1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego, z zachowaniem wymogu określonego w art. 110a § 1 Kkw – skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Osadzony paczkę żywnościową otrzymuje po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie paczki żywnościowej może być złożone przez osobę najbliższą.
2. Realizacji uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej może odbywać się w następujących formach:
a) bezpośrednio podczas widzeń (wypełnienie i złożenie druków zamówienia przez osoby odwiedzające - w kantynie oraz wpłata gotówki w kantynie)
b) przelanie środków pieniężnych na konto Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA i przesłanie zamówienia drogą pocztową na adres jednostki z dopiskiem KANTYNA
c) osobiście przez osadzonego poprzez złożenie dyspozycji o przelanie środków pieniężnych na konto Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA i złożenie druków zamówienia w jednostce.
3. Paczki żywnościowe realizowane są po złożeniu zamówienia, potwierdzeniu uprawnień oraz uiszczeniu opłat związanych z ich realizacją.
4. Informacje o dostępnych artykułach znajdują się przed jednostką na tablicy ogłoszeń, w punkcie sprzedaży, na sali widzeń, na stronie internetowej: http://sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-Paczki-zaklad-karny-grady-woniecko
5. Osadzony może za zezwoleniem dyrektora, otrzymać paczkę z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami. Paczka higieniczno-odzieżowa  nie może zawierać artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz utrudniających kontrolę ich zawartości.
6. Paczki higieniczno-odzieżowe powinny spełniać następujące wymagania:
a) wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości,
b) przesłanie osadzonemu leków może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu. Ponadto przesłane leki powinny być zapakowane w oddzielnej paczce, gdzie następnie zostaną przekazane bezpośrednio do służby zdrowia,
c) artykuły żywnościowe nadesłane w paczce przesyła się na koszt skazanego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji, a uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego,
d) osadzeni nie mogą otrzymywać w paczkach higieniczno-odzieżowych sprzętu RTV, wyrobów tytoniowych i artykułów żywnościowych
e) paczka higieniczno-odzieżowa bez naklejonej części talonu nie będzie przyjęta i zostanie odesłana do nadawcy;
f) paczki powinny być zapakowane w sposób umożliwiający kontrolę oraz opisane nazwiskiem i adresem nadawcy;
g) paczki nie spełniające wymagań ustalonych przez administrację podlegają odesłaniu na koszt osadzonego;
7. Paczki higieniczno-odzieżowe mogą być doręczane do jednostki:
a) bezpośrednio przez nadawcę paczki,  w dni pracy administracji oraz dni widzeń w godzinach: 8.00–15.00,
b) za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca (paczki odzieżowo – higieniczne z talonem),
c) przez osadzonego powracającego z przepustki lub widzenia poza terenem zakłądu karnego,
8. Paczki żywnościowe wydawane są osadzonym przez pracownika kantyny, czas realizacji paczki wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych licząc od dnia skompletowania niezbędnej dokumentacji.
9. Paczki odzieżowo-higieniczne są wydawane najpóźniej piątego dnia roboczego od daty przyjęcia.


DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO PRZYJMUJE OD PONIEDZIAŁKI DO PIĄTKU W GODZ.   8.00-15.00

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ PRZYJMUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ.   8.00-15.30,  BIAŁYSTOK, UL. HETMAŃSKA 89

 

Pliki do pobrania:

Formularz zamówienia (PDF)

Cennik (PDF)

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej