Korespondencja kierowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej

Informuję, że korespondencja adresowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej, powinna być kierowana na adres:

 

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie

ul. Ząbkowicka 53

58-200 Dzierżoniów

Widzenia udzielane są w ilości i wymiarze zgodnym z grupą i podgrupą jaką posiada osadzony.

Zgodnie z zapisem art. 105a. kkw:

§1. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, z zastrzeżeniem art. 90 pkt 6 i art. 91 pkt 8.

§2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

§3. Skazani, o których mowa w art. 87a, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.

Widzenia dla skazanych udzielane będą w każdy czwartek w godzinach od 8:00 do 14:00 i w każdą niedzielę oraz Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia w godzinach od 9:30 do15:00.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych (za zgodą organu dysponującego) będą udzielane w każdy czwartek w godzinach od 14:00 do 15:00 i niedzielę oraz Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia w godzinach od 8:00 do 9:00.

Widzenia bez osoby dozorującej udzielane są w sali widzeń w środy w godzinach od 09:00 do 12:00.

Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, udzielane są w środy w godzinach od 09:00 do 12:00 i od 14:00 do 16:00.

Ustalenie dnia i godziny widzenia jest możliwe telefonicznie pod numerem: 748548150 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_asdzierzoniow@sw.gov.pl, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zapisy na widzenia realizowane w czwartek będą ustalane w środy oraz widzenia realizowane w niedzielę będą ustalane w piątki.

Zapisy na widzenia za pomocą poczty elektronicznej wymagają potwierdzenia, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nie zostały potwierdzone nie będą realizowane.

O terminie widzenia decyduje kolejność zgłoszeń.


 

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy ARESZCIE ŚLEDCZY W DZIERŻONIOWIE

Numer konta punktu sprzedaży: 34 1130 1017 0020 1458 9320 0138

(Tytuł: DZIERŻONIÓW – paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia])

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA

Art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego stanowi, że skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Aby otrzymać paczkę żywnościową osadzony jest zobowiązany złożyć zamówienie na piśmie oraz pokryć koszty przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Druk zamówienia można pobrać ze strony: PGSW.

    • Zgodnie z art. 115 § 11 kodeksu karnego osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. W związku z powyższym jedynie takie osoby są uprawnione do złożenia zamówienia na realizację paczki żywnościowej dla skazanego.

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

01-473 Warszawa, ulica Kocjana 3

34 1130 1017 0020 1458 9320 0138

Formularze zamówienia oraz wykazy produktów, które będzie można zamówić w paczce, będą dostępne również w punkcie sprzedaży (w sali widzeń), oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie. Przy sporządzaniu zamówienia należy wziąć pod uwagę okoliczność, że w myśl znowelizowanego art. 110a § 1 kodeksu karnego wykonawczego skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

W wypadku braku uprawnienia skazanego do otrzymania paczki żywnościowej lub w sytuacjach niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej zamówienie nie będzie realizowane, a środki pieniężne przesłane przez osobę najbliższą na konto PGSW zostaną zwrócone nadawcy (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu albo przekazu pieniężnego).

Realizacja złożonych zamówień na paczki będzie trwała nie dłużej niż 5 dni roboczych.

Formularz zamówienia: /assets/63/87/19/03e3e484cafc8c75b125787c87b00e7aa904d6b9.doc

 cennik: /assets/07/18/43/f152c06f64c3909b672b216a40d382d27fa78e17.pdf

 

PACZKA ODZIEŻOWA

Skazany ma prawo otrzymać paczkę odzieżową za zgodą dyrektora.

    • Paczki odzieżowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku, bezpośrednio w pomieszczeniu bramowego w godz. 08.00 – 14.00

    • Zgoda na przyjęcie paczki odzieżowej będzie uzależniona od łącznej ilości rzeczy znajdujących się w posiadaniu skazanego, w tym żywności, w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych, która nie może przekroczyć 30 kg.

    • Paczki odzieżowe wydaje się tylko i wyłącznie za pośrednictwem magazynu odzieżowego w dni robocze w godzinach pracy administracji.

    • Skazany ma prawo otrzymać paczkę higieniczną za pośrednictwem aresztu śledczego (kantyny) za zgodą dyrektora. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie paczki higienicznej w inny sposób.

    • Zgodnie z art. 110 a§4 kkw, do aresztu nie przyjęte zostaną przedmioty które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w jednostce. W paczkach nie przyjmuje się artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji i artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a w szczególności takich jak:

- talerze, sztućce, szklanki,

- dezodoranty i inne płyny zawierające alkohol,

- artykuły przypominające tabletki i preparaty witaminowe (słodziki, plusze),

- artykuły i akcesoria erotyczne,

- wszelkiego rodzaju kremy, mleczka, papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki do twarzy i nosa,

- art. biurowe, kleje, wkłady, do długopisów, wszelkiego rodzaju pisaków, mazaków itp.

    • Zakazuje się dostarczania środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów stanowiących zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa aresztu, a w szczególności:

- napojów alkoholowych,

- substancji żrących typu: domestos, wc – piker, itp.

- substancji łatwopalnych,

- narkotyków, środków psychotropowych i odurzających,

- broni gazowej i ostrej, gazów paraliżujących, paralizatorów, materiałów wybuchowych oraz noży, nożyczek, igieł, brzytew, żyletek, strzykawek, wszelkiego rodzaju atomizerów,

- przedmiotów których gabaryty przekraczają 50 cm x 50 cm 50 cm.

    • Paczki mogą być dostarczane do Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie bezpośrednio przez ich nadawcę, za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, przez pocztę, firmę kurierską, gońca i kantynę.

    • Do każdej paczki odzieżowej i higienicznej winien być dołączony spis jej zawartości, wraz z danymi osoby podającej i odbierającej. Na paczce w miejscu widocznym musi się znajdować określenie rodzaju paczki, np. odzieżowa lub higieniczna. Wymiary paczki nie mogą przekraczać 20x40 cm.

    • Paczki dostarczane przez osoby odwiedzające podlegają kontroli w obecności tych osób, również za pomocą rentgenowskiego prześwietlacza bagażu, natomiast paczki dostarczane pocztą podlegają kontroli wstępnej za pośrednictwem rentgenowskiego prześwietlacza bagażu.

  • Paczki dostarczane do aresztu za pośrednictwem uprawnionego organu, niespełniające wymogów określonych wyżej, zwraca się nadawcy.

SPRZĘT RTV

Przyjmowanie sprzętu RTV odbywa się wyłącznie osobiście przy wejściu do jednostki w środy w godzinach od 9.00 do 14.00. Po sprawdzeniu przez służbę informatyczną sprzęt zostanie przyjęty do jednostki. Żaden sprzęt elektroniczny nie będzie przyjmowany w paczkach dostarczonych za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej.

  

 

 

 

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Areszt Śledczy w Dzierżoniowie
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
60101016740055261391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej