1. Widzenia odbywają się w czwartki i w niedziele, oraz w pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy i w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w godzinach od 8.00 do 16.00.

2. Zgłoszenia osób uprawnionych do udziału w widzeniu, przyjmowane są od poniedziałku do piątku, w godz. od 900 do 1300 telefonicznie pod numerem telefonu 82 575 61 01 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_krasnystaw@sw.gov.pl, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

3.Widzenia udzielane są w sali widzeń, znajdującej się w budynku administracji zakładu.

4.Udzielanie widzeń odbywa się według kolejności zgłoszeń.

5.Skazany w czasie widzenia zobowiązany jest zachować się w sposób niezakłócający spokoju i porządku widzeń, z poszanowaniem praw innych osób. Zabrania się samowolnej zmiany miejsca wyznaczonego przez funkcjonariusza, porozumiewania się z osobami postronnymi (poza osobami odwiedzającymi ska­zanego) oraz przyjmowania jakichkolwiek przedmiotów od osób odwiedzających.

6.W czasie widzeń osoby odwiedzające, mogą doko­nywać zakupów artykułów żywnościowych i napojów, w punkcie sprzedaży znajdującym się w wydzielonym po­mieszczeniu sali widzeń.

7.Dyrektor, a w razie jego nieobecności dowódca zmiany, może ograniczyć liczbę widzeń łączonych, jeżeli wynika to z dużej liczby zgłoszeń i związanej z tym konieczności udzielenia widzenia wszystkim oczekującym.

8.Skazany, sprawujący stałą pieczę nad małoletnim do lat 15, zobowiązany jest do udokumentowania tego faktu, o ile zamierza korzystać z dodatkowego widzenia z tym małoletnim.

Rozmiar: 16.4 kB

Rachunek bankowy na paczkę żywnościową, przeznaczony do obsługi działalności kantyny, przez Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe „RAKON” w Raciborzu: 81 1600 1462 1079 5233 0000 0010
 

Art. 110 § 1. Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.

Art. 113 a § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Praktyczna realizacja prawa skazanego, o którym mowa wart. 113a § 3 Kkw będzie odbywać się na następujących zasadach:

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113 a § 1 Kkw.

  1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.
  2. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.
  3. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
  4. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
  5. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
  6. Przez realizację uprawnienia o którym mowa wart. 113 a§ 3 kkw rozumie się datę otrzymania paczki przez osazonego.
  7. Skazany składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej zobowiązany jest do uwzględnienia dopuszczalnego ciężaru artykułów żywnościowych posiadanych już w celi mieszkalnej.

 

Nr konta bankowego

76 1010 1339 0010 9413 9120 0000

AŚ Krasnystaw DEPOZYT nr konta na wypiskę

81 1600 1462 1079 5233 0000 0010

RAKON  E-PACZKA – nr konta na e- paczkę

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.30- 16.30

Wtorek: 7.30- 15.30

Środa: 7.30- 15.30

Czwartek: 7.30- 15.30

Piątek:7.30- 15.30

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

Poniatowskiego 27

22-300 Krasnystaw

76 1010 1339 0010 9413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej