1. Począwszy od dnia 26 lutego 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy na okres do 12 marca 2021 r. z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się udzielanie osadzonym widzeń;

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Areszt Śledczy w Bydgoszczy podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.


 

Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych

1. Osadzony ma prawo otrzymać, za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.

3. Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Aresztu.

4. Paczki odzieżowo-higieniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych można dostarczać we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania.

5. Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek.

6. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.

7. W paczce higienicznej lub higieniczno-odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu (talonie).

8. Nie przestrzeganie tych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

Zasady zakupu paczek higieniczno-odzieżowych w punkcie sprzedaży.

W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, istnieje dodatkowy sposób realizacji zakupu paczki higieniczno-odzieżowej w punktcie sprzedaży znajdującym się na terenie jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są:

• w punkcie sprzedaży,

• w sali widzeń,

• w poczekalni dla osób odwiedzających,

• na stronie internetowej jednostki penitencjarnej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy:

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej, które ustala się w oparciu o dołączone do zamówienia:

• talon na w/w artykuły,

• dane korespondencyjne osoby składającej zamówienie,

• dowód wpłaty.

W przypadku braku talonu na zamówione artykuły pieniądze zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Realizacja zamówienia paczki dokonywana jest po złożeniu zamówienia wraz z przekazanym dowodem wpłaty. Paczka niezwłocznie przekazywana jest osadzonemu bez dodatkowych opłat nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Zasady zamawiania paczek żywnościowych przez osoby najbliższe.

1. Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym", ma prawo otrzymywać paczkę żywnościową, zamówioną przez osobę najbliższą,

2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:


a) bezpośrednio do punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, po odbytym widzeniu (procedura składania zamówień na paczkę żywnościową w czasie widzeń została określona w punktach 10, 11 w części zasady udzielania widzeń),
b) drogą pocztową na adres punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz,
c) drogą elektroniczną na adres:  kantyna-as.bydgoszcz@igbmazovia.pl

3. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

4. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub poprzez wpłatę na konto punktu sprzedaży/ W  takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki
penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone przez punkt sprzedaży, w kwocie pomniejszonej o koszt
przelewu lub przekazu pocztowego, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Nr 41 1130 1017 0020 1458 9320 0109

Lista produktów AŚ Bydgoszcz oraz w w systemie e-paczka- pobierz

Druk zamówienia  -  pobierz

(Uwaga!!! Pliki w formacie .pdf)

Informacje dotyczące zamówień na e-paczki dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej, zamieszczone są na odrębnej stronie internetowej oddziału.

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

85-131 Bydgoszcz

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów, po uprzenim uzgodnieniu terminu spotkania, w następujących dniach:

Poniedziałek: 10.00-17.00

Wtorek: 9.00-13.00

Środa: 9.00-13.00

Czwartek: 9.00-13.00

Piątek: 9.00-13.00

Konto bankowe Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

Bydgoszcz

79 1130 1075 0002 6134 5920 0004

 

W tytule przelewu proszę podać dane osadzonego :

-nazwisko, imię oraz imię jego ojca

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej