Zasady udzielania widzeń

1. WIDZENIA W DNI ROBOCZE:


a) WIDZENIA DLA SKAZANYCH I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH, KTÓRYCH NAZWISKA ZACZYNAJĄ SIĘ NA LITERY:

A - J - UDZIELANE SĄ W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;
K - P - UDZIELANE SĄ W ŚRODY W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;
R - Ż - UDZIELANE SĄ W CZWARTKI W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

b) WIDZENIA DLA OSADZONYCH ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO WYMAGAJĄCY OSADZENIA W WYZNACZONYM ODDZIALE LUB CELI ARESZTU ŚLEDCZEGO LUB ZAKŁADU KARNEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO W WARUNKACH ZAPEWNIAJĄCYCH WZMOŻONĄ OCHRONĘ SPOŁECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO ARESZTU LUB ZAKŁADU KARNEGO ODBYWAJĄ SIĘ:


OD WTORKU DO CZWARTKU W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00 PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z KIEROWNIKIEM DZIAŁU OCHRONY.

2. WIDZENIA W NIEDZIELĘ ORAZ INNE DNI ŚWIĄTECZNE:

a) WIDZENIA DLA SKAZANYCH I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH, KTÓRYCH NAZWISKA ZACZYNAJĄ SIĘ NA LITERY:

A - G - UDZIELANE SĄ W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;
H – K - UDZIELANE SĄ W DRUGĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;
L - R - UDZIELANE SĄ W TRZECIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;
S - Ż - UDZIELANE SĄ W CZWARTĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

b) WIDZENIA DLA OSADZONYCH ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO WYMAGAJĄCY OSADZENIA W WYZNACZONYM ODDZIALE LUB CELI ARESZTU ŚLEDCZEGO LUB ZAKŁADU KARNEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO W WARUNKACH ZAPEWNIAJĄCYCH WZMOŻONĄ OCHRONĘ SPOŁECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO ARESZTU LUB ZAKŁADU KARNEGO ODBYWAJĄ SIĘ:

W DOWOLNĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00 PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z KIEROWNIKIEM DZIAŁU OCHRONY.

c) INFORMACJE NA TEMAT WIDZEŃ PRZYPADAJĄCYCH W DNI ŚWIĄTECZNE SĄ PODAWANE DO INFORMACJI OSADZONYCH NA DANY MIESIĄC PRZEZ RADIOWĘZEŁ.

ZGODNIE Z ZALECENIAMI DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NA WIDZENIA WPUSZCZANI BĘDĄ ODWIEDZAJĄCY: KOBIETY W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY, OSOBY DOROSŁE BĘDĄCE RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI DZIECI DO LAT 3, NIEPEŁNOSPRAWNI ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU (PORUSZAJĄCY SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH), ORAZ OSOBY POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA.

ZGŁOSZENIA NA WIDZENIA SĄ PRZYJMOWANE DO GODZINY 13.00

3. WAŻNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW

1. Tożsamość osoby ubiegającej się o wstęp na teren Aresztu Śledczego w Katowicach ustala się na podstawie następujących dokumentów, zawierających dane umożliwiające identyfikację, wyposażonych w zdjęcia:
1) dowodu osobistego;
2) legitymacji służbowej;
3) dowodu tożsamości cudzoziemca;
4) dokumentu paszportowego;
5) prawa jazdy.
Tożsamość osoby niepełnoletniej w wieku szkolnym ustala się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, a dzieci w wieku przedszkolnym - na podstawie oświadczenia opiekuna.

2. Osoba uprawniona do widzenia z osadzonym ma prawo wejścia do jednostki organizacyjnej, w ustalonych dniach i godzinach odbywania widzeń, po okazaniu dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości.


3. Osoba ubiegająca się o wstęp na teren Aresztu Śledczego w Katowicach zobowiązana jest do zdeponowania u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki:
1) dokumentu tożsamości;
2) zdeponowania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych.


4. Osoba ubiegająca się o wstęp na teren Aresztu Śledczego w Katowicach zostaje poddana kontroli.
Kontrola osób ubiegających się o wstęp, przebywających oraz opuszczających teren jednostki może polegać na:
1) sprawdzeniu przy użyciu urządzeń technicznych;
2) sprawdzeniu odzieży i obuwia;
3) kontroli osobistej.

5. Legitymowanie i czynności kontrolne, wobec osoby ubiegającej się o wstęp na teren jednostki mogą być dokonywane pod warunkiem wyrażenia na nie zgody przez tę osobę.

6. Osobie niewyrażającej zgody na wylegitymowanie się lub poddanie czynnościom kontrolnym, a także osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - nie zezwala się na wstęp do jednostki.

7. Czynnościom kontrolnym może być poddana także osoba przebywająca lub opuszczająca teren jednostki. W razie odmowy poddania się czynnościom kontrolnym osobę przebywającą lub opuszczającą teren jednostki uprzedza się o możliwości zatrzymania jej na terenie jednostki i przekazania Policji, a w razie ponownej odmowy osobę tę umieszcza się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych oraz powiadamia Policję.

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy, a w przypadku tymczasowo aresztowanych organ dysponujący.

ZASADY ZAMAWIANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH

Osoba pozbawiona wolności ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem operatora kantyny funkcjonującej w Areszcie Śledczym w Katowicach.

Osoba najbliższa* składa zamówienie na paczkę żywnościową na „Formularzu zamówienia na paczkę” bezpośrednio do operatora punktu sprzedaży (kantyny)
w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zamówienie może być:

- złożone i opłacone podczas widzenia z osobą pozbawioną wolności;

- przesłane bezpośrednio do operatora kantyny wraz z dowodem wpłaty zawierającym imię i nazwisko oraz imię ojca osoby pozbawionej wolności (w tytule opłaty) na następujący adres: PPO RAKON, UL. JÓZEFA VON EICHENDORFFA 14, 47-400 RACIBÓRZ wraz z dopiskiem („dotyczy AŚ w Katowicach”)

- przesłane pocztą elektroniczną wraz z dowodem wpłaty zawierającym imię i nazwisko oraz imię ojca osoby pozbawionej wolności (w tytule opłaty) na adres: sekretariat@rakon.com.pl ( Temat wiadomości: „AŚ w Katowicach zamówienie na paczkę” )

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dopuszczonych do sprzedaży w jednostce. Formularz zamówienia oraz lista produktów będą dostępne w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej aresztu śledczego: http://sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-katowice#info

Osoba pozbawiona wolności ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającycm 6 kg oraz 9 litrów napojów, zaś ilość i wymiary wszelkich rzeczy w celi mieszkalnej (łącznie z żywnością) nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego i kubatury pojemnika podłóżkowego.

Do magazynu rzeczy własnych osadzonych nie przyjmuje się żywności.

Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

Operator kantyny zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z uwagi na stwierdzony brak uprawnień osadzonego do otrzymania paczki.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są przez operatora kantyny osobie, która paczkę opłaciła – zgodnie z danymi zamieszczonymi w formularzu - w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

W dni wolne od pracy wymienione w art. 1 pkt. 1 Ustawy o dniach wolnych od pracy z 19 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.90), kantyna nie prowadzi działalności handlowej.

 

PACZKI ODZIEŻOWO – HIGIENICZNE

Paczkę odzieżowo – higieniczną można wysyłać za pośrednictwem poczty albo dostarczyć bezpośrednio do Aresztu Śledczego w Katowicach (paczki przyjmowane są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00).

Talon odzieżowo – higieniczny jest ważny przez 5 miesięcy od daty zatwierdzenia (talony wydawane są osobom pozbawionym wolności w celu ich wypełnienia i zatwierdzenia).

Nie wydaje się duplikatu talonu.

Obowiązkowo III część talonu należy nakleić na paczkę w widocznym miejscu, a II część powinna znajdować się w paczce.

Jakakolwiek ingerencja w dane na talonie (także kopiowanie) skutkuje tym, że paczka nie będzie przyjęta, a paczka wysłana za pośrednictwem poczty zostanie odesłana na koszt nadawcy.

Paczki odzieżowo – higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu - typu kartonowe pudełko.

Maksymalny wymiar paczki możliwy poddaniu kontroli (według specyfikacji producenta urządzenia służącego do kontroli paczek) wynosi: 530 mm szer. na 320 mm wys.

 

* ZA OSOBĘ NAJBLIŻSZĄ, ZGODNIE Z ART. 115 § 11 KODEKSU KARNEGO ROZUMIE SIĘ:

Małżonka;

Krewnych w linii prostej, a więc wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków itd.) oraz zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.);

Rodzeństwo (brat, siostra);

Powinowatych w linii prostej (rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuków, prawnuków itd. małżonka), a w linii bocznej jedynie rodzeństwo małżonka;

Osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie;

Osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (konkubinacie)

Adres sklepu internetowego: http://sklep.rakon.com.pl/katowice/

 

Pliki do pobrania:

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8 - 15

Wtorek: 8 - 15

Środa: 8 - 15

Czwartek: 8 - 15

Piątek: 8 - 15

Zapytanie ofertowe na dokonanie dostawy zamówienia odzieży i wyposażenia osadzonych.
 

Terminie do dnia 30.04.2020 r.

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

NBP O/KATOWICE

51 1010 1212 0018 3413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej