W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie planuje się rozpoczęcie udzielania widzeń począwszy od 5 i 6 czerwca 2021 r. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane będą od 24 maja 2021 r. Organizacja widzeń i przyjmowania zgłoszeń zgodnie z poniżej określonymi zasadami.

 

Z dniem 14 czerwca 2021 roku przywrócono widzenia  z dziećmi z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

 

ORGANIZACJA WIDZEŃ Z OSOBAMI BLISKIMI
W ARESZCIE ŚLEDCZYM W KRASNYMSTAWIE    

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) oraz art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, 472), z uwagi na ważne względy sanitarne oraz zdrowotne, to jest niebezpieczeństwo zarażenia wirusem SARS-Cov-2, za zgodą Sędziego Penitencjarnego, w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie realizacji widzeń:

 

ZASADY ORGANIZACJI WIDZEŃ

 1. Widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego.
 2. W widzeniu uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby pełnoletnie lub osoba pełnoletnia z dzieckiem,
 3. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.
 4. Widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo). W indywidualnych przypadkach dopuszcza się udzielenie widzenia z inną osobą. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie lub osoba go zastępująca.
 5. Realizacja widzenia uzależniona jest od zgody osadzonego, wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia. Bez zgody osadzonego widzenie nie będzie realizowane.
 6. Zgłoszenia osób uprawnionych do udziału w widzeniu, przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 82 575 61 01 w godz. od 8.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_krasnystaw@sw.gov.pl, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.
 7. Widzenia nie są udzielane osadzonym pozostającym w kwarantannie lub izolacji.
 8. W przypadku spóźnienia osoby odwiedzającej na widzenie Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie lub osoba go zastępująca podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.  
 9. Osoba zgłaszająca się na widzenie do Aresztu Śledczego w Krasnymstawie jest zobowiązana w szczególności do:

a) poddania się czynnościom kontrolnym (pomiar temperatury ciała i ankieta wywiadu),
b)zdeponowania wszystkich rzeczy osobistych.

 1. Osobie niewyrażającej zgody na wylegitymowanie lub poddanie się czynnościom kontrolnym, a także osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych – odmawia się wstępu na teren jednostki.
 2. Miejscem udzielania widzeń jest sala widzeń Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.
 3. Widzenia odbywają się w soboty i w niedziele, w godzinach od 8.15 do 16.45.
 4. Widzenia odbywają się w sześciu turach:
  I tura - godz. 8.15-9.15,
  II tura - godz. 9.45-10.45,
  III tura - godz. 11.15-12.15,

IV tura - godz. 12.45-13.45,
V tura - godz. 14.15-15.15,
VI tura - godz. 15.45-16.45.

 1. Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 4 zgłoszenia.
 2. Kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się 15 minut przed rozpoczęciem wyznaczonej tury, co oznacza konieczność przybycia osób zgłaszających się na widzenie na kwadrans przed rozpoczęciem tury.
 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie lub osoba go zastępująca może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu udzielania widzeń w danym dniu oraz zwiększenie liczby dni, w których udzielane są widzenia.
 4. Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 5. W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad ogólnych lub reżimu sanitarnego, widzenie może nie zostać udzielone lub może być zakończone przed czasem.

 

 

REŻIM SANITARNY W TRAKCIE WIDZEŃ

 1. Osoba zgłaszająca się na widzenie zobowiązana jest do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz do wypełnienia ankiety wywiadu. Osoby, których temperatura ciała wynosi 38oC lub więcej nie zostaną wpuszczone na teren Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.
 2. Osoby zgłaszające się na widzenie zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekujących przy wejściu do jednostki, na sali widzeń oraz w wyznaczonej toalecie zlokalizowanej przy sali widzeń.
 3. Osoby zgłaszające się na widzenie zobowiązane są do zachowania wymaganego dystansu społecznego również w trakcie oczekiwania na wejście na teren Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.
 4.  Stolik, przy którym odbywa się widzenie, wyznacza funkcjonariusz nadzorujący widzenia.
 5. Osobom odwiedzającym zabrania się podczas widzeń w szczególności:
  1. przekazywania osadzonym jakichkolwiek przedmiotów,
  2. palenia tytoniu.
 6. Ze względów sanitarno – epidemiologicznych dla osób odwiedzających nie udostępnia się poczekalni.
 7. W trakcie udzielanego widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą.
 8. Zarówno osoby odwiedzające, jak i osadzeni zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych.
 9. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych.
 10. W trakcie trwania widzeń kantyna pozostaje nieczynna.
 11. Skazany udając się na widzenie winien posiadać maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe, w które z wyprzedzeniem może zaopatrzyć się w kantynie lub otrzymać je w paczce higienicznej.
 12. Osadzonym, którzy nie posiadają maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych widzenie nie zostanie udzielone.
 13. Osadzonych, nie posiadających środków finansowych do własnej dyspozycji, którzy nie mają możliwości pozyskania maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych,  Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie na pisemny wniosek osadzonego może wyposażyć w środki ochrony indywidualnej.
 14. Osadzeni wyrażający wolę spotkania z osobami bliskimi składają stosowne oświadczenie na piśmie.
 15. Osadzonym nie zezwala się na przynoszenie jakichkolwiek przedmiotów na widzenie.
 16. Po zakończeniu widzenia osadzony wyrzuca jednorazową maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe do dedykowanego pojemnika na odpady oraz dezynfekuje ręce. Maseczki wielorazowego użytku podlegają dezynfekcji.
 17. Ze względów architektonicznych dopuszcza się na długości około 2 m krzyżowanie się ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla osób odwiedzających i skazanych. W związku z powyższym jako pierwsze wyznaczone miejsca w sali widzeń zajmują osoby odwiedzające, odcinek zostaje zdezynfekowany, a następnie do sali widzeń wpuszczeni zostają osadzeni. Po zakończonym widzeniu procedura stosowana będzie w odwrotnej kolejności.
 18. W czasie widzenia osadzeni i osoby odwiedzające rozmieszczeni są z zachowaniem dystansu społecznego. Tą samą zasadę stosuje się przy rozmieszczeniu stanowisk widzeń.
 19. Każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy osoby odwiedzającej z osadzonym.
 20. W czasie półgodzinnych przerw pomiędzy poszczególnymi turami widzeń w danym dniu przeprowadza się wietrzenie sali widzeń oraz dezynfekcję powierzchni, przegród, stolików, krat.
 21. Po każdej turze widzeń dezynfekcji podlega także toaleta znajdująca się przy sali widzeń.
 22. Po zakończonym widzeniu osoby odwiedzające mogą wyrzucić maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe do dedykowanego pojemnika na odpady umieszczonego przy wyjściu z jednostki.
 23. Funkcjonariuszy biorących udział w procesie udzielania widzeń wyposaża się w środki ochrony indywidualnej.

W związku z ogłoszonym na obszarze kraju stanem epidemii ogranicza się Zasady otrzymywania przez skazanych paczek, w następujący sposób:

 1. paczka żywnościowa  od osób najbliższych i higieniczna przygotowywana  za pośrednictwem aresztu, będzie realizowana wyłącznie po złożeniu zamówienia  w formie elektronicznej  oraz pokryciu kosztów paczki przelewem bankowym,
 2. paczka ze sprzętem elektronicznym i odzieżą, będzie przyjmowana do aresztu wyłącznie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie lub pocztowe.

 

Art. 110 § 1. Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.

Art. 113 a § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Praktyczna realizacja prawa skazanego, o którym mowa wart. 113a § 3 Kkw będzie odbywać się na następujących zasadach:

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113 a § 1 Kkw.

 1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.
 2. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.
 3. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
 4. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
 5. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 6. Przez realizację uprawnienia o którym mowa wart. 113 a§ 3 kkw rozumie się datę otrzymania paczki przez osazonego.
 7. Skazany składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej zobowiązany jest do uwzględnienia dopuszczalnego ciężaru artykułów żywnościowych posiadanych już w celi mieszkalnej.

 

Nr konta bankowego

76 1010 1339 0010 9413 9120 0000

AŚ Krasnystaw DEPOZYT nr konta na wypiskę

92 1240 2685 1111 0010 4369 7943

SETAR  E-PACZKA – nr konta na e- paczkę

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.30- 16.30

Wtorek: 7.30- 15.30

Środa: 7.30- 15.30

Czwartek: 7.30- 15.30

Piątek:7.30- 15.30

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

Poniatowskiego 27

22-300 Krasnystaw

76 1010 1339 0010 9413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej