harmonogram widzeń

dla osób osadzonych

w Areszcie Śledczym w Częstochowie

 

  I. Widzenia dla skazanych i ukaranych udzielane są:

 1. we wtorki i w środy – w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30;
 2. w każdą niedzielę miesiąca, w dwóch turach;
 • pierwsza tura o godz. 8.30,
 • druga tura o godz. 10.30.

  II. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych:

 1. w czwartki i piątki – w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30;
 2. w każdą niedzielę miesiąca, w dwóch turach;
 • pierwsza tura o godz. 12.30,
 • druga tura o godz. 14.00.

  III. Informacje na temat widzeń przypadających w dni świąteczne podawane są do informacji osadzonych na dany miesiąc przez radiowęzeł oraz na tablicy ogłoszeń.

  IV. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w dni widzeń do godz. 13.30.

 

 • Osadzony przebywający w areszcie ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową a - za zezwoleniem dyrektora aresztu - paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

 • Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

 • Paczki higieniczne i odzieżowe przyjmowane są codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00 przy bramie głównej aresztu.

 • Paczki podlegają kontroli zawartości w obecności osoby je dostarczającej. Paczki przekazywane są osadzonym niezwłocznie - w dniu doręczenia.

 • Nie będą przyjmowane oraz realizowane paczki: 

 • od osób nieujętych w wykazie osób bliskich,

 • nieposiadające spisu zawartości,

 • zawierające artykuły nieodpowiadające rodzajowi paczki,

 • dla osadzonego ukaranego karą dyscyplinarną pozbawienia otrzymania paczki,

 • dla osadzonego, który otrzymał już paczkę żywnościową w danym miesiącu i nie posiada uprawnienia do otrzymania dodatkowej paczki,

 • których wysokość przekracza 27 cm.

W związku z nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego od dnia 01.07.2015r na podstawie art. 113a § 3 osadzony będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego, aresztu śledczego. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogła złożyć osoba najbliższa.

 • Zamówienia przez osobę najbliższą składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę, może być złożone podczas widzenia lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

 • Zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

 • Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą byś pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

   

 • Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:

  • w punkcie sprzedaży,

  • w biurze przepustek,

  • w sali widzeń,

  • oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Częstochowie,

 • Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży,

 • Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty,

 • Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 09.00 - 15.00
Wtorek: 09.00 - 15.00
Środa: 09.00 - 15.00
Czwartek: 09.00 -15.00
Piątek: 09.00 - 15.00

NBP O/O Katowice

 

 

89 1010 1212 0013 3913 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej