1. Widzenia odbywają się w następujące dni:

1) niedziela: w godz. 8.00 – 15.00;

2) poniedziałek: w godz. 8.00 – 15.00;

Dodatkowo widzenia udzielane są w drugi dzień Świąt Wielkanocy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godz. 8.00 – 15.00.

W pozostałe dni świąt państwowych i kościelnych nie udziela się widzeń.

2. Widzenia odbywają się w trzech turach:

I tura - godz. 8.00 – 10.00,

II tura - godz. 10.00 – 12.00,

III tura - godz. 13.00 – 15.00.

3. Rejestracja zgłoszeń odwiedzających do udziału w widzeniu odbywa się telefonicznie w każdy piątek miesiąca (poprzedzający widzenia w najbliższą niedzielę i poniedziałek) pod numerem telefonu 52 58 55 261, w godz. 6.30 – 16.00.

Ustalanie terminu odbycia widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi, wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem aktualnego zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

4. Dyrektor w indywidualnych uzasadnionych przypadkach może zezwolić na realizację widzenia:

1) w inny dzień niż określono w ust. 1,

2) w innych godzinach niż określono w ust. 1.

5. Kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem wyznaczonej tury. Oznacza to konieczność zgłoszenia się odwiedzających przed bramą główną jednostki na pół godziny przed rozpoczęciem tury. Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 27 zgłoszeń, niezależnie od sposobu udzielania widzeń.

6. Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:

1) dowód osobisty;

2) dokument paszportowy;

3) legitymację służbową;

4) dowód tożsamości cudzoziemca;

5) prawo jazdy;

6) książeczka żeglarska;

6) legitymację szkolną (wyłącznie w stosunku do osób niepełnoletnich w wieku szkolnym)

7) odpis skróconego aktu urodzenia (wyłącznie w stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym).

7. Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z dokumentem, który utracił ważność, albo w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia)
oraz której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

8. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa z osadzonym spoczywa na osobie odwiedzającej lub na osadzonym.

9. Miejscem udzielania widzeń są sale widzeń jednostki. Widzenia dla chorych przebywających w szpitalu odbywają się w sali widzeń szpitala, po uprzednim wyrażeniu zgody przez lekarza.

10. W dni widzeń w punkcie sprzedaży w sali widzeń, istnieje możliwość:

1) złożenia zamówienia przez osoby najbliższe jednej paczki żywnościowej – zgodnie z art. 113a § 3 k.k.w. i paczki, o której mowa w art. 113a § 4 k.k.w.

2) realizacja ww. paczek odbywa się w ciągu 5 dni roboczych.

11. Punkt sprzedaży umożliwia zakup artykułów higienicznych i bielizny. Artykuły, których nie ma w asortymencie punktu sprzedaży, mogą być zamawiane na indywidualną prośbę osadzonego, po uzyskaniu zgody dyrektora. W przypadku reklamacji czy niezgodności
z zamówieniem wszelkie działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy będą podejmowane przez prowadzącego kantynę.

Obowiązuje ograniczenie ilościowe zakupów – zgodne z ilością określoną w zezwoleniu na otrzymanie paczki higieniczno-odzieżowej. Nie realizuje się w tym przypadku sprzedaży artykułów tytoniowych.

12. Do opieki nad dziećmi biorącymi udział w widzeniu zobowiązani są ich opiekunowie.

13. Stolik, przy którym odbywa się widzenie wyznacza funkcjonariusz nadzorujący widzenia. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

14. Osobom odwiedzającym oraz osadzonym zabrania się podczas widzeń w szczególności:

1) samowolnego przekazywania sobie przedmiotów,

2) nawiązywania nielegalnych kontaktów z innymi osobami,

3) palenia tytoniu,

4) głośnych rozmów,

5) używania gwary przestępców, słów wulgarnych i obelżywych,

6) zdejmowania odzieży (osadzeni),

7) samowolnego poruszania się po sali widzeń,

8) opuszczania wyznaczonego miejsca bez zgody funkcjonariusza.

W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia widzeń, może nie być ono udzielone, zostać przerwane lub może zostać zakończone przed czasem.

15. Ograniczeń czasu trwania widzenia nie stosuje się w przypadku udzielenia osadzonym widzeń z osobami, o których mowa w art. 8 § 3 k.k.w. i 215 § 1 i 1a k.k.w.

16. Osadzeni udający się na widzenia mogą zabrać ze sobą wyłącznie przedmioty, na przekazanie których uzyskali pisemną zgodę dyrektora jednostki. Wyroby tytoniowe oraz zegarek należy pozostawić w celi mieszkalnej.

 

Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych

1. Osadzony ma prawo otrzymać, za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.

3. Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Aresztu.

4. Paczki odzieżowo-higieniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych można dostarczać we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania.

5. Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek.

6. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.

7. W paczce higienicznej lub higieniczno-odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu (talonie).

8. Nie przestrzeganie tych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

Zasady zakupu paczek higieniczno-odzieżowych w punkcie sprzedaży.

W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, istnieje dodatkowy sposób realizacji zakupu paczki higieniczno-odzieżowej w punkcie sprzedaży znajdującym się na terenie jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są:

• w punkcie sprzedaży,

• w sali widzeń,

• w poczekalni dla osób odwiedzających,

• na stronie internetowej jednostki penitencjarnej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy:

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej, które ustala się w oparciu o dołączone do zamówienia:

• talon na w/w artykuły,

• dane korespondencyjne osoby składającej zamówienie,

• dowód wpłaty.

W przypadku braku talonu na zamówione artykuły pieniądze zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Realizacja zamówienia paczki dokonywana jest po złożeniu zamówienia wraz z przekazanym dowodem wpłaty. Paczka niezwłocznie przekazywana jest osadzonemu bez dodatkowych opłat nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 

Zasady zamawiania paczek żywnościowych przez osoby najbliższe.

1. Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym", ma prawo otrzymywać paczkę żywnościową, zamówioną przez osobę najbliższą,

2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:


a) bezpośrednio do punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, po odbytym widzeniu (procedura składania zamówień na paczkę żywnościową w czasie widzeń została określona w punktach 10, 11 w części zasady udzielania widzeń),
b) drogą pocztową na adres punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,
c) drogą elektroniczną na adres kantyna-as.bydgoszcz@igbmazovia.pl

3. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

4. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub poprzez wpłatę na konto punktu sprzedaży/ W  takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki
penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone przez punkt sprzedaży, w kwocie pomniejszonej o koszt
przelewu lub przekazu pocztowego, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

nr konta 41 1130 1017 0020 1458 9320 0109

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów, po uprzenim uzgodnieniu terminu spotkania, w następujących dniach:

Poniedziałek: 10.00-17.00

Wtorek: 9.00-13.00

Środa: 9.00-13.00

Czwartek: 9.00-13.00

Piątek: 9.00-13.00

                                                    Uwaga !!!

Wezwania do podjęcia depozytu dotyczące:

ANTCZAK ROBERT S. KRZYSZTOFA
GĄSIOREK EWELINA C. ZYGMUNTA
LICKIEWICZ ZYGMUNT S. FRANCISZKA
MALINOWSKI MARIAN S. JANA
PODEMSKA JOANNA C. MIECZYSŁAWA
REPKA MAREK S. CZESŁAWA
SEROWIK REGINA C. ALEKSANDRA
SZAŁKOWSKI WALDEMAR S. HENRYKA
SZCZEPANIEC STANISŁAW S. ANDRZEJA
WOJTYSIAK MARIAN S. JÓZEFA

 

Informuję, że zgodnie z art. 24 a ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 848), Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane o osobach pozbawionych wolności, na pisemny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, podmiotom ustawowo uprawnionym, w zakresie określonym w ustawach. Ponadto, dane osobowe osoby obecnie pozbawionej wolności są udostępniane na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej w postaci papierowej lub elektronicznej, wyłącznie za pisemną zgodą osoby pozbawionej wolności (art. 24 a ust. 2 w/w ustawy).

Jak wskazują przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności (Dz. U. z 2019 r. poz. 822), podmiot uprawniony składa wniosek:

- w postaci papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), albo bezpośrednio w siedzibie dyrektora właściwego zakładu lub aresztu lub Dyrektora Generalnego;

 - w postaci elektronicznej:

a) jako dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym,

b) jako odwzorowanie cyfrowe (skan) wniosku w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym wyznaczonej osoby, innej niż osoba upoważniona do podpisania wniosku.

Wzór wniosku określa załącznik do w/w rozporządzenia.

Konto bankowe Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

Bydgoszcz

79 1130 1075 0002 6134 5920 0004

 

W tytule przelewu proszę podać dane osadzonego :

-nazwisko, imię oraz imię jego ojca

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej