KOMUNIKAT

 

Zasady udzielania widzeń dla tymczasowo aresztowanych, ukaranych i skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Bytomiu.

W związku z przywróceniem widzeń z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą w pełnym reżimie sanitarnym z zakazem kontaktu fizycznego z osobami odwiedzającymi.

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

2. Widzenie odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym z zakazem kontaktu fizycznego z osobami odwiedzającymi.

3. Widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego.

4. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko,

5. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa.

6. Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia będzie możliwe pod numerem telefonu:

32 388 - 62 - 35, w dni robocze w godzinach od 08:30 do 12:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach: poniedziałek, czwartek, niedziela w godzinach 8:00 - 15:00.

 

 1. Tymczasowo aresztowani i skazani mają prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę z żywnością za pośrednictwem kantyny. ----> Aktualny Cennik
 1. Otrzymanie paczki odzieżowo-higienicznej wymaga zgody Dyrektora, a jej przyjęcie odbywa się na podstawie zatwierdzonego wniosku; zawartość paczki musi być zgodna z zatwierdzonym wykazem przedstawionym na wniosku.
 2. Otrzymanie paczki ze środkami leczniczymi wymaga dodatkowo opinii lekarza, a w przypadku osoby tymczasowo aresztowanej – zgody organu dysponującego.
 3. Paczki żywnościowe mogą być zamówione przez osadzonego lub osobę najbliższą na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składa się na piśmie bezpośrednio do kantyny. Zamówienie może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą lub przesłane bezpośrednio do punktu sprzedaży. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez punkt sprzedaży faktu, że skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

  Numer konta kantyny związany z zakupem paczki żywnościowej:

  Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna 11 1750 1035 0000 0000 3670 2777 z dopiskiem Areszt Śledczy w Bytomiu. Należy również podać imię, nazwisko, imię ojca, a także datę urodzenia osadzonego. Ww. numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. „wypiskę".

  4. Kantyna przyjmuje do realizacji zamówienie po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która opłaciła paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz
  z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

  5. Osadzony, dokonując zakupów w kantynie, składając zamówienie na paczkę oraz otrzymując paczki odzieżowe, zobowiązany jest do uwzględnienia możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach określonych odrębnymi przepisami. Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie pobytu w areszcie, łącznie w celi mieszkalnej i w magazynie, nie może przekroczyć 30 kg oraz pojemności torby transportowej o wymiarach 57x81x30 cm.

  6. Paczki z odzieżą i środkami higienicznymi wydawane są po sprawdzeniu ich zawartości
  za pośrednictwem magazynu mundurowego, zgodnie z harmonogramem doprowadzeń do magazynu. Natomiast czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

  7. Formularze zamówień oraz lista produktów są dostępne w:

  a) punkcie sprzedaży;

  b) biurze przepustek;

  c) sali widzeń;

  d) na stronie internetowej jednostki.

 

 

Rozmiar: 39.7 kB
Zamówienie na paczkę Rozmiar: 16.1 kB
Oświadczenie zamawiającego Rozmiar: 40.0 kB

Dyrektor Aresztu Śledczego lub Z-ca Dyrektora 

przyjmują interesantów w dni robocze 

od poniedziałku do piatku w godzinach

8:30 - 15:00.

- po wczesniejszym ustaleniu terminu

KOMUNIKAT

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

1. Po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Katowicach do dnia 28.01.2022r. na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu wprowadza się następujące ograniczenia:

- widzenie odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym z zakazem kontaktu fizycznego z osobami odwiedzającymi,

- widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego,

- w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

 1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt. 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 2. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 3. Administracja Aresztu Śledczego w Bytomiu podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń.

NBP O/KATOWICE

 

 

nr. rachunku:      37 1010 1212 3050 7513 9120 0000

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, imię ojca osadzonego !

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej