Zasady udzielania widzeń dla tymczasowo aresztowanych, ukaranych i skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 19 kwietnia 2022r. wszelkie uprawnienia osadzonych dotyczące realizacji widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach zostają przywrócone.

W związku z przywróceniem zasad udzielania widzeń dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. Osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

2. Po każdej turze widzeń zaplanowano przerwę na dokonanie dezynfekcji stanowisk, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz wietrzenie sali widzeń.

Ustalenie dnia i godziny widzenia będzie możliwe pod numerem telefonu:

(32) 381-80-86 oraz (32) 381-80-87 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia.tarnowskie.gory@sw.gov.pl, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem, telefon czynny w dniach udzielania widzeń w godzinach 8:00 – 13:00

Widzenia dla skazanych  udzielane są w dniach: wtorek, czwartek oraz druga, trzecia i czwarta niedziela miesiąca w/g porzadku alfabetycznego w godzinach: 8:00 – 15:00.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych udzielane są w środę i pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach: 8:00-15:00. 

 

 

Zasady przyjmowania paczek

 [Godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek]

 

Osadzony może otrzymać paczkę higieniczną oraz paczkę odzieżową. Paczki higieniczne i odzieżowe mogą być dostarczane za pośrednictwem rodziny i innych osób bliskich, a także poczty i firmy kurierskiej.

Wysokość paczki, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać 23 cm, a jej szerokość 40 cm.

Paczki zawierające artykuły odzieżowe oraz leki winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach.

Paczki odbierane są przez funkcjonariusza Służby Więziennej w okienku podawczym, znajdującym się w pomieszczeniu poczekalni dla osób odwiedzających w następującym porządku:

1) we wtorki, środy i niedziele - w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰;

2) w czwartki – w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰; a w przypadku widzeń dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki penitencjarnej w godzinach 13³⁰-14³⁰;

3) w soboty - w godzinach od 12³⁰ do 13³⁰,

4) w poniedziałki i piątki – w godzinach 12³⁰ do 13³⁰.

Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca środki higieniczne może zawierać:

            1) mydło w kostce – do 5 sztuk;

            2) skarpety – do 5 par;

            3) szczoteczkę do zębów – do 3 sztuk;

            4) bieliznę osobistą – 3 komplety;

            5) jednorazowe maszynki do golenia – do 5 sztuk.

Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca artykuły higieniczne inne niż wskazane w ust. 5, może zostać przekazana osadzonemu, po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej prośby osadzonego przez dyrektora. Po akceptacji prośby przez dyrektora, osadzony może zawiadomić rodzinę o możliwości dostarczenia paczki odzieżowej – przekazując jednocześnie stosowane zezwolenie. Wydanie przedmiotowej paczki osadzonemu następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.

Paczka zawierająca leki może zostać dostarczona osadzonemu wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora, a także po pozytywnym zaopiniowaniu prośby przez lekarza. Przekazywane leki muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach, a ich wydanie odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza. Leki przechowywane są w służbie zdrowia. Tymczasowo aresztowany musi posiadać zgodę organu dysponującego (organów dysponujących) na otrzymanie środków leczniczych.

Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości wraz z danymi osoby przekazującej paczkę.

Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania oraz w chwili jej wydawania osadzonemu.

Fakt odbioru paczki osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem.

Osadzeni względem których nie zastosowano kary dyscyplinarnej w postaci pozbawienia możliwości otrzymywania paczki żywnościowej mają prawo do zrealizowania jednej paczki żywnościowej w miesiącu, w skład której mogą wychodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w punkcie sprzedaży aresztu. Osadzony może zrealizować paczkę żywnościową w przypadku dysponowania środkami zgromadzonymi na swoim koncie depozytowym. Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki (przelew z konta depozytowego na konto punktu sprzedaży). Realizacja złożonego zamówienia jest dokonywana bezpośrednio w punkcie sprzedaży na terenie aresztu. Zamówienie może zostać również złożone przez osobę najbliższą. Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 8 do porządku wewnętrznego. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia i pokrycia kosztów przygotowania paczki nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu. Zamówienie zostanie zrealizowane po uprzednim pokryciu kosztów przygotowania paczki. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży (wzór listy stanowi załącznik nr 9 do porządku wewnętrznego) znajduje się w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, na stronie internetowej aresztu oraz na oddziałach mieszkalnych.

Koszty paczki należy pokryć wpłacając kwotę adekwatną do złożonego zamówienia na konto punktu sprzedaży – przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji aresztu środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia zawarty jest na odwrocie druku zamówienia.

Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.

Ilość żywności w paczce musi uwzględniać ograniczenia, o których mowa w § 18.

Paczka żywnościowa może być zrealizowana wyłącznie przez osobę ujętą w wykazie osób bliskich osadzonego.

 

 

18. Raz w miesiącu może zostać zrealizowana paczka żywnościowa, w skład której mogą wychodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w punkcie sprzedaży aresztu. Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Realizacja złożonego zamówienia jest dokonywana bezpośrednio w punkcie sprzedaży na terenie aresztu. Zamówienie może zostać również złożone przez osobę najbliższą.

Wzór zamówienia:

Formularz zamówienia

 

19. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu. Zamówienie zostanie zrealizowane po uprzednim pokryciu kosztów przygotowania paczki. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, na stronie internetowej Aresztu.

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży:

 

Cennik marzec 2023

 

KANTYNA ARESZT ŚLEDCZY TARNOWSKIE GÓRY

 

14. Koszty paczki należy pokryć wpłacając kwotę adekwatną do złożonego zamówienia na konto punktu sprzedaży – przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

PL 66 1750 1035 0000 0000 3670 3048

Dane do przelewu:

PPO RAKON w Raciborzu

ul. J. von Eichendorffa 14

47-400 Racibórz

W tytule przelewu obowiązkowo podać:

- nazwisko i imię osadzonego;

- imię ojca;

- jednostkę penitencjarna, w której osadzony się znajduje.

W tytule przelewu należy koniecznie podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

email: k11-tarnowskiegory@rakon.com.pl

15. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji aresztu środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia zawarty jest na odwrocie druku zamówienia.

16. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.

17. Ilość żywności w paczce nie może przekraczać 6 kg.

18. Paczka żywnościowa może być zrealizowana wyłącznie przez osobę ujętą w wykazie osób bliskich osadzonego.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-16:00

Wtorek: 8:00-15:00

Środa: 8:00-15:00

Czwartek: 8:00-15:00

Piątek: 8:00-15:00

Zasady udzielania widzeń dla tymczasowo aresztowanych, ukaranych i skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 19 kwietnia 2022r. wszelkie uprawnienia osadzonych dotyczące realizacji widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach zostają przywrócone.

W związku z przywróceniem zasad udzielania widzeń dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. Osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

2. Po każdej turze widzeń zaplanowano przerwę na dokonanie dezynfekcji stanowisk, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz wietrzenie sali widzeń.

Ustalenie dnia i godziny widzenia będzie możliwe pod numerem telefonu:

(32) 381-80-86 oraz (32) 381-80-87 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia.tarnowskie.gory@sw.gov.pl, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem, telefon czynny w dniach udzielania widzeń w godzinach 8:00 – 13:00

Widzenia dla skazanych  udzielane są w dniach: wtorek, czwartek oraz druga, trzecia i czwarta niedziela miesiąca w/g porzadku alfabetycznego w godzinach: 8:00 – 15:00.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych udzielane są w środę i pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach: 8:00-15:00. 

 

 

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

NBP O/O KATOWICE

Opolska 17a

42-600 Tarnowskie Góry

39 1010 1212 3066 5213 9120 0000

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej