DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ

1. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W przypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

2. Rejestracja osób zgłaszających się na widzenia z osadzonymi odbywa się w dniu widzenia od godz. 08.30 do 14.00. Widzenia odbywają się w godzinach od godz. 9.00 do 15.00 w:

 1. soboty i w niedziele, za wyjątkiem świąt wymienionych w ust. 3.
 2. drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,

3. Nie udziela się widzeń w niżej wymienionych dniach:

 1. 1 stycznia – Nowy Rok;
 2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli;
 3. 1 maja – Święto Państwowe;
 4. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;
 5. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
 6. 1 listopada – Wszystkich Świętych;
 7. 11 listopada – Narodowe Święto Państwowe.

4. Widzenia w ważne dni świąteczne, obrządków innych niż obrządek rzymsko – katolicki, mogą odbywać się w inne dni niż wskazane w porządku wewnętrznym za zgodą Dyrektora.

5. Widzenia odbywają się w sali widzeń, mogą też być udzielone w innych wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

6 W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor aresztu śledczego, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

7. Uzyskanie dodatkowego widzenia, z tytułu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem do lat 15, wymaga stosownego udokumentowania.

8. Małoletni do lat 15, który uzyskał zgodę organu dysponującego na widzenie z tymczasowo aresztowanym, korzysta z widzenia pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, albo nie chce lub nie może w nim uczestniczyć – małoletni korzysta z widzenia pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora lub osobę zastępującą.

9. Osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są podporządkować się poleceniom i nakazom funkcjonariusza nadzorującego widzenia. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu odbywania widzenia, może ono zostać przerwane lub zakończone przed przewidzianym czasem.

10. Osadzeni korzystający z widzeń w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą mogą spożywać w czasie widzenia artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osobę odwiedzającą na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

11. Osadzeni, którym udzielono widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą nie mogą spożywać w czasie widzenia artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie aresztu śledczego przez osobę odwiedzającą.

12. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu udziela się osadzonemu tylko jednego widzenia. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się łączenie widzeń po uzyskaniu uprzedniej zgody dyrektora.

13. Skazani udają się na widzenie w odzieży więziennej. Niedostosowanie się do powyższego skutkuje nie udzieleniem widzenia.

14. W przypadku udania się poza teren jednostki na widzenie, przepustkę lub z innych powodów osadzony może przekazać rzeczy osobiste do magazynu rzeczy własnych. Za uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych rzeczy w celi administracja nie ponosi odpowiedzialności.

15. Widzenia osadzonych ze swoimi obrońcami lub pełnomocnikami będącymi adwokatem lub radcą prawnym odbywają się w dni powszednie w godzinach pracy administracji, podczas nieobecności innych osób. W trakcie ww. widzeń ograniczeń czasu trwania widzenia nie stosuje się, rozmowy w trakcie tych widzeń nie podlegają kontroli.

 

DNI, GODZINY I SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA PACZEK , O KTÓRYCH MOWA W ART. 113a § 4 K.K.W.

 1. Odzież i obuwie oraz inne dozwolone przedmioty można dostarczyć z zewnątrz i wydać na zewnątrz tylko za zgodą dyrektora. Dostarczenie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, może nastąpić w przypadku ich braku w ilości niezbędnej dla osadzonego. Paczka higieniczno-odzieżowa przekazywana z zewnątrz za zgodą dyrektora może zawierać wyłącznie odzież, bieliznę, obuwie lub dozwolone artykuły higieniczne wraz z wyraźnie określoną zawartością w postaci szczegółowego wykazu. Paczki higieniczne realizowane w kantynie nie wymagają uzyskania zgody Dyrektora.
 2. Wszystkie paczki nie będące paczkami żywnościowymi mogą być przesyłane do aresztu śledczego, a także dostarczane bezpośrednio do aresztu śledczego, codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00. W przypadku paczek doręczanych bezpośrednio do aresztu śledczego, ich zawartość podlega kontroli w obecności osoby dostarczającej paczkę. W przypadku paczek dostarczanych przez firmy kurierskie kontrole paczki można przeprowadzić bez obecności kuriera. Każda paczka bez względu na rodzaj, musi być opakowana, winna mieć naniesione dane adresata i nadawcy oraz wyraźnie określoną zawartość np. „higieniczna”, „higieniczno – odzieżowa”, „odzieżowa”.
 3. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawców paczek o zasadach postępowania z paczkami, wynikającymi z niniejszego porządku wewnętrznego.
 4. Nie zezwala się na przekazywanie w paczkach dostarczanych do aresztu z zewnątrz artykułów żywnościowych, papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Paczki takie będą zwracane do nadawcy na koszt skazanego.
 5. Paczki przekazywane do aresztu śledczego z zewnątrz podlegają kontroli. Wydanie paczki następuje po zweryfikowaniu zawartości, zgodności z zatwierdzoną prośbą. Opakowania paczki nie wydaje się osadzonemu.
 6. W przypadku braku wymaganej pisemnej zgody, paczka przyniesiona do jednostki lub nadesłana drogą pocztową nie zostanie przyjęta.
 7. Wydawanie paczek z odzieżą odbywa się po ich uprzednim zarejestrowaniu w magazynie.
 8. Zakup leków oraz środków medycznych za pośrednictwem służby zdrowia może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza. Zakupione medykamenty są przechowywane i wydawane za pośrednictwem służby zdrowia.

 

SPOSÓB ZAMAWWIANIA I OTRZYMYWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

 1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (art. żywnościowe lub wyroby tytoniowe) realizowaną wyłącznie za pośrednictwem aresztu śledczego.
 2. Zasady realizacji paczek żywnościowych za pośrednictwem kantyny aresztu śledczego:

1)   zamówienia na paczki żywnościowe przyjmowane są w każdym dniu roboczym;

2)   osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie i pokryciu   kosztów jej przygotowania, zamówienie może być złożone również przez osobę najbliższą. W przypadku, gdy zamówienie na paczkę składa sam osadzony, pokrycie kosztów jej przygotowania następuje ze środków znajdujących się na jego koncie depozytowym;

3)  formularze zamówienia na paczkę realizowaną przez kantynę, lista produktów dostępnych w kantynie wraz z cenami, numer konta bankowego kantyny niezbędny do opłacenia zamówienia na paczkę dostępne są na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Choszcznie, w sali widzeń, w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających (brama główna);

4)   realizacja paczki następuje po sprawdzeniu, przez wyznaczonego przez dyrektora aresztu funkcjonariusza, czy osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej oraz czy osoba składająca zamówienie odnotowana jest jako osoba najbliższa;

5)   paczka realizowana jest w terminie 5 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty środków finansowych na konto kantyny;

6)   w przypadku braku uprawnień osadzonego do otrzymania paczki, kantyna jest zobowiązana do niezwłocznego przekazania środków wpłaconych na realizację paczki osobie, która dokonała wpłaty na realizację zamówienia – paczki (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.

 1. Dyrektor aresztu śledczego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić osadzonemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.
 2. Artykuły żywnościowe znajdujące się w celi mieszkalnej, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia, za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu na podstawie decyzji Dyrektora w obecności skazanego.

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedazy: /assets/18/00/35/5ecc94958cddaac60d7041e64e293164be8fd375.pdf

Druk zamówienia na paczkę: /assets/98/34/99/e2e481779c488654597c8d1dc0c1dd5f288eeb37.pdf

 

Dyrektor aresztu śledczego przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących osadzonych w Areszcie Śledczym w Choszcznie przy ulicy Wolności 12 codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00, a w każdy poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 16.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Szczecinie

ul.Wolności 12

73-200 Choszczno

09101015990001721391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej