Rozmiar: 916.5 kB

KOMUNIKAT

 

Zasady udzielania widzeń dla tymczasowo aresztowanych, ukaranych i skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Bytomiu.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 19 kwietnia 2022r. wszelkie uprawnienia osadzonych dotyczące realizacji widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu zostają przywrócone.

W związku z przywróceniem widzeń dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. Osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

2. Po każdej turze widzeń zaplanowano przerwę na dokonanie dezynfekcji stanowisk, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz wietrzenie sali widzeń.

 

Ustalenie dnia i godziny widzenia będzie możliwe pod numerem telefonu:

32 388 - 62 - 35, w dni robocze w godzinach od 08:30 do 12:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach: poniedziałek, czwartek, niedziela w godzinach 8:00 - 15:00.

 1. Tymczasowo aresztowani i skazani mają prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę z żywnością za pośrednictwem kantyny. ----> Aktualny Cennik
 1. Otrzymanie paczki odzieżowo-higienicznej wymaga zgody Dyrektora, a jej przyjęcie odbywa się na podstawie zatwierdzonego wniosku; zawartość paczki musi być zgodna z zatwierdzonym wykazem przedstawionym na wniosku.
 2. Otrzymanie paczki ze środkami leczniczymi wymaga dodatkowo opinii lekarza, a w przypadku osoby tymczasowo aresztowanej – zgody organu dysponującego.
 3. Paczki żywnościowe mogą być zamówione przez osadzonego lub osobę najbliższą na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składa się na piśmie bezpośrednio do kantyny. Zamówienie może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą lub przesłane bezpośrednio do punktu sprzedaży. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez punkt sprzedaży faktu, że skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

  Numer konta kantyny związany z zakupem paczki żywnościowej:

  Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna 11 1750 1035 0000 0000 3670 2777 z dopiskiem Areszt Śledczy w Bytomiu. Należy również podać imię, nazwisko, imię ojca, a także datę urodzenia osadzonego. Ww. numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. „wypiskę".

  4. Kantyna przyjmuje do realizacji zamówienie po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która opłaciła paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz
  z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

  5. Osadzony, dokonując zakupów w kantynie, składając zamówienie na paczkę oraz otrzymując paczki odzieżowe, zobowiązany jest do uwzględnienia możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach określonych odrębnymi przepisami. Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie pobytu w areszcie, łącznie w celi mieszkalnej i w magazynie, nie może przekroczyć 30 kg oraz pojemności torby transportowej o wymiarach 57x81x30 cm.

  6. Paczki z odzieżą i środkami higienicznymi wydawane są po sprawdzeniu ich zawartości
  za pośrednictwem magazynu mundurowego, zgodnie z harmonogramem doprowadzeń do magazynu. Natomiast czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

  7. Formularze zamówień oraz lista produktów są dostępne w:

  a) punkcie sprzedaży;

  b) biurze przepustek;

  c) sali widzeń;

  d) na stronie internetowej jednostki.

 

 

Rozmiar: 44.1 kB
Oświadczenie zamawiającego Rozmiar: 40.0 kB

Dyrektor Aresztu Śledczego lub Z-ca Dyrektora 

przyjmują interesantów w dni robocze 

od poniedziałku do piatku w godzinach

8:30 - 15:00.

- po wczesniejszym ustaleniu terminu

NBP O/KATOWICE

 

 

nr. rachunku:      37 1010 1212 3050 7513 9120 0000

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, imię ojca osadzonego !

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej