Informacja dla osób ubiegających się o wstęp na teren jednostki

Przy wejściu do jednostki ustalana jest zasadność ubiegania się osoby o wstęp na teren jednostki lub jego opuszczenie i legitymuje się tę osobę w celu ustalenia tożsamości.

Tożsamość osoby ustala się na podstawie następujących dokumentów, zawierających dane umożliwiające identyfikację, wyposażonych w zdjęcia:
1) dowodu osobistego;
2) legitymacji służbowej;
3) dowodu tożsamości cudzoziemca;
4) dokumentu paszportowego;
5) prawa jazdy.

Tożsamość osoby niepełnoletniej w wieku szkolnym ustala się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, a dzieci w wieku przedszkolnym – na podstawie oświadczenia opiekuna.

Osoby ubiegające się o wstęp, przebywające oraz opuszczające teren jednostki poddawane są kontroli, która może polegać na:
1) sprawdzeniu przy użyciu urządzeń technicznych;
2) sprawdzeniu odzieży i obuwia;
3) kontroli osobistej.

Legitymowanie i czynności kontrolne, o których mowa powyżej, wobec osoby ubiegającej się o wstęp na teren jednostki mogą być dokonywane pod warunkiem wyrażenia na nie zgody przez tę osobę. Osobie niewyrażającej zgody na wylegitymowanie się lub poddanie czynnościom kontrolnym, a także osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych – nie zezwala się na wstęp do jednostki.

Zabrania się wnoszenia na teren jednostki przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. Nr 194, poz. 1902).


Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz.U. Nr 147, poz. 984).


Organizacja widzeń

Widzenia odbywają się w niedziele, drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, drugi dzień Świąt Wielkanocy w salach widzeń w godz. od 8:00 do 14:00 , oraz w piątki, w godz. od 9:00 do 14:00 .

Zapisy osób przybyłych na widzenia odbywają się w niedziele i w/w dni świąteczne w godz.: od 7:30 do 13:00. Zapisy osób przybyłych na widzenia w piątki odbywają się w godz. od 8:30 do 13:00.

Widzenia tymczasowo aresztowanych z osobami małoletnimi do lat 15, udzielane na podstawie zezwolenia organu dysponującego, bez obecności opiekuna z wolności odbywają się pod opieką wyznaczonego funkcjonariusza.

Widzenia osadzonych z osobami powyżej 75 roku życia, niepełnosprawnymi ze znaczną dysfunkcją ruchu (osoby poruszające się na wózku lub o kulach) oraz posiadającymi I grupę inwalidzką o widocznej niepełnosprawności, z kobietami w ciąży oraz osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat trzech, udzielane są w pierwszej kolejnośc

Podawanie i przyjmowanie podczas widzeń przedmiotów nie objętych zezwoleniem dyrektora jest niedopuszczalne.

 

Zasady przyjmowania paczek higieniczno- odzieżowych.

 

Administracja aresztu przyjmuje paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku i środkami higieny dla skazanych lub tymczasowo aresztowanych codziennie, w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim sprawdzeniu uprawnienia skazanego lub tymczasowo aresztowanego do otrzymania paczki. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.

W wypadku ujawnienia w nadesłanej paczce przedmiotów niebezpiecznych, np. broni, amunicji, środków obezwładniających lub odurzających, powiadamia się o tym właściwe organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 

Paczka żywnościowa.

 

O 1.01.2019 r. realizacja paczek z żywnością odbywa się za pośrednictwem punktu sprzedaży IGB Mazovia, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

Składając zamówienie na paczkę żywnościową należy uwzględnić fakt, że osadzony może posiadać artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg w myśl artykułu 110a § 1 KKW.

 

Jak zamówić paczkę:

Wypełnij formularz zamówienia na paczkę:

- AŚ Elbląg- POBIERZ
- OZ Braniewo- POBIERZ

Wpisz w odpowiednie rubryki wymagane dane oraz produkty, które mają się znaleźć w paczce.

Użyj do tego celu listy produktów, która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów. POBIERZ

 

Formularze zamówienia na paczkę należy przesyłać na adres: paczka.gdansk@igbmazovia.pl

 

Dokonaj zapłaty za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

Środki pieniężne należy wpłacać na podany adres i nr konta:

- dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Elblągu,

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB Mazovia

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

NIP: 5222967596

nr konta: BGK 78 1130 1017 0020 1458 9320 0122,

- dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie,

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB Mazovia

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

NIP: 5222967596

nr konta: BGK 24 1130 1017 0020 1458 9320 0124.

 

Zamówienie na paczkę z żywnością można również złożyć bezpośrednio w kantynie w trakcie widzenia z osadzonym.
W tym przypadku opłatę za paczkę żywnościową należy uiścić bezpośrednio w kantynie.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych do otrzymania w paczce żywnościowej.

Dyrektor Aresztu Śledczego przyjmuje interesantów w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 15:00.

Informujemy, że w dniach 01.05.2019 r. oraz 03.05.2019 r., które są dniami świątecznymi wolnymi od pracy, kantyny w Areszcie Śledczym w Elblągu oraz Oddziale Zewnętrznym w Braniewie będą nieczynne.

NBP O/O OLSZTYN

12 Lutego 4A

82-300 Elbląg

28 1010 1397 0019 3513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej