I. Zasady udzielania widzeń tymczasowo aresztowanym:


1. Widzenia tymczasowo aresztowanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą odbywają się w niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 8.00 - 16.00. Nie udziela się widzeń w inne dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy, w tym przypadku widzenia realizowane będą w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00.

2. Widzenia tymczasowo aresztowanych w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą odbywają się w niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 8.00 - 11.30. Nie udziela się widzeń w inne dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy, w tym przypadku widzenia realizowane będą w poniedziałki w godzinach 8.00 – 11.30.
3. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu tymczasowo aresztowanemu udziela się tylko jednego widzenia. O zwiększonej liczbie widzeń w tym samym dniu decyduje dyrektor.
4. W przypadku osoby tymczasowo aresztowanej dyrektor może tylko indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia.
5. W widzeniu z tymczasowo aresztowanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, które wcześniej uzyskały zgodę organu dysponującego na taką formę spotkania. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu.
6. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika zakładu wyznaczonego przez dyrektora zakładu.


II. Zasady udzielania widzeń skazanym lub ukaranym:


1. Widzenia skazanych lub ukaranych odbywają się w niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 11.30 - 16.00.

Nie udziela się widzeń w inne dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy, w tym przypadku widzenia realizowane będą w poniedziałki w godzinach 11.30 – 16.00.

2. Widzenia dla skazanych zatrudnionych oraz skazanych przebywających w wyodrębnionym w jednostce oddziale zakładu karnego typu półotwartego odbywają się w soboty oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 9.30 - 16.00. Nie udziela się widzeń w inne dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy, w tym przypadku widzenia realizowane będą w poniedziałki w godzinach 9.30 – 16.00.
3. Skazanym wyróżnionym nagrodą w postaci udzielania widzeń bez osoby dozorującej, widzenia udzielane są w soboty w godzinach 8.00 – 9.30.

4. Skazanym ukaranym karą dyscyplinarną udzielania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, widzenia udzielane są w niedzielę w godzinach 8.00 – 16.00.

5. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą liczbą pełnoletnich osób odwiedzających skazanego.
7. W widzeniu ze skazanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzenia tylko pod opieką osób pełnoletnich. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora.
8. Widzenia w ważne dni świąteczne obrządków innych niż obrządek rzymsko-katolicki odbywać się będą po indywidualnych ustaleniach.
W związku z treścią zapisu w art. 105a § 6 Kodeksu Karnego Wykonawczego, o treści: „W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej”.
Informuję, że w pierwszej kolejności na widzenia będą wpuszczane:
- osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
- osoby niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach);
- osoby powyżej 75 roku życia;
- kobiety w zaawansowanej ciąży.


Zabrania się wnoszenia na teren jednostki penitencjarnej broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
Na terenie jednostki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Zasady dotyczące przyjmowania paczek żywnościowych w Oddziale Zewnętrznym w Działdowie
1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe, wyłącznie na bazie artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży zakładu.
Paczki żywnościowe dostarczone z zewnątrz jednostki, nie będą przyjmowane.
2. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki.
3. Zamówienie na dostarczenie paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa (ujęta w systemie Noe.NET) bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (IGB Mazovia).
4. Zamówienie na paczkę żywnościową będzie można złożyć podczas widzenia z osadzonym u pracownika „Kantyny”, drogą pocztową, w tym również drogą elektroniczną.
5. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży wraz z cennikiem są dostępne w:
1) kantynie,
2) sali widzeń,
3) biurze przepustek,
4) na stronie internetowej jednostki,
5) u oddziałowych.
6. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej.
7. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty bądź pokryciu kosztów jej przygotowania nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę żywnościową przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.
8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
9. Dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić osadzonemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.
10. Za zezwoleniem dyrektora skazany może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.
11. W celu realizacji postanowień art. 113a § 4 Kkw wprowadzono druk:
-  zezwolenia na otrzymanie paczki odzieżowo – higienicznej,
12. Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wydaje pracownik służby zdrowia w oparciu o decyzję Dyrektora i opinię lekarską, określając jednocześnie jej zawartość.
13. W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie środków leczniczych i artykułów higienicznych spoza aresztu wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.
14. Zezwolenie na otrzymanie paczki odzieżowo – higienicznej wydaje się osadzonemu na jego prośbę w sytuacji, gdy nie posiada stosownej odzieży czy obuwia oraz nie został przekroczony limit wagowy rzeczy zdeponowanych w magazynie.
15. Paczki higieniczno – odzieżowe i z lekami mogą być dostarczane do jednostki w godzinach 8.00 – 15.00, bezpośrednio przez nadawcę albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca.
16. Paczki, o których mowa w pkt 1, przesyłane do tutejszej jednostki na opakowaniu zewnętrznym muszą zawierać informację o ich zawartości poprzez naniesienie napisu: ,,odzież”, ,,higiena”. Paczki nieopisane nie będą przyjmowane.
17. W paczkach higieniczno – odzieżowych i z lekami, dostarczanych do aresztu, zakazuje się umieszczania wyrobów tytoniowych i artykułów żywnościowych lub innych przedmiotów, na które osadzony nie posiada zgody Dyrektora, a w szczególności:
1) artykuły higieniczne dopuszczone do sprzedaży w kantynie, takie jak: pasta do zębów, mydło, szampon, krem do golenia, dezodoranty w aerozolu, perfumy, płyny i środki do czyszczenia, itp., których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich zawartości,
2) środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie.
Paczka zawierająca w/w artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.
18. Każda paczka podlega kontroli, także przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń technicznych.
19. Paczki żywnościowe wydawane są codziennie w godzinach 8.00 – 18.00. Bezpośrednio przed jej wydaniem paczka podlega kontroli w obecności osadzonego.
20. Wewnątrz paczki higieniczno – odzieżowej i z lekami powinien być umieszczony spis jej zawartości, a w paczkach realizowanych w kantynie paragon fiskalny.
21. Wydawanie paczek z żywnością odbywa się w oddziałach mieszkalnych. Paczki higieniczno – odzieżowe przechowywane są i wydawane w magazynie mundurowym, natomiast paczki z lekami wydaje się w ambulatorium.
22. W przypadku nieobecności osadzonego w tutejszej jednostce przesyłki nie przyjmuje się podając jednocześnie adres aktualnego pobytu osadzonego w innej jednostce penitencjarnej.
23. Podczas trwania widzenia osoba odwiedzająca może przygotować osadzonemu, posiadającemu zgodę Dyrektora, paczkę higieniczno – odzieżową na bazie artykułów dostępnych w kantynie.

Do osób najbliższych zaliczane są:
• małżonek;
• wstępni: ojciec, matka, babka, dziadek, prababka, pradziadek;
• zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki;
• krewni w linii bocznej: brat, siostra, wuj, stryj, ciotka, kuzyn, kuzynka;
• powinowaci w linii prostej: teść, teściowa, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb;
• powinowaci w linii bocznej: szwagier, szwagierka;
• osoby pozostające w stosunku przysposobienia (adoptowani);
• osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubina, konkubent).

 

Konto dla wpłacających na paczki żywnościowe dla osadzonych:


Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego
75 1130 1017 0020 1458 9320 0079


Do pobrania:
Zamówienie na paczkę Oddział Zewnętrzny w Działdowie Zakładu Karnego w Iławie - pobierz plik

Cennik  - pobierz plik

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie Oddziału Zewnętrznego w Działdowie
przyjmuje interesantów w następujących godzinach:

w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 17.00,

wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 15.00

Zakład Karny w Iławie

Oddział Zewnętrzy w Działdowie

Wł. Jagiełły 31a

13-200 Działdowo

64 1010 1397 0080 4813 9120 1000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej