Zasady udzielania widzeń dla tymczasowo aresztowanych, ukaranych i skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Bytomiu

 

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych

a) Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. od 09:30 do 13:00 w następujących turach:

– I tura od 09:30 do 11:00,

– II tura od 11:30 do 13:00. 

b) Dodatkowo widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w każdą niedzielę i święta w godz. od 13:30 do 15:30.             

c) Wykaz dni świątecznych od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., w których będą realizowane widzenia dla tymczasowo aresztowanych:

– 02.04.2018 r.

– 26.12.2018 r.

W dniach 24.12.2018 r. oraz 25.12.2018 r. widzenia nie będą realizowane.

d) Załatwianie formalności związanych z uzyskaniem widzeń odbywa się w dni robocze w godz. od 7:30 do 09:00, a w niedziele i święta od 12:00 do 13:00.

e) Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

f) Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, chyba że organ dysponujący zarządzi inaczej.

g) Widzenie trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielenie tymczasowo aresztowanemu więcej niż jednego widzenia w tym samym dniu.

h) Prawo do widzenia z tymczasowo aresztowanym mają jedynie te osoby, których dane osobowe są wymienione w zarządzeniu organu dysponującego.

i) W tym samym czasie nie mogą być udzielane widzenia tymczasowo aresztowanym będącym wspólnikami w sprawie, w której tymczasowe aresztowanie nastąpiło.

j) W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym, że małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu.

k) W czasie udzielania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

l) Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

m) W razie naruszenia przez tymczasowo aresztowanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

n) Zabrania się przekazywania w czasie trwania widzenia jakichkolwiek przedmiotów między odwiedzającymi a tymczasowo aresztowanymi.

o) Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym odbywają się w dni pracy administracji w godz. od 8:00 do 15:30 na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

2. Widzenia dla skazanych i ukaranych

a) Widzenia dla skazanych i ukaranych odbywają się w każdy poniedziałek oraz piątek miesiąca (za wyjątkiem pierwszego piątku) w godzinach od 09:30 do 13:45 w następujących turach:

– I tura od 09:30 do 11:30,

– II tura od 11:45 do 13:45. 

b) Widzenia dla skazanych odbywają się również w każdą niedzielę oraz w dni świąteczne w godz. od 08:30 do 13:00 w następujących turach:

– I tura od 08:30 do 10:30,

– II tura od 10:45 do 13:00.

c) Wykaz dni świątecznych od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., w których będą realizowane widzenia dla skazanych i ukaranych:

– 02.04.2018 r.

– 26.12.2018 r.

W dniach 24.12.2018 r. oraz 25.12.2018 r. widzenia nie będą realizowane.

d) Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem widzeń odbywa się w każdy poniedziałek oraz piątek miesiąca (za wyjątkiem pierwszego piątku) w godz. od 7:30 do 9:00, a w niedziele i święta od 7:30 do 10:00.

e) Widzenie trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania, na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających lub połączenie widzeń przysługujących w danym miesiącu.

f) W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy osadzony uzyska zgodę Dyrektora na połączenie do trzech godzin widzeń regulaminowych oraz wykorzystanie ich jednorazowo.

g) W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

h) Skazani, sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15, mają prawo do dodatkowego widzenia z tym dzieckiem.

i) Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.

j) Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariuszy, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

k) Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

l) W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

m) W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

n) Zabrania się przekazywania w czasie trwania widzenia jakichkolwiek przedmiotów między odwiedzającymi a skazanymi.

o) Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym odbywają się w dni pracy administracji w godz. od 8:00 do 15:30 na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

3. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych i skazanych wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego i zakładu karnego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu śledczego i zakładu karnego

a) Widzenia dla tymczasowo aresztowanych i skazanych wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego i zakładu karnego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu śledczego i zakładu karnego odbywają się w czwartki w godz. od 9:00 do 12:00 na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

b) Przyjmowanie zgłoszeń na widzenia z ww. osadzonymi odbywa się w godzinach od 8:00 do 9:00.

4. Zabrania się wnoszenia na widzenie wyrobów tytoniowych.

 

INFORMUJE SIĘ, ŻE ZGODNIE Z ZALECENIAMI DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NA WIDZENIA WPUSZCZANI BĘDĄ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ODWIEDZAJĄCY:

KOBIETY W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY,

OSOBY DOROSŁE BĘDĄCE RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI DZIECI DO LAT 3,

NIEPEŁNOSPRAWNI ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU (PORUSZAJĄCY SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH),

ORAZ OSOBY POWYŻEJ 75. ROKU ŻYCIA.

Informuję się, że od dnia 1 stycznia 2015 roku realizacja widzeń dla tymczasowo aresztowanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą odbywać się będzie w każdej turze widzeń.

Zasady przyjmowania paczek

- art 110a § 3 KKW wprowadza zasadę, w myśl której osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg

- art 113a § 3 KKW wprowadza zasadę realizacji przez skazanego prawa do otrzymywania paczki żywnościowej (artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych) 1 raz w miesiącu za pośrednictwem jednostki penitencjarnej. Osadzony może otrzymać paczkę po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

- Zamówienie na realizację przygotowania paczki może złożyć również osoba najbliższa (tylko i wyłącznie osoba najbliższa). Należy przez to rozumieć, że dostarczanie paczki przez rodzinę za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście nie jest możliwe. Takie paczki nie będą przyjmowane przez administrację jednostki.

Realizacja paczek w przypadku zamówienia składanego przez osobę najbliższą:

1. Paczki żywnościowe mogą być dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty;

- wzór zamówienia znajduje się na tablicach informacyjnych w sali widzeń, biurze przepustek, punkcie sprzedaży i na stronie internetowej jednostki.

Zamówienie realizowane będzie na podstawie listy produktów.

3. Zamówienie na przygotowanie i dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby bliskie mogą złożyć:

- w punkcie sprzedaży;
- drogą pocztową.


4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży jest dostępna w jednostce penitencjarnej:
- w punkcie sprzedaży;
- w biurze przepustek;
- w sali widzeń;
- na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.


5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki;

- w przypadku braku takiego uprawnienia, informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana bedzie do punktu sprzedaży.

6. Paczka realizowana w drodze zamówienia będzie przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Wpłaty z tytułu realizacji paczki należy przekazywać na nr konta bankowego:11 1750 1035 0000 0000 3670 2777

z dopiskiem Areszt Śledczy w Bytomiu.

-należy również podać imię, nazwisko, imię ojca, a także datę urodzenia osadzanego.

7. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych, a także w imiennym wykazie otrzymanych paczek.
8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywana bedzie niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Aktualny cennik i lista produktów dostępna w kantynie AŚ Bytom --->> kliknij tutaj żeby pobrać

Niezbędne dokumenty

Oświadczenie zamawiającego -->> kliknij tutaj żeby pobrać

Druk zamówienia -->> kliknij tutaj żeby pobrać

ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK ODZIEŻOWO – HIGIENICZNE

1. Paczkę odzieżowo – higieniczną można wysyłać osadzonemu za pośrednictwem poczty albo dostarczyć bezpośrednio do Aresztu Śledczego w Bytomiu, paczki przyjmowane są:

- w poniedziałki, wtorki, piątki i niedziele w godzinach od 7.30 do 10.00.

- w środy, czwartki i sobotę w godzinach od 8.00 do 9.00.

2. Podstawą przyjęcia paczki odzieżowo-higienicznej jest talon odzieżowo – higieniczny

( w przypadku zagubienia lub zniszczenia talonu nie wydaje się duplikatu).

3. Obowiązkowo III część talonu należy nakleić na paczkę w widocznym miejscu, a II część powinna znajdować się w paczce.

4. Jakakolwiek ingerencja w dane zawarte na talonie (także kopiowanie) skutkuje tym, że paczka nie będzie przyjęta, a paczka wysłana za pośrednictwem poczty zostanie odesłana na koszt nadawcy;

5. Paczki odzieżowo – higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu ( typu kartonowe pudełko).

ZASADY PRZYJMOWANIA SPRZĘTU RTV

Sprzęt RTV przyjmowany jest w dniach, w których odbywają się widzenia w trakcie otwarcia biura przepustek w czasie przyjmowania zgłoszeń na widzenia

Zamówienie na paczkę Rozmiar: 16.1 kB
Oświadczenie zamawiającego Rozmiar: 40.0 kB

Dyrektor Aresztu Śledczego lub Z-ca Dyrektora 

przyjmują interesantów w dni robocze 

od poniedziałku do piatku w godzinach

8:30 - 15:00.

- po wczesniejszym ustaleniu terminu

NBP O/KATOWICE

 

 

nr. rachunku:      37 1010 1212 3050 7513 9120 0000

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, imię ojca osadzonego !

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej