Korespondencja kierowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej

Informuję, że korespondencja adresowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej, powinna być kierowana na adres:

 

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie

ul. Ząbkowicka 53

58-200 Dzierżoniów

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie

Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm .), art. 247 § 1 i§ 2 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.

z 2019 poz. 676 z późn . zm .), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.); z uwagi

na duży wzrost zachorowań w obszarze Dolnego Śląska potwierdzonych przypadków zakażenia

wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) jak również w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa ochrony życia

i zdrowia funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Służby Więziennej, osadzonych przebywających

w warunkach izolacji, osób ubiegających się o wejście na teren jednostki, a także biorąc pod uwagę

rekomendacje uzyskane z Powiatowej Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dzierżoniowie

zarządza się, co następuje :

§ 1

1. Na podstawie art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy na okres

od dnia 01 marca 2021r. do 31 marca 2021r. na terenie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie

oraz Oddziału Zewnętrznego w Piławie Dolnej Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie przedłużam

wstrzymanie:

1) udzielania osadzonym widzeń;

2) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy ARESZCIE ŚLEDCZY W DZIERŻONIOWIE

Numer konta punktu sprzedaży: 34 1130 1017 0020 1458 9320 0138

(Tytuł: DZIERŻONIÓW – paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia])

e-mail: paczki.wolow@igbmazovia.pl​

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. Z 2017r poz 729), Areszt Śledczy w Dzierżoniowie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione zużyte składniki majątku ruchomego. Pisemne oferty zakupu należy składać w sekretariacie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie przy ul.Zabkowickiej 53 do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 15ºº. Dokładnych informacji w sprawie nw. składników majątku ruchomego udziela kpt.Grzegorz Rak w godz.: 8:00 – 15:00 (pn - pt) pod numerem telefonu: (74) 832 48 58.

wykaz w załączniku

/assets/68/60/54/760ef08c03295befb7c9e212bb28e6798b17ba7b.ods

 

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Areszt Śledczy w Dzierżoniowie
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
60101016740055261391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej