Godziny przyjmowania interesantów- wersja audio

Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi

lub jego zastępcy przyjmują

interesantów w sprawach skarg i próśb dotyczących osadzonych:

w poniedziałki w godz. 7:30 - 16:30

wtorek- piątek w godz. 7:30-15:30

 

Widzenia z osobami pozbawionymi wolności przebywającymi w Areszcie Śledczym w Łodzi należy umawiać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 42 675 01 75, w PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, CZWARTKI i PIĄTKI, w godzinach 09:00 - 14:00. Osoba umówiona na widzenie winna stawić się w jednostce 30 minut przed umówionym widzeniem.

 

UPRZEJMIE PROSIMY O WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ NA WSKAZANY WYŻEJ NUMER TELEFONU WYŁĄCZNIE W CELU UMÓWIENIA WIDZENIA NA TERENIE TUTEJSZEJ JEDNOSTKI PENITENCJARNEJ. PORUSZANIE W TRAKCIE PROWADZONYCH ROZMÓW TEMATÓW DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW POBYTU W IZOLACJI, W TYM M. IN. OTRZYMYWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH CZY ZE SPRZĘTEM RTV, POWODUJE ZWIĘKSZONE OBCIĄŻENIE LINII TELEFONICZNEJ I UNIEMOŻLIWIA INNYM OSOBOM DOKONANIE ZAPISU NA WIDZENIE!

CELEM UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI CZY TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA, PROSZĘ DZWONIĆ POD NUMERY WSKAZANE W ZAKŁADCE WAŻNE TELEFONY.

 

Widzenia udzielane są według następującego harmonogramu:

I tura godz. 8:30 - 9:30,

II tura godz. 10:00 - 11:00,

III tura godz. 11:30 - 12:30,

IV tura godz. 13:00 – 14:00,

V tura godz. 14:30 – 15:30

GRUDZIEŃ

Tymczasowo aresztowani:

3 grudnia (niedziela)

7 grudnia (czwartek)  

19 grudnia (wtorek)

24 grudnia (niedziela)

Skazani:

5 grudnia (wtorek)

10 grudnia (niedziela)

14 grudnia (czwartek)

17 grudnia (niedziela)

26 grudnia (wtorek)

28 grudnia  (czwartek)

W 2023 roku, w niżej wymienionych dniach ustawowo wolnych od pracy punkty handlowe w salach widzeń (kantyny) będą nieczynne:

1 stycznia - Nowy Rok

6 stycznia - Święto Trzech Króli

9 kwietnia - Wielkanoc

10 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja - Świeto Pracy

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja

28 maja - Zesłanie Ducha Świętego

8 czerwca - Boże Ciało

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada - Wszystkich Świętych

11 listopada - Święto Niepodległości

25 grudnia - Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia - Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia

Widzenia osadzonych z adwokatami odbywają się, zgodnie z § 107. ust.4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności, w godzinach urzędowania administracji jednostki penitencjarnej, w pomieszczeniach przeznaczonych do dokonywania czynności procesowych. Za zgodą dyrektora widzenie może być zrealizowane w innym czasie i miejscu.

PACZKI Z ODZIEŻĄ, OBUWIEM I ŚRODKAMI LECZNICZYMI

1. Osadzony ma prawo otrzymać za zezwoleniem Dyrektora jednostki paczki z potrzebną odzieżą, obuwiem oraz z środkami leczniczymi doręczane osobiście, przyjmowane są we wtorki, środy, czwartki i niedziele w godz. 9:00- 13:00, z wyjątkiem 1 stycznia, pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych, 3 maja, 1 listopada, 25 grudnia. Wydawanie depozytów osadzonych poza jednostkę realizowane jest analogicznie.

2. Wymogi dotyczące przyjmowanych paczek z odzieżą, obuwiem oraz ze środkami leczniczymi:

a) przed przyjęciem do aresztu paczka podlega kontroli za pomocą urządzeń i środków technicznych w obecności osoby podającej;

b) podający paczkę obowiązany jest przedstawić swoje dane personalne tj. imię, nazwisko oraz adres i numer niebudzącego wątpliwości dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości podającego;

c) w paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, jak też przedmioty, na które osadzony nie uzyskał stosownego zezwolenia kierującego oddziałem penitencjarnym;

d) paczki zawierające artykuły, o których mowa w pkt. c oraz zawierające artykuły niezgodnie z przeznaczeniem paczki lub nieujęte w talonie na paczkę odzieżową będą zwracane podającemu lub nadawcy na jego koszt;

e) paczka odzieżowa jest realizowana tylko na podstawie zaopiniowanego przez funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego pełniącego służbę w magazynie depozytowym i zatwierdzonego przez dyrektora jednostki Talonu na paczkę odzieżową, który osadzony, po jego otrzymaniu, przekazuje osobie podającej paczkę podczas widzenia lub w korespondencji. 

3. W zakresie przyjmowania środków leczniczych ( z wyjątkiem dostępnych w ogólnej sprzedaży ), wobec tymczasowo aresztowanych stosuje się przepisy art. 216 § 2 Kkw i 216 § 3 Kkw. Konieczność zastosowania dyspozycji art. 216 § 2 i 3 Kkw określi każdorazowo lekarz aresztu.

4. Paczki z odzieżą, obuwiem oraz ze środkami leczniczymi wydawane są osadzonym w godzinach pracy administracji, nie później do niż trzeciego dnia roboczego od ich przyjęcia. Środki lecznicze wydawane są za pośrednictwem służby zdrowia.

5. Paczki z odzieżą, obuwiem oraz ze środkami leczniczymi mogą być również przesyłane za pośrednictwem poczty i innych firm kurierskich.

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE I HIGIENICZNE

Zgodnie z art. 113a § 3 ustawy Kkw „Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.”

1. Paczki żywnościowe i higieniczne dla osadzonych realizowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia na paczkę i przekazanie go wraz z dowodem wpłaty do punktu przyjmowania paczek, punktu sprzedaży w salach widzeń, przesłanie za pośrednictwem poczty na adres Aresztu Śledczego w Łodzi lub na adres e-mail k23-lodz@rakon.com.pl. Zamówienie powinno być wypełnione w sposób czytelny. W tytule przelewu należy wskazać imię, nazwisko i imię ojca otrzymującego paczkę. Kantyna nie przyjmuje przesłanych potwierdzeń przelewu, nie zawierających zamówień na paczki.

UWAGA!! Od dnia 1 września 2022r. opłaty za paczki żywnościowe i higieniczne nie będą przyjmowane w formie gotówkowej. Zamówienia należy składać wraz z dowodem wpłaty, potwierdzającym wykonanie przelewu na wskazane konto bankowe.

2. Zamawiający paczkę higieniczną ma obowiązek uwzględniać dopuszczalną ilość do 2 kg artykułów higienicznych, a w przypadku paczki żywnościowej 6 kg art. żywnościowych, które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej, a ich objętość nie może przekroczyć kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego, kubatury szuflady wysuwanej, pojemnika podłóżkowego.

3. Za przygotowanie paczek higienicznych i żywnościowych dla osadzonych odpowiada znajdujący się na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi punkt sprzedaży, prowadzony przez podmiot zewnętrzny.

4. Zamówienie jest realizowane w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i potwierdzenia zaksięgowania kwoty na koncie punktu sprzedaży lub potwierdzenia posiadania przez osadzonego wystarczających środków finansowych.

Paczki przygotowywane są przez PPO "RAKON" w Raciborzu, tel. (042) 675 02 97, e-mail: k23-lodz@rakon.com.pl

Wpłaty na paczki żywnościowe i higieniczne należny dokonywać na n/w numer konta:

 76 1600 1462 1079 5233 0000 0003

Rozmiar: 363.9 kB
Rozmiar: 657.5 kB
Paczki wersja audio Rozmiar: 13.2 MB

Numer konta i sposób wykonywania przelewów na rzecz osadzonych- wersja audio

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Nazwa Jednostki Służby Więziennej
Wpłacający: imię i nazwisko oraz adres
Tytułem: imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego, data urodzenia osadzonego
Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Łodzi NBP O/O Łódź
ul. Smutna 21
91-729 Łódź
79 1010 1371 0070 0913 9120 0000

 

 

Rozmiar: 1.7 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej