UWAGA !!!

Rejestracja osób na widzenia w dniach 03-04.11.2019 roku będzie prowadzona  w dniu 30.10.2019 roku.  

Osoba ubiegająca się o wstęp na teren Aresztu Śledczego w Bydgoszczy jest zobowiązana do:

• zdeponowania dokumentu tożsamości,

• zdeponowania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, mogących stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa Aresztu,

• poddania się kontroli eliminującej próbę nielegalnego wniesienia tych przedmiotów.

W szczególności zabronione jest wnoszenie na teren Aresztu Śledczego
w Bydgoszczy następujących przedmiotów i ich imitacji:

• broni palnej i białej,

• amunicji i środków pirotechnicznych,

• narzędzi do cięcia metalu,

• środków służących do obezwładniania,

• środków odurzających i substancji psychotropowych,

• alkoholu,

• przedmiotów, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego,

• sprzętu łączności,

• urządzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwarzania informacji,

• dokumentów i listów.

Wobec osób, które nie podporządkują się powyższym wymogom zastosowane będą odpowiednie środki w postaci odmowy wpuszczenia na teren Aresztu lub zatrzymanie na terenie jednostki i przekazania Policji.

Podstawa prawna:

• Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r., Nr 79, poz. 523),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U z 2010 r., Nr 147, poz. 984),

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 roku
w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. Nr 194 poz. 1902 z pz. zm.).

Porządek udzielania widzeń.

1. Widzenia odbywają się w następujące dni:

• niedziela - w godz. 8.00 do 15.00 dla skazanych i tymczasowo aresztowanych,

• poniedziałek - w godz. 8.00 do 15.00 dla skazanych i tymczasowo aresztowanych,

Dodatkowo widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych udzielane są
w drugi dzień Świąt Wielkanocy oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godz. 8.00 do 15.00. W pozostałe dni świąt państwowych i kościelnych nie udziela się widzeń.                                                                                  

2. Rejestracja zgłoszeń odwiedzających do udziału w widzeniu odbywa się telefonicznie
w każdy piątek miesiąca pod numerem telefonu 52 58 55 261, w godz. 8.00 do 15.00. Ustalanie terminu odbycia widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi, wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem aktualnego Zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

3. Widzenia odbywają się w trzech turach:

I tura - godz. 8.00-10.00,

II tura - godz. 10.00-12.00,

III tura - godz. 13.00-15.00.

a) kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem wyznaczonej tury. Oznacza to konieczność zgłoszenia się odwiedzających przed bramą główną jednostki na pół godziny przed rozpoczęciem tury.

b) na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 27 zgłoszeń, niezależnie od sposobu udzielania widzeń.

4. Dyrektor w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach może zezwolić na realizację widzenia:

a) w inny dzień niż określono w pkt. 1,

b) w innych godzinach niż określono w pkt. 1.

5. Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:

a) dowód osobisty;

b) dokument paszportowy;

c) legitymację służbową;

d) dowód tożsamości cudzoziemca;

e) prawo jazdy;

f) legitymację szkolną (wyłącznie w stosunku do osób niepełnoletnich w wieku szkolnym) a dzieci w wieku przedszkolnym skrócony odpis aktu urodzenia.

6. Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z dokumentem, w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) oraz, której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

7. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze skazanym (na podstawie wiarygodnych dokumentów – tj. m.in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia, lub dokumentu poświadczającego nazwisko panieńskie kobiety) spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.

8. Miejscem udzielania widzeń są sale widzeń jednostki.

9. Widzenia dla chorych przebywających w szpitalu odbywają się w sali widzeń szpitala, po uprzednim wyrażeniu zgody przez lekarza.

10. W dni widzeń w punkcie sprzedaży w sali widzeń, istnieje możliwość:

a) realizacji zamówienia przez osoby najbliższe paczki żywnościowej – zgodnie z art. 113a § 3 Kkw.
b) realizacji zezwolenia na otrzymanie paczki higieniczno–odzieżowej przez osoby odwiedzające – zgodnie z art. 113a § 4 Kkw.

11. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia na paczkę żywnościową podczas widzenia przez osobę najbliższą - funkcjonariusz odpowiedzialny za realizację widzeń w danej sali widzeń - w celu skrócenia czasu składania zmówień po zakończonym widzeniu - wydaje tej osobie druk zamówienia oraz wykaz dostępnych w sprzedaży produktów.
Realizacji powyższych uprawnień dokonuje się po zakończonym widzeniu. Termin dostarczenia paczki żywnościowej wynosi do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

12. Punkt sprzedaży umożliwia zakup artykułów higienicznych i bielizny. Artykuły, których nie ma w asortymencie punktu sprzedaży, mogą być zamawiane na indywidualną prośbę skazanego, po uzyskaniu zgody Dyrektora. W przypadku reklamacji czy niezgodności z zamówieniem wszelkie działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy będą podejmowane przez prowadzącego kantynę.
Obowiązuje ograniczenie ilościowe zakupów – zgodne z ilością określoną w zezwoleniu na otrzymanie paczki. Nie realizuje się w tym przypadku sprzedaży artykułów tytoniowych.

13. Do opieki nad dziećmi biorącymi udział w widzeniu zobowiązani są ich opiekunowie.

14. Stolik, przy którym odbywa się widzenie wyznacza funkcjonariusz nadzorujący widzenia.

15. Osobom odwiedzającym oraz osadzonym zabrania się podczas widzeń w szczególności:


a) wzajemnego przekazywania sobie przedmiotów,
b) nawiązywania nielegalnych kontaktów z innymi osobami,
c) palenia tytoniu,
d) głośnych rozmów,
e) używania gwary przestępców, słów wulgarnych i obelżywych,
f) zdejmowania odzieży (osadzeni),
g) samowolnego poruszania się po sali widzeń,
h) opuszczania wyznaczonego miejsca bez zgody funkcjonariusza.

16. W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych

1. Osadzony ma prawo otrzymać, za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.

3. Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Aresztu.

4. Paczki odzieżowo-higieniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych można dostarczać we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania.

5. Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek.

6. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.

7. W paczce higienicznej lub higieniczno-odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu (talonie).

8. Nie przestrzeganie tych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

Zasady zakupu paczek higieniczno-odzieżowych w punkcie sprzedaży.

W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, istnieje dodatkowy sposób realizacji zakupu paczki higieniczno-odzieżowej w punktcie sprzedaży znajdującym się na terenie jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są:

• w punkcie sprzedaży,

• w sali widzeń,

• w poczekalni dla osób odwiedzających,

• na stronie internetowej jednostki penitencjarnej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy:

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej, które ustala się w oparciu o dołączone do zamówienia:

• talon na w/w artykuły,

• dane korespondencyjne osoby składającej zamówienie,

• dowód wpłaty.

W przypadku braku talonu na zamówione artykuły pieniądze zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Realizacja zamówienia paczki dokonywana jest po złożeniu zamówienia wraz z przekazanym dowodem wpłaty. Paczka niezwłocznie przekazywana jest osadzonemu bez dodatkowych opłat nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Zasady zamawiania paczek żywnościowych przez osoby najbliższe.

1. Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym", ma prawo otrzymywać paczkę żywnościową, zamówioną przez osobę najbliższą,

2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:


a) bezpośrednio do punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, po odbytym widzeniu (procedura składania zamówień na paczkę żywnościową w czasie widzeń została określona w punktach 10, 11 w części zasady udzielania widzeń),
b) drogą pocztową na adres punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz,
c) drogą elektroniczną na adres:  kantyna-as.bydgoszcz@igbmazovia.pl

3. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

4. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub poprzez wpłatę na konto punktu sprzedaży/ W  takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki
penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone przez punkt sprzedaży, w kwocie pomniejszonej o koszt
przelewu lub przekazu pocztowego, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Nr 41 1130 1017 0020 1458 9320 0109

Lista produktów AŚ Bydgoszcz oraz w w systemie e-paczka- pobierz

Druk zamówienia  -  pobierz

(Uwaga!!! Pliki w formacie .pdf)

Informacje dotyczące zamówień na e-paczki dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej, zamieszczone są na odrębnej stronie internetowej oddziału.

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

85-131 Bydgoszcz

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów, po uprzenim uzgodnieniu terminu spotkania, w następujących dniach:

Poniedziałek: 10.00-17.00

Wtorek: 9.00-13.00

Środa: 9.00-13.00

Czwartek: 9.00-13.00

Piątek: 9.00-13.00

Konto bankowe Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

Bydgoszcz

79 1130 1075 0002 6134 5920 0004

 

W tytule przelewu proszę podać dane osadzonego :

-nazwisko, imię oraz imię jego ojca

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej