Tymczasowo aresztowanym widzenia udzielane są w każdy piątek tygodnia w godz. 8.00-15.00 , w drugą niedzielę miesiąca w godz. 8.00-16.00 oraz w pierwsze Święto Wielkanocne i pierwsze Święto Bożego Narodzenia w godz. 8.00-14.00.

Skazanym wobec których nie jest stosowany tymczasowy areszt oraz ukaranym widzenia udzielane są we wtorki każdego tygodnia w godz. 11.00 – 17.00, w czwartą niedzielę miesiąca w godz. 8.00-16.00 oraz w drugie Święto Wielkanocne i drugie Święto Bożego Narodzenia w godz. 8.00-14.00. Widzenia przerywa się o godz. kończącej udzielanie widzeń niezależnie od czasu ich trwania.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba, że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych przypadkach wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie moga korzytać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się  na wózku lub o kulach), osobom powyżej 75 roku życia.

Od dnia 01.10. 2014 roku, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora, skazani mogą korzystać z komunikatora internetowego Skype.
Powyższa forma kontaktowania się z rodziną i osobami bliskimi przeznaczona jest przede wszystkim dla skazanych będących rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemców, skazanych, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.
Tymczasowo aresztowani nie mogą korzystać z komunikatora internetowego Skype. Skazani, którzy chcą skorzystać z ww. uprawnienia zobowiązani są złożyć pisemną prośbę do Dyrektora wraz z uzasadnieniem, określeniem personaliów, stopnia pokrewieństwa oraz konta Skype rozmówcy a także propozycji terminu skorzystania z komunikatora. Skazanemu, który uzyska ww. zezwolenie wyznacza się indywidualnie datę i godzinę zgodnie z obowiązującym harmonogramem oraz zobowiązuje się go do powiadomienia o tym fakcie rodziny lub osoby bliskiej. Osadzony loguje się na swoje konto (posiadane wcześniej lub dostarczone przez rodzinę). Połączenie nadzorowane  jest przez funkcjonariusza Służby Więziennej, który sprawdza, czy osoba, z którą ma być nawiązany kontakt wyraża na niego zgodę i następnie zezwala na rozpoczęcie rozmowy.
Realizacja połączeń z komunikatora internetowego Skype odbywa się
w niedziele, w które udzielane są widzenia w godz. 16.00-18.00,
w II Święto Wielkanocne oraz II Święto Bożego Narodzenia w godz. 14.00-16.00,
w każdy roboczy czwartek w godz. 12.00-15.00.
W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora dopuszcza się realizację połączeń z komunikatora internetowego Skype w terminach innych niż ww.
W tym samym dniu osadzony może zrealizować tylko jedno połączenie. Czas połączenia nie może przekraczać 15 minut od czasu  jego uzyskania, nie dłużej jednak niż 20 minut od momentu rozpoczęcia logowania się. Połączenie przerywa się o godzinie kończącej umożliwianie kontaktów w danym dniu niezależnie od czasu jego trwania. Przerwanie kontaktu może nastąpić w razie nawiązania połączenia niezgodnego z udzielonym zezwoleniem, lub wymagać tego będą względy bezpieczeństwa zakładu, porządku publicznego bądź lekceważone będą normy obyczajnego postępowania. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora dopuszcza się wydłużenie czasu realizacji połączenia.

Administracja Aresztu Śledczego w Śremie informuje, że z dniem 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2015 roku, Poz. 396). Ustawa zawiera zmiany dotyczące Kodeksu karnego wykonawczego . Tekst zmian dostępny jest do zapoznania dla osób odwiedzających w sali widzeń Aresztu Śledczego w Śremie

 

 

 Dyrektor
Aresztu Śledczego w Śremie
ppłk mgr inż. Jerzy Balcerowicz
 

 

 

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem aresztu

Uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej realizowane jest w areszcie poprzez złożenie zamówienia na produkty za pośrednictwem kantyny

Osobą uprawnioną do składania zamówień jest osadzony lub osoba najbliższa dla niego.

Osoba najbliższa dla osadzonego realizująca paczkę, składa zamówienie podczas widzenia z osadzonym lub przesyła je bezpośrednio do kantyny. Płatności dokonuje w punkcie sprzedaży lub przelewem na konto bankowe kantyny. Niezbędne dla realizacji paczki jest poprawne wypełnienie oraz przesłanie/przekazanie do kantyny formularza zamówienia, którego wzór dostępny jest w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, u bramowego, sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. Poprzez poprawne wypełenienie formularza rozumie się: podanie danych osobowych osoby najbliższej (imienia, nazwiska, adresu), danych osobowych osadzonego (imienia, nazwiska, imienia ojca) oraz nazwę, ilość i cenę zamawianych produktów według listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży, u bramowego, sali widzeń i stronie interenetowej jednostki. W przypadku płatności dokonywanej przelewem wymagane jest podanie danych umożliwiających dokonanie zwrotu środków pieniężnych potrąconych o koszty przelewu w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt.6

Osadzony może również zrealizować paczkę ze środków pozostających do jego dyspozycji znajdujących się w depozycie działu finansowego. W tym celu, konieczne jest złożenie pisemnego zamówienia do kantyny oraz prośby do Dyrektora Aresztu Śledczego w Śremie, o pokrycie kosztów realizacji paczki, podając wysokość kwoty za którą ma byc zrealizowana. Podczas składania zamówienia, osadzony ma obowiązek uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych towarów, w warunkach opisanych w rozdziale nr 8.

W przypadku braków w formularzu zamówienia lub braku uprawnienia do otrzymania paczki przez osadzonego lub złożenie zamówienia przez osobę niebędącą osobą najbliższa dla osadzonego – paczka nie zostanie zrealizowana, a środki pieniężne zwraca się osobie wpłacajacej na zasadach określonych w pkt. 5.

Podczas składania zamówienia, zarówno osadzony jaki osoba najbliższa zobowiązani są do uwzględnienia braku możliwości przechowywania w celi mieszkalnej produktów szybko psujących się i wymagających umieszczenia w warunkach chłodniczych.

Paczka przekazywana jest osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia oraz dokonania wpłaty bezpośrednio w kantynie lub jej zaksięgowaniu na koncie kantyny.

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora AŚ w Śremie. Otrzymanie środków leczniczych przez tymczasowo aresztowanego wymaga dodatkowo zgody organu, do dyspozycji którego pozostaje

Osadzeni mogą realizować paczki higieniczne o których mowa pkt. 9 za pośrednictwem kantyny podczas widzenia. W tym celu osadzony zgłasza funkcjonariuszowi dozorującemu widzenia chęć realizacji paczki higienicznej. Po sprawdzeniu przez funkcjonariusza uprawnienia, osoba odwiedzająca dokonuje zakupu poporzez wypełnienie formularza zamówienia o którym mowa w pkt. 4 oraz dokonuje płatności w punkcie sprzedaży. Przy dokonywaniu zakupu osadzony ma obowiązek uwzględnić ograniczenia ilościowe i objętościowe.

Przed przyjęciem do aresztu paczka odzieżowa podlega kontroli, przy której mogą być wykorzystane odpowiednie urządzenia i środki techniczne, a także specjalnie wyszkolone psy.

W wypadku przekazania paczki odzieżowej podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która ją dostarczyła. W tym celu wprowadza się następującą procedurę:

osoba odwiedzająca, dostarczająca paczkę odzieżową, zobowiązana jest zgłosić przed wejściem na teren aresztu, zamiar jej doręczenia, a następnie przygotować ją do kontroli

po sprawdzeniu zawartości, przed przekazaniem, paczka odzieżowa powinna zostać zamknięta i zabezpieczona przez osobę dostarczającą w obecności funkcjonariusza dokonującego selekcji jej zawartości.

Paczki odzieżowe oraz sprzęt rtv przyjmowane są w dni robocze do godz. 15.00 i w dni, w których udzielane dą widzenia w godzinach ich udzielania.

Wydawanie paczek odzieżowych oraz sprzętu rtv odbywa się w dni robocze w godz. 9.00 – 18.00.

Zezwala się na dostarczenie osadzonemu bielizny (skarpety, podkoszylek, slipy/bokserki) do 3

kpl. bez wymaganego odrębnego zezwolenia. Zezwolenie nie dotyczy tzw. “bielizny

termoaktywnej”.

WPŁAT NA PACZKĘ MOŻNA DOKONYWAĆ NA NR KONTA PUNKTU SPRZEDAŻY: 16 1240 3754 1111 0010 6545 6966

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek:    9:00-14:00

Wtorek:            9:00-16:00

Środa:              9:00-14:00

Czwartek:         9:00-14:00

Piątek:             9:00-14:00

NBP O/O Poznań

Wawrzyniaka 6

Śrem

 

 

10 1010 1469 0024 8213 9120 0000

WPŁAT DLA OSADZONEGO MOŻNA DOKONYWAĆ:

1.  W DNI ROBOCZE W KASIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŚREMIE W GODZINACH od 8 00 – 14 00.

2. NA NR PODANY POWYŻEJ.

3. PRZEKAZEM POCZTOWYM NA ADRES:

   ARESZT ŚLEDCZY W ŚREMIE

   ul. WAWRZYNIAKA 6, 63-100 ŚREM

   woj. WIELKOPOLSKIE  W tytule przelewu lub przekazu należy podać:imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej