1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych oraz skazanych, wobec których stosowany

             jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, odbywają się:

                        1) w środy w godzinach od 9:00 do 15:30,

                        2) w pierwszą niedzielę każdego miesiąca w godzinach od 9:00 do 15:00.

            Osadzeni ci mogą korzystać z widzeń na podstawie zarządzenia o zgodzie na widzenie,  

            w sposób określony przez organ dysponujący lub organy dysponujące.

 1. Widzenia dla skazanych odbywają się w następujące dni:

            1) we wtorki w godzinach od 9:00 do 15:30,

            2) w czwartki w godzinach od 9:00 do 15:30,

            3) w piątki w godzinach od 9:00 do 15:30,

            4) w niedziele w godzinach od  9:00 do 15:00 -  według następującego porządku:

            a) w każdą drugą niedzielę miesiąca widzeń udziela się skazanym o nazwiskach

                 rozpoczynających się na litery od „A” do „J”,

            b) w każdą trzecią  niedzielę miesiąca widzeń udziela się skazanym o nazwiskach  

                 rozpoczynających się na litery od  „K” do „P”,

            c) w każdą czwartą niedzielę miesiąca  widzeń udziela się skazanym o nazwiskach rozpoczynających się na litery od „R” do „Z”.

 1.  W dni świąteczne widzeń udziela się zgodnie z porządkiem określonym w załączniku  

              nr 5 do porządku wewnętrznego.

 1. Widzenia dłuższe, dodatkowe oraz połączone będą udzielane w niedziele i święta

             wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora.

 1. O ilości widzeń dla skazanych decyduje grupa i podgrupa klasyfikacyjna.
 2. Prośby o udzielenie widzenia oraz zarządzenia o zgodzie na widzenia przyjmowane są

             w okienku podawczym w poczekalni osób oczekujących na widzenie w dni widzeń

             w następujących godzinach:

 

 1. we wtorki w godzinach 8:00 – 13:30,
 2. w środy w godzinach 8:00 – 13:30,
 3. w czwartki w godzinach 8:00 – 13:30,
 4. w piątki w godzinach 8:00 – 13:30,
 5. w niedziele i święta w godzinach 8:00 – 13:30.

 

 1. W przypadku zamiaru skorzystania z dodatkowego widzenia, dłuższego widzenia lub 

             połączonych widzeń prośby o ich udzielenie należy złożyć najpóźniej godzinę przed  

             godzinami wymienionymi w § 26 ust. 6 porządku wewnętrznego.

 1. Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli  

             skutkuje odmową udzielenia widzenia w danym dniu.

 1. W czasie trwania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą

             odwiedzającą (przy stoliku) dozwolony jest poczęstunek artykułami żywnościowymi,  

             napojami lub owocami zakupionymi w kantynie. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

 1. Zarówno osadzeni jak i odwiedzający w czasie trwania widzenia winni  

             podporządkować się zaleceniom, uwagom i poleceniom wydanym przez

             funkcjonariuszy nadzorujących widzenia, bądź ich przełożonych.

 1. Rozmowa w trakcie widzenia winna być przeprowadzona w sposób niezakłócający

             porządku widzeń.

 1. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń skutkować będzie przerwaniem widzenia lub  

             jego zakończeniem przed czasem.

 1. Niedopuszczalne jest przekazywanie w trakcie widzenia, bez uprzedniej zgody  

             dyrektora jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów pomiędzy osadzonymi a osobami

             odwiedzającymi.

 

Porządek udzielania widzeń

w dni świąteczne w 2019 r.

 

Data

Nazwa święta

Widzenia

1 styczeń

Nowy Rok

Nie będą udzielane widzenia

 

21 kwiecień

Niedziela Wielkanocna

Skazani L-P

 

22 kwiecień

Poniedziałek Wielkanocny

Nie będą udzielane widzenia

 

1 maj

Święto Pracy

Tymczasowo aresztowani

 

3 maj

Święto Konstytucji 3-go Maja

Skazani R-Z

 

20 czerwiec

Boże Ciało

Nie będą udzielane widzenia

 

15 sierpień

Święto Wojska Polskiego / WNMP

 

Nie będą udzielane widzenia

1 listopad

Wszystkich Świętych  

 

Nie będą udzielane widzenia

11 listopad

Narodowe Święto Niepodległości 

 

Nie będą udzielane widzenia

25 grudzień

Boże Narodzenie – pierwszy dzień

Skazani A-K

 

26 grudzień

Boże Narodzenie – drugi dzień                        

Tymczasowo aresztowani

 

Zasady przyjmowania paczek

1. Paczki, za wyjątkiem paczki żywnościowej, mogą być dostarczane za pośrednictwem rodziny i innych osób bliskich, a także poczty i firmy kurierskiej.
2. Wysokość przekazanej paczki nie może przekraczać 23 cm, a jej szerokość 40 cm.
3. Paczki zawierające: artykuły żywnościowe, odzieżowe oraz leki winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach.
4. Paczki odbierane są przez funkcjonariusza Służby Więziennej w okienku podawczym, znajdującym się w pomieszczeniu poczekalni dla osób odwiedzających w następującym porządku:

[1] we wtorki, środy, piątki i niedziele - w godzinach od 8.00 do 14.00;
[2] w czwartki – w godzinach od 8.00 do 14.30;
[3] w poniedziałki i soboty - w godzinach od 12.30 do 13.30.

5. Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca środki higieniczne może zawierać:

[1] mydło w kostce – do 5 sztuk;
[2] skarpety – do 5 par;
[3] szczoteczkę do zębów – do 3 sztuk;
[4] bieliznę osobistą – 3 komplety;
[5] jednorazowe maszynki do golenia – do 5 sztuk.

6. Zarówno tymczasowo aresztowani jak i skazani – względem których nie zastosowano kary dyscyplinarnej w postaci pozbawienia możliwości otrzymywania paczki żywnościowej mają prawo do otrzymania jednej paczki żywnościowej w miesiącu.
7. Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca artykuły higieniczne inne niż wskazane w ust. 13, może zostać przekazana osadzonemu, po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej prośby osadzonego przez dyrektora. Po akceptacji prośby przez dyrektora, osadzony może zawiadomić rodzinę o możliwości dostarczenia paczki odzieżowej – przekazując jednocześnie stosowane zezwolenie. Wydanie przedmiotowej paczki osadzonemu następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.
8. Paczka zawierająca leki może zostać dostarczona osadzonemu wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora a także po pozytywnym zaopiniowaniu prośby przez lekarza. Przekazywane leki muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach, a ich wydanie odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza. Leki przechowywane są w służbie zdrowia. Tymczasowo aresztowany musi posiadać zgodę organu dysponującego (organów dysponujących) na otrzymanie środków leczniczych.
9. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości wraz z danymi osoby przekazującej paczkę.
10. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania oraz w chwili jej wydawania osadzonemu.
11. Fakt odbioru paczki osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem.
12. Raz w miesiącu może zostać zrealizowana paczka żywnościowa, w skład której mogą wychodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w punkcie sprzedaży aresztu. Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Realizacja złożonego zamówienia jest dokonywana bezpośrednio w punkcie sprzedaży na terenie aresztu. Zamówienie może zostać również złożone przez osobę najbliższą.

Wzór zamówienia:

Formularz zamówienia

13. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu. Zamówienie zostanie zrealizowane po uprzednim pokryciu kosztów przygotowania paczki. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, na stronie internetowej Aresztu.

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży:

 

 

Lista Produktów

 

KANTYNA ARESZT ŚLEDCZY TARNOWSKIE GÓRY

 

 

 

14. Koszty paczki należy pokryć wpłacając kwotę adekwatną do złożonego zamówienia na konto punktu sprzedaży – przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta: PL 66 1750 1035 0000 0000 3670 3048

Dane do przelewu:

PPO RAKON w Raciborzu
ul. J. von Eichendorffa 14
47-400 Racibórz

W tytule przelewu obowiązkowo podać:
- nazwisko i imię osadzonego;
- imię ojca;

W tytule przelewu należy koniecznie podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

email: k11-tarnowskiegory@rakon.com.pl

15. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji aresztu środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia zawarty jest na odwrocie druku zamówienia.
16. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia zgromadzenia kompletu dokumentów niezbędnych do zrealizowania wyżej wymienionej paczki, tj. prawidłowo wypełnionego druku zamówienia oraz zaksięgowania wpłaty na koncie punktu sprzedaży, nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania..
17. Ilość żywności w paczce nie może przekraczać 6 kg.

18. Paczka żywnościowa może być zrealizowana wyłącznie przez osobę ujętą w wykazie osób bliskich osadzonego.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-16:00

Wtorek: 8:00-15:00

Środa: 8:00-15:00

Czwartek: 8:00-15:00

Piątek: 8:00-15:00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

NBP O/O KATOWICE

Opolska 17a

42-600 Tarnowskie Góry

39 1010 1212 3066 5213 9120 0000

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej