1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się za zezwoleniem organu dysponującego w środy  w godz. od 8:00 do 11:00 oraz ostatnią niedzielę miesiąca w godz. od 8:00 do 15:00.

2. Widzenia dla skazanych odbywają się w niedziele od 8:00 do 15:00  z wyjątkiem ostatniej niedzieli danego miesiąca, a także w środy od godziny od 11:00 do 15:00 .

3. Ustalenie dnia i godziny widzenia realizowane będzie:

1) telefonicznie pod numerem telefonu 502 042 597 w dni udzielania widzeń, w godzinach od 8:00 do 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Nie będą przyjmowane zgłoszenia na widzenie realizowane w dniu widzenia.

2) dopuszcza się również możliwość ustalenia terminu widzenia przez samego osadzonego, który winien zgłosić chęć ustalenia widzenia wychowawcy, a następnie po ustaleniu konkretnego terminu widzenia poinformować osobę odwiedzającą.

4.Widzenia będą się odbywały wyłącznie w ustalonych wcześniej dniach i godzinach.

5. Widzenia dla skazanych bez osoby dozorującej odbywają się w poniedziałki w godz.  od 8:00 do 12:00.

6. Widzenia dla skazanych w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, odbywają się w poniedziałki   w godz. od 8:00 do 15:15, w wyznaczonym pomieszczeniu w oddziale I  pawilonu B.

7.   Widzenia dla skazanych w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej udziela się przede wszystkim skazanym, którzy pozostają w związku małżeńskim, bądź udokumentowanym konkubinacie. Po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą dopuszcza się również udzielenie tego widzenia z innymi osobami.

8. Termin widzenia ustala wychowawca z osadzonym po zatwierdzeniu stosownej nagrody. Skazany jest zobowiązany do poinformowania o terminie osoby odwiedzającej.

9. Osoby odwiedzające są zobligowane do każdorazowego wyrażenia zgody na taką formę widzenia, co jest kwitowane w rejestrze udzielonych widzeń w osobnym pomieszczeniu.                                                                            

10. Zezwala się wszystkim osadzonym odbywającym widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt na poczęstunek artykułami zakupionymi w kantynie aresztu, w trakcie widzenia. Wszystkie pozostałe zakupione artykuły, które nie zostały spożyte podczas widzenia zabiera ze sobą osoba odwiedzająca.

11. Chęć zakupu należy zgłosić funkcjonariuszowi prowadzącemu widzenia na początku jego trwania.

12. W razie naruszenia przez osadzonych lub osoby odwiedzające ustalonych zasad sposobu odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

13. Ponadto udziela się widzeń dla skazanych na następujące dni wolne od pracy:

•                     Nowy Rok

•                     Święto Konstytucji 3 Maja

•                     Boże Ciało

•                     Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

•                     Narodowe Święto Niepodległości

•                     I Dzień  Świąt Bożego Narodzenia

14. Jeśli święto wymienione w pkt. 13 przypada w poniedziałek to wówczas będą realizowane jedynie widzenia bezdozorowe dla skazanych w godz. od 8:00 do 12:00 i widzenia bezdozorowe w osobnym pomieszczeniu.

15. Jeśli święto wymienione w pkt. 13 przypada w środę to wówczas w godz. od 8:00 do 11:00 będą realizowane widzenia dla tymczasowo aresztowanych, a w godzinach od 11:00 do 15:00 dla skazanych.

16. Jeśli święto wymienione w pkt. 13 przypada w ostatnią niedzielę miesiąca to wówczas będą realizowane widzenia dla tymczasowo aresztowanych.

 

 

 

Paczki żywnościowe

 

1. Osadzeni mają prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone i opłacone w trakcie widzenia przez osobę najbliższą.

2. Paczki żywnościowe można dostarczać osadzonym przebywającym w areszcie na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty. Ponadto:

  • zamówienie sporządza się na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie,
  • zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć w kantynie, w skrzynce pocztowej przed wejściem do jednostki lub za pośrednictwem poczty, w tym również poczty elektronicznej na adres mailowy: kantyna.as.swidnica@pgsw.pl
  • formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w kantynie są dostępne w punkcie sprzedaży, bramie głównej aresztu, sali widzeń, oraz na stronie internetowej jednostki penitencjarnej,
  • zamówienie może być przyjęte do realizacji przez kantynę po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, w przypadku braku uprawnienia do paczki żywnościowej zlecenie nie będzie zrealizowane,
  • zamówienie na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym,
  • paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty,
  • paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych
  • środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu lub z uwagi na brak kodeksowych uprawnień osadzonego, przekazywane są niezwłocznie przez pracownika kantyny osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia . Mając na uwadze art. 110a§1 KKW artykuły żywnościowe w realizowanej paczce nie powinny przekraczać wagi 6-ciu kilogramów.

3. Paczki wydawane są osadzonym w oddziałach mieszkalnych po wcześniejszym jej sprawdzeniu i pokwitowaniu odbioru przez osadzonego.

4. Aktualny cennik artykułów dostępnych w kantynie jednostki, a także obowiązujące formularze niezbędne do zrealizowania zamówienia są dostępne po kliknięciu w niniejszy odnośnik https://e-paczka.org/e-paczka/category/25-areszt-sledczy-w-swidnicy

5. Numer konta bankowego punktu sprzedaży realizującego zamówienia na paczki:

71 1130 1017 0020 1458 9320 0151
Tytuł: ŚWIDNICA – paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia]
POLSKA GRUPA SW PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE z siedzibą
w Warszawie, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, tel. 22 328 60 01.

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca:  Areszt Śledczy w Świdnicy
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:  56 1010 1674 0053 7913 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej