INFORMACJE O WIDZENIACH

1. Widzenia dla skazanych o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do J, w stosunku do których nie zastosowano aresztu, odbywają się w poniedziałki i pierwszą niedzielę miesiąca. W poniedziałek poprzedzający pierwszą niedzielę miesiąca widzenia nie są udzielane.

2. Widzenia dla skazanych o nazwiskach rozpoczynających się na litery od K do P, w stosunku do których nie zastosowano aresztu, odbywają się we wtorki i drugą niedzielę miesiąca. We wtorek poprzedzający drugą niedzielę miesiąca widzenia nie są udzielane.

3. Widzenia dla skazanych o nazwiskach rozpoczynających się od litery R do Z, w stosunku do których nie zastosowano aresztu, odbywają się w czwartki i trzecią niedzielę miesiąca. W czwartek poprzedzający trzecią niedzielę miesiąca widzenia nie są udzielane.

4. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w piątki i czwartą niedzielę miesiąca. W piątek poprzedzający czwartą niedzielę miesiąca widzenia nie są udzielane.

5. Widzenia odbywają się w sali widzeń w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 15.00 .

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 13.00.

W niedziele widzenia odbywają się w sali widzeń w godzinach 8.00 – 15.00.

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 13.00.

Widzenia według zasad określonych powyżej, są realizowane również w sytuacji, jeżeli dzień w którym przypada planowane widzenie jest dniem świątecznym.

W trakcie widzenia zabrania się: dokonywania zamiany odzieży, obuwia, zamiany wyznaczonego miejsca, odbierania lub przekazywania jakichkolwiek przedmiotów, kontaktowania z osobami innymi niż odwiedzającymi danego osadzonego.

Ponadto informuje się, że widzenia w Areszcie Śledczym w Gliwicach w pierwszej kolejności udzielane są następującym osobom odwiedzającym tymczasowo aresztowanych i skazanych:

• kobietom w zaawansowanej ciąży;

• osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

• niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach);

• osobom powyżej 75 roku życia.

Organizacja realizacji paczek żywnościowych

 

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem administracji aresztu śledczego. Całkowita masa paczki nie może przekraczać 6 kg oraz 9 litrów napojów.

1. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane
w każdym dniu roboczym.

2. Osadzony może przekazać kompletnie wypełnione zamówienie na paczkę:

 1. w kantynie wyłącznie w czasie realizacji widzenia osadzonego;
 2. oddziałowemu w czasie odbierania śniadania.

 3. Zamówienie może również zostać złożone przez osobę najbliższą:

 1. za pośrednictwem poczty na adres : PPO Rakon, ul. o. Jana Siemińskiego 10, 44-100 Gliwice
 2. mailem:   sekretariat@rakon.com.pl
 3. w kantynie - wyłącznie w czasie widzenia z osadzonym.

 Złożone zamówienie jest realizowane przez podmiot przygotowujący paczkę (zarządzający kantyną) w terminie 5 dni roboczych od dnia w którym zakończono weryfikację podstaw otrzymania paczki przez osadzonego.

Osadzony dokonując zakupów artykułów, o których mowa w art. 113a § 1 k.k.w. składając zamówienie na otrzymanie paczki, o której mowa w art 113a § 3 k.k.w. oraz realizując zezwolenie,
o którym mowa w art 113a § 4 k.k.w., zobowiązany jest uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach określonych w § 45 i § 46 ust. 1 pkt 1-4 Porządku Wewnetrznego.

Środki finansowe niezbędne do realizowania paczki żywnościowej należy wpłacić na konto:

Konto do wpłat - realizacja paczki żywnościowej:

PL 74 1750 1035 0000 0000 3670 2516

Dane do przelewu:

PPO RAKON w Raciborzu
ul. J. von Eichendorffa 14
47-400 Racibórz

W tytule przelewu należy obowiązkowo podać:

 1. nazwisko, imię osadzonego,
 2. imię ojca,
 3. datę urodzenia,
 4. jednostkę, w której przebywa osadzony.

1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży w areszcie – kantyna.

2. Zamówienie należy wypełnić czytelnie, kompletnie oraz określić sposób postępowania (alternatywę) w przypadku niedostępności produktu.

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne:

 1. dla osadzonych: w kantynie, u oddziałowego, wychowawcy;
 2. dla osób uprawnionych: w kantynie, poczekalni dla osób odwiedzających, sali widzeń, stronie internetowej aresztu.

Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego będzie zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez podmiot realizujący zamówienie (zarządzającego kantyną), iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

Osoba, która chce złożyć zamówienie na paczkę dla osadzonego musi być odnotowana
w systemie informatycznym jako osoba najbliższa dla osadzonego.

W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Formularz zamówienia

CENNIK:

wyroby ogólne

wyroby tytoniowe

karty telefoniczne

owoce i warzywa

 

 

Organizacja przyjmowania i wydawania paczek nieżywnościowych

 

Paczki nieżywnościowe mogą być przesyłane pocztą.

 

1. Paczki nieżywnościowe (np. z odzieżą, z obuwiem, z przedmiotami osobistego użytku, lekarstwami itp.) przyjmowane są do aresztu od poniedziałku do soboty w godzinach
800 – 1500. Maksymalne wymiary paczki nie powinny przekraczać: wysokość 28cm,  szerokość 48 cm, długość 75 cm.

2. Prawidłowo nadana paczka lub przesyłka powinna mieć naklejone w widocznym miejscu zezwolenie na jej przyjęcie do Aresztu.

3. Przesłane w paczce lub w przesyłce przedmioty, na które osadzony nie uzyskał zgody, będą zwracane do nadawcy jego koszt, bądź przekazane do depozytu, bez możliwości wydania ich do użytku osadzonemu.

Paczki  nieżywnościowe  wydawane są  na bieżąco tj. w magazynie w godzinach 800 – 1500.

Paczki nieżywnościowe przyjmowane są na podstawie odrębnego zezwolenia (nie jest wymagane odrębne zezwolenie na otrzymanie bielizny, skarpet, klapek).

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przez przedsiębiorstwo RAKON

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Areszt Śledczy

ul. o Jana Siemińskiego 10

44-100 Gliwice

95101012123055091391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej