Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polski strefy czerwonej i tym samym w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że od 24.10.2020 r. wstrzymuje się między innymi udzielanie osadzonym widzeń.

Ograniczenia te są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

O zmianach w powyższym zakresie powiadomimy stosownym komunikatem.

ZASADY ZAMAWIANIA PACZEK Z ŻYWNOŚCIĄ W PUNKCIE SPRZEDAŻY

 

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem kantyny działającej przy jednostce.

2. Zamówienie na paczkę może złożyć sam osadzony, jeśli posiada środki do dyspozycji, lub osoba najbliższa - w takim wypadku zamówienie należy doręczyć lub przesłać bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu punkt sprzedaży.

3. Lista produktów spożywczych (wraz z ich ceną, wagą oraz numerem pozycji katalogowej), które można umieścić w zamówieniu dostępna jest na tablicy ogłoszeń przed wejściem do aresztu, w punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej jednostki (na dole strony).

4. Zamówienia (wzór druku zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej-na dole strony, pojedyncze egzemplarze można też pobrać u funkcjonariusza bramowego oraz wychowawców) można składać:

- bezpośrednio u obsługi punktu sprzedaży,

- u bramowego,

- drogą pocztową (Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie, ul. Słowackiego 15A, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „zamówienie na paczkę”).

5. Wraz z zamówieniem dokonanym przez osobę najbliższą, należy dostarczyć potwierdzenie dokonania wpłaty równowartości zamawianych towarów na konto o numerze 35 1750 1035 0000 0000 3670 3218 .

6. Przed przyjęciem zamówienia do realizacji:

- wyznaczony funkcjonariusz lub pracownik SW sprawdzi uprawnienia osadzonego do możliwości otrzymania paczki żywnościowej,

- pracownik punktu sprzedaży sprawdzi zgodność wpłaconej kwoty z wartością zamówienia.

7. W przypadku gdy:

- zamówienie nie jest należycie wypełnione tj. nie wypełniono lub błędnie wypełniono poszczególne rubryki przy nazwie zamawianego towaru,

- wpłacona kwota nie pokrywa w całości wartości paczki,

- w chwili doręczenia zamówienia osadzony nie posiada uprawnień do otrzymania paczki z żywnością,

zamówienie nie będzie realizowane, a wpłacona kwota zostanie zwrócona zamawiającemu, po potrąceniu kosztów zwrotu.

8. Sporządzoną paczkę adresat powinien otrzymać w terminie do 5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.

WYKAZ PRODUKTÓW NA PACZKĘ

WZÓR ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących terminach:

Poniedziałek: 8.00-15.00

Wtorek: 8.00-15.00

Środa: 8.00-15.00

Czwartek: 8.00-15.00

Piątek: 8.00-15.00

NBP O/KATOWICE

nazwisko, imię osadzonego i imię ojca osadzonego

Zakład Karny w Cieszynie OZ Bielsko Biała

59 1010 1212 0032 3213 9120 1000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej