KOMUNIKAT

     

W ZWIĄZKU Z PLANOWANYMI, OGÓLNOKRAJOWYMI PRACAMI KONSERWACYJNYMI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, WIDZENIA W DNIACH 16 - 17 LUTEGO 2019 NIE ODBĘDĄ SIĘ.

Z UWAGI NA POWYŻSZE, WIDZENIA BĘDĄ REALIZOWANE W DNIU 20 LUTEGO (ŚRODA).

JEDNOCZEŚNIE ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE W DNIU 20 LUTEGO 2019 NIE BĘDĄ REALIZOWANE ZGODY NA ŁĄCZENIE WIDZEŃ ORAZ NAGRODY I ULGI W FORMIE ZEZWOLENIA NA DŁUŻSZE WIDZENIE.

REJESTRACJA WIDZEŃ W DNIU 20 LUTEGO BĘDZIE SIĘ ODBYWAĆ W GODZINACH

8.00-14.00.

         REALIZACJA PRZYJĘĆ PACZEK W DNIACH 16 – 17 LUTEGO NIE ULEGA ZMIANIE.

 

ZASADY ODBYWANIA WIDZEŃ

 

(wyciąg z Zarządzenie Nr 32/17 Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie  z dnia   18 lipca 2017 r. w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Szczecinie)

§ 26. 1. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi do tego odbywają się w niżej wskazanych dniach i godzinach:

1) w soboty i niedziele oraz drugi dzień Wielkiej Nocy i drugi dzień Bożego Narodzenia -
w godz. 8.00-15.00 (rejestracja od godz.7.30 do godz.12.00) - w pomieszczeniach sali widzeń;

2) w czwartki - w godz. 8.00-15.00 – dla osadzonych zakwalifikowanych jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa
i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu (rejestracja od godz.7.30 do godz. 12.00);

3) w dni wolne od pracy, tj. 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
i pierwszy dzień Bożego Narodzenia, przypadające w czwartki, soboty i niedziele – widzeń się nie udziela.

2. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor, lekarz lub dowódca zmiany może wskazać inne miejsce odbywania widzenia, niż sala widzeń.

3. Skazani mogą, za zgodą dyrektora, jednorazowo wykorzystać przysługujący im miesięczny limit widzeń, przy czym ich zakończenie musi nastąpić najpóźniej do godz.15.00.
W wyjątkowych sytuacjach o połączeniu widzeń lub udzieleniu więcej niż jednego widzenia
w tym samym dniu decyduje dowódca zmiany, po zasięgnięciu opinii wychowawcy dyżurnego.

4. Skazanym sprawującym stałą pieczę nad dziećmi do lat 15-tu dodatkowe widzenie
z dziećmi udzielane jest tylko w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt - przy stoliku.

5. Skazani, niezależnie od typu zakładu karnego, do jakiego zostali zakwalifikowani, widzenia odbywają w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi, przy oddzielnym stoliku i tylko w ubraniu skarbowym.

6. Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń w kompletnej odzieży cywilnej.

7. O formie widzenia tymczasowo aresztowanego decyduje organ, do którego dyspozycji pozostaje.

8. Osadzeni odbywający widzenie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi mogą w trakcie jego trwania spożywać artykuły zakupione przez odwiedzających w bufecie sali widzeń.

9. Zezwala się, wyłącznie osobom odwiedzającym, na dokonywanie zakupów środków czystości i higieny osobistej, a także kart telefonicznych i artykułów piśmienniczych, oraz zabranie ich do celi przez osadzonego.

10. W czasie udzielania widzenia, na wniosek osadzonego oraz osoby odwiedzającej,
w innym dniu lub innych godzinach niż określone porządkiem wewnętrznym bufet sali widzeń może być nieczynny.

11. W czasie trwania widzenia umożliwia się rodzinom przeprowadzenie rozmów
z wychowawcą dyżurnym.

12. Nie udziela się widzeń z osobami będącymi pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

Zgodnie z Usatwą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy  art.105a § 2 "W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich".

Rozmiar: 218.8 kB

TRYB POSTĘPOWANIA Z PACZKAMI

         § 29. 1. Sposób dostarczania paczek do aresztu:

1) paczki higieniczne, odzieżowe i z lekami mogą być przesyłane do aresztu za pośrednictwem poczty, gońca lub firmy kurierskiej, a także dostarczane bezpośrednio przez nadawcę – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00 a w dni świąteczne i wolne od pracy w godz. 8.00-12.00;

paczki higieniczno-odzieżowe dostarcza się do aresztu w kartonach, które po sprawdzeniu ich zawartości w obecności nadawcy – są zaklejone szeroką taśmą klejącą dostarczoną przez nadawcę;

3) osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem aresztu śledczego. Paczkę osadzony będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. W przypadku tym koszty paczki osadzony pokrywa ze środków przypadających do jego dyspozycji.

Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

Przy składaniu zamówienia na paczkę osadzony ma obowiązek przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6 kg;

4) zamówienie, o którym mowa w pkt. 3 realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu na formularzu zamówienia;

5) zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Porządku wewnętrznego);

6) formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są umieszczone

- w punkcie sprzedaży,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- na stronie internetowej jednostki penitencjarnej;

7) zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki;

8) czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz
z dowodem wpłaty nie może przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki;

9) środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz
z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia;

10) całkowity ciężar zakupionych artykułów żywnościowych w ramach paczki nie może przekraczać 6 kg. Do wagi paczki nie wlicza się wagi napojów, których ilość nie może przekraczać 9 litrów;

11) stwierdzenie przez administrację AŚ przekroczenia powyższych limitów skutkować będzie dla skazanego brakiem zgody na realizację paczki;

12) przedmioty wymienione w § 18 ust. 1 Porządku wewnętrznego, tj.: odbiorniki TV, radioodbiorniki, oraz inne dozwolone przedmioty, mogą być dostarczane do aresztu
w dniach i godzinach wymienionych w ust. 1 pkt 1;

13) paczki higieniczne, odzieżowe i z lekami mogą być przekazane do aresztu po wyrażeniu zgody przez dyrektora na ich dostarczenie;

14) paczki żywnościowe wydaje się codziennie w godz. 11.00 – 18.00, natomiast paczki higieniczne, odzieżowe w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00;

15) paczki z prywatnymi lekami osadzonych, po przyjęciu do aresztu, są bezpośrednio przekazywane do właściwego ambulatorium, gdzie przechowywane są one i opisywane,
w tym ilościowo, co osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem.

2. W paczce, bez względu na jej rodzaj, powinien znajdować się spis jej zawartości (nie dotyczy paczek żywnościowych).

3. Przesyłanie leków w paczkach poprzedzone musi być opinią lekarza i zgodą dyrektora. Tymczasowo aresztowani dodatkowo muszą uzyskać zgodę organu dysponującego.

4. Leki przesłane w tzw. paczkach z lekami winny posiadać aktualny termin przydatności do użycia, znajdować się w opakowaniach oryginalnych wraz z ulotką informacyjną w języku polskim, w stanie nienaruszonym oraz winny być dopuszczone do obrotu na terenie RP.
O sposobie ich dystrybucji decyduje lekarz, jednak mogą one być wydawane osadzonemu
w ilości nieprzekraczającej dozwolonej dawki dobowej - o ile jest to możliwe.

5. Osadzony może otrzymać paczkę z odzieżą, bielizną, obuwiem i środkami higieny osobistej za zezwoleniem dyrektora, po wcześniejszym wystąpieniu przez osadzonego z pisemną prośbą. W przypadku tymczasowo aresztowanych, wymagana jest dodatkowo zgoda organu dysponującego na otrzymanie paczki higienicznej.

6. Paczki wskazane w ust. 5 mogą zawierać jedynie artykuły objęte zezwoleniem,
z wyłączeniem wszelkiego rodzaju kremów, past, szamponów - bez względu na rodzaj ich opakowania, dezodorantów w formie innej niż w sztyfcie oraz środków higieny osobistej w stanie płynnym. Paczka zawierająca takie artykuły podlega zwróceniu do nadawcy na koszt osadzonego.

7. Wszystkie paczki otwiera się i wydaje w obecności osadzonego, który własnoręcznie
i w sposób czytelny kwituje ich odbiór.

8. Jeżeli osadzony będący adresatem paczki nie przebywa w areszcie, paczki nie przyjmuje się, podając jednocześnie datę zwolnienia osadzonego lub jednostkę, do której został przetransportowany.

9. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawców paczek o zasadach postępowania z paczkami wynikającymi z Porządku wewnętrznego, kodeksu karnego wykonawczego oraz regulaminów.

Druk zamówienia na paczkę Rozmiar: 41.4 kB

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osadzonych, Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie przyjmuje w każdy dzień roboczy ( poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30–15.30, natomiast w środę w godz. 7.30–16.30).

Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467).

Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Narodowy Bank Polski Oddział Szczecin

Starzyńskiego 1

Szczecin

54101015990030141391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej