1. „Widzenia osadzonych odbywają się w sali widzeń lub wyznaczonych pomieszczeniach, znajdujących się w rejonie administracji:
1) w środy, w godzinach 8.00 – 15.00 (rejestracja osób ubiegających się o widzenie do godz. 13.45),
2) w niedziele, w godzinach 8.00 – 16.00 (rejestracja osób ubiegających się o widzenie do godz. 14.30),
3) w każdy drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz każdy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, w godzinach 8.00 – 16.00 (rejestracja osób ubiegających się o widzenie do godz. 14.30),
4) nie udziela się widzeń w niedziele i środy, w które przypadają dni świąteczne, tj.:  1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 1 maja, 3 maja, Zielone Świątki, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.”
2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w podanych powyżej godzinach i dniach tygodnia na podstawie pisemnego zezwolenia organu dysponującego.
3.W pierwszej kolejności udziela się widzeń następującym osobom: kobietom w zaawansowanej ciąży, dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszajacym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.
4. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
5. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub porządku, widzenia mogą być udzielane w wydzielonym pomieszczeniu budynku administracji.
6. Skazani za zgodą dyrektora mogą łączyć czas trwania widzeń według przysługujących im limitów wynikających z typu zakładu karnego, określonych przez Kodeks karny wykonawczy, chyba, że dyrektor zadecyduje inaczej biorąc pod uwagę względy: bezpieczeństwa, organizacyjne lub wychowawcze.

 

 

I. Paczka żywnościowa.

Zgodnie z brzmieniem nowych uregulowań Art. 113a § 3 kkw – "Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą".

1. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu listem na adres punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Pietruszkowa 4, 89-600 Chojnice lub pocztą elektroniczną na adres: kantyna-oz.chojnice@igbmazovia.pl


2.Środki pieniężne za paczkę dla skazanego zainteresowany z wolności wpłaca bezpośrednio na konto punktu sprzedaży, nie podlegają podziałowi o którym mowa w art. 126 KKW.

Nr. konta: 73 1130 1017 0020 1458 9320 0115

3. Do limitu wagi paczki realizowanej przez punkt sprzedaży – kantynę nie wlicza się napojów oraz wyrobów tytoniowych.

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży dostępne są:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w biurze przepustek,
c) w sali widzeń
d) na stronie internetowej ZK w Koronowie.

5.Zamówienie musi zostać sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży lub na stronie internetowej.

6.Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnień osadzonego do otrzymania paczki.

7.Paczka, realizowana w drodze zamówienia, będzie przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty (oryginał lub kopia) i wpływu gotówki na konto podmiotu realizującego.

8.Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnym od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

II. Paczki odzieżowo – higieniczne oraz z lekami, skazany może otrzymać na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie.

1. Paczki odzieżowo - higieniczne dla skazanych, mogą być dostarczane we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, gońca lub przez inne osoby, w godzinach 7.45 -16.30.

2. Paczki dostarczane osobiście przez osoby prywatne podlegają kontroli w obecności tych osób.

3. Na zewnątrz paczki powinien znajdować się odcinek „talonu” wydawanego przez administrację zakładu karnego ze spisem artykułów, które paczka może zawierać.

4. Paczka niezawierająca na zewnątrz odcinka „talonu”, lub zawierająca przedmioty inne niż określone na talonie nie będzie do zakładu karnego przyjęta. Paczka będzie zwrócona na koszt skazanego lub bezpośrednio osobie dostarczającej.

5. Umożliwia się realizacji uprawnienia skazanych do otrzymania paczki odzieżowo - higienicznej, o której mowa w art.113 a§4 KKW za pośrednictwem punktu sprzedaży (kantyny w sali widzeń).

6. Paczka będzie mogła zostać zakupiona w punkcie sprzedaży, przez osobę odwiedzającą skazanego tylko i wyłącznie na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia od Dyrektora Zakładu Karnego, potwierdzonego wystawionym talonem odzieżowo - higienicznym.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie przyjmuję interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00.
 

Oddział Zewnętrzny w Chojnicach Zakładu Karnego w Koronowie realizując delegację Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, informuje o możliwości korzystania przez osoby uprawnione, z usługi umożliwiającej komunikację audiowizualną, za pomocą komunikatora internetowego – SKYPE.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj Dz.U. Nr 182, poz.1228)

W celu skorzystania z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona winna złożyć stosowny wniosek na co najmniej 1 dzień roboczy przed przewidzianym terminem wizyty.

2. Kontakt z jednostką za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

e-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl

fax: 052 38 20 919

tel. 052 38 20 900, 52 38 20 920,

pocztą tradycyjną na adres: ul. Bydgoska 27,86- 010 Koronowo.

3. Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę może skorzystać z pomocy tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna złożyć stosowny wniosek na co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem wizyty.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

- Wniosek w sprawie zgłoszenia osoby przybranej

- Wniosek w sprawie skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM. SKOGN

BGK O/Toruń

KOD SWIFT: GOSKPLPW

(przed numerem konta należy wpisać PL)

58 1130 0007 0000 0005 7220 0002

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej