Wpłaty dla osadzonych bank NBP O/O Katowice

 nr konta 39 1010 1212 3066 5213 9120 0000

przy wpłacie podać imię nazwisko osadzonego  i imię ojca

 

Zasady przyjmowania paczek

 [Godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek]

 

Osadzony może otrzymać paczkę higieniczną oraz paczkę odzieżową. Paczki higieniczne i odzieżowe mogą być dostarczane za pośrednictwem rodziny i innych osób bliskich, a także poczty i firmy kurierskiej.

Wysokość paczki, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać 23 cm, a jej szerokość 40 cm.

Paczki zawierające artykuły odzieżowe oraz leki winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach.

Paczki odbierane są przez funkcjonariusza Służby Więziennej w okienku podawczym, znajdującym się w pomieszczeniu poczekalni dla osób odwiedzających w następującym porządku:

1) we wtorki, środy i niedziele - w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰;

2) w czwartki – w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰; a w przypadku widzeń dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki penitencjarnej w godzinach 13³⁰-14³⁰;

3) w soboty - w godzinach od 12³⁰ do 13³⁰,

4) w poniedziałki i piątki – w godzinach 12³⁰ do 13³⁰.

Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca środki higieniczne może zawierać:

            1) mydło w kostce – do 5 sztuk;

            2) skarpety – do 5 par;

            3) szczoteczkę do zębów – do 3 sztuk;

            4) bieliznę osobistą – 3 komplety;

            5) jednorazowe maszynki do golenia – do 5 sztuk.

Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca artykuły higieniczne inne niż wskazane w ust. 5, może zostać przekazana osadzonemu, po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej prośby osadzonego przez dyrektora. Po akceptacji prośby przez dyrektora, osadzony może zawiadomić rodzinę o możliwości dostarczenia paczki odzieżowej – przekazując jednocześnie stosowane zezwolenie. Wydanie przedmiotowej paczki osadzonemu następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.

Paczka zawierająca leki może zostać dostarczona osadzonemu wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora, a także po pozytywnym zaopiniowaniu prośby przez lekarza. Przekazywane leki muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach, a ich wydanie odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza. Leki przechowywane są w służbie zdrowia. Tymczasowo aresztowany musi posiadać zgodę organu dysponującego (organów dysponujących) na otrzymanie środków leczniczych.

Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości wraz z danymi osoby przekazującej paczkę.

Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania oraz w chwili jej wydawania osadzonemu.

Fakt odbioru paczki osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem.

Osadzeni względem których nie zastosowano kary dyscyplinarnej w postaci pozbawienia możliwości otrzymywania paczki żywnościowej mają prawo do zrealizowania jednej paczki żywnościowej w miesiącu, w skład której mogą wychodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w punkcie sprzedaży aresztu. Osadzony może zrealizować paczkę żywnościową w przypadku dysponowania środkami zgromadzonymi na swoim koncie depozytowym. Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki (przelew z konta depozytowego na konto punktu sprzedaży). Realizacja złożonego zamówienia jest dokonywana bezpośrednio w punkcie sprzedaży na terenie aresztu. Zamówienie może zostać również złożone przez osobę najbliższą. Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 8 do porządku wewnętrznego. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia i pokrycia kosztów przygotowania paczki nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu. Zamówienie zostanie zrealizowane po uprzednim pokryciu kosztów przygotowania paczki. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży (wzór listy stanowi załącznik nr 9 do porządku wewnętrznego) znajduje się w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, na stronie internetowej aresztu oraz na oddziałach mieszkalnych.

Koszty paczki należy pokryć wpłacając kwotę adekwatną do złożonego zamówienia na konto punktu sprzedaży – przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji aresztu środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia zawarty jest na odwrocie druku zamówienia.

Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.

Ilość żywności w paczce musi uwzględniać ograniczenia, o których mowa w § 18.

Paczka żywnościowa może być zrealizowana wyłącznie przez osobę ujętą w wykazie osób bliskich osadzonego.

 

 

18. Raz w miesiącu może zostać zrealizowana paczka żywnościowa, w skład której mogą wychodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w punkcie sprzedaży aresztu. Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Realizacja złożonego zamówienia jest dokonywana bezpośrednio w punkcie sprzedaży na terenie aresztu. Zamówienie może zostać również złożone przez osobę najbliższą.

Wzór zamówienia:

Formularz zamówienia.pdf

 

19. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu. Zamówienie zostanie zrealizowane po uprzednim pokryciu kosztów przygotowania paczki. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, na stronie internetowej Aresztu.

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży:

 

Cennik II Kwartał 2021

KANTYNA ARESZT ŚLEDCZY TARNOWSKIE GÓRY

 

14. Koszty paczki należy pokryć wpłacając kwotę adekwatną do złożonego zamówienia na konto punktu sprzedaży – przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

PL 66 1750 1035 0000 0000 3670 3048

Dane do przelewu:

PPO RAKON w Raciborzu

ul. J. von Eichendorffa 14

47-400 Racibórz

W tytule przelewu obowiązkowo podać:

- nazwisko i imię osadzonego;

- imię ojca;

W tytule przelewu należy koniecznie podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

email: k11-tarnowskiegory@rakon.com.pl

15. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji aresztu środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia zawarty jest na odwrocie druku zamówienia.

16. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.

17. Ilość żywności w paczce nie może przekraczać 6 kg.

18. Paczka żywnościowa może być zrealizowana wyłącznie przez osobę ujętą w wykazie osób bliskich osadzonego.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-16:00

Wtorek: 8:00-15:00

Środa: 8:00-15:00

Czwartek: 8:00-15:00

Piątek: 8:00-15:00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

NBP O/O KATOWICE

Opolska 17a

42-600 Tarnowskie Góry

39 1010 1212 3066 5213 9120 0000

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej