresztowani oraz osoby odwiedzające zajmują miejsca wskazane przez funkcjonariusza prowadzącego widzenia. Samowolne zmiany wyznaczonego miejsca są zabronione. W czasie pobytu w sali widzeń należy przestrzegać zasad współżycia społecznego, ogólnie przyjętych i obowiązujących norm etyczno-moralnych i kultury osobistej.

19.   Zabrania się przekazywania odzieży, obuwia i innych przedmiotów pomiędzy osobami odwiedzającymi a skazanymi i tymczasowo aresztowanymi, z wyłączeniem przedmiotów, na których przekazanie skazany i tymczasowo aresztowany uzyskał uprzednio zgodę dyrektora.

20.   W czasie widzenia osoba odwiedzająca ma możliwość zakupienia w punkcie sprzedaży na sali widzeń artykułów żywnościowych i napojów, które mogą być spożywane przy stoliku, przy którym udzielane jest widzenie. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, nie podlegają przekazaniu osadzonemu – zabiera je osoba odwiedzająca.

21.   W dni widzeń w punkcie sprzedaży na sali widzeń istnieje możliwość realizacji zamówienia, przez osoby najbliższe, paczki żywnościowej - zgodnie z art. 113a § 3 Kkw.

22.   W czasie widzenia możliwe jest korzystanie z kącika zabaw dla dzieci. Nie zezwala się na wnoszenie do kącika zabaw artykułów spożywczych i napojów. Przed zakończeniem widzenia, po zakończonej zabawie z dzieckiem, dziecko lub opiekun dziecka winno / winien odłożyć na miejsce zabawki, książki lub inne dostępne w kąciku zabaw przedmioty.

23.   W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem. Naruszenie porządku widzeń oraz nie wykonywanie poleceń funkcjonariusza prowadzącego widzenia stanowi podstawę do przerwania widzenia lub zakończenia go przed czasem. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje funkcjonariusz prowadzący widzenia.

 

 

WIDZENIA Z OSOBAMI URZĘDOWYMI

 

1.       Widzenia osób pozbawionych wolności z osobami urzędowymi (w tym obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym, przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem, kuratorem sądowym, notariuszem, aplikantem adwokackim, aplikantem radcowskim, aplikantem kuratorskim, asesorem oraz aplikantem notarialnym, urzędnikiem konsularnym lub wykonującym funkcje konsularne pracownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego) odbywają się w oddziale przesłuchań w dniach roboczych administracji aresztu i w godzinach urzędowania (bez możliwości wcześniejszej rezerwacji).

2.       Rejestracja tych widzeń następuje w dziale ewidencji od godziny 7:30. do godziny 14:30.

3.       Niezależnie od czasu trwania widzenia, udzielane w oddziale przesłuchań widzenia zostaną zakończone o godzinie 15:00.

4.       Widzenie ze skazanym, ukaranym oraz z tymczasowo aresztowanym, względem którego stosuje się przepisy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności, następuje na podstawie legitymacji służbowej.

5.       Widzenie z tymczasowo aresztowanym, względem którego nie stosuje się przepisów o wykonywaniu kary pozbawienia wolności, następuje na podstawie legitymacji służbowej oraz zarządzenia o zgodzie na widzenie wydanego przez organ dysponujący. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagane jest dostarczenie zarządzenia wydanego przez każdy z organów, chyba że organy te zarządzą inaczej.

6.       Zarządzenie o zgodzie na widzenie nie podlega wykonaniu po otrzymaniu zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu.

7.       Nie zezwala się na wnoszenie do oddziału przesłuchań przez osoby uczestniczące w widzeniu urzędowym artykułów żywnościowych oraz wyrobów farmaceutycznych. W trakcie widzenia zabronione jest przekazywanie osadzonym jakichkolwiek przedmiotów.

Zasady przyjmowania paczek

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2015 r. przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby pozbawione wolności. Skazany od 1 lipca 2015 r. ma prawo otrzymania raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał, paczki żywnościowej, w której skład wejdą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Waga artykułów żywnościowych nie może przekraczać 6 kg. Ilość napojów nie może przekraczać 9 litrów. Nowe przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej z wolności. Z dniem 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa.

 

Od 01.01.2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.03.2018 r. w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Carpatia, Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej Piast nastąpiło przejęcie przez IGB Mazovia punktu handlowego zlokalizowanego na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

 

W związku z powyższym od dnia 01.01.2019 r. wpłaty na zakupy realizowane przez osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku winny być dokonywane na numer konta Polskiej Grupy SW (dawne: IGB Mazovia):

 

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe (dawne: IGB Mazovia) 

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

NIP: 5222967596

BGK 62 1130 1017 0020 1458 9320 0119

 

Szczegółowe informacje w tym lista produktów i formularz znajdują się na stronie: https://e-paczka.org/e-paczka/category/68-areszt-sledczy-w-gdansku

Paczki ze środkami higieny oraz zawierające odzież, obuwie i bieliznę przyjmowane są przy bramie I Aresztu Śledczego w Gdańsku (wejście od ulicy Strzeleckiej) od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 08:00 do 11:00.

Ze względów technicznych związanych z kontrolą zawartości paczek przez urządzenie elektroniczne, paczki powinny być przesyłane lub dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów:  szerokość 40cm, wysokość 30 cm, długość 80 cm.

 Paczki odzieżowe dostarczane osobiście podlegają  kontroli przed przyjęciem, powinny być przekazywane  w kartonach (niezaklejonych z możliwością ponownego zamknięcia).  W każdej paczce musi znajdować się talon zatwierdzony przez Dyrektora Aś w Gdańsku wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona,  a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.   Niedozwolone jest przesyłanie w paczkach odzieżowych: żywności, środków higieny i innych przedmiotów, które nie wchodzą w skład talonu.

 

Paczki ze środkami higieny wydawane są skazanym i tymczasowo aresztowanym za pośrednictwem oddziałowego po wykonaniu kontroli ich zawartości, w dniach roboczych administracji aresztu do godziny 15:30. Środki lecznicze znajdujące się w paczce przechowywane są przez służbę zdrowia i wydawane skazanemu lub tymczasowo aresztowanemu przez personel służby zdrowia. Paczki zawierające odzież, obuwie i bieliznę wydawane są w dniu realizacji doprowadzeń skazanych lub tymczasowo aresztowanych do magazynu rzeczy własnych.

Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny lub innymi przedmiotami jest talon określający rodzaj i ilość asortymentu. Na talonie określone są zasady realizacji paczki. Wewnątrz paczki powinna być umieszczona część I talonu ze spisem jej zawartości i na tej podstawie dokonuje się ustaleń zawartości paczki. Na paczce, w widocznym miejscu umieszcza się w sposób trwały część II talonu. Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki ze środkami leczniczymi jest wydanie przez pracownika służby zdrowia talonu określającego rodzaj i ilość środków leczniczych. Talon uprawniający do otrzymania paczki jest ważny przez 60 dni od daty jego wystawienia.

 

Sprzęt RTV i AGD przyjmowany jest do jednostki w poniedziałek i piątek w godzinach 8:30 - 11:30. Przyjęcie powyższego sprzętu wymaga uprzedniej zgody Dyrektora Aś w Gdańsku. Dostarczony sprzęt w postaci telewizora obsługującego standard nadawania DVB-T2 z dołączonym kablem antenowym (długości do 5 metrów max. długości, uzbrojony w przyłącza antenowe) musi być sprawny technicznie i zgodny z porządkiem wewnętrznym jednostki udostępnionym na stronie biuletynu informacji publicznej Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W przypadku już posiadanego przez osadzonego odbiornika telewizyjnego bez wbudowanego standardu DVB-T2, za zgodą dyrektora jednostki możliwe jest dostarczenie osobie osadzonej dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2, którego obsługa i konfiguracja jest możliwa poprzez zamontowane na urządzeniu przyciski. Przyjmowane są jedynie dekodery z wymontowanym złączem USB, kart SD, uniemożliwiające transmisję danych, bez pilota. Do dekodera należy dołączyć odpowiedni przewód sygnałowy kompatybilny z posiadanym odbiornikiem telewizyjnym.

Zabrania się dostarczania do jednostki sprzętu telewizyjnego (telewizor, dekoder) zapewniającego dostęp do płatnych kanałów telewizji naziemnej DVBT-2, typu: dekoder Polsat BOX.

 

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku przyjmuje interesantów w siedzibie Aresztu Śledczego w Gdańsku przy ul. Kurkowej 12, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

W każdy poniedziałek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w siedzibie Aresztu Śledczego w Gdańsku przy ul. Kurkowej 12 w godzinach od 15:30 do 17:00 pełniony jest dyżur kierownictwa aresztu.

 

NBP o/o/ Gdańsk

46 1010 1140 0068 6813 9120 0000

 

Wpłat środków pieniężnych dla osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Gdańsku można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego podając dane:

odbiorca : Areszt Śledczy w Gdańsku
wpłacający : imię i nazwisko
tytuł przelewu : imię, nazwisko, imię ojca osadzonego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej