INFORMACJE O WIDZENIACH

1. Widzenia dla skazanych o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do J, w stosunku do których nie zastosowano aresztu, odbywają się w poniedziałki i pierwszą niedzielę miesiąca. W poniedziałek poprzedzający pierwszą niedzielę miesiąca widzenia nie są udzielane.

2. Widzenia dla skazanych o nazwiskach rozpoczynających się na litery od K do P, w stosunku do których nie zastosowano aresztu, odbywają się we wtorki i drugą niedzielę miesiąca. We wtorek poprzedzający drugą niedzielę miesiąca widzenia nie są udzielane.

3. Widzenia dla skazanych o nazwiskach rozpoczynających się od litery R do Z, w stosunku do których nie zastosowano aresztu, odbywają się w czwartki i trzecią niedzielę miesiąca. W czwartek poprzedzający trzecią niedzielę miesiąca widzenia nie są udzielane.

4. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w piątki i czwartą niedzielę miesiąca. W piątek poprzedzający czwartą niedzielę miesiąca widzenia nie są udzielane.

5. Widzenia odbywają się w sali widzeń w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 15.00 .

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 13.00.

W niedziele widzenia odbywają się w sali widzeń w godzinach 8.00 – 15.00.

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 13.00.

Widzenia według zasad określonych powyżej, są realizowane również w sytuacji, jeżeli dzień w którym przypada planowane widzenie jest dniem świątecznym.

W trakcie widzenia zabrania się: dokonywania zamiany odzieży, obuwia, zamiany wyznaczonego miejsca, odbierania lub przekazywania jakichkolwiek przedmiotów, kontaktowania z osobami innymi niż odwiedzającymi danego osadzonego.

Ponadto informuje się, że widzenia w Areszcie Śledczym w Gliwicach w pierwszej kolejności udzielane są następującym osobom odwiedzającym tymczasowo aresztowanych i skazanych:

• kobietom w zaawansowanej ciąży;

• osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

• niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach);

• osobom powyżej 75 roku życia.

Paczki żywnościowe dla osadzonych

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem administracji aresztu śledczego.

2. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

3. Osoba zamawiająca dla osadzonego paczkę, powinna mieć na uwadze zapis art. 110a kodeksu karnego wykonawczego określający, że osadzony ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, a także uwzględnić możliwości przechowywania przez osadzonego zakupionych lub dostarczonych rzeczy przy zachowaniu poniższych wymogów:

a. Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie pobytu w zakładzie karnym w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3. Wymogi określone powyżej nie obejmują posiadanych przez osadzonego dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego

b. Ilość i wymiary rzeczy, które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać:

- kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego;

- kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości 9 litrów napojów

4. Zamówienie na paczkę realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego powinno zostać złożone bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (zarządzającego kantyną). Zamówienie to może zostać złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu na adres:

PPO RAKON
ul. o. Jana Siemińskiego 10
44- 100 Gliwice

Konto do wpłat - realizacja paczki żywnościowej:
PL 74 1750 1035 0000 0000 3670 2516
(Raiffeisen Bank Polska S.A.)

Dane do przelewu:
PPO RAKON w Raciborzu
ul. J. von Eichendorffa 14
47-400 Racibórz

W tytule przelewu należy obowiązkowo podać:

nazwisko, imię osadzonego

imię ojca

datę urodzenia

jednostkę w której przebywa osadzony

5. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży w areszcie – kantyna.

6. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w areszcie:

- w punkcie sprzedaży – kantyna

- w biurze przepustek

- w poczekalni dla osób odwiedzających

- w sali widzeń

- na stronie internetowej aresztu:

formularz zamówienia

■ lista produktów:

7. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego będzie zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez podmiot realizujący zamówienie (zarządzającego kantyną), iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

8. Osoba, która chce złożyć zamówienie na paczkę dla osadzonego musi być odnotowana w systemie informatycznym jako osoba najbliższa dla osadzonego.

9. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

10. Środki pieniężne wpłacona na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Paczki nieżywnościowe dla osadzonych

1. Paczki nieżywnościowe (np. z odzieżą, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, lekarstwami itp.) przyjmowane są do aresztu od poniedziałku do piątku i w niedziele w godzinach 8:00 – 15:00.

2. Paczki nieżywnościowe przyjmowane są na podstawie odrębnego zezwolenia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przez przedsiębiorstwo RAKON

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Areszt Śledczy

ul. o Jana Siemińskiego 10

44-100 Gliwice

95101012123055091391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej