Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi

lub jego zastępcy przyjmują

interesantów w sprawach skarg i próśb dotyczących osadzonych:

w poniedziałki w godz. 7:30 - 16:30

wtorek- piątek w godz. 7:30-15:30

 

Z dniem 1 września 2019 roku nastąpi zmiana sposobu realizacji widzeń dla skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi informuje, że od dnia 1 września 2019 roku widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi realizowane będą według następującego grafiku:

Sala widzeń otwierana jest o godzinie 8:00. Widzenia udzielane są w godz.09.00- 15.45, prośbę o ich udzielenie przyjmuje się w godz. 08.15- 12.00

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA

TA (nazwiska na litery od A do M)

ZATRUDNIENI ODPŁATNIE (wszyscy) - dodatkowo

 

PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od N do Ż)

 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

TA (wszyscy)

 

DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od A do M)

 

DRUGI CZWARTEK MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od A do M)

 

TRZECIA NIEDZIELA MIESIĄCA

TA (nazwiska na litery od N do Ż)

ZATRUDNIENI ODPŁATNIE (wszyscy) - dodatkowo

 

TRZECI WTOREK MIESIĄCA

TA (wszyscy)

 

CZWARTA NIEDZIELA MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od N do Ż)

 

CZWARTY WTOREK MIESIĄCA

SKAZANI (wszyscy)

 

CZWARTY CZWARTEK MIESIĄCA

SKAZANI (wszyscy)

 

Grafik realizacji widzeń od 1 grudnia 2019r.

1 NIEDZIELA MIESIĄCA

TA (nazwiska na litery od A do M),

ZATRUDNIENI ODPŁATNIE (wszyscy) - dodatkowo

1 WTOREK MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od N do Ż)

1 CZWARTEK MIESIĄCA

TA (wszyscy)

2 NIEDZIELA MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od A do M)

2 CZWARTEK MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od A do M)

3 NIEDZIELA MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od N do Ż)

3 WTOREK MIESIĄCA

TA (wszyscy)

4 NIEDZIELA MIESIĄCA

TA (nazwiska na litery od N do Ż)

ZATRUDNIENI ODPŁATNIE (wszyscy) - dodatkowo

4 WTOREK MIESIĄCA

SKAZANI (wszyscy)

4 CZWARTEK MIESIĄCA

SKAZANI (wszyscy)

W sytuacji, gdy miesiąc będzie składał się z pięciu niedziel, wówczas w ostatnią niedzielę widzenia nie będą realizowane. Osadzeni zatrudnieni odpłatnie, poza wskazanymi dodatkowymi terminami, mogą korzystać z widzeń na zasadach ogólnych. Osadzeni zatrudnieni nieodpłatnie korzystają z widzeń na zasadach ogólnych.

 

Osadzeni zatrudnieni (odpłatnie i nieodpłatnie) wykorzystują widzenia w dniach i godzinach, które są dla nich wolne od pracy (z uwzględnieniem grafiku udzielania widzeń). W wyjątkowych przypadkach osadzony, po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonych w pracy i zgody Zastępcy Dyrektora - Kierującego Oddziałem Penitencjarnym lub Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi, może wykorzystać widzenie w dniu pracy.

Informuję również, iż w dniach kiedy widzenia odbywać się będą jedocześnie dla skazanych i tymczasowo aresztowanych będą obowiązywać odrębne porządki ich realizacji- osobny dla skazanych i osobny dla tymczasowo aresztowanych.

Osoby uprawnione zgłaszające się na widzenie z osadzonymi są informowane przez funkcjonariusza SW o ich udziale w czynnościach procesowych. Na podstawie tej informacji, osoba uprawniona podejmuje decyzję o dalszym oczekiwaniu na widzenie. Czynności procesowe nie są realizowane przez Służbę Więzienną, w związku z czym nie może ona odpowiadać za czas powrotu z nich.

Widzeń nie udziela się: 1 stycznia, I dnia Świąt Wielkanocnych, 3 maja, 1 listopada, 25 grudnia.

Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności osobom odwiedzającym osadzonych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia. Pozostałe widzenia udzielane są w kolejności zgłoszeń.

Osadzeni skazani, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w innej sprawie traktowani są jak tymczasowo aresztowani.

Widzenia osadzonych z adwokatami odbywają się, zgodnie z § 107. ust.4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności, w godzinach urzędowania administracji jednostki penitencjarnej, w pomieszczeniach przeznaczonych do dokonywania czynności procesowych. Za zgodą dyrektora widzenie może być zrealizowane w innym czasie i miejscu.

  

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla osób zgłaszających się do Aresztu Śledczego w Łodzi celem odbycia kary pozbawienia wolności Rozmiar: 14.2 kB

1. Osadzony ma prawo otrzymać za zezwoleniem Dyrektora jednostki paczki z potrzebną mu odzieżą, obuwiem oraz ze środkami leczniczymi. Paczki doręczane osobiście oraz zamówienia na paczki żywnościowe i higieniczne przyjmowane są codziennie w godz. 9:00- 13:00, z wyjątkiem soboty oraz 1 stycznia, 1 dnia Świąt Wielkanocnych, 3 maja, 1 listopada, 25 grudnia.

2. Wymogi dotyczące przyjmowanych paczek z odzieżą, obuwiem oraz ze środkami leczniczymi:

a) przed przyjęciem do aresztu paczka podlega kontroli za pomocą urządzeń i środków technicznych w obecności osoby podającej;

b) podający paczkę obowiązany jest przedstawić swoje dane personalne tj. imię, nazwisko oraz adres i numer niebudzącego wątpliwości dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości podającego;

c) w paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, jak też przedmioty, na które osadzony nie uzyskał stosownego zezwolenia kierującego oddziałem penitencjarnym;

d) paczki zawierające artykuły, o których mowa w pkt. c oraz zawierające artykuły niezgodnie z przeznaczeniem paczki lub nieujęte w Talonie na paczkę odzieżową będą zwracane podającemu lub nadawcy na jego koszt;

e) paczka odzieżowa jest realizowana tylko na podstawie zaopiniowanego przez funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego pełniącego służbę w magazynie depozytowym Talonu na paczkę odzieżową, który osadzony po jego otrzymaniu przekazuje następnie osobie podającej podczas widzenia lub w korespondencji.

3. W zakresie przyjmowania środków leczniczych ( z wyjątkiem dostępnych w ogólnej sprzedaży ), wobec tymczasowo aresztowanych stosuje się przepisy art. 216 § 2 Kkw i 216 § 3 Kkw. Konieczność zastosowania dyspozycji art. 216 § 2 i 3 Kkw określi każdorazowo lekarz aresztu.

4. Paczki z odzieżą, obuwiem oraz ze środkami leczniczymi wydawane są osadzonym w godzinach pracy administracji, nie później do niż trzeciego dnia roboczego od ich przyjęcia. Środki lecznicze wydawane są za pośrednictwem służby zdrowia.

5. Paczki z odzieżą, obuwiem oraz ze środkami leczniczymi mogą być również przesyłane za pośrednictwem poczty i innych firm kurierskich.

6. Paczki żywnościowe i higieniczne dla osadzonych realizowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia na paczkę higieniczną i przekazanie go do punktu sprzedaży, przesłanie za pośrednictwem poczty lub na adres e-mail wd.pposieradz@home.pl oraz dokonaniu przelewu lub wpłaceniu osobiście środków pieniężnych na konto podmiotu prowadzącego kantynę. Zamówienie powinno być wypełnione w sposób czytelny. W tytule przelewu należy wskazać imię, nazwisko i imię ojca otrzymującego paczkę.

7. Zamawiający paczkę higieniczną ma obowiązek uwzględniać dopuszczalną ilość do 3 kg artykułów higienicznych, a w przypadku paczki żywnościowej 6 kg art. żywnośiowych, które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej, a ich objętość nie może przekroczyć kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego, kubatury szuflady wysuwanej, pojemnika podłóżkowego.

8. Za przygotowanie paczek higienicznych i żywnościowych dla osadzonych odpowiada znajdujący się na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi punkt sprzedaży, prowadzony przez podmiot zewnętrzny.

9. Zamówienie jest realizowane w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia
i potwierdzenia posiadania przez osadzonego wystarczających środków finansowych albo potwierdzenia zaksięgowania kwoty, wpłaconej na konto punktu sprzedaży.

Paczki odzieżowe są przyjmowane tylko na podstawie zatwierdzonego przez dyrektora jednostki talonu na paczkę odzieżową.

Ponadto zgodnie z art. 113a § 3 ustawy Kkw „Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.”

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Nazwa Jednostki Służby Więziennej
Wpłacający: imię i nazwisko oraz adres
Tytułem: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego
Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Łodzi NBP O/O Łódź
ul. Smutna 21
91-729 Łódź
79 1010 1371 0070 0913 9120 0000

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej