ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

 

1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w salach widzeń, w następujące dni:

- wtorek,

- piątek,

- dni ustawowo wolne od pracy,

w godz. od 8:00 do 16:00. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami wyznaniowymi, dyrektor może wyrazić zgodę na odbycie widzenia w dzień świątecznym niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy.

2. Częstotliwość widzeń w ciągu miesiąca dla poszczególnych podgrup klasyfikacyjnych wynosi:

P-1, R-1 ............................... 2 widzenia

M-1, P-2, R-2 ...................... 3 widzenia

M-2 .................................... 4 widzenia

M-3, P-3, R-3 ...................... wszystkie dni widzeń dla skazanych.

3. Dla tymczasowo aresztowanych sposób udzielania widzenia określa organ lub organy dysponujące w zarządzeniu o zgodzie na widzenie.

4. Zarządzenia o zgodzie na widzenia z tymczasowo aresztowanymi oraz wnioski o widzenia ze skazanymi przyjmowane są w dni widzeń od godz. 7:15.

5. Wejście na widzenie następuje według kolejności przyjętych wniosków i zarządzeń, na podstawie wydanych numerów. W pierwszej kolejności widzeń udziela się:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchową,

- osobom powyżej 75 roku życia.

Chęć skorzystania z tego typu ulgi należy zgłosić funkcjonariuszowi przy rejestracji widzenia.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do istnienia wymienionych wcześniej okoliczności, funkcjonariusz może zażądać okazania stosownego dokumentu (np. zaświadczenia lekarskiego, orzeczenie o niepełnosprawności itp.)

Wspomniana wyżej ulga dla opiekunów prawnych dzieci dotyczy wyłącznie sytuacji, w której uczestniczące w widzeniu dziecko jest osobą najbliższą osadzonego.

Pomimo zastosowania opisanych powyżej rozwiązań, może wystąpić potrzeba oczekiwania na rozpoczęcie widzenia, z uwagi na brak wolnych miejsc w sali widzeń, udział osadzonego w czynnościach procesowych bądź konieczność realizacji innych jego uprawnień (spacerów, posiłków, pracy itp.).

W przypadku dwukrotnej nieobecności na wezwanie do wejścia, numer zostaje anulowany.

6. Widzenia realizowane są w ramach wolnych miejsc. W przypadku stwierdzenia braku możliwości zrealizowaniu widzenia w wyznaczonych godzinach, zgłoszenie może nie zostać przyjęte do realizacji.

7. Osoby odwiedzające mogą dokonać w kantynie zakupu artykułów higienicznych, piśmiennych. Artykuły te przekazywane są osadzonemu po zrealizowaniu widzenia.

8. Na teren jednostki nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja służbowa, dowód tożsamości cudzoziemca, dokumenty paszportowe, prawo jazdy), a także osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

9. Zabrania się wnoszenia na teren jednostki: alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, albo innych niedozwolonych i niebezpiecznych przedmiotów.

10. W przypadku nieodpowiedniego zachowania naruszającego zasady obowiązujące w trakcie widzeń, widzenie może zostać przerwane lub zakończone przed czasem.

11. Widzenia osób niepełnoletnich regulują bezpośrednio przepisy Kodeksu Karnego Wykonawczego.

ZASADY ZAMAWIANIA PACZEK Z ŻYWNOŚCIĄ W PUNKCIE SPRZEDAŻY

 

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem kantyny działającej przy jednostce.

2. Zamówienie na paczkę może złożyć sam osadzony, jeśli posiada środki do dyspozycji, lub osoba najbliższa - w takim wypadku zamówienie należy doręczyć lub przesłać bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu punkt sprzedaży.

3. Lista produktów spożywczych (wraz z ich ceną, wagą oraz numerem pozycji katalogowej), które można umieścić w zamówieniu dostępna jest na tablicy ogłoszeń przed wejściem do aresztu, w punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej jednostki (na dole strony).

4. Zamówienia (wzór druku zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej-na dole strony, pojedyncze egzemplarze można też pobrać u funkcjonariusza bramowego oraz wychowawców) można składać:

- bezpośrednio u obsługi punktu sprzedaży,

- u bramowego,

- drogą pocztową (Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie, ul. Słowackiego 15A, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „zamówienie na paczkę”).

5. Wraz z zamówieniem dokonanym przez osobę najbliższą, należy dostarczyć potwierdzenie dokonania wpłaty równowartości zamawianych towarów na konto o numerze 35 1750 1035 0000 0000 3670 3218 .

6. Przed przyjęciem zamówienia do realizacji:

- wyznaczony funkcjonariusz lub pracownik SW sprawdzi uprawnienia osadzonego do możliwości otrzymania paczki żywnościowej,

- pracownik punktu sprzedaży sprawdzi zgodność wpłaconej kwoty z wartością zamówienia.

7. W przypadku gdy:

- zamówienie nie jest należycie wypełnione tj. nie wypełniono lub błędnie wypełniono poszczególne rubryki przy nazwie zamawianego towaru,

- wpłacona kwota nie pokrywa w całości wartości paczki,

- w chwili doręczenia zamówienia osadzony nie posiada uprawnień do otrzymania paczki z żywnością,

zamówienie nie będzie realizowane, a wpłacona kwota zostanie zwrócona zamawiającemu, po potrąceniu kosztów zwrotu.

8. Sporządzoną paczkę adresat powinien otrzymać w terminie do 5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.

WYKAZ PRODUKTÓW NA PACZKĘ

WZÓR ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących terminach:

Poniedziałek: 14.00-17.00

Wtorek: 8.00-15.00

Środa: 8.00-15.00

Czwartek: 8.00-15.00

Piątek: 8.00-15.00

NBP O/KATOWICE

nazwisko, imię osadzonego i imię ojca osadzonego

Zakład Karny w Cieszynie OZ Bielsko Biała

59 1010 1212 0032 3213 9120 1000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej