Program praca więźniów. Konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości – część pomieszczenia piwnicznego o powierzchni użytkowej 79,5 m2

Szczecin, dnia 03 grudnia 2019r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie

Ogłasza pisemny konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości – część pomieszczenia piwnicznego               o powierzchni użytkowej 79,5 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej wraz  z zatrudnieniem odpłatnym osób pozbawionych wolności, osadzonych w Areszcie Śledczym                w Szczecin ie.

 

 1. Przedmiotem konkursu jest dzierżawa części pomieszczenia piwnicznego o powierzchni użytkowej 79,5 m2 znajdującego się na terenie Aresztu Śledczego w Szczecinie, w którym zwycięzca konkursu zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą, do prowadzenia której zatrudni odpłatnie osoby pozbawione wolności przebywające w Areszcie Śledczym       w Szczecinie.
 2. Miesięczny wywoławczy czynsz za przedmiot postępowania wynosi 1,00 zł za 1 m2.
 3. Opłaty z tytułu dzierżawy wnoszone będą miesięczne z góry do dnia 20 każdego miesiąca na konto bankowe wskazane w umowie dzierżawy na podstawie wystawionego rachunku.
 4. Umowa dzierżawy oraz umowa o zatrudnienie osób pozbawionych wolności zawarte zostaną na czas określony.
 5. Wyłoniony dzierżawca zobowiązany będzie:
 • uiszczać koszt podatków od nieruchomości oraz opłaty związane z trwałym zarządem
 • uiszczać opłaty z tytułu poboru energii elektrycznej
 • uiszczać opłaty z tytułu odprowadzenia ścieków
 • uiszczać opłaty z tytułu poboru wody
 • uiszczać opłaty z tytułu c.o.            
 1. Ponadto wyłoniony dzierżawca zobowiązany będzie  użytkować przedmiotową nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać przedmiot dzierżawy w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi sanitarne, ochrony środowiska, ppoż i bhp.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. ofertę  należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej;
 2. oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta;
 3. ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta z napisem: „Oferta na dzierżawę nieruchomości – część pomieszczenia piwnicznego”.
 1. Pisemna oferta powinna zawierać:
 • formularz ofertowy zawierający:

-imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli oferent jest osoba prawną,

-wysokość oferowanego miesięcznego czynszu na dzierżawione pomieszczenia (brutto) w przeliczeniu na 1m2;

 • deklarowaną liczbę skazanych do zatrudnienia;
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności finansowej do prowadzenia przedmiotowej działalności;
 • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 1. Kryterium oceny ofert:
 • wysokość proponowanego czynszu – zwycięży wykonawca, który zaoferuje najwyższy czynsz za 1 m2, spośród wszystkich wyłonionych ofert;
 • deklarowana liczba osób pozbawionych wolności do zatrudnienia  - zwycięży wykonawca, który zadeklaruje największą liczbę osób spośród wszystkich złożonych ofert.
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 13.12.2019r. do godz. 00 w sekretariacie Aresztu Śledczego w Szczecinie lub na adres poczty e-mail: as_szczecin@sw.gov.pl w formie zeskanowanej sporządzonej pisemnie oferty.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2019r. o godz. 10.15 w siedzibie Aresztu w Szczecinie.
 3. Konkurs jest ważny, jeżeli chociaż jedna z ofert spełnia warunki określone w ogłoszeniu.
 4. O wynikach konkursu organizator poinformuje na swojej stronie internetowej BIP.
 5. Przed przystąpieniem do podpisania umowy, zwycięzca konkursu poinformuje organizatora konkursu – Areszt Śledczy w Szczecinie, o rodzaju planowanej w dzierżawionych pomieszczeniach działalności gospodarczej. Areszt Śledczy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do nieprzystąpienia  do podpisania umowy, w przypadku niezaakceptowania planowanego rodzaju prowadzonej przez zwycięzcę konkursu działalności w w/w pomieszczeniach aresztu.
 6. Organizator konkursu zawiadomi dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy oraz umowy o odpłatnym zatrudnieniu osób pozbawionych wolności. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia  do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu  i terminie , organizator konkursu może odstąpić od zawarcia umowy. Organizator konkursu przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy. Zmiany te muszą być uprzednio zaakceptowane przez obie strony umowy i być sporządzone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 7. Dodatkowych informacji udziela funkcjonariusz  Aresztu Śledczego w Szczecinie  pod nr tel. 91 480 9155 lub 91 480 9156,
 8. Zastrzega się prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 9. Wszelkie informacje dotyczące programu „Praca dla więźniów”, znajdują się na stronie internetowej www.sw.gov.pl oraz stronach internetowych właściwych miejscowo Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej.

 

 

ZASADY ODBYWANIA WIDZEŃ

 

 

(wyciąg z Zarządzenie Nr 32/17 Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie  z dnia   18 lipca 2017 r. w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Szczecinie)

§ 26. 1. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi do tego odbywają się w niżej wskazanych dniach i godzinach:

1) w soboty i niedziele oraz drugi dzień Wielkiej Nocy i drugi dzień Bożego Narodzenia -
w godz. 8.00-15.00 (rejestracja od godz.7.30 do godz.12.00) - w pomieszczeniach sali widzeń;

2) w czwartki - w godz. 8.00-15.00 – dla osadzonych zakwalifikowanych jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa
i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu (rejestracja od godz.7.30 do godz. 12.00);

3) w dni wolne od pracy, tj. 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
i pierwszy dzień Bożego Narodzenia, przypadające w czwartki, soboty i niedziele – widzeń się nie udziela.

2. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor, lekarz lub dowódca zmiany może wskazać inne miejsce odbywania widzenia, niż sala widzeń.

3. Skazani mogą, za zgodą dyrektora, jednorazowo wykorzystać przysługujący im miesięczny limit widzeń, przy czym ich zakończenie musi nastąpić najpóźniej do godz.15.00.
W wyjątkowych sytuacjach o połączeniu widzeń lub udzieleniu więcej niż jednego widzenia
w tym samym dniu decyduje dowódca zmiany, po zasięgnięciu opinii wychowawcy dyżurnego.

4. Skazanym sprawującym stałą pieczę nad dziećmi do lat 15-tu dodatkowe widzenie
z dziećmi udzielane jest tylko w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt - przy stoliku.

5. Skazani, niezależnie od typu zakładu karnego, do jakiego zostali zakwalifikowani, widzenia odbywają w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi, przy oddzielnym stoliku i tylko w ubraniu skarbowym.

6. Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń w kompletnej odzieży cywilnej.

7. O formie widzenia tymczasowo aresztowanego decyduje organ, do którego dyspozycji pozostaje.

8. Osadzeni odbywający widzenie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi mogą w trakcie jego trwania spożywać artykuły zakupione przez odwiedzających w bufecie sali widzeń.

9. Zezwala się, wyłącznie osobom odwiedzającym, na dokonywanie zakupów środków czystości i higieny osobistej, a także kart telefonicznych i artykułów piśmienniczych, oraz zabranie ich do celi przez osadzonego.

10. W czasie udzielania widzenia, na wniosek osadzonego oraz osoby odwiedzającej,
w innym dniu lub innych godzinach niż określone porządkiem wewnętrznym bufet sali widzeń może być nieczynny.

11. W czasie trwania widzenia umożliwia się rodzinom przeprowadzenie rozmów
z wychowawcą dyżurnym.

12. Nie udziela się widzeń z osobami będącymi pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

Zgodnie z Usatwą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy  art.105a § 2 "W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich".

Rozmiar: 218.8 kB

TRYB POSTĘPOWANIA Z PACZKAMI

         § 29. 1. Sposób dostarczania paczek do aresztu:

1) paczki higieniczne, odzieżowe i z lekami mogą być przesyłane do aresztu za pośrednictwem poczty, gońca lub firmy kurierskiej, a także dostarczane bezpośrednio przez nadawcę – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00 a w dni świąteczne i wolne od pracy w godz. 8.00-12.00;

paczki higieniczno-odzieżowe dostarcza się do aresztu w kartonach, które po sprawdzeniu ich zawartości w obecności nadawcy – są zaklejone szeroką taśmą klejącą dostarczoną przez nadawcę;

3) osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem aresztu śledczego. Paczkę osadzony będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. W przypadku tym koszty paczki osadzony pokrywa ze środków przypadających do jego dyspozycji.

Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

Przy składaniu zamówienia na paczkę osadzony ma obowiązek przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6 kg;

4) zamówienie, o którym mowa w pkt. 3 realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu na formularzu zamówienia;

5) zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Porządku wewnętrznego);

6) formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są umieszczone

- w punkcie sprzedaży,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- na stronie internetowej jednostki penitencjarnej;

7) zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki;

8) czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz
z dowodem wpłaty nie może przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki;

9) środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz
z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia;

10) całkowity ciężar zakupionych artykułów żywnościowych w ramach paczki nie może przekraczać 6 kg. Do wagi paczki nie wlicza się wagi napojów, których ilość nie może przekraczać 9 litrów;

11) stwierdzenie przez administrację AŚ przekroczenia powyższych limitów skutkować będzie dla skazanego brakiem zgody na realizację paczki;

12) przedmioty wymienione w § 18 ust. 1 Porządku wewnętrznego, tj.: odbiorniki TV, radioodbiorniki, oraz inne dozwolone przedmioty, mogą być dostarczane do aresztu
w dniach i godzinach wymienionych w ust. 1 pkt 1;

13) paczki higieniczne, odzieżowe i z lekami mogą być przekazane do aresztu po wyrażeniu zgody przez dyrektora na ich dostarczenie;

14) paczki żywnościowe wydaje się codziennie w godz. 11.00 – 18.00, natomiast paczki higieniczne, odzieżowe w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00;

15) paczki z prywatnymi lekami osadzonych, po przyjęciu do aresztu, są bezpośrednio przekazywane do właściwego ambulatorium, gdzie przechowywane są one i opisywane,
w tym ilościowo, co osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem.

2. W paczce, bez względu na jej rodzaj, powinien znajdować się spis jej zawartości (nie dotyczy paczek żywnościowych).

3. Przesyłanie leków w paczkach poprzedzone musi być opinią lekarza i zgodą dyrektora. Tymczasowo aresztowani dodatkowo muszą uzyskać zgodę organu dysponującego.

4. Leki przesłane w tzw. paczkach z lekami winny posiadać aktualny termin przydatności do użycia, znajdować się w opakowaniach oryginalnych wraz z ulotką informacyjną w języku polskim, w stanie nienaruszonym oraz winny być dopuszczone do obrotu na terenie RP.
O sposobie ich dystrybucji decyduje lekarz, jednak mogą one być wydawane osadzonemu
w ilości nieprzekraczającej dozwolonej dawki dobowej - o ile jest to możliwe.

5. Osadzony może otrzymać paczkę z odzieżą, bielizną, obuwiem i środkami higieny osobistej za zezwoleniem dyrektora, po wcześniejszym wystąpieniu przez osadzonego z pisemną prośbą. W przypadku tymczasowo aresztowanych, wymagana jest dodatkowo zgoda organu dysponującego na otrzymanie paczki higienicznej.

6. Paczki wskazane w ust. 5 mogą zawierać jedynie artykuły objęte zezwoleniem,
z wyłączeniem wszelkiego rodzaju kremów, past, szamponów - bez względu na rodzaj ich opakowania, dezodorantów w formie innej niż w sztyfcie oraz środków higieny osobistej w stanie płynnym. Paczka zawierająca takie artykuły podlega zwróceniu do nadawcy na koszt osadzonego.

7. Wszystkie paczki otwiera się i wydaje w obecności osadzonego, który własnoręcznie
i w sposób czytelny kwituje ich odbiór.

8. Jeżeli osadzony będący adresatem paczki nie przebywa w areszcie, paczki nie przyjmuje się, podając jednocześnie datę zwolnienia osadzonego lub jednostkę, do której został przetransportowany.

9. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawców paczek o zasadach postępowania z paczkami wynikającymi z Porządku wewnętrznego, kodeksu karnego wykonawczego oraz regulaminów.

Druk zamówienia na paczkę Rozmiar: 41.4 kB

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osadzonych, Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie przyjmuje w każdy dzień roboczy ( poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30–15.30, natomiast w środę w godz. 7.30–16.30).

Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467).

Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Narodowy Bank Polski Oddział Szczecin

Starzyńskiego 1

Szczecin

54101015990030141391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej