Honorowy patronat Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, lub członkostwo Dyrektora Generalnego w komitecie honorowym podkreślają szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z zakresem działań statutowych realizowanych przez Służbę Więzienną.

Wyróżnienie jest przyznane przede wszystkim dla przedsięwzięć mających zasięg, rangę oraz znaczenie międzynarodowe lub ogólnopolskie, w szczególnych przypadkach mających zasięg, rangę  i znaczenie regionalne lub lokalne. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych przyznawane jest każdorazowo na jedną edycję.

Organizator ubiegający się o przyznanie honorowego patronatu Dyrektora Generalnego lub udziału Dyrektora Generalnego w komitecie honorowym, składa pisemny wniosek do Dyrektora Generalnego, za pośrednictwem dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zwanego dalej „dyrektorem Biura". Wniosek należy złożyć:

  • pocztą tradycyjną na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37a,
  • pocztą elektroniczną na adres: bdg@sw.gov.pl,
  • za pośrednictwem platformy EPUAP
  • osobiście w kancelarii jawnej Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Warszawa, ul. Rakowiecka 37a


W przypadku niewystarczającej wiedzy na temat planowanego przedsięwzięcia dyrektor Biura może zwrócić się do organizatora lub innych jednostek merytorycznych związanych z przedsięwzięciem, o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień. O decyzji Dyrektora Generalnego organizator zostaje powiadomiony pisemnie.
 

Organizator może posługiwać się informacją o przyznanym wyróżnieniu dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji Dyrektora Generalnego.

Decyzja Dyrektora Generalnego w sprawie objęcia, odmowy lub odebrania wyróżnienia ma charakter uznaniowy, nie wymaga uzasadnienia, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Dyrektor Generalny może podjąć decyzję o odebraniu wyróżnienia, jeżeli w jego ocenie działania i postawa organizatora, albo charakter przedsięwzięcia, narusza dobre imię i pozytywny wizerunek Służby Więziennej.

Odebranie wyróżnienia nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznego usunięcia informacji o przyznanym wyróżnieniu, w tym rezygnacji z używania znaku graficznego patronatu.

Przyznanie wyróżnienia nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Dyrektora Generalnego. W przedsięwzięciu może uczestniczyć przedstawiciel Dyrektora Generalnego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania patronatu honorowego/udziału w komitecie honorowym:

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej