KOMUNIKAT

Z uwagi na planowane prace modernizacyjne centralnych systemów informatycznych Służby Więziennej w dniu 17 lutego 2019 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie nie będą udzielane widzenia.

Wobec powyższego wyznaczam dodatkowy dzień udzielania widzeń na
23 lutego 2019 r. Tego dnia widzenia będą odbywały się na ogólnych, dotychczasowych zasadach.

 

 

 

1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w czwartki i niedziele w godz. 8.30 – 15.30 oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i 25 grudnia – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godz. 8.00 – 14.00  w dniu widzenia.

2. W innych dniach i godzinach osadzony może otrzymać widzenie za zezwoleniem dyrektora.

3. Widzenia udzielaną są w sali widzeń, znajdującej się w budynku administracji aresztu.

4. Udzielanie widzeń odbywa się według kolejności przyjmowanych zgłoszeń od osób odwiedzających.

5. Zabrania się samowolnej zmiany miejsca wyznaczonego przez funkcjonariusza oraz porozumiewania się z osobami postronnymi.

6. W czasie widzeń osoby odwiedzające mogą dokonywać zakupów artykułów żywnościowych i napojów w sklepie znajdującym się w wydzielonym pomieszczeniu sali widzeń.

7. Wykaz artykułów dopuszczonych do sprzedaży oraz ich ceny podawane są do wiadomości zainteresowanych, w miejscu dokonywania zakupów.

Widzenia  ze skazanymi na terenie aresztu udzielane są w pierwszej kolejności  kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

 

 

Paczki dla skazanych

Art. 110 § 1. Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.

Art. 113 a § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Praktyczna realizacja prawa skazanego, o którym mowa w art. 113a § 3 Kkw będzie odbywać się na następujących zasadach:

1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113 a § 1 Kkw.

2. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej: w punkcie sprzedaży, dyżurce bramowego, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, dyżurce oddziałowego, na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są udostępniane również na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych.

5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

6. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Przez realizację uprawnienia o którym mowa w art. 113 a § 3 kkw rozumie się datę otrzymania paczki przez osazonego.

9. Skazany składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej zobowiązany jest do uwzględnienia dopuszczalnego ciężaru artykułów żywnościowych posiadanych już w celi mieszkalnej.

 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.30- 16.30

Wtorek: 7.30- 15.30

Środa: 7.30- 15.30

Czwartek: 7.30- 15.30

Piątek:7.30- 15.30

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

Poniatowskiego 27

22-300 Krasnystaw

76 1010 1339 0010 9413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej