UWAGA !!! ZMIANA TERMINU WIDZEŃ (aby sprawdzić kliknij tutaj...)

Zasady udzielania widzeń:

 1. Osadzeni mają obowiązek powiadomienia osób odwiedzających o terminach i zasadach udzielania widzeń.
 2. Widzenia realizowane są wyłącznie w piątki i niedziele.
 3. Widzenia przypadające w dniach świąt realizuje się wyłącznie w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i 26 grudnia - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.
 4. Widzenia odbywają się od godz. 8.00 do godz.15.00, a rejestracja w dniu widzenia od godz. 7.30 do 13.00.
 5. Widzenia odbywają się w sali widzeń, a w razie potrzeby w innym wyznaczonym pomieszczeniu.
 6. Osoby przybywające na widzenie z tymczasowo aresztowanym muszą posiadać zarządzenie o zgodzie na widzenie wydane przez organ dysponujący. W przypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów dysponujących, wymagane jest zarządzenie o zgodzie na widzenie od każdego z nich, chyba, że organy te zarządzą inaczej.
 7. O liczbie widzeń tymczasowo aresztowanego w tym samym dniu decyduje Dyrektor lub kierujący oddziałem penitencjarnym.
 8. Widzenie trwa 60 minut.
 9. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu z tym, że osoby do lat 15-tu mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 

WIDZENIA REALIZOWANE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI:

- kobiety w zaawansowanej ciąży,
- osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- osoby niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach),
- osoby powyżej 75 roku życia.

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla osób skazanych określa kodeks karny wykonawczy,
a dla osób tymczasowo aresztowanych organ, bądź organy dysponujące.

 

UWAGA!!! Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, a także w celu usprawnienia procedur związanych z uzyskaniem przez osadzonych paczki żywnościowej od bliskich istnieje możliwość przekazania zamówienia w formie elektronicznej. W tym celu należy przesłać czytelnie wypełniony oraz podpisany skan zamówienia wraz z dowodem wpłaty na adres poczty elektronicznej tutejszej jednostki, tj. e-mail: as_miedzyrzecz@sw.gov.pl

Ważne: Przy zamówieniu drogą pocztową lub elektroniczną należy dokonać wpłaty na konto podmiotu obsługującego kantynę w zakładzie tj. Przedsiębiorstwo Państwowe GARDIA; ul. Zamkowa 7 B, 72-200 Nowogard; Bank PeKaO SA I O/Nowogard, nr konta punktu sprzedaży: 27 1240 3884 1111 0000 4209 2500; (SWIFT banku do wpłat z zagranicy: PKOPPLWP). W tytule przelewu/przekazu należy wpisać: nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczki.

_______________________________________________________________________________________________________

Osadzeni mają prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem podmiotu realizującego w imieniu aresztu śledczego prawa osób pozbawionych wolności do dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży.

Szczegółowa procedura związana z otrzymaniem paczki żywnościowej odbywa się w następujący sposób: 

 • zamówienie na otrzymanie paczki przez osadzonego musi być złożone na piśmie – na odpowiednim formularzu (formularz znajduje się poniżej),
 • zamówienie realizowane przez osobę bliską dla osadzonego (odnotowaną przez administrację Aresztu) składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone w punkcie sprzedaży podczas widzenia osadzonego z osobą bliską lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu,
 • zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki ze środków własnych osadzonego lub przez osobę bliską,
 • zamówienie od osoby bliskiej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki,
 • czas na dostarczenie paczki od dnia złożenia zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się bezzwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania,
 • osadzony zobowiązany jest uwzględnić ograniczenia dotyczące możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy.

Środki chemiczne, higieniczne, artykuły piśmiennicze, znaczki pocztowe, karty do samoinkasujących aparatów telefonicznych nabywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Aresztu (w kantynie).

Paczki, inne niż żywnościowe, przyjmowane są do aresztu codziennie w godzinach od 7.30 do 14.30.

Paczki mogą być doręczane do Aresztu bezpośrednio przez nadawcę albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca.

Wewnątrz paczki przyjętej z zewnątrz należy umieścić spis jej zawartości zgodny ze stanem faktycznym i wykazem rzeczy wyszczególnionych na zatwierdzonej prośbie.

W paczkach przyjmowanych z zewnątrz jednostki nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe, artykuły żywnościowe i inne, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

W szczególności obowiązuje kategoryczny zakaz przekazywania w paczkach dostarczonych z zewnątrz:

 • wszelkiego rodzaju płynów,
 • artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości,
 • odżywek i preparatów witaminowych we wszelkiej postaci.

Paczki, o której mowa w art. 113a§4 kkw nie spełniającej warunków oraz zawierającej artykuły, o których mowa w art. 113a§5 kkw nie będą wydane osadzonemu. Paczkę zwraca się do nadawcy na koszt skazanego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

Na paczki przyjmowane z zewnątrz wymagana jest zgoda Dyrektora, na podstawie której wydawany jest talon składający się z części I i II. Zawartość takiej paczki musi być zgodna z wydanym przez administrację talonem. Talon na otrzymanie paczki należy zrealizować w terminie 30 dni.

Część I talonu winna być dostarczona razem z paczką lub znajdować się wewnątrz paczki. Brak w paczce części I talonu stanowi podstawę zwrotu jej nadawcy na koszt osadzonego lub zdeponowania do magazynu rzeczy własnych osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach przesłana na koszt Aresztu.

Część II talonu winna być dostarczona razem z paczką, bądź naklejona na paczce obok imienia i nazwiska i adresu odbiorcy. Paczki nie spełniające powyższego wymogu nie będą przyjmowane.

Przyjęcie paczki zawierającej leki własne oraz środki medyczne osadzonego wymaga akceptacji lekarza oraz zgody Dyrektora. Tymczasowo aresztowani, aby otrzymać paczkę ze środkami leczniczymi muszą posiadać zgodę organu dysponującego, którą powinien uzyskać i załączyć do prośby skierowanej do Dyrektora.

Leki przesłane w paczkach z lekami powinny: posiadać aktualny termin przydatności do użycia i znajdować się w opakowaniach oryginalnych wraz z ulotką informacyjną w języku polskim, w stanie nienaruszonym. Ponadto muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeżeli osadzony będący adresatem paczki nie przebywa w jednostce, paczki nie przyjmuje się.

 

DRUK ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ

CENNIK ARTYKUŁÓW (obowiązuje od  1 marca 2020 roku)

 

 

Dni i godziny przyjmowania interesantów przez dyrektora jednostki:

Poniedziałek

07:30 - 15:00

Wtorek

07:30 - 15:00

Środa

07:30 - 15:00

Czwartek

07:30 - 15:00

Piątek

07:30 - 15:00

 

NBP/o Zielona Góra

Młyńska 21

Międzyrzecz

48 1010 1704 0093 1913 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej