1. Widzenia odbywają się w sali widzeń. Czas trwania widzenia wynosi 60 minut.

2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się za zezwoleniem organu dysponującego w środy w godz. od 8:00 do 11:00 oraz ostatnią niedzielę miesiąca w godz. od 8:00 do 15:00.

3. Widzenia dla skazanych odbywają się w niedziele od 800 do 1500 z wyjątkiem ostatniej niedzieli danego miesiąca, a także w środy od godziny od 11:00 do 15:00 .

4. Widzenia dla skazanych bez osoby dozorującej odbywają się w poniedziałki w godz. od 8:00 do 12:00.

5. Widzenia dla skazanych w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, odbywają się w poniedziałki w godz. od 8:00 do 15:15.

6. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca w godz. od 800 do 1210.

7. Zgłoszenia osób uprawnionych ubiegających się o widzenie ze skazanymi lub tymczasowo aresztowanymi przyjmowane są w dniu udzielania widzeń, w godzinach: 7:45 - 13:45.

8. Dokładny sposób udzielania widzeń w oddzielnym pomieszczeniu określa Zarządzenie Wewnętrzne.

9. Zezwala się wszystkim osadzonym odbywającym widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt na poczęstunek artykułami zakupionymi w kantynie aresztu, w trakcie widzenia. Wszystkie pozostałe zakupione artykuły, które nie zostały spożyte podczas widzenia zabiera ze sobą osoba odwiedzająca.

10. Chęć zakupu należy zgłosić funkcjonariuszowi prowadzącemu widzenia na początku jego trwania.

11. Widzenia udzielane są według kolejności zgłoszeń.

12. Poza kolejnością widzeń udziela się:

kobietom w zaawansowanej ciąży

osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat trzech

osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)

osobom powyżej 75 roku życia

(osoby uprawnione spełniające powyżej opisane warunki powinny zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy wejściu do jednostki)

13. W razie naruszenia przez osadzonych lub osoby odwiedzające ustalonych zasad sposobu odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

14. Ponadto udziela się widzeń dla skazanych na następujące dni wolne od pracy:

- Nowy Rok

- Święto Konstytucji 3 Maja

- Boże Ciało

- Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

- Narodowe Święto Niepodległości

- I Dzień Świąt Bożego Narodzenia

15. Jeśli święto wymienione w pkt. 14 przypada w poniedziałek to wówczas będą realizowane jedynie widzenia bezdozorowe dla skazanych w godz. od 8:00 do 12:00 i widzenia bezdozorowe w osobnym pomieszczeniu.

16. Jeśli święto wymienione w pkt. 14 przypada w środę to wówczas w godz. od 8:00 do 11:00 będą realizowane widzenia dla tymczasowo aresztowanych, a w godzinach od 11:00 do 15:00 dla skazanych.

17. Jeśli święto wymienione w pkt 14 przypada w ostatnią niedzielę miesiąca to wówczas będą realizowane widzenia dla tymczasowo aresztowanych.

Kodeks karny wykonawczy

Skazani i tymczasowo aresztowani mają prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

 

Zasady realizacji paczek żywnościowych przez kantynę:

1. Aby osadzony otrzymał paczkę żywnościową niezbędne jest złożenie zamówienia na piśmie oraz pokrycie kosztów przygotowania paczki.

2. Zamówienie sporządza się wyłącznie na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie na druku “zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego”.

3. Lista produktów dostępnych w kantynie jest dostępna:

- w punkcie sprzedaży,

- bramie głównej aresztu,

- sali widzeń,

- na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

4. Zamówienie może być opłacone:

- za pośrednictwem dowolnego źródła przekazu pienieżnego,

- w trakcie widzenia przez osobę najbliższą

5. Zamówienie może zostać przekazane:

- drogą pocztową na adres Areszt Śłedczy w Świdnicy, ul. Trybunalska 16, 58-100 Świdnica – koniecznie z dopiskiem “Kantyna – zamówienie na paczkę”

- bezpośrednio w kantynie (dopuszcza się przekazanie wypełnionego zamówienia podczas realizacji poczęstunku w trakcie widzenia; niedopuszczalne jest natomiast wypełnianie zamówienia podczas realizacji poczęstunku)

 

Reasumując do zrealizowania paczki żywnościowej realizowanej dla osadzonych przebywających w areszcie niezbędne jest:

1. Wypełnienie formularza zamówienia na paczkę żywnościową;

2. Opłacenie zamówienia;

3. Przekazanie zarówno zamówienia jak i potwierdzenia dokonania opłaty do punktu sprzedaży,

 

Uwagi!

1. Zamówienie zostanie zrealizowane przez kantynę po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

2. W przypadku braku uprawnienia do paczki żywnościowej zlecenie nie będzie zrealizowane, a środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu lub z uwagi na brak kodeksowych uprawnień osadzonego, zostaną niezwłocznie zwrócone przez pracownika kantyny osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

3. Mając na uwadze art. 110a§1 Ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 roku z póź. zm. artykuły żywnościowe w realizowanej paczce nie powinny przekraczać wagi 6-ciu kilogramów.

4. Paczka realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia kompetnego zamówienia (zamówienie wraz z dowodem wpłaty).

5. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych.

6. Paczki wydawane są osadzonym od poniedziałku do piątku w pomieszczeniach paczkowni, w godzinach pracy administracji, po ich uprzednim skontrolowaniu w obecności osadzonego, przez funkcjonariusza, który może wykorzystać odpowiednie środki i urządzenia techniczne, a w razie potrzeby specjalnie wyszkolonego psa.

 

Do aresztu nie przyjmuje się paczek o których mowa w art. 113a § 4 Kkw bez umieszczonego spisu ich zawartości, prawidłowego oznaczenia nadawcy i adresata lub zawierających w szczególności:

1. Artykuły spożywcze,

2. Sprzęt łączności i urządzenia techniczne,

3. Broń palną i białą, amunicję, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające i substancje psychotropowe,

4. Leki w nieoryginalnych opakowaniach,

5. Przedmioty na których otrzymanie osadzony nie otrzymał zgody dyrektora,

 

Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych z zewnątrz:

1. Osadzony może za zezwoleniem Dyrektora aresztu otrzymywać paczki higieniczno – odzieżowe, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza, także z lekami.

2. Paczki higieniczno-odzieżowe powinny być opakowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe zniszczenie znajdujących się w niej przedmiotów (opakowania kartonowe o wymiarach max. 40x25x60 cm). Do paczki musi być dołączony spis jej zawartości, wraz z danymi osoby podającej i odbierającej.

3. Paczki mogą być dostarczane:

- osobiście - codziennie w godz. od 8:00 do 12:00 na bramie głównej aresztu.

- za pośrednictwem oragnu uprawnionego np. poczty - w przypadku paczek dostarczonych w ten sposób, w miejscu widocznym winno znajdować się czytelne określenie rodzaju paczki, np. higieniczno–odzieżowa lub paczka z lekami, a w środku paczki należy umieścić zatwierdzony przez dyrektora Aresztu Śledczego w Świdnicy druk zezwolenia uprawniającego osadzonego do jej otrzymania.

 

Uwagi!

1. W przypadku stwierdzenia zawartości w paczce przedmiotów innych niż określonych w zezwoleniu dyrektora lub przedmiotów określonych w art.110a§4 Ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 roku z póź. zm. paczka będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego.

2. Paczki wydawane są osadzonym od poniedziałku do piątku w pomieszczeniach paczkowni, w godzinach pracy administracji, po ich uprzednim skontrolowaniu w obecności osadzonego, przez funkcjonariusza, który wykorzystuje do tego odpowiednie środki i urządzenia techniczne, a w razie potrzeby specjalnie wyszkolonego psa.

3. Leki otrzymywane przez osadzonych w paczkach wydawane są przez funkcjonariuszy ambulatorium po uprzednim ich skontrolowaniu.

 

Zasady realizacji paczek higieniczno-odzieżowych przez kantynę:

1. Na podstawie art.113a§4 Ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 roku z póź. zm. istnieje również możliwość realizacji paczki higienicznej dla osadzonego za pośrednictwem kantyny. Realizacja paczek higieniczno-odzieżowych przez kantynę odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku paczek żywnościowych. Patrz zasady przyjmowania paczek żywnościowych.

 

Numer konta bankowego punktu sprzedaży realizującego zamówienia na paczki:

71 1130 1017 0020 1458 9320 0151

Tytuł: ŚWIDNICA – paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA" z siedzibą

w Warszawie, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, tel. 22 328 60 01.

Lista produktów w punkcie sprzedaży przy Areszcie Śledczym w Świdnicy znajduje się w poniżej dołączonym załączniku. 

 

Areszt Śledczy w Świdnicy

ul. Trybunalska 16

58-100 Świdnica

56 1010 1674 0053 7913 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej