Korespondencja kierowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej

Informuję, że korespondencja adresowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej, powinna być kierowana na adres:

 

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie

ul. Ząbkowicka 53

58-200 Dzierżoniów

W pierwszej kolejności udzielane będą widzenia osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobą dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnymi ze znaczną dysfunkcją ruchu ( poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

Informacje dla osób odwiedzających osadzonych w Areszcie Śledczym

Tymczasowo aresztowani

Tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych, zarządzenia o zgodzie na widzenie wydaje organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej,
a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką psychologa penitencjarnego aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w sali widzeń w czwartki w godz. 08.00-16.00 i w niedziele oraz Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia w godz. 14.00-16.00. Widzenie trwa 60 minut. W razie uzyskania zgody na widzenie w bezpośrednim kontakcie z osobą odwiedzającą zezwala się na spożywanie poczęstunku z artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe
i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.


 

Skazani: 

Widzenia dla skazanych odbywają się w sali widzeń w soboty w godz. 8.00 – 16.00 i w niedziele oraz Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia w godz. 08.00 – 13.00. Zgłoszenia na widzenia dla skazanych przyjmowane są od osób odwiedzających w dniu widzenia do godziny 14.00. Jeżeli widzenie ma być łączone lub dłuższe, zgłoszenia przyjmowane są do godziny 12.00. Widzenia realizowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Widzeń bez osoby dozorującej udziela się w sali widzeń w środy w godz. 8.00 – 13.00 i 14.00 – 16.00. Widzenie trwa 60 minut. Z tytułu odbywania kary w zakładzie typu półotwartego skazanym przysługują 3 widzenia w miesiącu. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia z maksymalnie 2 osobami dorosłymi. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Widzeń w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej udziela się w środy w godz. 9.00 – 13.00 w pomieszczeniu przeznaczonym do takich widzeń na parterze pawilonu D.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor  może indywidualnie zezwolić na połączenie widzeń, przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie poczęstunku z artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Wszelkie artykuły przyniesione przez osoby odwiedzające mogą być przyjęte jedynie, jako paczka żywnościowa.

Za zgodą dyrektora skazany może utrzymywać kontakt z osobami bliskimi za pośrednictwem komunikatora Skype pierwszeństwo mają rodzice lub osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 15, cudzoziemcy oraz osoby, których rodziny przebywają za granicą lub mieszkają w znacznej odległości od jednostki. Wideo-rozmowy są prowadzone w pracowni komputerowej w oddziale IV w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 - 12.00 , czas rozmowy wynosi 15 minut. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na rozmowę w innym terminie. Wideo-rozmowy mogą być kontrolowane.

W razie naruszenia przez osadzonych lub osoby odwiedzające ustalonych zasad sposobu odbywania widzeń/wideo-rozmów, widzenie/wideo-rozmowa może być przerwane lub zakończone przed czasem.

Wyjścia na widzenia poza terenem ZK odbywają się w soboty do godz. 11.00, a na przepustki w piątki do godz. 17.00. W sytuacji szczególnie ważnej wyjście w innym terminie wymaga uzyskania indywidualnej zgody dyrektora.

 

Informacje dla osób odwiedzających osadzonych w OZ Piława Dolna

Widzenia odbywają się w soboty, niedziele i Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia w godz. 8.00 - 16.00 w sali widzeń. Zgłoszenia na widzenia dla skazanych przyjmowane są od osób odwiedzających w dniu widzenia do godziny 14.30. Widzenie trwa 60 minut. Jeżeli widzenie ma być łączone lub dłuższe, zgłoszenia przyjmowane są do godziny 13.30. Widzenia realizowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Z tytułu odbywania kary w zakładzie typu półotwartego skazanym przysługują 3 widzenia w miesiącu. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia z maksymalnie 2 osobami dorosłymi. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub kierownik Oddziału Zewnętrznego może indywidualnie zezwolić na połączenie widzeń, przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie poczęstunku z artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Wszelkie artykuły przyniesione przez osoby odwiedzające mogą być przyjęte jedynie, jako paczka żywnościowa.

Za zgodą dyrektora skazany może utrzymywać kontakt z osobami bliskimi za pośrednictwem komunikatora Skype, pierwszeństwo mają rodzice lub osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 15, cudzoziemcy oraz osoby, których rodziny przebywają za granicą lub mieszkają w znacznej odległości od jednostki. Wideo-rozmowy są prowadzone w soboty, niedziele i święta w pomieszczeniu z zestawem komputerowym do łączności Skype na parterze pawilonu mieszkalnego w godz. 8.30 - 13.10 oraz 14.20– 17.00 oraz 17.20– 18.50 czas rozmowy wynosi 15 minut. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na rozmowę w innym terminie. Wideo-rozmowy mogą być kontrolowane.

W razie naruszenia przez osadzonych lub osoby odwiedzające ustalonych zasad sposobu odbywania widzeń/wideo-rozmów, widzenie/wideo-rozmowa może być przerwane lub zakończone przed czasem.

Wyjścia na widzenia poza terenem zakładu karnego odbywają się w soboty w godz. 8.00 – 11.30, a na przepustki w piątki w godz. 8.00 – 17.30. Możliwość wyjścia w innym terminie (w sytuacji szczególnie ważnej) wymaga uzyskania indywidualnej zgody dyrektora lub kierownika Oddziału Zewnętrznego. W razie naruszenia przez osadzonych lub osoby odwiedzające ustalonych zasad sposobu odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.


 

 

 


 

 

I N F O R M A C J A

Osoba zamawiająca paczkę żywnościową w kantynie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Piławie Dolnej, ma obowiązek uwzględnić zapis art. 110a §1 k.k.w., zgodnie z  którym, osadzony może  posiadać w  celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o  ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

 

Informuję, że z dniem 1 lipca 2015 r. następuje zmiana przepisów określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym

W myśl art. 113a § 3 KKW Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego (wyłącznie poprzez kantynę). Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015 roku nie będą przyjmowane do zakładu paczki żywnościowe dostarczone za pośrednictwem poczty, firm przewozowych lub osobiście dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie.

ZASADY REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

  1. Osoba najbliższa ma prawo złożyć pisemne zamówienie na paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zwanej dalej paczką żywnościową. Uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej i uprawnienie osoby składającej zamówienie do jego złożenia podlegają weryfikacji.

  2. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej, zamówionej przez osobę najbliższą lub braku uprawnień osoby do złożenia zamówienia na paczkę żywnościową zamówienie na jej otrzymanie nie będzie realizowane.

  3. Środki pieniężne wpłacone na koszt przygotowania paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji (np. nie przebywaniu osadzonego na stanie zakładu), oraz w przypadku określonym w pkt 1 przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczki żywnościowe osobie która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

  4. Podmiotem realizującym zamówienie na przygotowanie paczki żywnościowej jest Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA poprzez kantynę znajdującą się w sali widzeń zakładu.

  5. Zamówienie na paczkę żywnościową może być złożone na piśmie przez osobę najbliższą dla osadzonego oraz po pokryciu kosztów jej przygotowania podmiotowi przygotowującemu paczkę żywnościową. Wzór zamówienia dostępny jest na stronie internetowej: https://igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowa oraz w kantynie.

  6. Zamówienie na paczkę żywnościową przez osobę najbliższą składane jest:

1) bezpośrednio w dniu odbywania widzenia w kantynie.

2) drogą pocztową podmiotowi realizującemu przygotowanie paczki wraz z dowodem wpłaty na adres: Areszt Śledczy w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 52, 58-200 Dzierżoniów z dopiskiem „Kantyna”.

  1. Zamówienie sporządza się na podstawie dostępnych w kantynie artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych.

  2. Wykaz artykułów spożywczych i wyrobów tytoniowych zawierający ich cen i wagę dostępny jest w kantynie na sali widzeń, na stronie internetowej: https://igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowa

  3. Paczka żywnościowa zostanie przekazywana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu środków finansowych na konto podmiotu przygotowującego paczkę.

 

ZAMÓWIENIA NA E-PACZKĘ: https://igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowa

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Cicha 8, 56 - 100 WOŁÓW

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. Z 2017r poz 729), Areszt Śledczy w Dzierżoniowie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione zużyte składniki majątku ruchomego. Pisemne oferty zakupu należy składać w sekretariacie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie przy ul.Zabkowickiej 53 do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 15ºº. Dokładnych informacji w sprawie nw. składników majątku ruchomego udziela kpt.Grzegorz Rak w godz.: 8:00 – 15:00 (pn - pt) pod numerem telefonu: (74) 832 48 58.

wykaz w załączniku

/assets/68/60/54/760ef08c03295befb7c9e212bb28e6798b17ba7b.ods

 

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Areszt Śledczy w Dzierżoniowie
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
60101016740055261391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej